,DE WRAAK DER KABOUTERS" Hoestsiropen voor Kinderen No. 4. Zaterdag 10 januari 1925 DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 9 januari 1925 Gisteren werd in de Prov. Staten de garantie-aanvraag van 10.000 door de Int. Tentoonstelling te Waalwijk be handeld. Door Ged. Staten was voor gesteld 20% deelneming in 't garantie fonds met een maximum van 10.000. Het lid van der Schans verklaart sympathiek te staan tegenover deze aanvraag. Aan het besluit zou hij ech ter willen zien toegevoegd de bepaling dat de tentoonstelling op Zondag niet geopend mag zijn voor het publiek. Het lid Klijberg zegt den heer Van der Schans dankbaar te zijn voor zijn sympathie. Hij wijst erop, dat thans weer hetzelfde doel voorstaat als in 1903. Ten aanzien van 't voorstel van den heer Van der Schans merkte spr. op, dat de tentoonstelling slechts kort duurt, ze is grootscheeps opgezet en er zijn zeer groote kosten voor gemaakt. Wanneer nu de tentoonstelling twee Zondagen gesloten moet blijven z .1 dat in de financieele resultaten zeer merk baar zijn. De principen van het lid Van der Schans respecteert spr. intusschen. De heer Klijberg wijst verder op liet belang van de Waal wij ksche tentoon stelling. Spr. hoopt, dat het voorstel- v. d. Schans niet aangenomen wordt. Het voorstel-Van der Schans wordt verworpen met 53 tegen 4 stemmen, die van de leden Van der Schans, baron v. Tuyll, Putman Cramer en Bax. Het lid Putman Cramer stelt voor loevoeging van een bepaling dat de Icntoonstelling op Zondagen niet vóór 2 uur zal geopend zijn. Het lid Mastboom vraagt of dit voor- ,-U-l in verband met de Zondagswet wel noodig is. De heer Klijberg moet het voorstel be ij den. Wanneer de menschen met de einen van 10 uur en half 11 aan- ko n, zal het een zeer groote teleur- stc zijn als de tentoonstelling ge- sl< is. Wel zou hij er zich mee kun ne i ereenigen dat de vermakelijk- hec ten 12 uur eerst opengaan. I id Van Hout zal voor het voor stel urnen, omdat de tentoonstelling en v kelijkheden blijkbaar geopend wore is de kerkelijke diensten nog' niet afgeloopen. Het Jansen is van meening, dat dit tot bevoegdheid van den burge- meeste, .r plaatse behoort. Het lid Mannaerts doet voorlezing van een schrijven van den Schoenma kerspatroonsbond waarin hem ver zocht wordt zijn invloed aan te wenden om de tentoonstelling des Zondags ge sloten te doen zijn. Het voorstel-Putman wordt aangeno men met 46 tegen 17 stemmen. Tegen stemden de leden: Frencken, Kipp, v. d. Wiel, Smits v. Oijen, van der Biezen, Beliën, De Broe- kert. Strik, van de Ven, Gruijs, De Beer, Van de Mortel, Van de Westelaken, Jansen, Klijberg, Gulden en Verheijen. Conform het geamendeerde voorstel wordt vervolgens besloten. Wij behoeven niet te zeggen dat dit besluit der Staten van groot belang is voor een hechte financieele basis dei- tentoonstelling en ook voor andere cor poraties een duidelijk bewijs hoe hoog het belang der tentoonstelling voor de Brabantsche Schoen- en Lederindu strie door Gedeputeerde en Provinciale Staten wordt aangeslagen. Wij vertrou wen dat velen nog het goede voorbeeld zullen volgen. Hiertoe moge nog bij dragen het volgende schrijven, door 't Dag. Bestuur ontvangen van den Edel- achtb. Heer Burgemeester van Dongen: Btf deze heb ik de eer U, iu antwoord op Uw nevenvermeld schrijven, te informeeren. dat ik hij deze gaarne bevestig wat de Heer Verheijen zoo welwillend is geweest U al op te helderen, dat de mij toegedachte uit drukking „dat Uwe tentoonstelling van geen genoegzaam belang zou zijn om aan Uwe garantie-aanvrage te voldoen", absoluut op een misverstand moet berusten. Bij behandeling toch dier aangelegenheid in den Raad alhier, meen ik duidelijk en na drukkelijk naar voren te hebben gebracht, dat het ons (Burgemeester en Wethouders) zeer speet, dat wij met het oog op den fi- nnntieelen toestand der gemeente, moesten voorstellen, afwijzend op Uw verzoek tot deelneming in het garantiefonds te heslis sen. Waar ons Bestuur, en de Raad gar.' daar mee volkomen accoord, steeds doet w t mo gelijk is om de schoen- en leder-ind istrie te bevorderen en behulpzaam te zijn, is ook de afwijzende beschikking geenszins con nmore genomen. Het zal mij hoogst aangenaam zijn, zoo dit schrijven zal wegnemen den verkeerden uitleg, die aan mijn toelichting is gegeven en U bevestigen wat U daaromtrent reeds werd bericht, dat het ons bestuur zeer spijt IJ bij Uw hun symphatieke tentoonstcllings- plannen niet finantieel te kunnen steunen. Hoogachtend, De Burgemeester van Dongen. J. L. SWITZAR. Wij brengen tenslotte dank en hulde :n degenen die deze aanvrage in af delingen en openbare zitting steunden pedaal aan onzen afgevaardigde, den eer F ,V. Klijberg, die als altijd op de 1 s ,,'tond om de belangen onzer in- d I' ie en daardoor van een groot deel d. rovincie zoo krachtig mogelijk te b( deren. werd aangenomen de gedeelte erbetering als proef (500 M.) van ?g WaalwijkTilburg. Vij voldoen hiermede aan het van de Vereeniging Interna- 'entoonstelling voor de Schoen- 'ndustrie Waalwijk 1925" om !gie lijst der firma's te geven, jden definitief besloten heb- t ie nemen aan deze tentoon- ITlin F.J. B -van Rejjst, Waalwijk. IBruno Veerman, Amsterdam. Adolf Chottel Co., Amsterdam. Fa. E. E. Cohen, 's-Hertogenbosch. „Coleco" N. V. Continentale Leder Compagnie, Amsterdam. A. Combe Fils Cie., Paris. Fa. Drukker Polak, Amsterdam. J. Frank Co., Rotterdam. A. van Gent, Waalwijk. L. S. Gompcn, Chroomlederfabriek „De Amstel", Waalwijk. Gragtmans Wiesman, Waalwijk. Ivo J. van Haren, Waalwijk. Van Ierscl, Witlox Co., Waalwijk. Kerst Oerlemans, Capelle. N. V. Chroomlederfabriek v. h. H. H. Jansen, Waalwijk. N.V. E. W. Klijberg Pernot's Stoom- schoenfabriek „Hollandia", Waal wijk. Fa. A. J. de Kort, Waalwijk. Victor van Laarhoven, Waalwijk. J. Langermans, Waalwijk. M. Levenbach, Amsterdam. Fa. v. d. Linden Musters, Kaats heuvel. N.V. Lederfabriek P. van Loon Gzn. Waalwijk. N. V. Loon-op-Zandsche Stoom- hoenfabriek, Loon-op-Zand. N. V. G. van Loon's Import-Maat schappij, Waalwijk. I. C. Mortier, Waalwijk. Max Moser, Tilburg. „Noord-Braband", Maatschappij van Verzekering op het Leven, Waal wijk. Bern. Pessers, Tilburg. F. Pessers-Verbunt, Tilburg. Gebr. Pullens, Waalwijk. Fa. Gebr. Quirijns, Waalwijk. J. C. Spapens, Waalwijk. A. Schets, Rijswijk. Koninklijke Stoomschoenfabriek A. H. van Schijndel, Waalwijk. N.V. Van Thiel's Draad-Industrie, Beek en Donk. Timmermans van Turenhout, Waal wijk. F. B. P. Tront, Nijmegen. Fa. C. F. Verschuren, Loop op Zand. N.V. Van Wagenberg-Festen's Indu strie en Handel-Mij.. Vlijmen. Fa. C. van der Waals Co., Waal wijk. N.V. Amsterdamsche Leder-Maat schappij, Amsterdam. Van Boxel Co., Dongen. Cramerus Sluyters, Breda. Fa. O. A. Donkers, Waalwijk. Fa. Gebrs. de Graaff, Waalwijk. G. van der Heijden, Oisterwijk. A. van Helvoirt-de Nijs, Waalwijk. N. V. Stoomlederfabriek „De Kroon", Waalwijk. S. Kogel, Amsterdam. Fa. C. Koks, Dongen. J. R. P. Larsen, Schoenfabriek „La Hol lande", Oisterwijk. N.V. Lederfabriek „Noord-Brabant", Reijen. Handel-MaatsChappij M. L. Rosen berg, Amsterdam-Waalwijk. Fa. Schalken van Vugt, Kaatsheuvel. G. I,. Smits en Cie., Dongen. Vestevs Roestenberg, Kaatsheu vel. Firma H. Brands, Loon-op-Zand. N.V. Eerste Nederlandsche Leesten en Stanzmessenfabriek, Tilburg. Wijnmalen Hausman, Rotterdam. H. C. van Hemert, Den Haag. H. J. de Pont-Mannaerts, Tilburg. Firma E. Aronsohn, den Bosch. Waalw. Chroomlederfabriek voorh. Van Dooren de Greeff, Waalwijk. N.V. Stoomschoenfabriek voorh. Jos. Groenen, Waalwijk. Deutsche Vereinigte Schuhmaschi- nen Gesellschaft, Frankfurt a. M. P. Jacobs, Gilze. M. van der Hammen, Waalwijk. N.V. Stoomschoenfabriek „Neerlan- dia", te Loon op Zand. Singer Maatschappij, Amsterdam. Maskinkompagniet, Kopenhagen. Fa. Wed. A. M. J. van Delft, Waal wijk. 4 Waalwijksche Stoomdrukkerij An- toon Tielen, Waalwijk. C. de Roov-Nieuwenhuizen, Vrijhoe- vc-Capelle. Firma J. M. Peels, Dordrecht. - In- en uitvoer van schoenwerk in November 1924. Zoowel importeurs als exporteurs van schoenwerk hebben November geen bijzonder goede maand kunnen noe oen, wanneer men althans hel aan tal c de waarde van het in- en uitge- voer tot richtsnoer zou mogen ne men. De statistiek toch wijst uit, dat beide lager zijn dan in October, zelfs heeft de invoer na 1.1. Juni nog niet zoo'n laag cijfer gekend. Ingevoerd werd in November aan lederen en stoffen schoenwerk 244.233 paar a 518.000, tegen 306.984 paar a 624.000 in October. Deze verminde ring, circa 20 pCt., geldt beide soorten schoeisel. Van lederen schoeisel be droeg de invoer in November 94.729 p. a 342.000, in October 117.777 paar a 415.000 van stofschoeisel in Novem ber 149.504 paar a 176.000, tegen in October 189.207 paar a 209.000. De uitvoer, hoewel in Nov. ook klei ner dan in October laat andere ver schillen zien. Naar het totaal aantal paren gerekend is er een daling van 42.322 paar in Oct. op 29.975 paar in November, dus circa 30 pet., naar de totaalwaarde slechts eenc daling van 181.000 in Oct. op 174.000 in Nov., of slechts 4 pet. Gaan we de details na, dan blijkt de verminderde uitvoer voor al groote proporties te hebben bij stof schoeisel, waarvan in November 3873 paar a 7000 is uitgevoerd tegen 11.694 paar a 22.000 in October. In lederen schoeisel is daartegenover de uitvoer naar parental ruim 5 pet. verminderd (26102 paar in November tegen 27628 paar in Oct.), maar naar de waarde 5 pet. gestegen 167.000 in Nov. tegen 159.000 in October). Dc invloed op onze handelsbalans kan gekenschetst wqrden als een gun stige, in zooverre als de teruggang van den invoer 106.000) dien van den uitvoer 7000), bijna een ton gouds overtreft. De uitvoer in November 1924 gesteld tegenover den invoer, bedroeg naar de hoeveelheid ca. 12 pet., naar de waarde ruim 33 pet. van den invoer, welk laat ste cijfer (waardeverhouding) nog niet zoo hoog geweest. V. v. d. S. Woensdagavond hield de WelEd. Gestr. Heer Dr. Deckers, lid der Twee de Kamer der Staten Generaal, voor de leden van de R. K. Kiesvereeniging in de groote zaal van den Gildenbond een lezing. De Voorzitter van de Kiesvereeni ging, de heer E. Klijberg, heette in 't bijzonder den spreker hartelijk wel kom en zeide de aanwezigen dat Dr. Deckers zou spreken over: „Naar de nieuwe verkiezingen". Hij durft vertrouwen dat alle hun volle belangstelling zullen geven want is het voor de verkiezingen van de 2e Kamer steeds een spannende tijd, thans, nu onder de katholieken zelf een actie onderling is ontstaan, is dit in nog meerdere mate. Hij hoopt echter dat de eenheid, die ons zoo dierbaar moet zijn, alsnog door de bemoeiingen van prof. Aengenent zal bewaard blij ven. In goed vertrouwen kan men dan de resultaten afwachten. Dr. Deckers daarna 't woord nemen de zegt het nuttig te vinden eenige cij fers te geven om eens een juist beeld te kunnen vormen hoe de uitgaven van den Ned. Staat in de laatste jaren zijn toegenomen. In 1913 bedroegen de ge wone uitgaven 197 millioen, in 1919 444 millioen, in 1921 621 millioen en in 1923 616 millioen. Met den schulden last is het nog erger gesteld. Bedroeg deze in 1913 1 milliard 150 millioen in 1923 was dat cijfer gestegen tot 3 mil liard en 1 millioen, zoodat de schulden last per hoofd niet minder dan 442 bedroeg. Nu weet een ieder dat van schuld rente moet worden betaald en ook dat deze moet afgelost worden. Dit alles moet, en kan niet anders geschieden, dan door middel van de v rsobering en belastingen. Spr. wijst aan de hand van eenige •cijfers uit de buitengewone uitgaven, erop, dat men met dergelijke tekorten niet voort kan gaan en het mis loopt als geen krasse maatregelen worden genomen om die tekorten spoedig in te halen. Immers, geen enkele Regee ring zou zijn roeping vervullen indien maar steeds zou worden voortgegaan met de uitgaven de ontvangsten te la ten overschrijden. De Staat moet met een huishouden worden vergeleken. Zijn daar door tegenspoed of ziekten de uitgaven enkele weken veel hooger dan de uitgaven, dan zal alles in het werk worden gesteld om de uitgaven zooveel mgoelijk te beperken en door hard te werken de inkom ten te ver- li ooge'n. Met den Staat is het niet anders ge steld en als de menschen kalm en naar waarheid worden voorgelicht, dan zal men de maatregelen, thans door de Re geering genomen, door een heel andere bril bekijken. Dan zal men zien dat door dc Regeering, wilde men niet ten gronde gaan, niet anders is gehandeld kunnen worden. De volkswelvaart hangt af van de stabiliteit van het geld. Dat heeft men niet alleen kunnen zien in Duitsch- land, Oostenrijk en Hongarije, maar ziet men heden nog in België en Frank rijk. Hoe lager daar de franc wordt hoe moeilijker het is om met loonsverhoo- gingen er tegen op te werken. Dat gaat gewoonweg niet, daar is niet tegen op te tornen, dat kan onmogelijk met het zelfde tempo geschieden, vandaar dat de arbeiders er de dupe van zijn. Spr. wijst er verder nog op dat het ook een feit van groote beteekenis is, dat met de stoffelijke achteruitgang ook de zedelijkheid daarmede gelijken tred houdt. De beste wetten zijn niet in staat om daar dan herstel in te bren gen. Dikwijls is er gespot, ook in onze kringen, zegt spr., over de bemoeiingen van de Regeering voor het behoud van den gulden, maar die zulks deden wis ten niet dat zulks een allereerste be lang was, zoowel voor de stoffelijke welvaart als in zedelijk opzicht. De spotters hebben nooit de diepe ernst darvan begrepen, weten niet dat alles afhangt van de waarde van het geld. En bedacht mag wel eens worden dat zoo iets niet is op te commandee- ren op vergaderingen door moties aan te nemen, doch dat zulks alleen te be reiken is door krasse maatregelen te nemen en door 't opleggen van offers. Niet alleen de Katholieken zijn die meening toegedaan doch zelfs een Wijnkoop heeft zulks erkend in een rede een jaar geleden gehouden. Het zou dan ook' een ramp van de allergrootste beteekenis zijn geweest indien de waarde van het geld was ge daald en dat moet het volk weten en begrijpen, dat moet weten wat er op het spel staat, dan zal het bereid worden gevonden om de offers te brengen. De Staat is begonnen met alle uit gaven die niet strikt noodig zijn, te ver mijden, maar daar komt men er niet mee, er moeten meerdere inkomsten komen en dat is niet zoo gemakkelijk. In 90 bedroeg de belasting per hoofd 33.24 en in 1921 niet minder dart 139.20 dus vier maal zoo veel. Een toestand die niet kan blijven voortdu ren. Spr. wijst cr dan op hoe de Regee ring aan het zoeken is gegaan om tot verbetering te komen. Op de verschil lende Departementen kon men niet zoo bezuinigen dat men een bedrag ver kreeg dat noodzakelijk was om het te kort te dekken. Men verkreeg door de genomen maatregelen geen directe be zuiniging, want zoo is b.v. op het on derwijs bezuinigd maar door 't wacht geld dat moet uitbetaald worden heeft men voor direct dat voordeel niet, dat komt pas later, successievelijk en daar om juist is men er toe over moeten gaan andere maatregelen te nemen. Zoo heeft men de bieraccijns van 2,5 op 7 gebracht, de invoer op thee ver hoogd van 25 tot 75 op de 1ÜU K.G. en daarover is wat te doen geweest. Daar is wat over geschreven en ge sproken. Vanzelf spreekt het dat de genomen besluiten bij de linksche par tij uit den booze waren. Men keurde ze af, verweet de Regeering alles wat niet lief is, maar vergat aan te geven wat men er dan tegenover kon zetten. Mej. Suze Groeneweg ging zelfs zoo ver ie zeggen dat door de verhooging van de thee de arbeider het geld bijeen moet brengen voor 't bouwen van een vloot. Spr. gaat na wat de Vrijz. Democra ten wenschten, wat de Vrijheidsbonders en de Socialisten en toont daarna aan dat absoluut geen andere weg kon worden genomen dan nu door de Re geering bewandeld is nl. door beper king van uitgaven, verlaging van loo- nen en oplegging van enkele nieuwe belastingen. Met gerustheid durft spr. nu het oor deel over het beleid van de Regeering af te wachten. In Juni moet men zich daar dan maar over uitspreken. Niet verhelen wil spr. dat men er daar nog niet mee was. Door een Ta- riefwet, door verhooging van belasting op tabak moesten meerdere inkomsten worden verkregen, vooral was zulks 't geval omdat er een belasting is die on billijk mog worden genoemd en daar om zoo spoedig mogelijk gewijzigd moet worden, b.v. de Successiewet die kapitaal vernietigend werkt. Zoo zijn de vooruitzichten heel wat beter geworden dan voor 2 jaar en als men voorzichtig blijft dan zal men er wel komen. Vervolgens maakt spr. de balans op en wijst aan de hand daarvan er op, wat door de Regeering is gedaan. Voor eerst mag wel eens worden gewezen dat ze liet land hebben weten te behoe den voor een burgeroorlog en de ellen de die zulks veroorzaakt. Ook het voorkomen van de ontwaarding van 't geld is van diepgaande beteekenis en dat alles is te danken aan dc Rechtsche Regeering. Van de andere zijde zou men het nooit in die richting hebben gestuurd, want Avaren hun voorstellen tot wet verheven, dan zou nog meer kapitaal naar het buitenland zijn gebracht dan de 250 millioen die nu al over 's lands grenspalen zijn gegaan. Er is dus alle reden om erkentelijk te zijn. Hiermede wil spr. niet zeggen, dat men alles wat de Regeering heeft ge daan, behoeft te loven. Men mag betreuren dat er niet meer is gedaan, b.v. Av^t betreft de bestrij ding der zedeloosheid, de lijkverbran ding, enz. Echter moet men billijk en eerlijk in zijn eritiek zijn en dat laat dikwijls veel te wenschen over. Vele personen achten zich geroepen eritiek te oefe nen en praten en schrijven dan over zaken, Avaar ze niet inzitten, met het gevolg dat maar iets oppervlakkigs wordt gezegd of geschreven. Zulks Averkt remmend op den goeden gang Aan zaken. Zoo Avordt er ook veel gesproken en geschreven over de ontAvapening, over afschaffing van leger en vloot. Ook in onze partij zijn er die daar heel licht over denken, of beter gezegd, niet over denken, maar wel veel praten. Wil men de Avare lijn in deze volgen, dan moet de richting Avorden geA'olgd, door Z. H. Paus Benedictus XV aangege ven; diens Avoorden verdraaien of mis bruiken, zooals ook al veel wordt ge daan, mag, het spreekt van zelf, men evenmin doen. Spr. wijst er dan vervolgens op, dat de socialisten, die nu met de leus: Aveg met leger en vloot, den verkiezingsstrijd ingaan, kort geleden anders spraken. Troelstra schreef zelfs enkele jaren ge leden, naar aanleiding van het feit dat zijn zoon als vrijwilliger tijdens de mo bilisatie in dienst was gegaan, heel anders. Toen schreef hij dat op iedere man de plicht rust zijn land te verde digen. In een helder betoog zet spr. verder uiteen, Avaarom men niet tot eenzijdige afschaffing van leger en vloot kan overgaan, maar Avel tot een zooveel mo gelijke beperking. Ook wijst spr. met een enkel Avoord op de actie van St. Michael en durft, evenals de Voorzitter, vertrouAven dat men tot een oplossing zal komen. Na de beste verwachtingen voor den uitslag van de a.s. verkiezingen te heb ben uitgesproken, eindigt spr. zijne lezing, die langdurig wordt toegejuicht. De heer Klijberg dankte, nadat hij eerst gevraagd had of nog iemand vra gen Avensclite te stellen, spr. voor diens helder betoog en hoopte voor de Avel- vaart A-an het land, dat de ovenvinning aan de Chr. Regeering mag blijven. Naar de Morgen met zekerheid zegt te kunnen meedeelen is de Zeer- Eerw. Hooggel. Heer dr. A. J. H. Wit lox, professor aan hel Klein-Seminarie te St. Michiels-Gestel, benoemd tot hoofdredacteur A'an de Maasbode. Uit de meest bevoegde bron verne men wij, dat bovenstaand bericht on juist is. Huisgezin Onder de auspiciën der Intern. Concert-Dir. Ernst Krauss te Amster dam zal op Woensdag 11 Februari in het ConcertgebouAv te 's-Hertogen bosch een Orkest-Concert Avorden ge geven door de Haarlemsche Orkestver- eeniging onder directie van Nico Ger- harz en met medewerking van de be kende Altzangeres Henriette Hess. De heer Gerharz, die ook meerdere malen als Gast-dirigent van het Am sterdamsche Concertgebouw-orkest is opgetreden, heeft in enkele jaren tijds het Haarlemsch Orkest tot een dusda nige hoogte weten op te voeren, dat het Bezoekt de schitterende Operette WOENSDAG 14 JAN. a.s. half acht in den R.K.Qildenbond 1ste Rang 75. 2de Rang 50. 3de Rang 30 cent. (Belasting inbegrepen Voorverkoop en plaatsbespreking bij Wed. TH. PULLES 34033 Orkest, behalve in Haarlem, overal iu 't land optreedt en met haar Symphonie- Conccrten zeer groot succes heeft. De zangeres Henriette Hess, die over een phenomale stem beschikt, heeft kortgeleden met genoemd orkest te Bussum en te Leiden „Die Lieder eines fahrenden Gesellen" van Gustav Mah ler en liederen van Richard Wagner ge zongen en heeft, evenals in de groote steden van het buitenland, een schitte rende pers behaald. Door de vergadering van aandeel houders, gehouden op 16 Dec 1924, is de heer J. W. van Heesbeen alhier, met ingang van 1 Jan. 1925 benoemd tot mede directeur der Waalwijksche Chroomlederfabriek v/h. van Dooren de Greeff. Wij vestigen de aandacht op achterstaande advertentie betreffende de algemeene vergadering van den R K. Vrouwenbond op Donderdag 15 |anuari as in de groote zaal van de R K. Werkliedenvereeniging. Het onder werp van dezen avond, de lichtbeelden, de toepasselijke zang zullen zeer zeker de leden aanzetten de vergadering 200 algemeen mogelijk bij te wonen. Op Vrijdag 27 Februari 1925, des namiddags om 2uur, wordt alhier eene voorjaars-rijkshengsten- keuring gehouden. De hiervoor te maken kosten worden niet door het Rijk of door genoemde commissie vergoed, doch moeten door de belang hebbende fokkers worden gedragen. Het Bestuur van het Algemeen Groene Kruis te Waalwijk maakt be kend dat bij Notaris A. Schaap is ontvangen f 1000 voor het Wijkgebouw, door iemand die onbekend wensch te blijven. Den milden gever hartelijk dank. Zooals uit achterstaande adver tentie blijkt geeft de Sociëteit „T.A V." op Maandag 19 |anuari wederom een groot bal in de zaal Musis Sacrum Gezien de medewerking van de prima Jasz-band muziek van de familie Van den Akker, belooft deze avond wederom een unicum te worden voor de dansliefhebbers. Onder verwijzing naar de in dit nummer voorkomende advertentie her inneren wij onze lezers eraan dat as Woensdagavond in den R.K. Gilden bond alhier de prachtige kinder- öperelte „De wraak der kabouters" zal worden opgevoerd Gezien het groote succes dat spelers en spelertjes in de St. Clemensparochie met hunne eerste uitvoeringen gehad hebben en waar dit bekende werk van Pater Servatius overal in den lande zoo'n enorm succes heeft gehad, daar twijfelen wij er niet aan of ook hier zal er een overdruk bezoek zijn, temeer waar het Waal wijksche publiek steeds prijs stelt op een werkelijk vlot gespeeld degelijk tooneelstuk. De entrée-prijzen zijn bovendien zoo gesteld dat deze voor niemand een beletsel behoeven te zijn. Zaterdag 17 Januari as. zal door de tooneelvereeniging „Ons Onderling Genoegen" in de zaal van den heer P. van Daelen eene uitvoering worden gegeven. Opgevoerd zullen worden „Zoo gewonnen, zoo geronnen", blij spel in drie bedrijven en „Jocrisse de Vondeling", klucht in een bedrijf. De Directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier deelt ons mede, dat zich dagelijks voor verschillende dienstaangelegenheden personen aan de loketten van zijn kantoor vervoegen op uren. dat het kantoor voor die dienstonderdeelen is gesloten. In hooge mate werkt dit storend op de werkzaamheden der ambtenaren, waarom de Directeur gaarne een be roep doet op de medewerking van het publiek om zich aan de officieele openstellingsuren te willen houden. Ter inlichting volgen hieronder de uren van sluiting der verschillende diensten. 7.30 a 3.-a 3.-a 7.30 a 3.-a 3.— a 7.30 a 7.30 a 4.— a 9.-a 6.—a 3.-a 3.-a 6.— a 3.-a 3.-a 3 a 6.— a 4.— a 9.—a Verkoop van frankeer zegels en plakzegels van 10 cent Postwissels Quitantiën Spaarbank Rijksverzekeringsbank Girodienst Aangeteekende Stukken Postpakketten Verkoop van plakzegels boven f 0 10. Beurs- belastingzegels. sta tistiekzegels, rente zegels, rijwielmerken Telegraaf en Telefoon Expresse aangeteekende Stukken des Zaterdags tot 6 uur. Enkele Waalwijksche jongelui, die zich tot een tooneelgezelschap genaamd „de Vriendenkring" hebben gevormd gaven Zondag j.l. hun eerste uitvoering in de zaal van den heer P. v. Cromvoirt te voorm. Baardwijk. Het publiek dat talrijk was opge komen om deze jonge krachten voor het eerst op de planken te zien, heeft een zeer amusante avond gehad en was hoogstvoldaan over het gegevene. Het was een aardig programma waarbij vooral de heer P. Brok zich als een goede kracht ontpopte, terwijl de piano begeleiding bij den heer C. Trimbach, in goede handen was. „Vriendenkring" heeft met haar eerste Hitvoering een flink succes gehad. - In de Staten kwam in behande. ling de motie in de aideeling Noord Brabant van de vereeniging%an ee meenten aangenomen tegen deP N F M De voorzitter hield een uitvoerig betoog, waarin de houding van ri* P.NE.M. werd verdedigd.6 HeUijk hem een ongezonde verhouding dal sommige gemeenten groote winsten maken, die aan de algemeene electri ficatie worden onttrokken en 't al2e' meen provinciaal belang vordert on. heffing van dien toestand Spr. stelt voor de motie voor kennis geving aan te nemen De heer de Wit vraagt, waarom de groot industrie een andere maatstaf wordt aangelegd dan den gemeenten De voorzitter antwoordt 'omdat aan de industrie 24 uur wordt geleverd en aan de gemeenten in den spertijd waarvoor speciale voorzieningen ge troffen worden. De heer Wit acht het verschil niet noodig en meent, dat de PNE.M te ver gaat met haar prijzen voor de groot industrie. Mr. Loeff acht het begrijpelijk, dat de groote gemeenten zooveel mogelijk winst willen maken, maar te laken is het als zij dat willen doen ten koste van het algemeen belang. Waar de gemeenten en de P.NEM beide het algemeen belang beoogen, waarvoor is het dan noodig, dat de toon, waarop deze aangelegenheden besproken wor den zoo onaangenaam is. Er is ge vraagd. waarom schrijft de provincie niet 10 millioen af? Dat beteekent. dat de provincie langs anderen weg jaarlijks 8 ton zou moeten vinden dat wil zeggen verhooging van alle op centen met 12. De heer de Broekert betoogt, dat de P N E M. moet leveren tegen een tarief gcedkooper dan de eigen op wekking van de groot industrie. De heer Mastboom meent, dat vele kleine gemeenten geholpen zouden zijn als de distributie in de gemeente door de P. N. E M. werd overgenomen. De voorzitter verklaarde, dat daar- over nog geen principieele beslissing is genomen. Mr. van Ommeren zegt, dat het van belang is voor de P. N. E M. zooveel mogelijk het vertrouwen, dat in de kleine gemeenten verloren is terug te winnen, waarop de voorzitter opmerkt, dat de P. N. E. M. het vertrouwen ten volle waard is Spr. was zeer ontstemd over de in den Bosch gehouden ver gadering. Vier groote gemeenten, die een ander belang hebben dan de P.NEM. trachtten de kleinere gemeen, ten mee te krijgen. Er wordt stemming gemaakt en om er tegen op te komen, heeft spr. zijn uiteenzetting gegeven. De motie wordt na nog eenige be spreking voor kennisgeving aange nomen. Ingezonden Mededeelingen. MJ]nhardt's Borsthoningsiroopf 0.60 Mijnhardt's Thijmsiroop f 0.75 Anga-siroop (ook bij Kinkhoest). f 1.75 Nationale Pluvrnveetentoonstellinsj. De Eereprijzen werden behaald door: Hoenders. Ie eereprljs, zilveren lauwerkrans beschikbaar gesteld door rle Waahvijk sche Pluimvee-Vereeniging, voor de beste collectie Leghorns van één kleur, onverschillig Avelke, J. Teurlings te Kaatsheuvel, niet Avitte leghorns. 2e eereprijs, zilveren laiiAverkrans geschonken door het gemeentebestuur van Waalwijk voor de beste collectie Wyandottes van één kleur, onverschil lig welke, J. Teurlings te Kaatsheuvel. 3e eereprijs, ziteeren lauwerkrans, aangeboden door den Edelachtb. heer E. Moonen, Burgemeester van Waal- Avijk, voor de beste collectie, onver schillig Avelk ras, H. P. van Rumnnd te Ginneken met zw. Hamb. 4e eereprijs, ziteeren beker, geschon ken door „Waalwijks Belang" voor de beste collectie Reds, Hoenderpark Mi norca te Nieuwkuijk. 5e eereprijs, voor de beste collectie BarneA*elders, J. van Dongen te Don- gen' 6e eereprijs voor de mooiste collec tie Minorca's, Hoenderpark Minorca te Nieuwkuijk. 7e eereprijs, voor de mooiste collec tie naniburgers, H. P. van Runiund te Ginneken. 8e eereprijs, voor de mooiste collec tie Sussex, J. M. Knicknie te St. Mi chielsgestel. 9e eereprijs, voor de mooiste collec tie Australorps, H. van Woensel te Kaatsheuvel. Krielen- 10e eereprijs, voor de mooiste collec tie Ned. Sabclpoot porcelein-krielen. Mevr. J. v. d. Mortel-Houben te Til burg. 11e eereprijs, voor de mooiste eollee tie patrijs-krielen, M. Heeren te Etten. 12e eereprijï. voor de mooiste collec tie Sebright-Irielen, goud, Hoender park A'.tena U Aalburg. 13e eereprijs, voor de mooiste collec tie krielen, oiverschillig Avelk ras of kleur, M. Hee'en te Etten. lierduiven. 14e eereprijs voor de mooiste collec tie sierduiven onverschillig van welk ras, De Sierdiif te Alkmaar. 15e eereprijs, voor de mooiste collec tie Engelscht kroppers, Verschure-v. Ma&ndaKB tot en met VrQdi»K« Zater- dngs Bij Apothekers en Drogisten

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9