Dat nu juist niet. maar 't lijkt wel zoo,niet waar? 't Recept is echter eenvou dig genoeg en ik maak er geen geheim vanBehandel je „bruintjes" geregeld met bruine of donkerbruine Erdal en na korten tijd heb je ook bruine lakschoenen. overwegen of er misschien een motor brandspuit noodig zal zijn. Wat zeggen de heeren over de kwestie van een gemeente-opzichter Van der Horst. M.i. kan er geen opzichter gemist worden. Ook het vorig jaar' was ik deze meening toe gedaan en daar blijf ik bij. Zoo loopt het mis. Van Amelsvoort. Waarom zou het misloopen Van der Horst. Omdat er veel werk zaamheden bij gemis van een opzichter niet uitgevoerd worden. In de com missie is ook een adres besproken van een bureau uit Waalwijk, dat eenige dagen per week de noodige werkzaam heden ter plaatse wilde verrichten, doch de commissie meende dat het beter was een persoon, die zich voort durend beschikbaar stellen kan, met dit werk te belasten. Een ander achtte het niet noodig met een voorstel te komen en wilde deze aangelegenheid uitsluitend door den raad laten af werken. De Secretaris heeft eenige frappante voorbeelden gegeven, hoe men plotseling een opzichter noodig kan hebben. De Wijs Hoewel ik vroeger gedacht heb dat we het zonder opzichter zou den kunnen, ben ik het thans met den heer Van der Horst eens. Een volledig opzichter is evenwel niet noodig. We kunnen hier volstaan met een persoon die, zooals b.v. in Oisterwijk, zoolang in dienst der gemeente is tot de noodige werkzaamheden verricht zijn en in den overigen tijd particuliere bezigheden verrichten kan. Op deze manier is er voor de gemeente nog te bezuinigen Van Beurden. Ais ge als Wethouder ziet welk werk er geregeld moet worden gedaan, dan is een opzichter niet te missen. Vrinten. Zou er zoo iemand ter plaatse niet te vinden zijn. Van Beurden. Er zou een oproeping gedaan kunnen worden. Swagemakers. De gemeente-opzichter is ontslagen omdat we niet langer een opzichter noodig hadden. Thans blijkt dat de raad een andere meening toe gedaan is. Heeft Van den Heuvel iets misdaan om hem niet terug te nemen. Hij is toch nog in deze gemeente woon achtig. Van Amelsvoort Hij had een veel te hoog salaris. Van der Horst. Dan had U zijn salaris moeten verminderen, maar hem geen ontslag moeten geven, ik stel voor in Dongen, Oisterwijk en andere plaatsen een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop in die gemeenten de werkzaamheden worden verricht en welk bedrag daarvoor wordt toegekend. Het blijkt nu toch dat de beide Wet houders van opinie veranderd zijn. Wijdemans. Als we een vast op zichter gingen benoemen, zou de raac een gek figuur slaan. Voorzitter. Oisterwijk is niet gelijk te stellen met onze gemeente. Daar betalen ze f 1500.— aan een architect. i die daarnaast de vrije practijk mag uitoefenen. Vroeger hadden we altijd een begrooting en wisten we voor hoeveel een werk kon worden gemaakt, nu kunnen ze ons voorleggen wat ze willen. Wijdemans. Ze zijn toch allemaa wel eerlijk. Na nog eenige discussie wordt be sloten Burgemeester en Wethouders op te dragen een onderzoek in verschil lende plaatsen in te stellen en aan de hand van dat onderzoek een voorstel aan den raad in te dienen. Behandeling van de bij de begrooting behoorende adressen. a. Van de Vereeniging „Moeder- schapszorg" om een subsidie van f 25. ten behoeve van de Kweekschool voor vroedvrouwen te Heerlen. Wordt voor kennisgeviiig aange nomen. b Van het Bestuur van den Ned R K. Politiebond om subsidie ten behoeve van de Politieschool te 's Her togenbosch. Als blijk van instemming met deze school wordt een subsidie van f 10,— toegekend. c. Van het Bestuur der R.K. Leer gangen te Tilburg om die scholen met f 100 te willen subsidieeren. Wordt voor kennisgeving aangenomen d. Van het Bestuur van Kaatsheuvels Kruisverbond om subsidie. Wordt voor kennisgeving aange nomen. e. Van de R.K. Werkliedenvereeni ging en de Vakafdeeling voor Leder bewerkers te Kaatsheuvel om een subsidie van f 470 voor het oprichten en instandhouden van teekencursussen. Van der Horst. De commissie be- tuigde hare volle sympathie met deze teekencursussen, doch achtte een sub sidie van f 470,— te hoog Zij meende dat met een bijdrage van f200.- kon worden volstaan en het overige moest worden gezocht in de verhoogingen der schoolgelden, waarvoor op de over gelegde begrooting slechts f 30.— is uitgetrokken. Van Beurden. In het college van B- en W. is hetzelide opgemerkt. De Wijs. Ik heb een onderzoek naar dit bedrag ingesteld Over het alge meen zijn het jongens uit den werken den stand die aan deze cursussen deelnemen. Ook de aanschaffings kosten van verschillende benoodigd- heden zijn voor de leerlingen nog al hoog. De Werkliedenbond heeft zelf geen middelen om alle kosten te kunnen dekken. Daar deze cursussen voor ÖTT7E-'pfaais van nei giuuiaic belang zijn, had ik wel gedacht dat de raad de volledige subsidie zou toe kennen. Voorzitter zoo het niet op den weg liggen om deze cursussen in andere banen te leiden en te probeeren er op den duur een Vakschool van te maken. Van Beurden Daar is eenige jaren geleden ook over gesproken, doch toen is het afgestuit op den Haag het Rijk wilde geen voldoende subsi die geven. Van der Horst. Al was het slechts in bescheiden vorm, dan zou het nog een groote aanwinst voor de gemeente zijn. Misschien is deze cursus wel den grondslag voor verdere uitbreiding Vrinten. Ik stel voor de volledige subsidie toe te kennen. Met algemeene stemmen wordt hier toe besloten. f. Van een verzoek van A. van Oversteeg, Hoofd der Openbare Lagere school te Loonschendijk, om verlaging van de door hem te betalen huishuur Van der Horst. De commissie ad viseert afwijzend op dit adres te be schikken, daar zij een huur van f 6.- per week niet te hoog acht en in geval vari verlaging ook de huren der andere woningen herzien zouden moeten worden. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. De begrooting voor het dienstjaai 1925 wordt hierna vastgesteld: voor den gewonen dienst in ontvangst en uitgaaf op f29),320.56"/2 en voorden capitaaldienst op f 107,775.71 V2- De begrooting voor het gasbedrijf op f85,262.43 en voor het electriciteits- bedrijt op f 42,929.75. Ongeveer half tien sluit de Voorzitter deze vergadering HEUSDEN. Openbare vergadering van Raad op Woensdag 7 Jan. 1925 halt 8 n.m. Alle leden waren met den voorzitter aanwezig, terwijl er één vacature was (Ant Cox). De Voorzitter begon met zijn beste wenschen uit te brengen voor '25 voor de Gemeente en het Raadscollege, wel ke attentie beantwoord werd door Wet houder van Everdingen. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Ingekomen waren: 1. Mededeeling van den Comm. der Koningin, houdende de herbenoeming van den Burgemeester met ingang van 11 Dec. jl., wat wethouder van Ever- dingen niet onopgemerkt meende te mogen laten passeeren; 2. Besluit van Ged. Staten, goedkeu rende de wijziging der Gem. begrooting voor 1925; 3. Idem Gemeentebegrooting 1925, behoudens enkele kleine administra tieve wijzigingen; 4. Besluit van den Commissaris der Koningin, waarbij dhr. N. F. Vermeu len is benoemd tot lid van het College van zetters; 5. Proces verbaal van kasopneming bij den Gem. Ontvanger op 22 Dec. jl., waarbij alles in orde bleek; 6. Verslag over den Vee- en vleesch- keuringsdienst, kring Heusden, over 1924, welk verslag ter visie wordt ge legd. 7. Verslag van de Volkshuisvesting van 1924; 8. Verslag van de Comm. van Toe zicht over het correspondentschap der arbeidsbemiddeling over 1924; 9. Schrijven van het Gem. bestuur van Sprang-Capelle 0111 bij Ged. Staten te verzoeken de wedden der Gemeente ambtenaren (Burgem., Secretaris, Ont vanger, Ambt. v. d. Burg. Stand) te ver minderen met 10% wat voor kennis geving wordt aangenomen. 10.Rapport van de op 8 Sept. jl. door den Baad benoemde Commissie voor onderzoek inzake woningbouw door de Gemeente. Hare conclusie was, dat hiel de noodzakelijkheid tot ingrijpen van gemeentewege niet bestaat, daar er geen tekort is en ze vertrouwde, dat zoo noodig de zaak in kwestie een voor werp zou zijn van de goede zorg van B. en W., waarop de Voorzitter zulks toezegde en de Commissie dank betuig de voor de genomen moeite. Daar in grijpen van overheidswege thans noch geboden noch gewettigd is, vereenigde de Raad zich met het rapport. Punt 3. der agenda. Op voorstel van Van Everdingen als lid der Comm. van onderzoek der geloofsbrieven van bet nieuw gekozen Raadslid P. Schmiehu- sen besloot de Baad tot diens toelating. Hiervan zal hem kennis worden ge geven. Punt 4. Verzoek van hel Bestuur der kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlem om subsidie. Met alg. stem men werd conform het voorstel van B. en W. evenals vroeger afwijzend be schikt. Punt 5. Rekeningen over 1923 en be grootingen over 1925 van de Godshui zen. Namens de Comm. van Onderzoek rapporteert de Haan die goed te keu ren, hulde brengend aan de betrokke nen voor hun zuinig en accuraat be heer. Punt C. Benoeming van een lid van het college van Regenten der Godshui zen wegens gewone aftreding van den heer F. H. Verhoeven. Deze wordt her benoemd met 5 stemmen, één blanco, en neemt onder dankbetuiging de be noeming aan. Mede op de voordracht stond de heer F. Schreuder. Punt 7. Benoeming van een lid der der wijs wegens periodieke aftreding van den heer Hub. Grijns. Hij werd her benoemd met alg. stemmen. No. 2 der voordracht was de heer F. J. P. Klijn. Pun 8. Brief van Ged. Staten, hou dende verzoek tot wijziging van het huishoudelijk reglement der Commis sie tot wering van schoolverzuim. Voorlaan zullen de gewone 'en bui tengewone vergaderingen plaats heb ben na schriftelijke oproeping dooi den voorzitter, minstens 24 uren van te voren. Art. 3 werd zoo gewijzigd, dat ter vervanging van den Voorzitter en den secretaris voortaan worden aange wezen respectievelijk het oudste en 't jongste lid in jaren. Met algem. stem men goedgekeurd. Punt 9. Verzoek om ontheffing van rioolbelasting door G. van Everdingen voor zijn pand wijk O (56 over 1924, wat met alg. stemmen werd toegestaan, daar 't pand onbewoond was. Punt 10. Vaststelling van het Ko- heir der rioolbelasling voor 1925; dat sluit met 906 aan heffing. Met alge meene stemmen werd het vastgesteld. Punt 11. Schrijven van A. I). Barg- hoorn verzoekende tot opheffing der onbewoonbaarverklaring van zijn pand wijk N. 98. De Voorz., de Comm. v. toezicht en den deskundige gehoord, adviseerde tot inwilliging, wat una niem plaats had. Punt 12. Wijziging der Gem. begroo ting wegens aankoop van meubelen voor 't stadhuis, 350, en verhooging der contributie der Vereeniging van Nederl. gemeenten 4.50, 't Werd goedgekeurd. Punt 13. Schrijven van den Directeur van het Licht- en Waterleidingbedrijf te Waalwijk, naar aanleiding van de voorloopige weigering van onzen Raad tot bijdrage van 1% in de kosten van het voorloopig onderzoek. Als resumé dient dat de Maatschappij „Mabeck" te Utrecht op zekere voorwaarden koste loos een globale begrooting wil maken voor de oprichting van een groepsbe- drijf, Waterleiding, zoodat voor den Raad thans geen bezwaar meer be stond.. Punt 14. Naar aanleiding van het be zwaar van het lid Uhl 0111 zijn stem te geven aan een subsidie voor de R. K. Politievakschool te 's Bosch, had de Voorzitter een onderzoek ingesteld en deelde mede, dat zijn meening de vorige keer juist was geweest, daar niemand door die inrichting geweigerd wordt uitsluitend ter oorzake van zijn godsdienst. Punt 15. Machtiging aan B. en W. tot het houden in 1925 van de gewone jaarlijksche verkoopingen en verpach tingen. Deze werd met algemeene stem men verleend. Punt 16. Aanstelling van D. v. Kuijk in gemeentedienst, opi toezicht te hou den bij gemeentewerken tot het ver richten van enkele bezigheden op een weekloon van 8.—. Genoemde van Kuijk verkreeg 15 Dec. jl. op verzoek eervol ontslag als veldwachter na 28 jaren stipte dienstvervulling en werd gepensioneerd. Met het voorsteld van B. enW. ging men accoord. Hierna zei de Voorz., dat hij behoudens goedkeu ring van den Commiss. der Koningin voornemens was hem aan te stellen als onbezoldigd gem. veldwachter, of hij weigering als onbez. politieagent, wat door den Burgemeester kan geschie den. Zoo een van beide werkelijkheid wordt, vroeg de Voorz. voor van Kuijk een jaarlijksch bedrag van 50 voor uniform. Ook dit voorstel werd met alg. stemmen geaccepteerd. Rondvraag. De heer Uhl vroeg eenige inlichtingen omtrent de deside rata van den veearts, hoofd van den Vleeschkeuringsdienst uitgedrukt in diens jaarverslag over 1924 en of het niet wenschelijk was, dat voor iedere gemeente een vaste dag werd gesteld om aangifte te doen. De Voorzitter, in beginsel meegaande met interpellant, besprak de bezwaren door hem geuit tegen den bestaanden toestand, doch stelde daar tegenover de moeilijkheid om verandering te brengen, doch zegde toe aan de zaak zijn aandacht te zullen schenken. Daar niemand iets meer in 't belang der gemeente had in 't midden te bren gen werd de openb. bijeenkomst geslo ten en ging men over in geheime zit ting. Ingezonden Mededeelingen. Last van gal en slijm beslagen tong, een voortdurend onaan- genamen smaak, tragen stoelgang en een opgeblazen gevoel. Gebruik hier tegen de zonder eenige kramp werkende Mijnhardt's Laxeer-tablet- ten. Doos 60 ets. Bij apoth. en drogisten. WASPIK. Door den dood is de dra ger der groote trom, C. Remeijser aan de Harmonie ontvallen. De goede man, die steeds op zijn post was, overleed in het R K. Liefdegesticht te Raams donksveer, waar hij ter behandeling zijner ongeneeselijke kwaal was opge nomen. Hij ruste in vrede, Naar wij vernemen is de Heer A. Smeur van plan zijn ontslag te ne men als president der boerenleenbank alhier. Andermaal werd gisteravond het tooneel- en operettesgezelschap „Entre- nous" in de harmoniezaal het blijspel opgevoerd: „Napoleons horloge", thans voor de stemgerechtigde leden en hunne dames. Ook nu werd weer een mooi spel vertoond en was het talrijke publiek weer hoogst tevreden. De agenda der op Zondag 25 anuari te houden jaarvergadering van het W. G. K." luidt als volgt: 1. Opening en mededeeling door den Voorzitter. 2. jaarverslag rekening en antwoor ding 1924 en aanbieden der begrooting 925. 3. Herkiezing bestuursleden. 4. Lezing ZeerEerw. Pater Marcus 5. Rondvraag en sluiting. VR1JHOEVE-CAPELLE. Op het Hulp postkantoor te Vrijh -Capelle werd ge durende de maand December ingelegd 4639 82; terugbetaald 4333.71. Er werden in hetzelfde tijdvak 57 telegrammen behandeld, waarvan 35 verzonden en 22 ontvangen. 270 gesprekken werden er gevoerd. MEEUWEN. De heer C. de Raad alhier, ambtenaar ter secretarie is in gelijke betrekking benoemd te Ter- neuzen. Vanwege de Naaivereeniging al hier werd met het Kerstfeest aan de kinderen van de Zondagsschool een rijke uitdeeling van kleedingstukken gehouden, terwijl ook verschillende anderen in de gemeente goed werden bedacht. GENDEREN. Op Donderdag 15Jan a.s. des namiddags ten half zeven zal in het café „de Zwaan" alhier, eene vergadering worden gehouden van per sonen, die genegen zijn mede te wer ken tot oprichting eener Fok- en Con- trölevereeniging voor de gemeente Eeihen en omgeving. De heer Gonckes Struif, Zuivelcon- sulent voor deze streek hoopt daar tegenwoordig te zijn om inlichtingen en adviezen te geven. Alie belangstellenden zijn welkom. ALMKERK. J1 Vrijdag werd alhier in de constitoriekamer der Herv. Kerk door den heer M Gendeke, onderwij zer aan de Zeemansschool te Vlaar dingen, een lichtbeelden-voorstelling gegeven voor Chr. Jongelings- en Jonge Dochters-Vereenigingen't het geen gecollecteerd werd kwam ten baten aan bovengenoemde school. Op 5 Jan j.l. werd onder groote belangstelling alhier de Chr. Herv. School geopend. B. en W. dezer Ge meente hadden ook blijk gegeven door hunne tegenwoordigheid. De voorzitter van het Werkdamsch Schoolbestuur Ds. Kulkman en het Bestuurslid de heer Visser, alsmede het hoó'd dier school de heer Adrianse waren voor deze plechtigheid overgekomen. Ook de heer Wisse, hoofd der Chr. School te Nieuwendijk was tegenwoordig. Een en ander had plaats onder leiding van den voorzitter van het Herv. Schoolbestuur alhier. Verschillende afgevaardigden voerden het woord, waarna men nog geruimen tijd bijeen bleef. Omstreeks 9 uur sloot Ds. Róth deze plechtigheid met dankgebed DUSSEN. B. K. alhier had het on geluk zijn been te breken aan den enkel. Dr. de Groot alhier heeft het been gezet. Door het vele natte weer der laatste weken zijn er nogal werkeloo- zen, hoewel er nog vele slooten en greppels te graven zijn. Woensdag is bij den heer J. Lee mans eene cursus begonnen in Land- bouwboekhoudkunde geveven door een leeraar der Nederl. Heidemaatschappij te Arnhem. GEERTRUIDENBERG. 29 Jan. e.k. hoopt het echtpaar v. d Hoven op de Markt hun gouden huwelijksfeest te vieren. Door de marktbewoners is er een comité opgericht die voor de ver siering zullen zorg dragen. In de Ger. Kerk zal Zondag a.s. optreden ds. Steiling emir. pred. Apel doorn. In de Evangeliesatie treedt Zon dag om half zes op ds. v. d. Wal uit Breda. Aan de Haes N.V, Transicol had den voerman der papierfabriek „de Maasmond", het ongeluk een vat lijm op z'n been te krijgen. Het been is ever» boven den enkel gebroken. CAPELLE. A.s. Zondag zal in de Ned. Herv. kerk te Capelle slechts eenmaal dienst worden gehouden en wel des namiddags te half drie uur onder lei ding van Ds. A. Meyers. In de Ned. Herv. Kerk te Loon schendijk hoopt a.s. Zondag des voor middags te half tien op te treden Ds. A. Meyers van Capelle. De heer J. van der Schans, Hoo- gen Akker, alhier mocht op de Waal wij ksche pluimveetentoonstelling een aardig succes behalen. Hij behaalde nl. in de afdeeling hanen met een „Buff Orphington" een derde prijs. Gedurende de afgeloopen maand werden in deze gemeente ter keuring aangeboden 17 runderen, 77 varkens, 11 geiten, waarvan 2 runderen werden afgekeurd. RAAMSDONKSVEER. Dinsdag en Woensdag a.s. zal de Dameskrans al hier een Bazaar houden. Zaterdag houdt de Afd. Raams- donk van den C. N. Werkl. Bond haar vergadering. Bij den winkelier van Str. werden een tweetal kistjes sigaren gestolen. De Zondagsschool der Ned. Herv. Gemeente ns weder begonnen met medewerking van Mevr. Ewoldt, Mej. van Kuijk en dhr. W. van Raamsdonk. Voor de Ger. Gem. treedt Zondag morgen 0111 half tien en des namid dags om 3 uur op Ds. Steyling Em. Pred. Ds. Ewoldt treedt Zondag om half tein op in de Dorpsche kerk en 's namiddags om 2 uur in de Veersche kerk. MADE. Als men 's avonds alhier de gemeente doorgaat, is het of 't kermis is. Aan de caféhouders die daarvoor in aanmerking komen, is door B. en W. vergunning verleend tot 't houden van dansmuziek en 't sluitingsuur op 11 uur vastgesteld. Deze vergunning is een aloud jaarlijks terugkeerend ge bruik en heeft de naam van „Potver- teering", waarvoor ieder lid van een gezelschap een zekere wekelij ksche bijdrage doet. Op Zondag 11 Jan. a.s. hoopt Ds. Vink des voorm. 10 uur in de Herv. Kerk te Drimmelen voor te gaan, en des nam. 2.30 uur in de Herv. Kerk een vacaturebeurt te Terheijden te vervul len. De Eerw. heer Th. J. Mudde, can- didaat voor den H. D. te Monster heeft het door den Kerkeraad van Made en Oud-Drimmelen uitgebracht beroep tot predikant voor Made en O.-Drimme- len aangenomen, zoodat deze predi kantsvacature voor Made c.a. komt te vervallen. Zekere V. alhier had op 3 ver- tereenvolgende dagen het geluk een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6