DE ECHO VAN HET ZUIDEN Ma het reskea No. 2 Zaterdag 3 Jan. 1925. niet zo groot, verkocht voor f50. het belang werd besproken om het Van den Heuvel. Hoeveel rekent Kantongerecht te Heuscen te behouden TWEEDE BLAD. GEMEENTERAAD. EETHEN. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Maandag 22 De cember des middags ten 2 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Brune. Klokslag 2 uur opent de Voorzitter de verbadering: afwezig de heer D. van Buuren. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. Eenige goedkeuringen van genomen raadsbesluiten worden voor kennisge ving aangenomen. 2. Benoeming lid Commissie tot we- ring van schoolverzuim. De Voorzitter deelt mede, dat Ged. Staten in een schrijven hebben mede gedeeld, dat in de Commissie van 5 leden volgens de wet moet zitting hebben een aansprakelijk hoofd van een gezin dat zijn kinderen naar de bijzondere school zendt. Nu bestaan er twee mogelijkhedenóf een der be noemde leden bedankt als zoodanig, óf de Commissie wordt met een lid uitgebreid na gepleegd overleg in het Dag. Bestuur is tot het eerste besloten. Wethouder Branderhorst heeft als zoodanig ontslag genomen en om aan het verlangen van Ged. Staten te vol doen, bevelen Burg, en Weth. aan M. J. v. d. Beek. Met algemeene stemmen wordt deze benoemd. 3. Benoeming leden Burgerlijke Arm besturen wegens periodieke aftreding van de heeren A. Vos Czn. te Babi- loniënbroek, J. Burghout te Eethen, A. Vos te Genderen en M. de Haan te Drongelen. Met algemeene stemmen worden de aftredende leden herkozen. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot ontslag van een onderwijzeres aan de O. L School te Babiloniënbroek. De Voorzitter zegt, dat de heeren allen al wel reeds uit de couranten of op andere wijze zullen vernomen hebben dat bij Kon. Besluit van 18 December goedkeuring is onthouden aan het besluit van Ged. Staten, waar bij goedkeuring was verleend aan het Raadsbesluit tot eervol ontslag aan wijzeres aan de O. L. school te Ba biloniënbroek. Dit Kon. Besluit is ge grond op de overweging dat de Raad het verstrijken van den termijn had behooren af te wachten waarvoor mej. den Besten verlof was verleend, om daarna te kunnen constateeren of zij zich misschien weer in de gemeente had willen vestigen. Den Voorzitter spijt 't te moeten ver klaren dat het Kon Besluit hem ten zeerste bevreemdt omdat Burg. en Weth. genoemde juffrouw wel 6 maanden verlof hadden verleend, echter onder bepaling, dat het verlof zou duren tot het tijdstip dat de gemeenteraad op voorstel van Burg. en Weth. haar eervol ontslag zou hebben verleend. Behalve het Hoofd der School zijn daar nog twee onderwijzeressen aan de school verbonden en toch kan met een onderwijzeres worden volstaan, terwijl de wet ook slechts een onder wijzeres toestaat, tenzij de gemeente de kosten van een derde leerkracht op zich wil nemen. Maar dit zal de bedoeling wel niet zijn en daarom stelt hij namens Burg. en Weth voor om ten le te besluiten tot opheffing der derde leerkracht aan de O. L. school aldaar en ten 2e om aan mej. Den Besten van Andel met ingang van 1 Januari a.s. eervol ontslag te verleenen wegens opheffing dier betrekking. Van den Heuvel. Komt ze nu op wachtgeld te staan Voorzitter. Ja, maar voor rekening van 's Rijks kas. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. 5. Verkoop gemeentegrond aan J. v. d. Mooren en F. C- Broekhuijzen te Genderen. Voorzitter. In de vorige vergadering is al in principe kan ik wel zeggen, daartoe besloten. Bezwaren tegen den verkoop zijn niet ingekomen en de perceeltjes zijn door de aangewezen schatters geschat. Het eerste perceeltje voor J v. d Mooren, dat 5 are groot is, op f 70, het tweede perceeltje voor F. C. Broekhuijzen, groot 7 are, op f 100. Bij de verkooping is er rekening mede gehouden, dat op het eerste perceeltje 6 boomen en op het tweede 9 boomen staan welke zijn geschat op een waarde van f 2 per stuk Burg. en Weth stellen voor thans definitief tot verkoop te besluiten en wel tegen de geschatte waarde. Van den Heuvel. Zijn die perceelen niet wat laag geschat? Voorzitter. Een vorige keer is aan Mooren een perceeltje grond, het was men ón per H.A. Bra derhorst, f 1500. Voorzitter. Als we die stukjes grond zoo Men liggen, dan heeft men er toch ook niets aan. Bovendien is de prijs door drie schatters geschat. V«n der Beek. Die boomen komen er rog bijdie zijn niet in den prijs begiepen. Vin den Heuvel. Dat scheelt, dan kan ik er mij wel mee vereenigen. Voorzilter. Dan breng ik de heeren schatters dank voor de bewezen dienst. 6. Goedkeuring rekeningen Burger lijke Armbesturen te Drongelen, Eethen en Babloniënbroek. Namms de Commissie van onderzoek brengt de heer van den Heuvel rapport uit en zegt dat de rekening van Eethen een voordeelig saldo aangeeft van f 764567a wat echter moet zijn f 754 567a alzoo een verschil van f 10, wat 'm zit in de foutieve opstelling. Bij de rekening van Babiloniënbroek staat onder Hoofdstuk II art. 2 een ontvangst aangegeven van f 2126,67, wat moet zijn f 2136,67 alzoo een verschil van f 10. De totaal telling geeft aan f 2304,15 wat moet zijn f 2314.26, behalve de f 10, dus een verschil van 10 ets. De rekening van Drongelen geeft een verschil van 10 ets., een gevolg van de rekening van Kleinloog groot f 67 25 wat moet zijn f 67,35. Verder heeft de Commissie geen aan merkingen meer en geeft derhalve in overweging het aldus aan te nemen. Voorzitter. Nog zelden zal een com missie zich zoo nauwkeurig van haar taak hebben gekweten. Van den Heuvel. Dat is in hoofd zaak aan Smits te danken, want die zoekt alles uit. 7. Verkoop woning vroegere open bare school te Genderen. Voorzitter. Van het schoolbestuur is bericht ingekomen dat zij de wo ning voor f 3000 wil aanvaarden. Een schatting der woning heeft plaats gehad door de schatters S. van Gorcum, H. Kleinloog en B. Haspels, en door deze schatters is de woning geschat op een waarde van f 3150 Burg. en Weth stellen thans voor, aangezien tegen den verkoop geen be zwaren zijn ingekomen, de woning aan het Schoolbestuur over te dragen voor f 3000. De heer Smits vraagt als er een lokaal moet worden bijgebouwd en deze grond gratis wordt verstrekt, of de speelplaats dan niet kleiner zal Voorzitter. Neen, dan gaat dit van den tuin af. Van den Heuvel. De speelplaats wordt dan nog grooter. Branderhorst. Zou dat zoo niet moeten worden beschreven? Voorzitter. Dat is als vanzelf be schreven. Er kan toch nooit zoo wor den gebouwd dat er een lokaal op de speelplaats kan komen. Branderhorst. Toch was het goed dat het in het contract wordt opge nomen. Van den Heuvel. Dat lokaal zal dan in het verlengde gebouwd moeten worden, Van der Beek. De condities voor den verkoop zijn eenmaal gemaakt en dan zou ik niet aan het zeuren blijven of deze weer gaan verscherpen. Het is toch. dunkt me, logisch dat, als er bijgebouwd moet worden, dit in het verlengde zal gebeuren. Het kan toch niet anders. Smits. Ik ben er voor om de woning 'over te doen aan de geschatte waarde. Waar zijn die menschen anders voor benoemd. Doet men zulks, dan kan ik er wel accoord mee gaan. Branderhorst. In de vorige vergade ring was toch al besloten om de wo ning voor f 3000 over te geven. Voorzitter. Toen is slechts voorloo- pig besloten. Regelmatig is dat men nu de zaak afwerkt in denzelfden zin. Moreel is de raad daaraan gehouden, 't Spreekt echter van zelf dat ieder lid toch vrij blijft. Stravers. Dus dan komen die f 300 ook te vervallen. Voorzitter. Ja. Dan is ook nog een verzoek ingekomen om de noodige gelden beschikbaar te stellen. Dit is maar een kwestie van formeelen aard want de raad is daartoe gebonden. Met op een na algemeene stemmen, die van den heer Smits, wordt het voorstel van Burg. en Weth. hierna aangenomen 9. Aanvraag Bestuur bijzondere schoolvereeniging om beschikbaar stelling van een school. Voorzitter. Burg. en Weth. stellen voor om de school over te dragen, behoudens nader overleg met den in specteur. Met algemeene stemmen wordt daar toe besloten. wijl wijziging van het gebied der Kan tongerechten het nauwste verband houdt met den kring vaarin de nota rissen mogen werkzaan zijn. Wordt het Kantongerecht opgeheven, dan zal men daarvan, zoolang de tegenwoordige notarissen in functie zijn, weinig merken, omdat deze hun bevoegdheid blijven behouden, maar voor hen die na hun komen wordt de kring tot een zeer klein deel beperkt. Zoo zou b.v. de Notaris van Heusden niet over de rivier mogen komen zoo dat het goed mogelijk is dat het no tariaat van Heusden zal komen te ver vallen, terwijl het ook in Dussen zeer waarschijnlijk zal weggaan. Dit alles is oorzaak dat ik op mij genomen heb in deze vergadering den raad voor te stellen om zich met een adres tot de Tweede Kamer te wenden met het verzoek het Kantongerecht te Heusden te laten bestaan. Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. verdwijnt de on aangename smaak in den mond direct door gebruik van de verfrisschende WYBERY BINNENLAND. Naar de „Resb." uit goede bron verneemt, zal de salarisregeling voor het belastingpersoneel, ingaande 1 januari as., als volgt luiden: Directeur f7000f 8000; Hoofdin specteur f 5600—f 6800 Inspecteur, hoofd van een afdeeling f 4000 f 6400 Inspecteur f 3600—f6000; adjunct inspecteur f 2400—f 5000 ontvanger te Rotterdam f 7200ontvanger invoer rechten en accijnzen te Amsterdam f7200; idem Directe Belastingen te Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Groningen en Utrecht f 6700idem Accijnzen Rotterdam f 6200idem Invoerrechten en Accijnzen Den Haag en Schiedam f6200; idem le kl. f 4800—f 5800 idem 2e kl. f 4000 f 5000 idem 3e kl. f 3200—f 4000 idem 4e kl. f2800 tot f3400; Surne- merair met vak examen f 1600—f 1800 idem zonder vak-examen f 1400 Con- tr4J£MT InvoerrechtetUv&'I. Afcüozen f 4000adsp'.-verificateur met vak examen f 1000kommies-verificateur f 2000—f 2900 hoofdcommies f 1800— f 2800 Assistent f 1600—f 2600 kom mies le kl, 1 1500—f 2300 kommies 2e kl, f 1200—f 1700; kommies te water le kl. f 1300—f 1800; idem 2e kl f 1100f 1500 Deurwaarder le kl. f 2100—f 2900 idem 2e kl. f 1300 f 2100. De regeling voor het personeel der administratie luidt: Hoofdcommies f 3400—f 4400 com mies f 2400 -f 3400 adjunct-commies f 1100—2600 rijksklerk f 1100—f 1800. Wij lezen in „De Tijd". In ons blad is er herhaaldelijk op gewezen, dat belangrijke berichten uit het buitenland door de Redactie van „Het Volk" op zeer bijzondere wijze worden geresumeerd, Iedere uitlating van socialisten in het buitenland, welke niet past in het kader van de binnenlandsche politiek der S. D. A. P., wordt eenvoudig weggelaten. Zoo vindt men in „Het Volk" van 18 Dec. een bericht uit België over de debatten in de Kamer inzake de legersterkte. waaruit de oningewijde lezers van het S. D. A. P,-sche hoofd orgaan den indruk moeten krijgen, dat hun partijgenooten te Brussel een krachtige actie voor ontwapening voe ren. De verklaring van Em. Van der Velde „wij erkennen, dat de natie een verdedigingsmacht moet bezitten" is in het bericht van „Het Volk* niet te vinden Waarom werd deze belangwekkende uitlating van den oud-voorzitter dei Tweede Internationale weggeru- sumeerd Onder dit hoofd lezen wij in De (Groene) Amsterdammer: „Uit een rede, deze week door den heer Colijn gehouden, blijkt, dat het ingediende wetsontwerp op derichtige heffing van directe belastingen terug werkende kracht zou hebben tot 1 Mei 1924. Daarmede vervalt alle grond voor de beschulding dat hij, door de omzetting van zijn landgoed in een N V. de belasting zou willen ontduiken. Het spijt ons zeer, dat wij, in goed vertrouwen op de juistheid van het geen de N. Rott. Courant in haar Ochtenblad van 7 December had mede- 13 De heer Herman van Vorst, die een twintig jaar geleden als de Capu- cijnerpater Coelestinus de Katholieke Kerk verliet en tot de S. D. A. P. over ging, waarna hij als propagandist voor de sociaal democratische begin selen en als ijveraar voor „De Dage raad" naar het Katholieke Zuiden, werd gedirigeerd waar hij te Maastricht het weekblad „de Kruisspin" verzorgde, is dezer dagen rouwmoedig tot de Katholieke Kerk teruggekeerd. Msb In de door het Bondsbestuur gegeven nadere motiveering van het besluit in zake de „St. Michael-acties, geplaatst in de avondbladen van 6 December 1.1. werd aan het slot ge schreven „Het Bondsbestuur doet een krachtig „en ernstig beroep op het Bestuur „van St. Michael, niet als tegenstan ders, doch als onze mede-katholie- „ken, om af te zien van de onder nomen actie, in bovenstaanden „vorm en geest gevoerd, een actie, „die de eenheid der Katholieken op „staatkundig terrein verstoort, den invloed der Katholieken vermindert en onder de Katholieken verhou dingen in het leven roept, waarvan „de gevolgen zich wellicht buiten „het staatkundig terrein zullen doen gelden". Tot ons groot leedwezen heeft tot dusverre het Bestuur van St Michael aan dit beroep geen gehoor gegeven, doch integendeel de ondernomen actie, in zelfstandige organisatie, buiten de leiding der Kiesvereenigingen, voort gezet, getuige o.a. de vergadering 8 December 1.1. te 's Gravenhage gehou den en de inmiddels gepubliceerde programpunten. Nog altoos blijven wij echter de hoop koesteren, dat, kon het Bestuur van St Michael overtuigd worden van de schade, die het aan de katholieke zaak in Nederland toebrengt de onder nomen actie zou worden gestaakt Elk middel, dat daartoe zou kunnen strek ken, moet derhalve worden aange wend. Het is daarom, dat wij gemeend hebben dankbaar te moeten aanvaar den de bereidverklaring van dei? Hoogeerw. Hooggel. Heer J. D. J. Aengenent, Hoogleeraar aan het Groot- Seminarie te Warmond, om met het Hoofdbestuur van St. Michael die be sprekingen te houden, welke hij in het belang van de katholieke zaak dienstig zal oordeelen, en van het resultaat dier besprekingen aan het Bondsbestuur en aan de Bondsverga- Harincr mpderieelinP' iC-doet). J, Heerkens Thijssen. Frans Teulings. Het aantal leden van do vakbon den, aangesloten bij het R. K. Vak bureau, Is in het 3de kwartaal van 1924 met 2129 gedaald en bedroeg op 1 Octoberjl. 97.050- In het 1ste en het 2de kwartaal, bedroeg het ledenverlies onderscheidenlijk 854 en 1014. Het aantal leden van het Nederl Verbond van Vakvereenigingen is in het 3de kwartaal gedaald met 1677, die van het Christ. Neder!. Vakverbond met 759, en dat van het Algem. Nederl. Vakverbond met 483, Van het Ned. Arbeids-Secretarlaat zijn de cijfers van 1 October nog niet bokend. Het aantal leden Vakverbond is in met 28 gestegen. Zaterdagmorgen is het 10.000ste schip van dit jaar, met bestemming voor Rotterdam, uit zee den Waterweg binnengekomen. De gezamenlijke tonneomaat der dit aar tot nu toe voor Rotterdam uitree 'binnengekomen schepen bedraagt naar schatting 15 ratliioen netto registertoo tegen lU/a mlllioen in 1923 en 12.3 millloen in 1922. Ia 1912 was het totaal 12.3 mlllloeo in 1913 13 millloen. De Rotterdamsche haven gaat zich dus weer verheffoa tot het niveau van voor den oorlog, ondanks de kunstmatige bevoorrechting van Antwerpen. Voor een stad, die, als Rotterdam, zoo geheel op de scheepvaart is aan gewezen, brengt do bloei van de laagte ook voO spoed mee op ander gebied. De vermindering der werkloosheid 'eekent zich af ia de cijfers van den dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon die over de vorige d-ie kwartalen aan bedeelloe f 3.560 123 uitkeerde tege» f4 842.992 la taetzciide tiidvak van 1923. De opb'engst van het havengeld voor zeeschepen was mei f2.731.837 f434 161 hooger dan gedu-ende de zeifde drie kwa'tal«n van 19*3. van het Syad. het 3de kwartaal s ucaivich. gedeeld, door ons nummer van Voorzitter. En hiermede is de agenaa Qecember er toe medegewerkt hebben, afgewerkt en als nu geen der leden dgze beschuldiging te verbreiden. Wij meer iets voor deze vergadering heeft, bjeden den beer Colijn daarvoor onze dan heb ik nog iets. Door den burge- j verontsChuldigingen aan. meester van Heusden is de vorige Redactie van „de Amsterdammer» I week een vergadering belegd waarin GEMENGD NIEUWS. Te Stokesay (Shropshire, Enge land) is een auto van een brug in een 16 voet daarbeneden stroomende rie- vier gestort. In den auto zaten zes personen, van wie er drie verdronken, terwijl de vier de aan de bekomen letselen overleed. Juist vóór de brug maakte de weg een bocht, welke blijkbaar te kort ge nomen werd, met het bekende gevolg. De rivier was op het oogenblik van het ongeluk door de jongste zware regens een ziedende stroom gelijk. Onder het vallen kantelde de auto onderste boven, zoodat drie der inzit tenden onder den wagen kwamen le liggen. Tot dit drietal behoorde een 64-jarige man, die blind was. Alle slachtoffers van het ongeluk waren bloedverwanten. Eau te Moergestel gearresteerde inbreker is dezer dageo uit zijn cel weten te ontvluchten. De arrestanten bewaarplaats aldaar heeft cellen met sterke muren, en ijzeren deur. Doch op den vloer heeft de arrestant vat weten te kri)gen en heel veel werk kon ham blijkbaar niet afschrikken. Toen hij tot 't zand kon doordringen is hij met zijn handen en met een drinknapje aan het graven gegaan onder de flinke en sterke steuofundeering der toegangs deur door. Voor deze deur is een portaal. Tot daaronder voortgewerkt, moest hij weer omhoog en daar moest de vloer weer gelicht worden. Een berg /an zand en steen lag in zijn cel. Ht) beeft zeker aardige bewegingen moeten maken om door het gat te komen, doch het is hem gelukt. Bij het portaal s<aat een ton. Daarop heeft h^ wat steenstukkeo gesiapeld en zoo heeft hij den hoogea zolderrand weten te bereiken om zich op te trekken. Op zolder heeft hij pannen gelich binten gezet om geen leven te maken en toen is hij op het dak gekropen om zich vervolgens neer te laten. En de wijk te nemen. Te Boxtel is ingebroken bfl een zekereo Galwaar een bedrag van t 600 werd gestolen. Uit Graz wordt gemeld, dat de stationsrestaurateur Joseph Györek te Radkersburg zijn vrouw met een bijl den schedel heefc ingeslagen. De drie kinderen van het echtpaar, een knaapje van 12 jaar, ea twee nog zeer kleine meisjes, bevonden zich In dezelfde kamer als de moeder en moesten het afschuwelijk tooneel aan zien. Twee uren na het plegen van de misdaad sprong de moordenaar nabij Radkersburg in de rivier de Mur, zwom echter weer naar den oever en werd gearresteerd. Bij zijn verhoor verklaarde hij met voorbedachten rade gehandeld te heb ben. Györek was een drinker en boven dien een jaloersch man, die reeds ln ^r,£V7emh*ir-_*Hn vrouw met een mes Naar uit Constantinopel wordt gemeld, Is een petroleumraffmadery een mijl ten Noorden van Smyrna gelegen ln de lucht gevlogen, waarbij 7 arbeiders gedood en 15 gewond zijn. Een Reuter-telegram uit Tokio meldt d.d. heden In een krankzinnigengesticht alhier, waarin 343 personen worden verpleegd, heeft brand gewoed. Men vreest dat een ernstig verlies aan menschenlevens zal te betreuren zijn. Momenteel worden 108 krankzinnigen vermist- Dertien lijken zijn reeds terugge vonden. 30 hulzen In de nabijheid van het gesticht zijn afgebrand. Het stormachtigeweder dat gedu rende weken gehoerscht heeft culmi neerde Zaterdag In een der hevigste stormen, welke Engeland de laatste jaren gekend heeft. De wind bereikte sommige oogenbltkken een snelheid van 60 mijlen per uur. De regen viel bij stroomen en veroorzaakte enorme schade. Hevige vloedgolven zweepten de kusten en teisterden de zeesteden, waar zij groote schade aanrichtten. De orkanen weren het hevigste In het Kanaal alwaar de schepen zich in allerijl naar de havens spoedden. Op verschillende plaatsen werden reddlngs- booten gerequlreerd om assistentie te verleenen aan de ln nood verkeerende schepen. Bij het vergaan van het Duitsche trawlerschip »Hohelufl* gingen -II menschenlevens verloren. Zaterdagavond Is te Lutterade in een café nabij het S atlon aldaar een polderwerker zoodanig mishandeld, dat hij aan dc gevolgen overleed. De politie arresteerde een zestal personen. Zekere W. uit Heeileo, die In een. twist met een revolver op zija buu man had geschoten, doch dezen gelukkig niet geraakt had, is wegens poging tot doodslag aangehouden en naar het Huls van Bewaring overge bracht. De marechaussee te Woudrichem heeft aangehouden de dienstbode G. van R., die verdacht wordt, bij de familie van Elshout, te Sleeuwijk, bij Gorinchem, waar zij in betrekking was, tal van diefstallen te hebben gepleegd. Verdacht van heling zijn voorts aange houden J. v. B. en dienst echtgenoote, in wier tuin een bedrag van ruim f 2000 mpj den Rpstpn von An dol iie iiiimuiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui TABLETYEN Groote doozen 65 Cts ulllll.UtlilllilllllllUllllliïllllllllllllUlllllllllU iimiiiiiniiiiiiiiiuiuiiiiiiinuinf

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5