Nummer 103 Zondag 31 December 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I iVadlwi|kscbe Stoomdrukker!| Antoon Tielen Eerste Blad. NOOED-BRABAND" WAALWIJK. Dit nnmmer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Bij het afscheid !T .Maatschappij van Verzekering op het Leven. Geuit-euteraad. Telefoonnummer 38. Tel, jgram-AdveeECHO. J. P. J. HtfNDRICKX als Secretaris-Oatvanger der gemeente Besomen. Opgericht Verzekerd Kapitaalf 17.824.006. Reserve f 2,663.649.— 1843 De Echo van het Zuiden, Waalwyksclie en Langstraatsche Courant Dit Blad verschijnt Woznsdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f0.90. Franco per post door het geheele ryk f 3.05- Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., (ranoo te zenden Uitgever. aan den UITGAVE Prijs dbr ADVBRTiïfTiiit 10 cent per regel; minimum 6 regels; groo'e letters naar plaatsruimte. Advertentiën S maal ter plaatsing opgegeven worden l maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en idvertenties by abonnement worden speciale «eer voordeelitje contract gesloten Reclame» 16 sent per regr van den heer Wanneer straks de Sylvesterklokken hun zwaar en dof gedreun door den neveligen winternacht boren en In een concert van klanken den overgang ver kondigen van het oude jaar naar het nieuwe, hangt aan eiken galm, die door het wijde dringt, het onnaspeurlijk ge heimnis van den vervlogen en nimmer terugkeerenden tijd. Het geluid uit de hooge torentransen, voortgedragen door den donkeren nacht, spelt aan allen een rustpunt in den kringloop der jaren, een halt op der eeuwen wijzerplaat' waarop de zonne wijzer weer een omwenteling volbracht. Ons zullen die klanken meer in het bijzonder spellen een rustpunt in het vruchtbaar en werkzaam leven van een man, dien wij en velen met ons met dankDarc uuogauuuug vciccicu. Als het vervlogen jaar ineen is ge zonken en zijn laatste ademtocht is sa mengesmolten met de eerste levens- symptonen van den nieuwen dag, die weer de eeuwige ronde gaat doen van den altoos voortsnellenden tijd, zal de heer J. P. J. HENDRiCKx, secretaris en ont vanger der gemeeote Besoijen een veertigjarige werkzaamheid in degemeen- te-administralie beëindigen. Deze voor onze gemeente en hare ingezetenen zoo gewichtige gebeurtenis meenen wij niet te mogen laten voor bijgaan, zonder een waardeerend woord te wijden aan dezen zoo verdienstvollen ambtenaar, die gedurende een zeven en dertigtal jaren zijne talenten en krachten in dienst heeft gesteld van de ge-neente en hare belangen en door zijn werken in onze omgeving een algemeen bekende en geziene figuur is geworden. Wij weten hierdoor zijn bescheidenheid te kwetsen, doch die wetenschap kan voor ons geen reden zijn te zwijgen, waar spreken een plicht der dankbaarheli is. Wij spraken zooeven over eene veer tigjarige werkzaamheid in de gemeente administratie. De heer Hendrikx toch, geboren te Grave 16 November 1851, ving zijne administratieve loopbaan aan als ambte- tenaar ter secretarie der gemeente Waal wijk den 8 Mei 1876 en bleef aldaar ter secretarie werkzaam tot en met den 14 Augustus 1879. Bij raadsbesluit van 28 Juni 1879 werd hij met ingang van 1 Juli 1879 benoemd tot secretaris der gemeente Besoijen, terwijl zijne benoeming tot ontvanger dezer gemeente geschiedde bij raadsbe sluit van 25 October 1881 met ingang van 22 December 1881. Wat de heer Hendrikx sedert dien voor de administratie der gemeente Besoijen en voor de gemeente-admini stratie in het algemeen geweest is, geeft hem het recht onder de coryphaeën van de gemeente-administratie te worden gerangschikt. Wel mocht de secretarie der gemeente Besoijen meer in 't bijzonder den gun- itifen inylond. ziiner administratieve ,ta- enten ondervinden en ztjn de resultaten dien uitmuntenden arbeid onafschei- Vaa «DE ECHO VAN HET ZUIDEN.' Eene geschiedenis uit de Engelsche rechtspleging. 53) XXIV. O Elisabeth, dna hadt gg William toch hoep gegaveo risp Charles Lyon terneerge slagen ik beb bet Diet willen gelooven, ofschoon hst mg verzekerd werd. BimiDt gg hem Neen, antwoordde Elisabeth, en dat ia mgn misdrijf. Maar ik bad ondervoeden, wat bet zeggen wil eene aanzieolgke dame ts age Davistewo bood mg snik eer lot aan, ik behoefde slechte tos te grgpen, maar ik beb bet niet durven wagen. Waarom niet Uit vreea voor den graaf. Ik zond tante CelUy tot hem, en liet hem vragon, en naar zjjB antwoord nitviel Wildet gg mr Daviatown hnwen, die n tot meeoteree van Gh«so*y-Wood zon maken, of mgn* vronw worden en met mjf naar Amerika gaan, vulde Charles aan, toen sy bleet steken, en voor het eerst was er een zekere bitterheid in zgn stem. Daarom vleidet g|j mg met ydele hoop 1 Zg boog topstemmend het hoofd. De graaf gaf geen antwoord, tante Cslley kon hem niet te spreken krijgen, vervolgde zg, de tijd verliepen het proses werd hervat, toen sond ik tante nogmaals tot bem, En toen? drong Cnnrles, Toen liet by mij «eggen, dat by mg redd'n zon, als ik mgn eed hield en hem niet verried. Daags voor de tereobtzitting in Old Bailey bracht tg m(j dat bericht Ik heb ge- zwegen. Een paar maal kwam het mg voor, van delijk met de geschiedenis dier gemeente samengevlochten. Ondanks de beschei den hulpmiddelen, welke hem ten dienste stonden, wist hij door zijn werklust en ijver zijne secretarie als het ware te maken tot eene modelkamer voor de gemeente-administratie met het gevolg, dat zijn naam tot ver buiten de gemeen tegrenzen werd genoemd en zijn admi nistratie meermalen door maDnen van naam en gezag in de administratieve wereld aan anderen ten voorbeeld werd gesteld en ter navolging aanbevolen. Als om strijd boden leerlingen zich aan om in zijne school te worden opge leid en de heer Hendrikx wist door zijne breede ontwikkeling en rijpe ervaring in dezen krachten tot ontwikkeling te dat ik spreken moest, maar z^jn blik hield myn mond gesloten. Was hg dan daar? In den heek van de gerechtzaal stond bg, in een kleeding, die hem onbekend kon deen blijven, maar ik herkende hem tooh en zweeg. Tot nm toe beb ik gezwegen, maar sa. na ban ik het niet meer. De tyd ie spoedig voorbij. No» weinige aren en ik ben wegge sleept naar Portsmouth, naar bet sebipCaar- les, ontferm n over de sebnldige Ga tot dan graaf en aiaeh van hem, dat hg sgn woord honde en my redde. Wederom wis aij voor hem neergezonken en hief smeekend de banden tot hem op. Hg riekte haar op. - Ik sal gaan, Elisabeth, waar is de graaf? Bier in zyn paleis, dioht bij S*. Jemes- park. Ik zal gaan. Er werd aan de dear geklept, de tyd.voer bet eamenzgn toegestaan, was veratreken. Ik dank a Charles/ seide Elisabeth, vergeef, o vergeef mi,! Alle»Allee, riep hg hartstochtelijk, en legde Bijna banden op baar boofd. Toen voer baar eene siddering door de le den. Zoe boor dan na oek mijn laatste biecht verneem wat mg eerst ia dit nar dmdelfjk is gewordenCbarles, Charles, ik bemin n, slechts n alleen, ik heb n altijd bemind I Esn oogenblik sag hij haar twijfelend aan. daarop eloot bg haar vast in sgna armen Gij zijl de mijne en zult de mgne blijven I riep hg innig. Wat gü ook misdaan hebt. dat aal da liefde dragen en versoenen Hond moed, Eli sabeth/ Ik breng n de vrijheid en dan gaan wij vereenigd naar Amerika Nog een vnrige ombelsing, en daar ging reeds de daar epen Da bewaakster trad bin nen en beminnende dat het tijd waa. Met de woorden: spoedig, Elisabeth snit gij weder van mg booren I jjlde dn jonge man weg. Charles Cbariet 1 Charles/ Ga niet, riep zg hem na; bg hoerde kaar niet meer, de zware dear was reeds in haar alet geval len, Hij loopt in sfjn veederf/ Ik beb hem in den dnod gezonden riep sy handenwringend. brengen, welke velen hunner in staat hebben gesteld eervolle en vooraan staande plaatsen in de maatschappij io te nemen. Ook het beheer der geldmiddelen de nervus rerum der gemeente mocht den weldadigen invloed zijner belang stelling en toewijding ondervinden. Hooghoudend en met pijnlijke nauwkeurigheid toepassend den regel van het >suum cuique», werd in het fioantieele beheer een- zuinigheid be tracht, zooals bij het beheer van publieke kassen slechts spaarzaam wordt aan schouwd en in de finantieele administratie een orde en regelmaat getoond, welke niet genoeg kan worden gewaardeerd. Aan de uitvoering van gemeentewer ken nam hij steeds een werkzaam aan deel en hoe hoog zijne adviezen in de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders en van den Gemeenteraad werden geschat, kwam tot uiting in de hulde, welke hem door den voorzitter en meerdere leden van dit college in zijne vergadering van den 30 November j.i. werd gebracht. Nog iD tal van andere functies, waarvaD wij noemen het secretariaat en het pen ningmeesterschap van den Binoenpolder en den Buitenpolder van Besoijen en van het waterschap De Waarden, was hij zeer verdienstelijk werkzaam. Bij deze veelzijdig- werkzaamheid wist de heer Hendrikx steeds nog tijd *n u uip .n. om ra/id en voorlichting te verstreïicen aan zetr vc.o personen, die in moeilijke omstandighe den een beroep deden op zijn bekende bereidwilligheid en zij allen zouden kunnen getuigen van zijn helder door zicht zelfs in zaken, welke bulten zijn eigenlijk terrein van werkzaamheden lagen. Om deze redenen heeft de heer Hen drikx zich in en om Besoijen tal van vrienden verworven, die gaarne instem men met de dankbare hulde hem voor zijne werkzaamheid in hun midden ge boden. De nieuwjaarsdag, die gaat aanbreken heeft voor den heer Hendrikx en voor velen onzer dus wel een zeer bijzondere beteekenis. Juist daarom meenen wij niet te mogen volstaan met hem op dien dag te begroeten met den gebrui- kclijken nieuwjaarswensch, waaraan de conventie veel van zijne wilding heeft ontroofd en die meer en meer is afgesleten tot een banale phrase. Laat ons dan een ander woord tot den heer Hendrikx spreken. Een leven van arbeid is als een boom gaard, die wit hangt van bloesem en die, als de heifst komt, afwerpt zijn bloeiende vrucht. Voor den heer Hendrikx Is die herfst gekomen. Wij wenschen hem, die ge lukkig nog over een »mens sana io corpore sano*, een gezonden geest in een gezond lichaam beschikt, dat hij nog vele, zeer vele jaren moge ge nieten van de vruchten, zoo zorgvuldig door hem in dn boomgaard zijns levens gCKWCCM. nIJ 4-Uu^c Xia\ - - vreugde en geluk zijner hooggeachte echtgenoote, die met hem de zorgen XXV. Graaf Waversford hield zich reedt sedert eenige weken na eens in Loeder, den weder in de onmiddalyke nabjjboid ep, watevanwel slechts aan enkele ingewijden bekend was. Yoor de wereld bevend kg sicb op zgne besittingen in Schotland, en soa eerst tegen Keretmis naar de hoofdstad terngkeereD. Thans stond bet Kerstfeest voer de denr en weinige aren voor dat Elisabeth voor Charles bars bekentenis had afgelegd, was lord Wavareford opsnlyk' in sgn paleis bij St. Ja- mespark teruggekeerd. - Hg was in zgn eigen kamer, geheel op Oosterscbe wQze ingericht, en bad sioh oek m lijn uiterlijk in een Oosterling herschapen. Kin bontkleurige slaaprok van rijke lodieohe stof omsloot sgne leden, zgae veeten ataken in pantoffels van fijn rood leder, met good en silver doorwerkt. Hij lag op een lege ottoinane met Perzische atoff.a b«k!e»d rookte Tarksobe tabak nit esne lange pijp met meerschuimen kop en barneteenen monds'nk en zag Daar de rookwolkjas, die in zonderlinge pbantastische gedaanten dwarrelden rondom de kaarsan, dia op de veelarmige kandelaars op de tafel stonden te branden. Eene triossfeeronds «itdrakking lag op de trekken van dan graaf, om zgn mond speelde een naaw merkbaar glimlachje van voldeeningf eene voldoening trouwens alt die vao het roof dier, wanneer bet na gelakte vangst in sjjn bol rast en zich tot oen nieuwen zekeren sprong op een nitgskosen slachtoffer gereed maakt. Hl] nam een brief van de tafel en doorliep dien opaienw. - Men verwasht mij margen in de Abdy om de verloving te vieren Mary salve scbryft mg dat, met dit blad hond ik het woerd in de hand, dat mij aan haar bindt Eindelij* kan ik, mag ik haar als myns bruid ba - sehonwea I Hg stond op en liep de kamer rond Zon ik misschien niet liever nog eenige dagen talmen, tot ik weet, dat die andere o* wijde zee is. ait. Wat zgn Hg barstte m een luide* dat voor grillen? Mat haar heb ik afgedaan, zoow-4 hi«r als ginds Zg is leveBd dood, en kan mij niet meer schadende dwaze stro.k, waartoe ik mij liet verlaidnn, is nit bet beek rnjjos levens gewisoh'. Wij kunnen een nien- W4Q kerfatok beginnen, voegde bij ar met o-d schaamteloozen lach bg, trad naar de tafel en vnlde uit de daar staande karaffin een glas brandtwgn en water, dat bg in een teug ledigde. Ia het gebsale kuis heersebte de diepste stilte; de graaf hield er streng de band aan, dat de maohino van bet huishonden zonder het minste gedrnisoh werkte; bet knarsen van eene denr, het rammelen van ean hord kon hem in woode brengen. To«n er derhalve aan de voorpoort van het hnis oen Inide woordenwisseling ontstond en bat geluid daar van door de rondom beertjhende stilte tot zijne kamer doordrong, sprong hij misnoegd op en sohelde. Wat g«benrt daar beneden snauwde bij dea binnentredenden kamerdienaar en vertrouwde toe. Ik zal het terstond onderzoeken, nwe lord schap hernam de g«dwe- bediende, vprdwttan an kwam na weinige oiinutm terug met de boodschap, dat er een jongtnensck was, dia volstrekt bg zijne lordschap wilde toegelaten worden. Da portier had b«m al driemaal af gewezen. maar bij keerde telkens terug, en zeida dat hij den graaf nog heden meest spre ken, al zon hg ook de deuren inslaan Een tamelgk brutale b»d*laar 1 lachte de graaf. B-pro-f. Jamas, voor welke som gg hem wegkriigeo kant; ik beb met gaarne dat man elkander vertelt, dat er aan mgna denr een stand]heeft plaatsgehad. Wederom verwgdarde z eb de bediende, om spoedig met een ontsteld gelaat terug t» kernen. Nu. is het neg niet nit? beet de gra ham to*. bsde- Uw lordschap, die mag^" gag voorsich- laar. bg is bode *fjtr0p achter zgn haid tig rond. "D Planning! vao EliffSf 0„tst«ldA. Haaft hjj dat geieRd? Tot dusverre heeft hg dm naam »og niet genoemd: maar ik heb het uit agne zinspelingen kannen raden des levens trouw heeft gedeeld, tot vreugde en geluk ook zijner belde eer waarde zonen, die reeds zulk een ver beven positie bekleeden. Zeker zullen allen, die den hser Hen drikx tijdens zijn werkzaam leven hebben ieeren kennen en waardeeren, zich er over verheugen, indien zij den gewezen Secretaris-Ontvanger tijdeos zijn rust tijd met hunne achting en vriendschap kun nen blijven omringen te Besoijen zelf, de gemeente, waar hij de hitte van den dag gedrageD heeft en hem een lang jarige aangename rust moge zijn toebe deeld. J. VERWIEL Becoiien, 30 Dec. 1916. SPRANG, Openbare vergadering der raad dezer gemeente op Vrijdag 29 December 1916. Tegenwoordig alle leden. Na opening der vergadering en goed keuring der gelezen notulen, deelt de Voorzitter mee dat de boeken en kas bij den ontvanger zijn opgenomen en in orde bevonden. Ia kas was f 225.715 Voorts dat Gcdep. Stalen goedgekeurd hebben het raadsbesluit tot opening van een rekening-courant bij de Haoze bank ten behoeve van het Distributie bedrijf. Aan de orde van behandeling worden gesteld de volgende punten Ov.— U verzocht wordt in de ondeihoudskosten van den Hoogen Vaartschen weg aan de gemeente Vrijhoeve-Capelle alsnog f 50 per jaar bij te dragen Overwegende dat de gemeente Sprang over geen voldoende middelen beschikt om eigen wegen naar behooren te ondeihouden, wordt met algemeene stemmen besloten op het verzoek van Gedep. Staten niet in te gaan. 2. Voorstel tot af- en overschrijving op enkele posten der gemeentebegroo- ting voor 1916. Met algemeene stemmen aangenomen. 3, Voorstel tot wijziging in de wijze waarop door den administrateur van het distributiebedrijf borg kan gesteld worden. Met algemeene stemmen wordt be sloten dat deze kan bestaan ln onder pand van effecten, waarvan de beurs waarde het bedrag der zekerheid met Man kan evenwel ten minste 15°/o overtreft. Hierna word» de v-rgadering gesloten. mat weten wat hg «al doen, nis bg tot het uiterste wordt gedreven, bg scbynt mat blits bekend. Lord Waversfard stampte op dan grond. Moat dan dia geschiedenis nog langer voortduren? Laat htm bonen. James, ik ro jat nitvorschen wat kg weet en of er nog meer syo, dia bet geheim kennen. Daarnn zal ik mgne maatregelen nemen Hond n intussehen gereed hees te volgen als bg het huis verlaat. Meester en badisnde witsddan een blik van verstandhouding die den h zo-ker weinig goeds vsorspelde. Ch">rl#s Lyon bemerkte daarvan evenwel niets, want toen bg in de kamer van d«w graaf werd gela'en. trad daze bem met eene hondisg van voorname koele nederbniging tegemoet, en vroeg II t is een ongewooa nar, wisrap gg mg v»rUsnt te spreken, jonge vriend m«ar danr dit voor u zoo driDgmd sohgot te ton, «oo zg het a toegestaan. Wat begeert gy, en wi« «ij' gg? Ds laatste vraag bad d graaf met b*ho« ven te doen; bg d*n eersten blik had bg id den binnentredend# d-»n jongen man b»rkend, die zich hg den oploop tegen den lordtoayor zoo op deD voorgrond bad gestald. COarles Lyon stond voor den graaf en w:st niet boe bg beginnen zon. Hg hgd v«el Da te d«nk>»u den long-n _WL*#legd. en gevangenis naar S' J»m«ep»»ftfrt veel moeite stek voorgesteld dat ktf 3oor ts dringen, b*m sou bosten tot voor te hond*D en hem te zgn sotuhTsiji-a belofte aan Elisabeth te ver p^fÏHB en haar vap de deportatie te redil*D. Da tegans'and, di«D bfj bg de bediende vond, bad zgn toorn nog meer aangevuurd, hg was tet alles bssloten. en dq gevoelde bg sicb plotseling als verlamd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1