oelle Dienstbode. me U. KeÉoiid fa. Wed. IM. J, v. een Bakkersknecht De Ruliter-Hoonen Thuiswerkers R.K. Vrouwenbond. llpeeoe Vergadering HET ZUIDEN Dinsdag 13 Januari! 925 Fa. Wed Joh Uithuist Zonen, Ie t. ino Holslede Zondags ia l uar gesloten. A. A. FARO. Ansichtkaarten CHROOMLOOIER DE STEDELIIKE HYPOTHEEKBANK JOS. DE F0LTER-K00LS r Naar Canada vraagt bekwame Plaksters en Meisjes vraagt Aanbesteding Regen Regen Ruisch. Machinefabriek No»aris~JANSEN verkoopen Notaris Canters Bericht van Inzet. Notaris Canters Noiaris~RIETRA publiek verkoopen 1 BRILLEN BETER EN BILLIJKER Gebruikt dan Katjes-Drop. Hoest-Tabletten. Salmiak-Pastilles Wybert-Tabletten Druiven- Borstsiroop. 33V65 Abdijsiroop. Waalwijk. 172. tarer? derVouwe êqberhs via Canadian Pacific Plaatsing op boerderijen Gramaphoons, Pathéfoons Wordt gevraagd Terstond gevraagd LEZING A. P. C. Roothaert eehte Championband verkoopen Wed. Jean Rievers, Pijpdrop. RIJWIELEN. en roera GEVRAAGD 0 ADVERTENTIëN. GEVRAAGD: v. g. g. v. Mevr. LEENEN, Post- en Telegraafkantoor 33925 MADE. tegen 1 Februari een flinke Koken geen vereischte. Flink loon. Waar zegt de Uitgever. 33926 Mevrouw De van der Schueren te Oosterhout bij Breda tegen 8 Februari V. g. g. V. f 34034 WORDEN VOOR DIRECT GEVRAAGD bij de 34038 bij C. BOEZER Brood, Beschuit en Banketbakkerij te Waspik. BEKWAME 34044 voor Dameswerk met LXV-hakken. op Donderdag 15 Januari in de groote zaal van de R K. Werkliedenvereniging desavonds 7'/a uur. „Maria's Leven in woord en beeld". met lichtbeelden en toepasselijken Zang, door den WelEerw: Heer VAN DER HEIJDEN, kapelaan te Tilburg. Uitsluitend toegankelijk voorde leden op vertoon der blauwe kaart van lidmaatschap. 34032 in de Parochiekerk van den H. Joannes te Waalwijk. De R. K. ELECTRO-TECH- N1SCHE FIRMA'S van het Bisdom Den Bosch, welke op deze Installatie wenschen in te schrij ven, worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk te wenden tot ondergeteekende. Zoolang de voorraad strekt zijn bestek en teekeningen bij onder geteekende te verkrijgen tegen 125.— per stel en zal bij onbe schadigde inlevering 110.— ver goed worden 34037 A. BAERT, Electrotechn. Ingenieur. Prof Roerschstr. 11, Maastricht. StoombiljartfabrieK TILBURG. 31819 Het eerste wat de meeste men- schen 's morgens doen, is naar 't weer kijken. Mistroostig zeggen ze dan.Weer hetzelfde weer, alweer regen" en de rheumatiek- lijders en zij die last hebben van spit en spierpijn, kijken dan zuur en met reden, want dat regen achtige weer maakt het leven niet prettiger. Vocht is de grootste vijand van rheumatieklijders en verergert de pijnen. Waarom neemt ge niet eens de verwarmende, verzachtende, pijnstillende Kloos terbalsem, die diep in de huid dringt, de pijnscheuten verdrijft en U lenig maakt als een gymnast van 18 jaar. Probeer het eens. Voor de kosten hoeft ge het niet te laten, want voor f 0.50 is al een pot Akker's Kloosterbalsem bij alle apotheken en drogisten te krijgen.. 34036 GROOTE Op zal door ondergeteekende voor buitenl. rekening een groot aantal Paarden worden gekocht.Gevraagd worden warmbloed paar den van 4 tot 7 Jaar en koudbloed paarden van 2 tot 6 jaar, ruins en merries. Voorm. Sleeuwijk, Sprenger. Oudendijk. Gebr. v. Hoven. Almkerk, Schoenmakers. Nieuwendijk, Van den Heuvel. Dussenpolder, V.d. Pluijm. Dussen, Heessels. Meeuwen, Vos. Drongelen, Nieuwkoop Eethen, G. J. W Branderhorst. Babiloniënbroek. Hijmans. Genderen bij Zuivelfabriek Heusden, „Concordia". Herpt. Buijs. Heesbeen bij de School. Doeveren bij de Kerk. 7 15 730 750 8.20 8.35 855 9.15 ~9 30 9.45 10.- 10 20 10 35 11.30 11.45 11.55 's Nam. 12 10 Aalburg, Veerhuis. 12 25 Wijk, Van der Maaden. 12.40 Veen. Maaszicht. 12 50 Andel, De Zwaan (Kalis.) 1.10 Poederoijen, Weth. Bok; 1.20 Aalst, Uittenboogaard. 1.40 Nederhemert, P. Smits. 2.05 Well, Van Drunen. 2.20 Ammerzoden, Hopwaag. 2.40 Hedel, |anssen (Brughuis.) 2.55 Velddriel, Gebr Biggelaar. 3.10 Kerkdriel, Wed. Visser. 3.25 Rossum, Joh. v. Erpen. 3.55 Zaltbommel, Tivoli. 4.10 Gameren, J. Bouman. 4 25 Zuilichem, P. v. Horssen. 4.45 Brakel bij de Kerk. M. C. DE KORVER. Commissionnair in Paarden 34035 Gorinchem. 1» OISTERWIJK. Onze billards eiken of ma honie met 5 c.M. leiplaat, zijn alle voorzien van de Wereldreputatie van Profs, en Amateurs. Vraagt offerte. Fa. MIC HELS ZN Oisterwijk. 33927 WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. op ONSENOORT. te Waalwijk, zal ten verzoeke van de Heeren TIMMERMANS q.q. te Waalwijk op Maandag 12 Januari 1925, des n.m. l'/i uur precies in het Café MERKX te Nieuwkuik 13 koopen Elzenschaarhout, 22 koopen Bandhout in het Sterrebosch. en 12 koopen Canadaboomen aldaar. Deze laatste worden vooraf ook in massa bij inschrijving te koop aangeboden. Betaaldag 1 October 1925. Aanwijzing doet Th. VAN SON te Nieuwkuik. 34004 te Drunen, zal op Maandag 12 Januari 1925 voorm. half tien precies ter her- berge van PULLES-DE WIT te Drunen 33918 Bij biljetten breeder omschreven te Drunen. bericht dat de Schoenfabriek met tuin van J. BERGMANS-Veltman te Drunen is ingezet als volgt: I. Huis en fabriek op f5000.- II. Tuin (bouwterrein) op f 500.- 111. Massa op 15600.- Bij den toeslag die bepaald blijft op 13 Januari 1925 nam. 4 uur bij M. Vissers te Drunen zal behalve de reeds gepubliceerde machineriën, ook nog geveild worden een zuiggasmotor van 14 P.K. 34008 met beste Wel- en Bouwlanden onder MEEUWEN. te Dussen, zal bij inzet, Dinsdag 20 Januari 1925, bij VAN DER BEEK te Babiloniënbroek en bij toeslag Dinsdag 27 Januari 1925, bij HEIJMANS te Hill, telkens voor middags 11 uur precies. 34012 1. Voor Mej. de Wed. STERKENBURG de aan elkander gelegen Hofstede met beste Bouw en Weilanden op den Hill (Meeuwen), groot 5,6480 H.A. in 4 perc. en massa's, en 2 voor Mevr. de Wed. MOMMERS 7.1510 H.A. beste Weilanden onder Meeuwen, Zuid broek, Westhengmeng en Oud-Land, in 5 perc. Genot en lasten 1 Januari 1925; het huis 15 April 1925. 2/3 der koopsom kan tegen 5 pCt. als 1ste hypotheek ge vestigd blijven. HET ONOVERTROFFEN KINDERVOEDSEL. Waar andere voedingsmiddelen falen, succes verzekerd. 33472 Verkrijgbaar: Dames de Bree, WAALWIJK. Jos. Baaijens, (v.m. BESOIJEN). Wed. J. van Lier, (v.m. BAARDWIJK). A. van Dongen, SPRANG. Wed. H. Wordragen- van de Ven, VLIJMEN. WAALWIJK. 33195 Electrische Brillenslljperij Uit de drogisterij Grootestraat 191 Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL, banden, lam pen of ONÜERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen.Speciaal maak ik U attent op mijn groote verscheidenheid in U vindt bij mij elk gewenscht merk, zoowel in ENGELSCH of van de meeste 1ste Klas HOL- LANDSCHE fabrikaten,0.a. Rudge Withword, Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N. R.. Bato, Batavus, Magneet, Eijsinck, enz. enz. Steeds voorradig diverse PH1LIPS LAMPEN voor Automo bielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz. Diverse Olieën, Benzine. Dunlop Auto- en Motorbanden. 33995 Aanbevelend, Bondsrijwielhersteller. Waaïwijk-Besoijen. P.S. Voor vaste cliënten nog en kalender 1925 beschikbaar. VERSCHENEN der nienwe kerk van St. Jan Baptist Winkeliers, Hoteliers enz. die zich met den verkoop daarvan willen belasten, kunnen zich vervoegen ten onzen kantore. 33187 Verkoopsprijs 5 cent, waarop 20°/0 korting. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. goed bekend met het maken van chroom slag-, bind en naairiemen, Voor ervaren vakman zeer goede positie Br. fr. onder Iett. D. S. 3826 Alg. Adv.-Bur. D. Y. ALTA Amsterdam. 33928 Anna Paulownastraat 20 te 's-GRAVENHAGE. in coupures van f 1000.—, f 500.— en f 100.—. Verkrijgbaar ten kantore van de Heeren: W. TIMMERMANS ZONEN, Kassiers te WAALWIJK. Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde Ruime Keuze Soiled eerste kwaliteit in de nieuwste en concurreerend adres Spring-Matrassen. uitsluitend Leder: voor Spiraal Damestasschen Paardentuigen. Kapok Portefeuilles. Honden Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Stroo Sigarenkokers. kleeden van Kinder Acte mappen. Auto kappen en Wollen dekens. Koffers enz., enz. Meubelen. Reparafien aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en bUli|k. van geschikte werkkrachten, die de reiskosten kunnen betalen. Vruchtbaar land, nabij spoorwegen en markten, in huurkoop op 34 jarige termijnbetalingen, na verkregen ervaring. Deskundigeen betrouwbare inlichtingert, benevens brochures, gratis bij Canadian Pacific Railway Company Afdeeling Kolonisatie en Ontginning. 33769 Coolsingel 91, Rotterdam, Let op het juiste adres). en N.V. VAN KUYK VAN ROER, Franckenstr. 6, NIJMEGEN. Geregelde passagiers-, vrachtgoederen- en pakketdienst. U als het 33996 beste, goedkoopste adres voor G. JACOBS en ZOON, Waalwijk 4, bij de Haven. Let op hare steeds aangevulde nieuwe collectie Gramaphoon-, en Citherplaten. ff Hoes! gij? 1H. 1. Wielrijders! m 01 Pandbrieven a lOO1!* pCt. t 6

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2