Wilt gij lekker eten? L. van Well-Appels. FLORA BIOSCOPE WAALWIJK. Zondag 11 Januari Schitterende bij nummers. I Aanvang 6 en 8^2 uur. Marktberichten. Komt zfen om U te overtuigen. 5 acten. I. Boksen. Teekening. II. Eindelijk getrouwd. III. Hier is ie. Reuzenktucht in 2 acten, Prijzen als gewoon. c,ubs: s o h o a 437e Staatsloterij. H, Kolsteren-La Garde, Waalwijk, Alles moet onherroepelijk weg en wordt daarom opgeruimd aan ongekend lage spotprijzen. Wij zijn er in geslaagd toor het nieuwe jaar een keur-collectie nieuwe films vast te leggenwaarvan de eerste vertoond zal worden De groote Sensationeele film Liempt, Tilburg. 16e eereprijs, voor de mooiste collec tie Hollandsche kroppers, Th. Voskens, Tilburg. 17e eereprijs, voor de mooiste collec tie Raadskeeren. De Sierduif te Alk maar. 18e eereprijs, v. de mooiste Meeuw, duif, P. Evers te Vught. ll>e eereprijs, voor de mooiste collec tie Eksters, De Sierduif te Alkmaar. 20e eereprijs, voor den mooisten Tui melaar, doffer, P. Sprangers te Don gen. 21e eereprijs, voor de mooiste collec tie Brüner kroppers, Verschure-van Liempt, Tilburg. 22e eereprijs, voor de mooiste collec tie der andere niet genoemde rassen, F. Verhoeven, Waalwijk. Afdeeling HOENDERS. LEGHORNS. Wit Oude lianen. t le en 2e pr. J. Teurlings te Kaats heuvel; 3e pr. A. Edelbroek te Dongen. Wit Oude Hennen. le, 2e en 3e pr. J. Teurlings te Kaats heuvel. Wit Hanen dong. le pr. H. van Woensel te Kaatsheu vel, 2e pr. 1'. van Oers te Drunen, 3e pr. J. Teurlings te Kaatsheuvel. Wit Hennen Jong. 1e pr. Holtzer-Passier, Waalwijk, 3e pr. H. H. Batjou te Kaatsheuvel. Witte Trio's. le pr. J. Teurlings te Kaatsheuvel, 2e pr. idem 3e pr. A. van Baardwijk te Vlijmen. Patrijs- Oude Hanen. le pr. H. van Woensel te Kaatsheu vel; 2e pr. H. Hamers te Dongen. Patrijs- Oude Hennen. le pr. H. Hamers te Dongen; 2e en 3e pr. H. van Woensel te Kaatsheuvel. Patrijs- Jonge Hanen. le pr. J. C. L. van der Geld te Waal wijk 2e en 3e pr. H. van Woensel te Kaatsheuvel. Patrijs- Jonge Hennen. le en 3e pr. P. de Poot te Tilburg; 2e pr. H. Hamers te Dongen. Patrijs- trio's en toornen. le en 3e pr. H. v. Woensel t>e Kaats heuvel 2e pr. P. de Poot te Tilburg. Zwart Oude Hennen. 2e pr. B. A. van den Berg te Waal wijk. Zwart- Jonge Hanen. le pr. Joh. Hamers-van. Hooff te Til burg. Zwart- Jonge Hennen. 3e pr. Joh. Hamers-van Hooff te Tilburg. Zwart- trio's. 2e pr. Joh. Hamers-van Hooff te Tilburg. Buff- Oude Hanen. 2e pr. J. v. d. Mortel-Houben te Til burg. Buff- Jonge Hennen. 3e pr. I'. de Poot te Tilburg. MINORCA'S. Zwart- Oude Hennen. le pr. Hoenderpark „Minorca" te Nieuwkuijk. Zwart- Jonge Hanen. 3e pr. C. v. d. Kolk te Waalwijk. Zwart- Jonge Hennen. le pr. P. J. Elshout te Kaatsheuvel; 2e en 3e pr. C. v. d. Kolk te Waalwijk. Zwart trio's. le pr. Hoenderpark „Min-orca" te Nieuwkuijk. Men ondervindt ook hier last van 't hooge water. Verschillende landerijen in „De Zeeg" staan reeds blank Met Hemelvaartsdag zal de har monie van het Jongens patronaat deel nemen aan 't concours, (le afdeeling) te Zevenbergen. RAAMSDONK. Aan D. P van Suij- lekom alhier is door B. en W. ver gunning verleend, tot hst bijplaatsen van 6 electromotoren op de scheeps werf. In den afgeloopen 'nacht zijn uit het hoenderhok van L. M. eenige kip pen gestolen. Van den dader geen spoor. 13 en 14 Januari zaF de Dames- krans op 't Veer een bazar met kleine verloting houden voor een lieldadig doel. Gisternacht is bij landbouwer W. Z. een schaap door een hond doodgebeten. Dit is deze week al het tweede slachtoffer. Men speurt ijverig naar dit kwaadaardig beest, dat den omtrek daar zoo onveilig maakt. Volgende week zal de Werklie denvereniging „St. Bavo" haar eerste winteruitvoering g'even in de zaal van P. Plas. Door de le'Jen van de H. Familie is aan hun directeur Pastoor Nabuurs, een H. Familiegroep aangeboden voor zijn nieuwe ke /k in Tilburg. NIEUWS, UIT HEUSDEN. 1. Heusden, 9 Jan. 1925 Onze stadgenoot, dhr. J. Leijtens behaalde »op de tentoonstelling te Waalwijk 'Jen len en den eereprijs met zijn Koek oek-Plymouth-Rocks. In len vleesch- en veekeurings- dienstkri ng Heusden werden dit jaar 2073 aar/giften gedaan. 265 keer werd het gelujele dier, 189 de organen afge keurd. Uitslachtingen hadden plaats 674 maal, noodslachtingen' 33 keer. Tevens werd 8 keer proces-verhaal opgemaakt. De uitslag van het gehouden con cours voor hun loristen in hotel „De Gouden Leeuw" is le prijs W. Ktiijs uit Herpt, gouden medaille en 7.5'0 met 31'/» punt; 2e prijs van W ordragen uit Ammer- zoden zilv. med. on 5 met 303/* punt; SPORT. Namen der Clubs Gudok Quick Devo Kaatsheuvel T.S.C. W.SC. R.W.B c S s-sf Sjï-s 60 s 5 7 7 6 8 9 8 7 4 3 3 3 3 1 0 II. 8 0 18 7 11 1,57 0 16 9 10 1,43 2 13 9 7 1,16 2 13 12 9 1,12 3 16 19 91.— 4 9 15 5 0 63 6 518 10.14 3e Klasse N.V.B. Afd. B. Namen der S u" -H P go Kaatsheuvel x 1-1 2-210 3-1 W.S.C. 3-1 x 0-3 5-0 Quick 2-2 x 3-0 1-01-1 R.W.B. 0 0 x 1-4 1-5 T.S.C. 2-1 1-1 4-41-0 x 1-3 Devo 5-1 3-2 x Gudok 3 0 2-0 5-3 1-1 1 1 x Ingezonden door J. v. W. te K. O'BERG. Zondag a s. speelt Vitesse tegen Bredania III te Geertruidenberg, op het terrein achter de Koesraat. Zondag a.s. speelt Geertruiden berg I tegen de Zwarte duivels te Breda. Het zal onze jongens niet mee vallen de beide puntjes mede naar Geertruidenberg te brengen, daar de Zwarte duivels 11. zomer op de alhier gehouden serie-wedstrijden hebben ge. toond, het spel goed meester te zijn. Geertruidenberg krijgt Zondag a s. St. Willebrord 11 op bezoek. De wedstrijd wordt gespeeld op het ter rein achter de R.K. Kerk. Gralts een trommelkoehpanIu i#d#r pak Koopman'# aelfrij»end Bakmeel, bevindt zich een bon. Bjj inaendinf van 25 bon# zende- een prachtige pan, grati# e» franeo. N.V. Koopman#' Meelfabrieken, Leen ▼arde*. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Tentoonstelling Schoen- en Leder industrie Waalwijk 1925. Met genoegen ontving ik de tijding dat het Bestuur op het haar eens ge nomen besluit is teruggekomen en alsnog bekroningen zal toekennen. Echter, tot mijn niet geringe ver bazing, werd mij tevens medegedeeld dat de experts zullen worden benoemd uit leden van de Tentoonstellings commissie, derhalve uit vertegenwoor digers van zaken die zich reeds op een gevestigden naam kunnen be roepen. Wat heeft een fabrikant aan een bekroning, indien hij niet tegen zijn voornaamste concurrenten kan wed ijveren Waarom niet onpartijdige experts benoemd en allen gelijke kansen aan geboden Besparing van kosten kan hiervoor geen motief zijn. V. Wij zijn in staat den geachten in zender hierop direct te antwoorden. Op verzoek van eenige zijden en om de deelname speciaal der kleinere fabrikanten te bevorderen, heeft het comité besloten wijziging te brengen in zijn besluit en wel bekroningen toe te kennen in de afdeelingen schoen en leder. Juist om de absolute on partijdigheid, werd besloten dat de comité-leden buiten mededinging zou den blijven, wat, zouden wij zeggen, voor de hand liggend is. Anders te handelen, zou niet juist zijn. Hoe men eraan komt dat de comité-leden als experts zullen optreden, begrijpen we niet. Over deze aangelegenheid is nog niet eens gesproken. Men zegt en gelooft tegenwoordig allesDat meenen we wel te weten, dat de comité leden niet als Jury zullen optreden en hiervoor hoogstaande, bekwame en on partijdige menschen zullen worden genomen. Een paar zinnen hebben we maar weggelaten. Kan zoo iets de goede zaak dienen Wendt U voorts tot het Dag. Bestuur, dan zullen uwe wenschen enz. zeker gaarne overwogen worden RED. AGENDA'». WAALWIJK. Zaterdag 10 Jan. 's Avonds 8'/2 uur Repetitie Mannenkoor „Oefening en Vermaak". Zondag 11 Jan. 12'/4 uur Repetitie Mannenkoor „Oefening en Vermaak". Zondag 11 Jan. 12 uur Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Dinsdag 13 Jan Repetitie W G V. Dinsdag 13 Jan. Repetitie Waalwijks Gem. Koor voor de dames ten kwart over acht uur, voor de heeren ten kwart over negen uur. Woensdag 14 Jan. „Wraak' der Kabouters" ten 7'/2 uur Werklieden vereniging. Waalwijk. Donderdag 15 Jan Lezing Vrouwen bond Werkliedenvereniging Waalwijk. GEMENGD NIEUWS. Te Westdorpe is een vrouw over leden die verleden week, getroffen door een toeval, op een kachel viel en zich daarbij ernstig verwonde. Waarschijnlijk tengvolge van drankmisbruik is te Emmeren-Erfschei- denveen zekere vrouw D. te water geraakt en verdronken. Sedert Dinsdag wordt te Bemmel vermist de 81 jarige 't Hullenaar. Ver moedelijk is hem een ongeluk over komen. De politie te Alkmaar is een bende schooljongens op het spoor gekomen, die den laatsten tijd zich schuldig maakten aan diefstallen van allerlei aard. Drie hunner hebben onlangs zelfs inbraak gepleegd in een leegstaande woning. Het is gebleken dat de knapen, die Woensdag een doos met bonbons in een winkel ontvreemden, voor een paar dagen te Egmond aan Zee een pakje reisbiljetten voor de stoomtram hebben gestolen. De bende bestaat uit vijf jongens, die allen nog de lagere school bezoeken. Gistermo gen heeft "de 26-jarige H. v. R. in de Koestraat te Tilburg een moordaanslag gepleegd op Nelly H. Hij sloeg het meisje, dat haar ver loving met hem had verbroken, met een ijzeren hamer eenige malen op hoofd. Bewusteloos is het meisje naar het St. Elisabethsgas huis vervoerd. De dader is in bewaring^gesteld. Woensdagavond zijn te Koude kerk (Z. H.) drie beruchte inbrekers, terwijl zij het raadhuis doorzochten, door twee veldwachters op heeterdaad betrapt. Twee hunner werden gear resteerd. De derde wist te ontkomen door na eerst een ruit te hebben ver brijzeld, uit een raam te springen.dat zich 5 a 6 M. boven den beganen grond bevond. In een circus te Edinburgh heeft een achttienjarige leeuw, "die voor de eerste maal „optrad" zijn temmer aangevallen en verwond. In tegen woordigheid van een zeer'opgewonden publiek van 5000 personen werd de man uit de klauwen van den leeuw bevrijd. Zijn overbrenging naar het ziekenhuis bleek noodzakefijk. BURGERLIJKE STAND. Vierde Klasse. Vierde Lijst, Trekking>an ,8ijanuari. f11500 No. 2585. f2(400 No. 6186. f 100 No. 9341. DES MORGENS. 34058 's MIDDAGS - OF 's AVONDS, GAAT DAN NAAR DE COMESTIBLESZAAK VAN ALWAAR ALLE SOORTEN COMESTIBLES VAN DE EERSTE HUIZEN VOORHANDEN ZIJN. VAN ALLE VOORHANDEN Aanbevelend. 34057 Grootestraat 209, W A A L W IJ K. Telefoon No. 89. (Vroolijk Fransje en het Zwarlje.) (Wordt vgrvolgd.)' DRUNEN. De tooneelvereenigirig van het Jongenspatronaat zal a.s. Zondag een uitvoering geven Opge voerd wordt het tooneelspel in drie bedrijven: „De familie v. Ingen". 3e pr. Van Hemert uit Waalwijk br. med. en 2.50 met 28 p. en troostprijs Keuier uit Tiel met 25 punten. Naar men ons mededeelt geeft de Gem. Zangvereeniging „Crescendo" 21 Jan. e.k. een uitvoering, waarbij tevens wordt opgevoerd 't blijspel: „Tropen- adel". Hedenmorgen viel op de scheeps werf de werkman van G. in de Maas. Doordat hij een goed zwemmer is ge lukte het hem den oever te bereiken en kwam hij er met een nat pak af. Het water in de Maas is zoo geste gen dat bij de goederenkeeten alles onder staat. Gelukkig gaat er een goede stroom en vloeit het flink weg, zoodat hel denkelijk maar een paar dagen duurt. Dinsdagavond acht uur houdt de vereeniging het „Groene Kruis" haar jaarvergadering, waarin als spreker optreedt de Weled. Zeergel. Heer Dr. van Rijn uit Dordrecht. I en vliegt via den doelpaal in het net, 20. Kaatsheuvel komt nu weer heftig opzet ten en wil tenminste nog de eer redden. Wa genmakers wringt zich door de verdediging heen, doch wordt in het bekende gebied in den rug aangevallen. Dus strafschop, docli, neen zegt de scheidsrechter en laat gewoon een vrtje schop nemen, waaruit niet in eens mag gedoelpunt worden, terwijl dezelfde spe ler reeds driemaal voor ongeoorloofd spel was gewaarschuwd. Nog geen vijf minuten later herhaald zieh weer hetzelfde spelletje en hoe of den Kaats heuvel-aanvoerder ook tegen deze foutive beslissing protesteerde, het hielp hem niet6. De laatste vfjf minuten nog een Gudok-aau- val. De rechtsbuiten geeft mooi voor doel en de linksbinnen kopt den bal prachtig iii het net, 30. Hiermede komt het einde. Een gelijk spel zou zeer zekér door Kaatsheuvel verdiend zijn geweest. Wij zouden scheidsrechter Hurks uit Breda, alvorens hij weer eens een wedstrijd leidt, willen aanraden, de spelregels oen# goed na te zien, misschien zouden dan der gelijke grove foutieve beslissingen niet meer bij hem voorkomen. VOETBALSPORT. WAALWIJK. QUICK II—H.E.C. I. Een der belangrijkste en zeker niet aan spanning ontbrekende comp.-wedstrijd, zal Zondag op het Quick-terrein gespeeld wor den tussclien Quick II en H.E.C. I. Alhoewel we H.E.C. momenteel iets ster ker achten dan dg Quick-reservers. zal het voor de H.E.C.-spelers oppassen worden. W° weten maar al te goed, als Quick zich geheel geeft, dat zij een sterke tegenstand kan geven en gezien de H.E.C.-kampioens- knnsen, zou het voor hen wel eens noodlottig kunnen worden ingeval Quick een gelijk spel zou kunnen foreeeren, waartoe zij zich geweldig zullen inspannen. Wat de publieke belangstelling betreft, die zou de andere ontmoetingen wel eens kunnen overtreffen daar op de eerste plaats op al de Quick-supporters gerekend wordt, terwtfl de supporters van II.E.C. zich ook wel zullen laten liooren. Aanvang 2 uur. Scheidsrechter de beer v. Laarhoven uit Tilburg. Quick 3 speelt om 12 uur een comp.-wed- strtjd tegen Sprang 2. terwijl Quick 4 een bezoek brengt bij R.W.B. 3. Daar Quick I vrij is van competitie gaat zij een vriendschappelijken wedstrijd spelen tegen „Zaltbommel" aldaar. Gezien het goed in vorm zijnde „Zaltbommel" is het voor Quick een goede oefening tegen de komende comp. wedstrijden. Dat deze wedstrijd dan ook serieus wordt opgenomen en gespeeld wordt zooals Quick kan, dan zal er van een goede oefening gesproken kunnen worden. W.S.C.—R.W.B. Alhoewel deze ontmoeting tusschen de beide oudste Waalwijksche vereenigingen welke morgen op het W.S.C.-terrein zal plaats vinden, van geen directen Invloed kan zijn omtrent eene beslissing op de ranglijst dezer afdeeling, zoo blijft deze wedstrijd niettemin belangrijk vanwege het plaatselijk karakter en dergelijke ontmoetingen blijven toch steeds de noodige belangstelling trek ken, hetgeen morgen zeer zeker eveneens het geval zal zQn. Belde tegenstanders hebben elkander se dert bun bestaan reeds talrijke malen ont moet en tot op heden wist W.S.C. de balans aan hare zijde te doen overslaan. Of de thuisclub zich morgen wederom zal kunnen handhaven, is moeilijk hierop vooraf een positief antwoord te geven, vooral om reden R.W.B. op het W.S.C.-terrein gewoon lijk haar beste spel wist te geven. Laat ons echter hopen, dat de spelers ons op een prettigen, doch niettemin spannenden •wedstrijd zullen vergasten en laten de we- derzijdsche aanhangers er voor zorg dragen, dat het verloop van deze ontmoeting niet verstoord zal worden. Wie er morgen wint. doet direct niets ter zake, het voornaamste is, hoe er gespeeld zal worden. Voorafgaande aan bovenstaande ontmoe ting, zal om twaalf uur op het W.S.C.-ter rein de wedstrijd W.S.C. IIDONGEN 3 plaatsvinden. Nog nimmer ontmoetten beide partijen elkander en zijn wij eenigszins be nieuwd omtrent dezen kamp. R. W. B. Wedstrijden op 11 Januari. R.W.B. I gaat op bezoek by W.S.C. I. R.W.B. zal met drie invallers moeten spe len. R.W.B. II ontvangt Sprang I. R.W.B. 3 ontvangt Quick 4. JULIANA—KAATSHEUVEL. Zondag a.s. spoelt onze W. V. V. Juliana een wedstry'd voor de 1ste klasse B. V. B. tegen Kaatsheuvel 2. Kaatsheuvel beschikt over een goede ploeg, zoodat het Zondag een zware wedstryd beloofd te worden voor onze geelzwarten. Ieder Juliana-speler be seft wat er voor hem op het spel staat daarom van het begin tot het einde toe flink gewerkt. Indien er met overleg en met het zelfde enthousiasme gespeeld wordt als tegen H.E.C.. stellen wfl volkomen vertrouwen in onze ploeg. Er bestaat hier veel belangstel ling voor deze ontmoeting, zoodat het Zon dag een drukte beloofd te worden op het Ju- liana-terrein. Juliana II ontvangt om 12 uur W.S.C. III. terwyi Juliana 3 op bezoek gaat by de a.s. kampioen, Drunen I. KAATSHEUVEL. Zondag a.s. komt T.S.C. uit Oosterhont bf Kaatsheuvel op bezoek. Op 't T.S.C.-ter rein verloor Kaatsheuvel zyn eerste comp.- wedstryd, ofschoon iedereen moest consta- teeren dat een geiyk spel voor T.S.C. reeds een by zonder mooi succes zou zyn geweest. Wat zal Zondag 11 Januari geven, wy voor ons, zyn er van overtuigd, dat Kaatsheuvel een spel kan leveren dat stukken hooger staat dan dat van Oosterhont daarby zal <le T.S.C.'ers het groote Wilhelmina-terrein een verrassing zyn. Speelt Kaatsheuvel zoo als de club kan spelen, zoo moet onze club winnen en haar derde plaats op 't ranglijstje wederom heroveren. GUDOK—KAATSHEUVEL 3- -0. Gudok is volledig, terwyl Kaatsheuvel 2 invallers heeft, voor Woning en de Beer. Kaatsheuvel wint den toss en Gudok trapt af. Van den aftrap gaat de Gudok-voor- lioede er met den bal van door, de bal komt voor 't Kaatsheuvel-doel en de linksbinnen doelpunt onhoudbaar 10. Kaatsheuvel, hierdoor niet ontmoedigd, komt nu geweldig opzetten. Iedereen denkt reeds aan don geiykmaker, doch het leder wordt v. Boxtel, op het moment dat hy wil schieten, ontnomen en de kans is verkeken. Gudok breekt eenige malen door, doch ge- vaariyk zyn hun aanvallen niet. Kaatsheu vel gesteund door den wind, is stukken ster ker en voortdurend wordt op de Gudok- helft gespeeld, doch doelpunten komen er niet. Dan komt er een hevige regenbui en de wedstryd wordt een kwartier gestaakt. Na de hervatting wordt de bal by een Kaats heuvel aanval, door de Gudok-achterspelers met de hand bewerkt: penalty. Wagenma kers plaatst zich achter het Ieder en geeft de Gudok-doelman geen schyn van kans. Doch tot verwondering van het geheele pu bliek moet de strafschop opnieuw genomen worden en thans schiet Wagenmakers naast. Direct hierna wordt gedraaid. Als weer is begonnen krygt Kaatsheuvel al spoedig een hoekschop te nemen. Deze wordt mooi voor doel geplaatst, Mosselveld stopt het lwler en plaatst het mooi in het net. Wederom wordt dit doelpunt ten on rechte geannuleerd. By een Gudok-aanval wordt het leder naar rechts geplaatst. De als voorzet bedoelde bal wordt door den wind van richting veranderd, en vliegt via den doelpaal iu het net. 20. T3 O» <U X3 <U QJ bfl öjj ui 5 .G GO C/3 'S BILJARTSPORT. KAATSHEUVEL. Onder zeer veel belangstelling had Woens dagavond de eerste ontmoeting plaats tus- schen de Biljartclub „K.B.C.", gevestigd by den heer J. Smits, en de Biljartclub „Entre Nous" gevestigd by den heer J. van Dun De eerste wedstryd speelde by J. v. Dun, met twee viertallen van iedere club. De beide viertallen van „Entre nous" wisten te zegevieren over die der „K.B.C.". De totale uitslag was: „K.B.C.". „Entre Nous", le Viertal. W. VJoeraansP. 'Steenbergen 48100 A. v. d. DungenA. Retynen 10043 P. SnoerenCh. Pompe 10090 A. SchalkenP. Remmeren 59100 307—339 2e Viertal. J. SmitsJ. van Dun 5775 J. SchalkenW. Souter 7554 W. SwagemakersJ. Remmeren 4975 J. Keinenade—J. Robbeu 5475 235—279 \.^;- Waalwijk, 9 Jan. '24. Eieren 8—10 ct. Varkens f 10—f 13. 's BOSCH. 7 Jan. '25. Op de markt van heden werden aangevoerd 1358 «tuks 729 «tuks hoornvee. 474 biggen. 10 zeugen. 47 schapen. 98 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 300-f 475 p. st. Kalfvaarzen van f 290 f 460 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 275 Vette ossen en koeien van f 0.57i pd le kw Vette ossen en koeien van f0.47ipd2ekw Pinken van f 140—f 210 per stuk Zeugen van f 80—f 130 per stuk.' Biggen van f 1.75—f2.25 per week. Schapen van f 25—f 45 per stuk. Lammeren van f 20—f 36 per stuk. Aanvoer redelijk. Handel traag. WAALWIJK. Geboren: Jae. Corn. z.v. M. J. de Brou wer en A. M. Er kei and Corn. Henr. z.v. Job. v. d. Sande en Joha. Dingemans Dlonysia Adra. d.v. II. Maas en P. Suste- rinek Maria Henrika d.v. G. Buurmyn en W. A. Greve. Overlijden: H. I'. Verstenen, eelitg. van Corn. Deenen. 04 jaar Tli. Trimhach. wedn. van Joh. M. Mutsnerts. 75 jaar Corn. v. d. Sande, echtg. van A. C. Trim hach. 48 jaar Maria E. v. d. Houdt, wed. van G. J. de Bakker, 79 jaar. IIutc.-A(mg.M. In 't Veld 29 jaar te Sprang-Capelle en Jac. .1. Dalmaner 32 j. Belangrijke opnimin Wintergoederen. 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10