Entréc 50 cent. dat er nog maar weinig Thee GOED wordt gezet? Een groot aantal Nederlandsche Gemeenten opengesteld voor het Wereldnieuws van HET OCHTENDBLAD BIJ HET DEJEUNER Meer dan 50 3.C Êijkelenburg, Firn P. OWirchii Fa. Wed ioh Mulsi Zou JOS. DE FOLTER.KOOLS AnsichMei! te Waalwijk» mmm\ HET ZUIDEN IJK Ir. nn Eoistal 16 Witte jeans- Dubbeldraads- MatlassS- kepen Ongebleekte en gekleurde prils. Zwarte Voerings. Eng. Stof. Motton-flanel (tnssckenvoering.) 327c Satinets poppetine, Hosetteu, Strikken ew In tiet gebouw der R.SC. WerkIïeden«=VereenVginig te Waalwijk, OPENING DER ZALEN 11 UUR. WF Zaterdag 3 Januari 11 uur voormiddag. Doorloopende kaarten verkrijgbaar tl.- in het Sigarenmagazijn van de WED. TH. PULLES, tegenover het Bondsgebouw. ALOM VERKRIJGBAAR. Onze Kerst-Surprise voor U! - Registers en - Kantoorboeken. Ma chinef abriek ORNISCH-PERZINA-GRUNERT, e.a. A. P. C. Roothaert i! h Vereeniging voor de Thee-Cultuur in Ned.-Indië. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN uiuuHi»||g||||||||||y|||gpHii Het wereldnieuws per draadlboze, telefoon en telegraaf, rotatie- machine, auto en extra trein reeds na venkele uren in uw brievenbus. Het beste begin voor 1925 is. een abonnement op „De Telegraaf ^EDERT een maand zijn wij nu in staat U des ochtends even vroeg als te Amsterdam de och tendeditie van ons blad te bezorgen. Dk is een vooruitgang voor het Nederlandsche dagbladbedrijf ten gevolge van een overeenkomst met de Nederlandsche Spoorwegen. Door het laten loopen van een extra-trein en het benutten van ver- schillende nachttreinen, hebben wij een toestand verkregen, die met de groote buitenïandsche veryoermo- gelijkheden gelijkstaat. U kunt thans profiteeren van onze speciale nieuwsdiensten van ons ochtendblad. I De geheele werelddienst van het Londensche dagblad „The Times", de Berlijnsche Ullstein-dienst. de Parijsche speciale berichtge^Wng, een eigen telegram-overzicht van de New Yorksche beurs en haar koersen alles wordt per telefoon, telegraaf en draadlooze tijdig op onze redactiebureaux verwerkt en bereikt U, naast de algemeene bin- nen- en buitenïandsche nieuwsdien- sten, een paar uur later in ons ochtendblad. In geen land ter wereld wordt U een betere berichtendienst aange boden. Om op de hoogte van onzen tijd te blijven is een abonnement op ons blad een noodzakelijkheid ge worden. De abonnementsprijs van 0.40 per week of ƒ5.- per kwartaal behoeft voor niemand een beletsel te zijn. Onthoudt U zelf nu niet langer een waardevol goedkoop bezit Laat 1925 voor U een nieuwen horizon openen. Een ontwikkeld mensch kan er niet buiten, i Schrijft even een briefkaart aan ons adres N.Z. Voorburgwal 345 'Amsterdam of geeft den bezorger of agent opdracht voor een abonnement voor het nieuu>e kwartaal en wij zullen U de tot 1 Januari verschijnende nummers gratis doen\ toekomen. I verschillende soorten Beslist de laagste prijzen. Ruime sorteering in alle mo gelijke Kantoorbehoeften. Doorslag- en cyclostyle papieren verkrijgbaar aan ongelooflijk lage prijzen. 33679 WAALWIJK, Opticien, 31822 25 Vuchterstraat 25, 's-HBRTOQEN BOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek van kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthouders, Platvoetzolen etc Spreekdag alle Dinsdagen. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. TEL-323 ïaeSMaa VS2AAGT 0N5 3 JAfclG HUURSySTEBM PHONOLA- AUTO en ELECTRISCHE PIANO'S. Rullen Verhuren Stemmen Redareeren. Agent voor Waalwijk en Omstreken JOH. VERHOEVEN, St. Antoniusstr. 18, WAALWIJK. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walkvaten. Exhausters. Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde eerste kwaliteit Spring-Matrassen. Spiraal Kapok Zeegras Slroo Kinder Wollen dekens. VERSCHENEN der nieuwe kerk van St. Jan Baptist Winkeliers, Hoteliers enz. die zich met den verkoop daarvan willen belasten, kunnen zich vervoegen ten onzen kantore. 33187 Verkoopsprijs 5 cent, waarop 20°/o korting. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Soiled concurreerend adres voor Paardentuigen. Honden Ook voor het be- kleeden van Auto kappen en Meubelen. Reparatien aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en billtfk. Ruime Keuze in de nieuwste en uitsluitend Leder: Damestasschen. Portefeuilles. Portemonnaies Sigarenkokers. Acte mappen. Koffers enz., enz. KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 4961 StoombiljartfabrleK TILBURG. 31819 Speciaal Schoenvoerings Garen Band en Sa|etengrc> Steeds voorradig aan uiterst concurreerende prijzen Vele ongeregelde PARTIJEN waaraan beslist koopje DE Ti_Le.GR/\hF WORDT UITERLIJK BEZORGD TE WAALWIjK 8 UUR. van Pluimvee, Post- en Sierduiven en Kanaries on 3 en 4 januari 1925, L« Van Nelle's 3 li 5jj vXi, /J-* 1 T s éF* f1"v

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4