O P R U I M I N O Twee millioen Naaimachines Onze okIik behoeven pen aanprijzing Ie Kosthuis Ie Ti lurnervooihiismeterl verkoopen: Weiland, enz, J. OLEKAN 1851 8. D. Lankhuijzen Co's. Bank Muziek en dans is de gezelligheid in Kw huis. Gramanboons en Patbéloons- W. Baan Varkens en Koeien. - Capillï |S.-8r.) PFAFF Klasse 34 M, V. d. HAMMEN, Alle Bankzaken. Singer-Maatschappij Notaris van Ham l°pzich,er HENUR-M1MPEN- Verloren Notaris van Ham Enorm Succes Het BESTE KRACHTVOER voor Maandag 19 Jan. Model 1924 tegen uiterst lage prijzen. Sociëteit „T.A.V DAMMEN aangeboden Motaris CRNTERS Notaris CANTERS verkoopen ingezet op f 5300, publiek verkoopen verkoopen RIJWIELEN, Firma A. L. SNEEP Co. De machine voor groot en kleinbedrijf Waalwijk W. TIMMERMANS ZONEN .Jat. Ver- en Herverzekering-Mij. gevestigd te 's-Hage. ADVERTENTIëN. f f Heden overleed in het t Gasthuis te Kaatsheuvel tot onze diepe droefheid na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten der Stervenden, onze ge liefde Vader, Behuwd- en Grootvader Jacobus Henkelman. in den ouderdom van 73 jaar. 34055 W. Henkelman, H. Henkelman-Bergmans en Kinderen. Eindhoven. C. Henkelman, P, Henkelman-Smolders en Kinderen. Gonda Mahieu- Henkelman. A. Mahieu en Kinderen. M. Mahieu Henkelman, Jos. Mahieu en Kinderen. P. Henkelman. Waalwijk, 9 Jan. 1925. VAN EEN1GE MODELLEN 33707 Aanbevelend, van de 34048 99 in de zaal „MUSIS SACRUM' JASZ BAND MUZIEK: VAN DEN AKKER. verlaten jaarlijks onze fabrieken. DUIZENDEN WINKELS OVER DE GEHEELE WERELD. 115 WINKELS IN NEDERLAND. WAALWIIK. NABIJ DE MARKT. 37782 te CAPELLE. 34050 Houders van Spaarboekjes en Boekjes in loopende reke ning worden beleefd verzocht deze uiterlijk 31 januari a.s. in te leveren bij den Kassier. De Directeur, Dr. PH I. KöHLER. HEEREN, die ertoe mede willen werken hier ter plaatse EENE NEUTRALE DAMVEREENIG1NG op te willen richten, worden ver zocht naamkaartje in te zenden aan het Bur. v. d. Blad. 34043 NOTARISSEN Aan een NET PERSOON, liefst protestant, een degelijk en net in een klein gezin. Geen beroeps kosthuis. 34051 Brieven onder no. der advert. Bureau van dit Blad. en 34045 zullen namens hun principaal, 21 Januari 1925's avonds 7 uur bij A. STALPERS te Loonopzand, te DRUNEN, zal op Dinsdag 20 Januari 1925 voorm. half tien precies, op PESSAERT te Drunen ten ver zoeke van het Gemeentebestuur van Drunen Voor de Gemeente Drunen 150 Koopen heinsparren, op leggers en ander timmergerief. 140 Koopen boonstaken. 10 maste takken. 10 maste knuisten. Bijeenkomst vlak bij het Kanaal, aan den weg, die naar Pessaert loopt. 34052 Inlichtingen geeft de Gemeente- te Kaatsheuvel, p rilNTCDC zal namens zijn principaal Dins- Notaris CANTER5 dapen 20 Januari en 3 Februari 1925, 's avonds 7 uur. bij- G. W IJ T V L I E T te Loonopzand, krachtens art. 1223 B W. Burgerwoonhuis, Schoen fabriek, Erf en Tuin, tegenover kerk en pastorie te Loonopzand, groot 12.10 aren, eigendom van Gebrs. Vermeer, EEN te DRUNEN, zal op Vrijdag 23 Januari 1925 voorm. half tien precies in de z.g. BIEZEN (Loonsch Hoekje) nabij den Roestelberg onder Loon opzand te DRUNEN, zal op Maandag 19 Januari 1925 ter herberge van M. DE LAAT (Tramstation) te Vlijmen bij inzet en op Maandag 26 Januaii I925 ter herberge van W. VAN OIJEN (Wolput) te Vlijmen bij toeslag, telkens des namiddags 5 uur, ten verzoeke van den Heer Joh. Petr. van Engelen Hendr.zn. te Vlijmen EERSTE KOOP. Huis met stal en bouw'and op den Wolput onder Vlijmen groot ongeveer 24 aren, zijnde het Zuidelijk afgepaald gedeelte van sectie A Nr. 1239 groot in het geheel 44 50 aren. TWEEDE KOOP. Bouwland, achter den eersten koop, groot ongeveer 20.50 aren, zijnde het Noordelijk afgepaald gedeelte van: Vlijmen sectie A Nr. 1239 groot in het geheel 44.50 aren. DERDE KOOP. Weiland, ten Noorden van den tweeden koop, kadaster sectie A Nr. 646 groot 21 80 aren. VIERDE KOOP. Massa van den eersten en tweeden koop. VIJFDE KOOP Generale massa. Algemeene Voorwaarden. De koopen moeten elkaar wegen. Aanvaarding terstond na beta ling zoowel het huis als het land, de veldvruchten en het schaar hout aan de Westzijde der weide worden gereserveerd. Lasten vanaf 1 JAN. 1925 voor den kooper. Betaling 6 weken na den toe slag. 34054 Terug te bezorgen tegen be looning bij Johan van Heeswijk 34056 te BAARDWIJK. 33600 Alleen bij: TH. LÖ WENTHAL. Orootestraat 375. W A AL WIJ K. te Loonopzand, bij kerk en pastorie, eigendom van H.J. van Rijswijk, E 2666. groot 2,45 aren. Te aanvaarden bij de betaling van den koopprijs. 34046 te Kaatsheuvel, 34047 zal namens zijn principaal, 22 Januari 1925, 's avonds 7 uur, bij G. WIJTVL1ET te Loonopzand DE DIVERSE PERCEELEN te Sint Joachimsmoer, gemeente Loonopzand, ingezet: Koopen 1 f1600; 2 f 1800; 3 (massa van 1 en 2) f 4300 4 f 1505 f 1025; 6 f 1400; 7 f 500 8 f 550 9 (massa 7 en 8) f 1600; 10 f350; 11 f30; 12 (massa van 5 en 6) f 2525 en 13 (massa van 5, 6, 7 en 8) f 4200. Voor Mevr. Wed Jos. Loeff-van Dijck 100 koopen mooie lange sterke liggende MAST, waaronder zware mast. geschikt voor: Schoorhout, stellinghout, hein- hout, opleggers en verder tim mergerief. 11 koopen staande mast. 45 hop- en boonstaken. 4 maste takken. 15 knuisten. 22 eikenschaarhout. Inlichtingen geeft JOH. VAN DER SANDEN, Loonsch Hoekje, dagelijks werkzaam in de Biezen. Voor den Heer van Baardwijk aehter Baardwijk bij de Laan 20 koopen eikenschaarhout. Inlichtingen geeft LAUR CORNzn. VAN HERPT te Elshout. Bijeenkomst in de Biezen onder Loonopzand. Men wordt beleefd verzocht het schaarhout en de staande mast vooraf te gaan zien. 34053 j heb ik met den verkoop mijner omdat ik een prima fiets lever aan billijken prijs en daarbij zeer coulant ben in garantie opvattingen. Ik lever U alle eerste klas fabrikaten, w.o. GAZELLE, BURGERS, SIMPLEX, BATO, SERVA EN ANDERE, terwijl ik reeds voor f 65.-- een beslist degelijk Rijwiel kan leve ren met één jaar schriftelijke garantie. Grooten voorraad in alle ONDERDEELEN, tevens meest gesorteerde adres in allerlei LUXE ARTIKELEN, alle soorten Lantaarns, Zaklam pen, Batterijen, Handwarmers en verder al het denkbare dat met den rijwielhandel in verband staat. 33152 KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Havenstraat 5 (nabij t Station 's-Hmtogbnbosch. Adviezen en bijstand met be- trekking tot proces ten, straf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, cnrateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen, regeling zaken van debiteuren met hnnne schnldeischers, manen van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. N.B. Bij niet inkomen der schuldvorderingen in der minne, worden geen kosten in rekening gebracht. t&M RAAMSDONKSVEER. AGENTSCHAP DER AMSTERDAMSCHÊ BANK, Amsterdam Annex Reparatie-Inrichting Grootestraat 4, DRUNEN. RAAD VAN COMMISSARISSEN; D ANDRESON, plaatsverv. directeur der Amsterdamsche Bank Voorzitter. S. D. LANKHUIJZEN, Gedelegeerd Mr. A. M. DE ROON, Gedelegeerd. Mr S. NAAYEN, Secretaris. VERSTREKT HANDELSCREDlETEN OP NADER OVEREEN TE KOMEN VOORWAARDEN. VERRICHT OVERIGENS ALLEBANKZAKEN. WISSELT GRATIS BANKPAPIER De Directie 34031 ,T. BOONSTRA. gezeteld te HEUSDEN, ontvangt klachten over onder werpen de volksgezondheid be treffende, en verstrekt dienaan gaande inlichtingen. Zij is samengesteld als volgt: H. PRINSEN te Haarsteeg, Voorzitter. W. C. STAL te Heusden. Dr. A. JOVERBOSCH te Almkerk. P. J. VAN GRIETHUIZEN te Werkendam. A. VAN DE WIEL te Drunen. W. F. HILWIG te Heusden. F. H. RIJPSTRA te Woudrichem. H. J. VAN EGGELEN te Heusden, 32710 Secretaris. VOORRADIG EERSTE KWALITEIT Alle soorten VEEREN, NAALDEN enz. enz. Steeds voorradig de nieuwste nummers op de Gramaphoonplaat. Reparatlën aan alle machines vlug en billijk. 33768 Beleefd aanbevelend, Rijwiel- en Muziekhandel WAALWIJK. aan de Haven Belangrijk hooger gehalte aan eiwit- en vetstoffen dan andere meelsoorten als b.v. maismeel en gerstemeel: lager In prijs analyse ter inzage. Sneller gewichtstoename en beter kwaliteit spek bij Uw varkens. 32323 Hooger melkopbrengst bij Uwe koeien. Vraagt een proef bij Uwen Handelaar en doet Uw voordeel. STATIONSTRAAT 63 TELEF. 1NTERC. 124 KASSIERS EN COMMISSIONNAIR8 IN EFFECTEN. WAALWIJ K, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 20418 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Kinder- en ïenwwagentjes 1. van Leeuwen-Frijda, Waalwijk. een Regenjas. upidliu I Vftnr Mpvr Sneep's Grof meel 33628 J

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7