DE ECHO VAN HET ZUIDEN PU ROL 'aterdag 10 Januari 1925. TWEEDE BLAD. GEMEENTERAAD. KAATSHEUVEL. Vergadering van den Gemeenteraad op Vrijdag 2 Januari 1925, des na middags 6 uur. Afwezig de heeren H. de Bresser en C. F. Verschuren. Voorzitter de Edelachtb. heer J. L. van Besouw, Burgemeester. Secretaris de heer J. van Kemenade, loco Secretaris. De notulen der vorige vergadering, welke ter inzage hebben gelegen, wor den onveranderd goedgekeurd. VoorzitterAlvorens de vergadering te openen wensch ik U allen een zalig Nieuwjaar. Ik hoop dat het jaar 1925 gunstig en voordeelig moge zijn voor de gemeente en ook voor U en Uwe gezinnen. We zullen dit jaar dan ook met goeden moed intreden Aan de orde is Ingekomen stukken. a. Mededeeling kasopname. De Voor zitter deelt mede dat bij de laatste kasopname f 14998.88'/a in kas werd bevonden, hetgeen met de boeken over eenstemde, b. Schrijven Provincialen Noordbra- bantschen Brandweerbond verzoekende aan de gemeente als lid te willen toe treden, Voorzitter. In verband met de reor ganisatie der brandweer, waartoe bin nenkort met het oog op de waterlei ding zal worden overgegaan, stel ik namens Burgemeester en Wethouders voor niet op het verzoek in te gaan Wordt besloten. c. Adres inwoners verzoekende ver betering van het weggedeelte loopende van de Telefoonstraat tot H. van Hees wijk. Adressanten verzoeken een behoor lijk en redelijk begaanbaar voetpad te willen aanbrengen op den weg gelegen achter de panden bewoond door P. van Dun tot en met J. van Heeswijk, alsmede op het punt ter hoogte van L. van Beek een lantaarn te plaatsen. Voorzitter. Burgemeester en Wethou ders zullen hier verbetering laten aan brengen. Het verzoek omtrent het plaatsen van een lantaarn zal nader in de gascommissie worden besproken. d. Schrijven gemeentebestuur van Sprang Capelle inzake salarieering Burgemeester, Wethouders, Secretaris, Ontvanger en Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Het Gemeentebestuur van Sprang- Capelle verzoekt aan het besluit van den Raad om aan Gedeputeerde Staten te verzoeken de salarissen der ge noemde functionnarissen met 10 pCt. te verminderen, adhaesie te willen be tuigen. Voorzitter. Wat zegt er den Raad van. Wij kunnen moeilijk een voorstel doen. Wijdemans. Me dunkt de tijdsom standigheden werken er toe mee, ik zou aan dit besluit adhaesie betuigen. Met algemeene stemmen wordt hier toe besloten. e. Een dankbetuiging van den heer Teunissen te Leiden voor zijne benoe ming tot Directeur der Gasfabriek te Kaatsheuvel, tevens mededeelende dat hij 1 Januari in functie zal treden. De Voorzitter deelt mede dat de nieuwe Directeur zijn betrekking reeds heeft aanvaard. f. Schrijven van M. van Onzenoord te Kaatsheuvel, verzoekende de als stoker der gasfabriek gestorte pensi oensbijdragen terug te betalen, daar hij wegens ongeschiktheid op last van den dokter zijne werkzaamheden heeft moeten beëindigen. De Voorzitter zegt dat als iemand den dienst verlaat, hij geen pensioens bijdragen terug kan vorderen. Hij stelt dan ook voor afwijzend op het ver zoek te beschikken. Van Amelsvoort. Volgens verklaring van den dokter is hij, tengevolge van de werkzaamheden aan de gasfabriek verricht, ongeschikt geworden. Het is derhalve billijk dat de gestorte bijdra gen worden terugbetaald. Voorzitter. Als hij ongeschikt is ge worden in en door den dienst kan hij pensioen aanvragen. Het gaat echter niet aan de premiën terug te ge ven, dan kan ieder die de gemeente dienst verlaat wel teruggave vragen. Van Beurden. De bijdragen aan het fonds zijn wettelijk geregeld, daarvan is niet af te wijken. Bovendien heeft van Onzenoord gedurende zijn ziekte steeds zijn loon behouden, ik ben tegen terugbetalen. Van der Horst. Als wij bij den Pensioenraad aanklopten om teruggave van gestorte bijdragen, zouden ze ons hartelijk uitlachen. Wil de betrokken persoon pensioen trachten te krijgen, dan moet hij den gewonen weg be wandelen. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. g. Schrijven van den heer G. van Zinnincq Bergmann, Advocaat te 's Her togenbosch, waarin hij mededeelt dat het Gerechtshof het vonnis van de Rechtbank inzake de procedure Vloe mans (navordering H.O.) heeft ver nietigd en den Rechter onbevoegd heeft verklaard van de vordering ken nis te nemen. Van der Horst. Loopt dit proces over een groot bedrag Moet daar nog iets van binnenkomen Over welk dienstjaar gaat dat? Voorzitter. Met deze zaak was f 18.000 gemoeid. De dwangbevelen, die dezer dagen zijn uitgegaan, be treffen een kohier over een ander dienstjaar. Burg. en Weth. hebben de zaak zoolang laten rusten tot deze kwestie door het Hof zou zijn beslist. Vaststelling van de gemeentelijke vergoeding bedoeld in art. 101 der Lager Onderwijswet, aan de besturen der bijzondere scholen. De kosten over het jaar 1924 be dragen f6,33 per leerling plus fl.— per leerling voor het handwerk-onder- wijs. De totale vergoeding wordt vast gesteld op f 2679.11 '/3 voor de Bijz. R K. Meisjes school te Kaatsheuvel f 1013.37 voor de Bijz. R.K. Meisjes school te Loonopzand f720.17 voor de Bijz. RK Meisjes school te Berkdijk f 781.757a voor de Bijz. R.K. Jongens school te Berkdijk f 1236.40 voor de Bijz. School voor Ned. Herv. te Loonschendijk. Benoeming leden gascommissie we gens periodieke aftreding. Van Lier. Volgens mij heeft de raad gemeend een commissie van advies in te stellen. De gascommissie beschouwt zich echter als een commissie van bijstand. Hoe denkt de raad daarover? Als het een commissie van advies is, dan kan zij uitsluitend over bepaalde zaken advies uitbrengen en geen be sluiten nemeneen commissie van bijstand kan dat m.i. wel. Van Beulden. Ik acht de werking van beide commissies gelijk. Ook een commissie van bijstand moet Burg. en Weth. adviseeren en deze laatsten be sluiten. Hetgeen de heer Van Lier be doelt is zeker meer een verwijt aan Burg. en Weth. Het Dag. Bestuur heeft steeds reglementair gehandeld en de verordening op het beheer der gas fabriek gehandhaafd. In welk opzicht zou de gascommissie verkeerd gehan deld hebben? Van Lier. Het verwijt treft hier niet Burg. en Weth., maar de gascommissie Deze is niet als een commissie van advies, maar als een commissie van bijstand opgetreden. Kijk de gemeente wet maar eens in, daar is wel degelijk verschil tusschen. Van Beurden. Ik beschouw de gas commissie als een commissie van advies. Maar in welk opzicht heeft zij zich niet correct gedragen. Zeg uw gevoelen gerust. Van Lier. De commissie is b.v. niet bevoegd zonder toestemming van den raad straatlantaarns te plaatsen, daar dit de gemeentefinanciën raakt. Van Beurden. Deze zaak is in den raad behandeld. Van Lier U bedoelt het besluit voor 25 electrische lichtpunten, dat men niet heeft kunnen uitvoeren Het was wenschelijker geweest als deze zaak meer voorzichtig behandeld was Van Beurden. Dan had de heer Van Lier ook voorzichtiger moeten zijn de zaak niet mede moeten be en handelen. In het algemeen belang hebben we gemeend vooralsnog betere tijden te moeten afwachten. Zeg nu s.vpl. alles recht en duidelijk. Van Lier In de vergadering van 3 December is het besluit omtrent nieuwe lichtpunten, geen electrische, maar gaslantaarns, genomen. Ik kreeg toen bericht dat het om half negen ver- gadering van de gascommissie zou zijn. Het was echter ontzettend slecht weer, .zoodat de heer Van Beurden zelf verklaarde we behoeven Van Lier geen verwijt te doen als hij niet komt. Het was toen zeker een vergadering waar niet veel aan het handje was of waarbij ze mij niet wenschten. Ik zal de zaken releveeren zoo ze zijn. Van Beurden. Ik zal daar later op terug komen en de notulen voor laten lezen. Van Lier. U valt me altijd in de redenwilt U me misschien van mijn apropos afbrengen. Ik geloof niet dat in de notulen van 7 Febr. te vinden is dat ik niet opgeroepen ben. Als Uw geheugen nog goed is, zult U deze zaken nog wel herinnerenbij som migen schijnt het geheugen hen nog wel eens in den steek te laten. Toen is ook besloten de loonen van de gasfabriek nader te regelen. Ik heb met deze notulen geen genoegen genomen, omdat deze regeling niet tot de taak der gascommissie behoort. Van Beurden. Omdat de stokers meer voeding en kleeding noodig hebben, heeft de commissie destijds besloten op de 10 pCt. verlaging terug te komen. Dit is later in den raad behandeld. Van Lier. Juist niet, dat had moeten gebeuren. Het is zoo opvallend dat juist ook in die vergadering de loonen opnieuw geregeld zijn. De raad heeft over dergelijke zaken altijd zelf beslis!, laatst nog toen het loon van den geld- ophaler is verlaagd. Van Beurden U hebt gelijk de gascommissie heeft toen gebruik ge maakt van de bevoegdheid haar in de verordening toegekend. Toen de salarisverlaging van den inccasseerder besproken is, was ik nog niet op de hoogte, anders had ik deze aange legenheid ook niet in den raad ge bracht. Snaphaan. Omdat de werklieden dreigden het werk neer te leggen is van Beurden naar de gasfabriek gegaan en is in overleg met den Secretaris en den Directeur en na de voor schriften nagezien te hebben, een nieuwe regeling getroffen. Ook de andere leden waren niet opgeroepen. Van Lier. Ofschoon de convocatie biljetten voor die vergadering klaar lagen. Van achteraf handelen houd ik niet, dan ben ik liever geen lid. Van Amelsvoort. We hebben ons gehouden aan de verordening. Van der Horst. Deze zaak is in een i vorige vergadering ook al eens ter sprake geweest. Als ik den heer van Lier goed begrijp gaat het er over of de gascommissie met B. en W. zelf standig de loonen kan regelen of dat er goedkeuring noodig is van den raad. Wat moet nu gebeuren? Het was goed geweest en eenigszins plicht als die zaak later in den raad gebracht was, al was er slechts mededeeling van gedaan. Daarom zou ik ook uit willen maken wat de gascommissie nu is, een commissie van advies of een commissie van bijstand, dan weten we waar we ons aan te houden hebben Voorzitter. Ik was oorspronkelijk het idee toegedaan dat alleen de raad het recht had de loonen te regelen Doch aan de hand der verordening bezitten Burg. en Weth. in overleg met de gascommissie deze bevoegdheid. Ook de Gemeentestem was van deze mee ning, tenminste zoolang de verordening niet gewijzigd is. Van Beurden. De gascommissie heeft dus correct gehandeld. Wil de raad de verordening wijzigen, mij goed Hoe minder verantwoordelijkheid, hoe liever. Van Lier. Zoudt U ook niet denken dat er meer achter schuilde, als U geen oproeping kreeg en in mijn geval stond. Ik stel voor artikel 10 der verordening te wijzigen. Na een debat van ongeveer een uur wordt eindelijk besloten het artikel in de verordening op het beheer der gasfabriek zoodanig te wijzigen, dat de benoeming, het ontslag en de regeling der loonen van de stokers en verder personeel der gasfabrie aan Burg. en Weth. in overleg der gascommissie wordt ontnomen en aan den raad overgelaten. Tot leden der gascommissie werden bij eerste stemming herkozen de heeren van Amelsvoort, van Lier en Brok. Bij herstemming tusschen de heeren Vrinten en Snaphaan werd de heer Snaphaan herkozen Benoeming leden wegencommissie wegens periodieke aftreding. Tot leden dezer commissie worden herkozen de heeren van Amelsvoort, Swagemakers en van Lier. Benoeming leden commissie tot wering van schoolverzuim wegens periodieke aftreding. Tot leden dezer commissie worden herkozen voor Kaatsheuvelde Heeren Bisse- link, W. Roestenberg, A. Rijken. Van Duren en de dames Seller en Hille. voor Loonopzand; dq Heeren J. van den Heuvel, Van Opstal en van Lier. Vaststelling rekening Burgerlijk Arm bestuur over 1923 en begrooting over 1925. De rekening sluit met een batig slot van f 108 36; de begrooting wordt in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f 8140 86. Behandeling der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1925, alsmede van de begrootingen voor het gas- en elec- triciteitsbedrijf. Van der Horst. Als rapporteur der begrootingscommissie kan ik dit jaar kort zijn Er is een groot verschil met het vorig jaar, toen stond de begroo ting in het teeken der bezuinigingnu kunnen we niet meer bezuinigen, hoe wel het nog hoogst noodzakelijk is. Ofschoon de lasten enorm hoog zijn, zijn de uitgaven weer pl.m, f 10000.— gestegen. De inkomstenbelasting if f 1500.— hooger dan het vorig jaar terwijl de draagkracht der bevolking achteruit gaat. De voornaamste oorzaak van de vele en zware uitgaven ligt bij het Rijk, dat de gemeenten te veel lasten en plichten oplegt. Meersamen werking tusschen Rijk en gemeenten is dan ook van het grootste belang Het gevoelen der commissie is dat er in 1924 inderdaad flink is bezuinigd. Óp de secretarie een aanmerkelijk be- dragop de politie, tengevolge van het vertrek van 2 agenten pl.m. f 5000,— op de gemeentewerklieden en genees- heeren f 1200.— op de pensioensbij dragen f 1400.—. Mogelijk dat straks bij de behandeling der begrooting de raad nog wel eenige posten kan aan wijzen waarop een passende bezuini ging kan worden toegepast. Nog wil ik alvorens tot de behan deling der verschillende hoofdstukken over te gaan, een woord van lof bren gen aan alle gemeente-ambtenaren als zoodanig, daar zij allen uitstekend hun plicht hebben gedaan en tot de bezui niging hebben medegewerkt. Ik ver trouw dat zij op denzelfden weg zullen voortgaan. Een speciaal woord van lof komt toe aan het werk van de typiste ter secretarie, die een voorbeeld van bezuiniging heeft gegeven door het typen der begrooting met memorie van toelichting, hetgeen een reuzen arbeid is geweest. Hoofdstuk II .Algemeen Beheer". Van der Horst. Nu we het adres van het gemeentebestuur van Sprang— Capelle tot verlaging van de salarissen van Burgemeester, Secretaris, Wethou- ders, Ontvanger en Ambtenaren van den Burgerlijken Stand reeds behandeld hebben, kunnen we dit punt stilzwij gend voorbijgaan. De commissie wilde echter meer speciaal de aandacht ves tigen op het salaris van den gemeente ontvanger en voornamelijk deze ver mindering bij Gedeputeerde Staten aanhangig maken. In verband met het behandelde adres is dit nu niet meer noodig. De commissie meende dat het salaris van den ambtenaar ter secretarie van en Wildenberg te laag was. M.i. be hoort dan ook. al is het niet voor direct, salarisverhooging een punt van bespreking uit te maken, te meer nog daar de betrokken persoon, volgens verklaring der autoriteiten, uitstekend zijn best doet en zijn salaris ten volle waard is. Voorzitter Wat denkt de raad over het salaris van dezen ambtenaar. Van der Horst. De commissie meende, dat zijn salaris op f 750 behoorde te worden gebracht. Een der leden achtte verhooging echter te ontijdig. We mogen evenwel niet het systeem van vraag en aanbod toepassen en zijn derhalve niet verantwoord. Daar deze ambtenaar toch reeds 87a °/e pensioens bijdragen moet betalen, stel ik voor zijn salaris op f 750 te brengen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Van der Horst. Dan meent de com missie dat het noodig is een safe te huren bij een bank in Tilburg. De secretaris achtte het beter dat belang rijke stukken o.a effecten, welke thans op het kantoor van den gemeente ontvanger berusten, daar te bewaren. Wordt besloten. Hoofdstuk III .Openbare veiligheid Van der Horst. In de commissie is het salaris van den Inspecteur van politie besproken. Nu de verantwoor ding tengevolge van het vertrek van 2 agenten minder is geworden en het verschil in salaris met de andere agen ten te groot is, meende zij zijn salaris op f 2000.— in maximum te moeten bepalen. Thans heeft hij f 2340,—. Dan zou alleen Van Helsland belast kunnen worden met het deurwaarderschap, dat nu de geheele politie raakt en hem daarvoor eenige tegemoetkoming kun nen worden toegekend b.v. de kosten der dwangbevelen. Dit zal een goede inning der belastingen ook bevorderen. Voorzitter. Het was mij persoonlijk aangenamer geweest als voor het deur waarderschap een ander persoon ge vonden werd. Als een politieman zijn plicht doet meenen sommigen daar iets persoonlijks in te vinden. We hadden laatst gedacht dat de oud-kommies Smit zich hier zou hebben gevestigd dat was juist iemand geweest. Ik heb aan den Minister gevraagd of de kom miezen dat werk niet mochten doen, doch die geeft hiervoor geen toestem ming. Om de onafhankelijkheid der politie heb ik liever dat dit werk door een ander gebeurd. Nu het echter moeilijk anders kan zal ik me hiermee vereenigen. De ingezetenen moeten het dan evenwel niet beschouwen als iets persoonlijks. De boeten zijn den laat sten tijd steeds ten voordeele der ge meente gekomen. Vindt de raad het goed dat de kosten der dwangbevelen voortaan als vergoeding aan den deur waarder worden uitbetaald. De kosten van waarschuwingen en aanmaningen blijven dan voor de gemeente. Van der Horst. In de commissie is hier niet over gesproken het was mijn persoonlijk idee. Als we een ander noodig hebben, moeten we die toch vergoeding geven. Van Beurden. Zou van Helsland niet tijdelijk aangesteld kunnen worden, tot er een ander gevonden is. Snoeren. Ik zou er niets voor toe kennen, het gebeurt toch in de dienst uren. De Wijs. Hoe gaat dat bij het Rijk. Ik meen dat de kommiezen bij het be- teekenen der dwangbevelen wel eenige vergoeding krijgen. Ingezonden Mededeelingen. voor de Handen Van Lier. Ik zou het voorloopig zoo laten. Hiertoe wordt besloien. Het salaris van den Inspecteur van politie wordt in maximum vastgesteld op f 2000,—. Snaphaan. Voor rijwieltoelage wordt f 30,— gegeven. Me dunkt dat som migen dat geld zuur verdienen en anderen er niets van uitgeven. Zou dat niet gewijzigd kunnen worden b.v. naar gelang van het gebruik. U zult me toch wel moeten toegeven dat er agenten zijn die hun rijwiel bijna nooit gebruiken Van der Horst. Een maatstaf is moeilijk aan te geven. Het is lastig om hier de personen aan te wijzen. Voorzitter f 30 is niet te veel] den eenen komt het gebruik van zijn rij wiel dikwijls meer te pas dan een ander. Badjou b.v. die tevens bode is heeft zijn rijwiel veel meer noodig dan de anderen. Van der Horst. Geef dengene, die gemeentebode is f 40 en de anderen f 20. Snoeren. En van der Steen dan Die moet geregeld naar Kaatsheuvel. Voorzitter. Tusschen Badjou en van der Steen is weinig onderscheid De inspecteur gebruikt zijn fiets ook nog al eens. Eén agent juist niet. Snaphaan. De Inspecteur zie ik ook wel eens, Badjou heel veel, doch Lub bers nooit. Geef van der Steen en Badjou f 10 meer. Voorzitter. Ik zou het voorloopig zoo laten en later een gratificatie toe kennen. Vrinten. Wat wordt er aan brand spuitgasten uitbetaald Bij den brand bij Snoeren is er voor een heele nacht slechts f 0,75 gegeven. Voorzitter. Ik denk f 0.75 per uur. Vrinten. Ik zal die uitbetaling nog eens nader onderzoeken en er dan ater op terugkomen. Hoofdstuk IV. Volksgezondheid. Van der Horst. De commissie acht de toelage aan de gezondheidscom missie niet noodig en wil die laten vervallen. Zij meende dat de gezond heidscommissies geen reden van be staan meer hebben. Van Lier. Er is toch een Keurings dienst ingevolge de Warenwet. Voorzitter. Eenige jaren geleden is aan de gemeentebesturen over de al of niet noodzakelijkheid der gezondheids commissies advies gevraagd. De meeste gemeentebesturen hebben geadviseerd deze commissies te laten bestaan. Hare werkzaamheden zijn niet verminderd o.a. verrichten ze zeer goed werk bij het woningtoezicht. De gemeente be taalt percentsgewijze in de kosten. Hoofdstuk VI. Openbare werken. Van der Horst. Post nr. 77 behoort met f 325,—te worden verhoogd, door het in een vorige vergadering geno men besluit tot den aanleg van een plantsoen in de Telefoonstraat. Wordt besloten. Hoofdstuk VIII Par 2. Openbaar ge woon lager onderwijs. Van der Horst. Post nr. 100 kosten van instandhouden der schoolgebou wen is belangrijk verhoogd Het vorig jaar is deze post tengevolge van de bezuiniging op f 340,— teruggebracht. Nu acht de commissie het noodig dat verschillende werkzaamheden plaats hebben. Zij meent dan ook dat het volle bedrag van f 20.00,— moet wor den toegestaan. Wordt besloten. Hoofdstuk VIII Par. 13 „Middelbaar Onderwijs". Van Lier. Zou die bijdrage in de kosten der H. B. S. niet door den betrokken persoon kunnen worden betaald. Voorzitter. Ik betwijfel het. Hij moet toch reeds het volle schoolgeld betalen. Van der Horst. Bij dergelijke wette lijke regelingen legt het Rijk juist te groote lasten op de gemeenten. Hoofdstuk IX Par. 1 „Ondersteuning aan behoeftigen". Van der Horst. De commissie komt het onbillijk voor op het salaris van Dr. de Both, zijnde f 1000, 10 pCt. te korten, daar Dr. de Both nooit salaiisverhooging heeft genoten, doch dat het niet onbillijk was de toelage te verminderen, omdat deze reeds vroeger tengevolge van de tijdsomstan digheden met f400 is verhoogd. Door den Raad is dan ook besloten alleen op de toelage, doch niet op zijn salaris, 10 pCt. korting toe te passen. Van Beurden. Ik heb altijd gemeend dat alleen op de toelage voor de vroedvrouw 10 pCt. gekort is. Voorzitter. Dr. de Both heeft nooit aanmerking gemaakt op zijn salaris, doch op de korting, die op de toelage voor zijn vroedvrouw werd toegepast. Hij heeft f 1000 salaris en kreeg vroe ger f 400 voor zijn vroedvrouw. Dit is later gewijzigd in f 800. Wordt besloten alleen op zijn salaris de 10 pCt. korting toe te passen. Hoofdstuk X „Landbouw". Brok. Het vorig jaar is er subsidie toegekend voor de Geitenfokvereeni- ging. Dit bedrag is evenwel niet uit betaald. Voorzitter. Dat komt omdat ze geen bok meer hebben. Hoofdstuk XIII „Electriciteltsbedrijf". Van der Horst. De commissie meent dat de electriciteitsprijzen kunnen wor den verlaagd voor Kaatsheuvel van 45 cent op 40 cent per K.W.U. en voor Loonopzand van 50 op 45 cent per K.W.U. Als dat gebeurt is ervoor het bedrijf in Kaatsheuvel nog een winst van plm. f800 en in Loonop zand van f 150—f 170. Voorzitter. Met ingang van 1 Jan. is deze verlaging reeds ingegaan. Hoofdstuk XVI. „Onvoorziene Uit gaven". Van der Horst. Deze post is belang rijk verhoogd omdat hieruit de kosten van de reorganisatie der brandweer en de rente van de nog aan te gane geldleening van f 50 000 moeten wor den bestreden. Ook is bij dit bedrag rekening gehouden met een eventueele benoeming van een gemeenteopzichter. Van Amelsvoort. Als de brandweer gereorganiseerd is, worden de oude spuiten zeker verkocht. Van Lier. Ik meen dat vroeger be sloten is er een in de Moer te plaatsen. Van Beurden. Daar zal wel geen bezwaar tegen zijn. Bij verkoop zal de opbrengst niet groot zijn. Voorzitter. We kunnen later nog

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5