J Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen mw; FEULLETOH „NOO&D-BRABAND" NUMMER WOENSDAG 14 JANUARI 1925 48e JAARGANG. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adrea: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. BINNENLAND. Naar de Tel. verneemt, zullen de besprekingen tusschen de B.lgische en Nederlandsche deskundigen dezer dagen hervat worden Zooals wij reeds mededeelden, hoopt men in welinge lichte kringen, dat deze gedachten wisseling de definitieve oplossing van de verschillende kwesties, die nog tusschen Nederland en België hangende zijn, zal bevorderen. De Belgische deskundigen, Prof Bourquin, Baron van Zuylen en de directeur-generaal van het departement van Buitenlandsche Zaken, de heer De la Ruelle, worden spoedig weer in Den Haag verwacht Naar de Res.bode ter oore kwam, zal ook dr. E B. F F baron Wittert van Hoogland, onder-voorzitter van St Michaël een brochureuitgeven.n l.de rede, die hij dezer dagen over het program van St. Michaël houdt. De onder-voorzitter is het in som mige punten niet eens met prof Ver aart, o.a in de militaire paragraaf, waar de heer Wittert van meening is, dat een politieleger niet mogelijk is in verband met den Volkenbond Zooals hij ook Dinsdag in de Eerste Kamer reeds liet verluiden, Op 1 Jan, j I, telde het hoogere personeel bij de posterijen en telegrafie ruim 700 ambtenaren. Het aantal hoo gere ambtenaren, dat volgens de des kundige commissie in het georganiseerd rP. en T.- en T,-bedrijf noodig zal zijn bedraagt slechts 551, zoodat bij door voering van de voorgestelde maatre gelen geleidelijk nog zeer vele hoogere ambtenaren zullen moeten afvloeien Verschenen is het verslag van de Staatscommissie inzake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn De commissie komt eenstemmig tot de slotsom, dat het tracé Amsterdam Utrecht-Wijk bij Duurstede-Tiel het meest voor uitvoering in aanmerking komt. De Minister van Financiën heeft een commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar de wijze, waarop een belasting ware te heffen drukkende op de ruwe tabak, bestemd tot vervaardiging van tabaksfabrikaten Mededeelingen der R K. Staatspartij. Door het Dagelijksch Bestuur is eene gewijzigde Bondsagenda voor de vergadering van 30 31 Januari a s. rondgezonden. Op verzoek van verschillende zijden tot het Bondsbestuur gericht, zal reeds op Vrijdagavond met de vergadering worden begonnen terwijl de bespre king der financiën als punt op de agen da is opgenomen. Bij het Secretariaat van den Algem Bond te 's-Hertogenbosch zijn. behalve exemplaren van het Kiesreglement, ook verkrijgbaar exemplaren van boek jes, waarin Beginselprogram 1896, R.K. Staatspogram 1922 en Concept Ver kiezingsprogram 1925 te zamen zijn opgenomen. Voor beide is de prijs 5 cent, bij vooruitbetaling te voldoen. Binnenkort zal het voor-ontwerp der a. s, zomerdienstregeling van de Nederlandsche Spoorwegen ter kennis van het publiek worden gebracht. Speciaal wat Amsterdam betreft, zal, naar de Tel verneemt dit omwerp enkele zeer belangrijke verbeteringen brengen. Zoo zal er een vervroegde eerste trein naar Maastricht gaan rijden, welke daar dan reeds tegen kwart vóór elven aankomt. Hiermede wordt aan vele bezwaren tegemoet gekomen, want tot dusverre kon men niet in den voor middag van Amsterdam uit in.Limburgs hoofdstad aankomen. In September van dit jaar zullen de korpsen, behoorende tot de lichte brigade, onder leiding van den com mandant van het veldleger en van den inspecteur der cavalerie, tevens commandant der lichte brigade, deel nemen aan oefeningen in Overijsel en Gelderland, in de streek van Almelo, Hengelo (O.) Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum, Woudenberg en Maarn en omstreken. Het Permanente Hof van Inter nationale Justitie heeft in zijn gister middag gehouden bijeenkomst besloten Vrijdagmorgen 10 uur een openbare zitting te houden De vertegenwoordigers van de Griek- sche en de Turksche regeering zullen in die zitting hun meeningen over de uitwisseling van de Grieksche en Turksche bevolkingen uiteenzetten Alle leveringen der electrische uitrustingen ten behoeve der electrische spoorverbinding Amsterdam Rotter dam zijn opgedragen aan de Heemaf te Hengelo. Naar gemeld wordt heeft de Nederlandsche regeering een belangrijk contract afgesloten voor den bouw van watervliegtuigen, die uitgerust zullen worden met Napier-motoren van 450 P.K. De Koningin en de Prins komen Vrijdag beiden op Het Loo De Prinses komt daar van Zaterdag tot Maandag. De Koningin en de Prins blijven tot den 2lsten dezer op Het Loo. Hr. Ms. gezant te Parijs, jhr. dr. j. Loudon, zal als eersle gedelegeerde optreden van de Nederlandsche dele gatie ter tweede opium conferentie te Genève, welke op 19 dezer hervat wordt. Succes voor de Nederlandsche vliegtuigindustrie. De Nationale Vliegtuigindustrie te 's Uravenhage, welke de bekende Kool- havenvliegtuigen bouwt, heeft uit Frankrijk bericht ontvangen, dat een 19) TttttpAWAA LW ij K. f (nv^T ERVARING STERK. der F K. 31 jagerverkenners, welke in de Haagsche fabriek zijn vervaar digd, en ongeveer een half jaar geleden naar Frankrijk zijn geleverd, twee wereldrecords officieel hee't ver beterd, nl. dat over 100 K M met 500 K.G. nuttigen last, en dat over 200 KM. eveneens met 500 K.G. nuttigen last. De regeering heeft een wets ontwerp ingediend tot geleidelijke opheffing der Staatsloterij. Als we nu ons twintigje enz. niet meer kunnen nemen, wat zullen we dan brave mensChen worden. De Indische gulden In een persgesprek met het Nieuws v. d. Dag van N. l verklaarde de president van de Javasche Bank mr Trip, dat twee oorzaken te noemen waren voor de stijging van den Indischem gulden tot bijna pari, ten eerste de algemeene verbetering bin nen de grenzen van Indië, waardoor nieuw vertrouwen geschonken werd en ten tweede de betere verwach tingen. die in Europa, dat langzaam naar de stabilisatie schrijdt gekoesterd worden voor 1925. En tenslotte de goede verstandhouding tusschen de Javasche Bank. de Regeering en de Nederlandsche Bank. Voor het Handels-Diploma Boek houden van den Ned. R. K. Midden standsbond zijn op 29 en 30 Dec. ge slaagd de dames: M. Th. P. Niche, Am sterdam; J. P. M. van Moorsel, Waal- re, en de heeren: M. J. van der Vorst te Mierlo; J. J. A. Stalpers te Helmond; A. H. J. Bosmans te Heeze; J. van Hoorn, Th. L. M. v. d. Weiden, J. L. Schampers, N. H. Cox en W. C. de Vis ser te Eindhoven; A. P. A. Kuijpers te Deurne; H. C. Bijnen te Veldhoven; J. W. M. van Duppen te Aarle-Rixtel; A. Boerenkamps te Griendtsveen; W. W. H. Torna te Blerick; J. Nafzger te Wijk- Maastricht; W. C. Donders en B. J. M. van der Schoot te Tilburg; B. P. F. Burgers te Goirle; J. M. Smolders, W. Th. A. W. Kemps en J. G. van Mil te Oss; G. Q. A. Keulemans te Ooster hout; H. J. Bieleveldt te Veghel; C. M. van Berkel en W. P. M. Hulsker te Den Haag. Het volgend examen wordt gehou den op 1 en 2 Juli 1925. Aanmelding vóór 1 Juni 1925. BUITENLAND. In Duitschland kan men er maar niet in slagen een regeering te vormen. De financieele conferentie te Patijs heeft nog niet veel resultaat. Amerika is niet goed te vermurwen en eischt z'n schulden betaald. In Italië is de toestand alles be halve rooskleurig Men treedt openlijk tegen Mussolini op. Spanje bericht dat in Marokko alles rustig is. Als 't maar waar is? Het internationaal burean van den arbeid heeft volgens een Havasbericht een statistiek opgesteld, waaruit blijkt, dat op den giondslag van de verhou ding tusschen de mannelijke en totale bevolking der verschillende landen Frankrijk, wat het aantal gemobiliseer- den in den grooten oorlog betreft, de eerste plaats inneemt met 40.8 pet. tegenover Duitschland met 39.6 pet. en Oostenrijk met 34.6 pet. Wat het aantal gedoode of verdwenen mannen betreft neemt Frankrijk de eerste plaats in met 10 6 pet tegenover Duitschland 9.8 pet. Engeland had slechts 5 1 pet, de Vereenigde Staten 0 2 pet., hetgeen hierop neerkomt dat 100 Franschen werden gedood of ver dwenen tegen twee Amerikanen. Wat het aantal verminkten betreft neemt Frankrijk eveneens de eerste plaats in met 11.2 pet. ten aanzien van de werkende mannelijke bevolking tegen Duitschland 7.5 pet. GEMENGD NIEUWS. Men maakt zich te IJmuiden on gerust over het lot van drie mannen en een jongen, die gistermorgen met een vlet ter kustvisscherij zijn gegaan. Zij hadden benzine bij zich voldoende tot gisteravond. Aan alle posten van de kustwacht is van het geval kennis ge geven. Te Hoek van Holland is gister nacht ingebroken in de 's winters on bewoonde villa van den heer Gloe, uit Haarlem. De inbrekers hebben verschil lende kasten en koffers opengebroken en den inhoud onderzocht. Er is nog niet vastgesteld, of er wat gestolen is. Een reizigerstrein komende van Terneuzen, is te Langebrugge bij Gent op een goederentrein geloopen. Er zijn 39 gewonden, onder wie 3 ernstig. Het ongeluk is te wijten aan den mist. angslrialsfir Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprys per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rtJk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden en*, franco te zenden aan den Uitgever. PrQs der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1.50 Reclame* 40 cent per regel. Bfl contract flink rabat Advertentlën moeten Woensdag en Vrijdag dee morgens ora uiterlijk 0 uur In one be*it ■tin. van „DE EC EO VAN HET ZUIDEN". EERSTE DEEL. Waarom zegt gij niet voort, wat u op het hart ligt? vroeg mevrouw Cazérès. Zijt gq soms niet gelukkig? Ik vind u veel ver anderd. verbleekt. Is de graaf niet goed voor u? Ik heb mijn ongeduld om u te zien niet langer kunnen bedwingen. Cazérès i9 aanstonds na uw huwelijk vertrokken en ik heb hem niet meer weergezien. Zijn vertrek is rnjj onverschillig, gq weet het, liefste. In het leven zqn wij altijd alleen geweest ora elkander te beminnen en te troosten. Maar zyn overhaastig vertrek tegelijk met het uwe heeft mij verschrikt. Toen ben ik op reis ge gaan. Eene gebiedende behoefte om u te zien, zette daartoe mij aan. En nu, nu wij wederom vereenigd zijn, zullen wij elkander niet meer verlaten, niet waar? Neen, neen, lieve moeder, riep Renée. En hare tranen verdubbelden. De opkomende ongerustheid van mevrouw Cazérès moest nochtans weggenomen wor den, want het was klaarblijkelijk dat de moeder instinktmatig een geheim in het le ven harer dochter vermoedde. Renée herhaalde nu zoo dikwijls aan hare moeder dat zij een gelukkige vrouw was, dat de graaf zich zeer goed voor haar toonde, dat de afwezigheid- harer moeder ulleen haar tot nu toe belet had de volheid van hare vreugde te genieten, dat de baronnes zich eindelijk liet overtuigen. Toen door luide gongslagen het avond maal werd aangekondigd, was mevr. Cazé rès in de vaste meening dat graaf Paloutine zijne jonge vrouw nog zoo beminde als den om MAATSCHAiPU VAN VERZEKERING OP HET LEVEN eersten dag van hun huweiyk en dat, indien zti van hare dochter geen brieven ontvangen had, dat te wijten was aan hunne langdurige huwelijksreis op zee. Sophie Mosser liep bedrijvig op en neer in het kasteel, om alles voor te bereiden om de schoonmoeder van den machtigen heer, graaf Wladimir Paloutine, waardig te ont vangen. Een zeer groote kamer was voor haar in gereedheid gebracht, niet ver van die van Renée. Een dubbele deur scheidde hen en Sophie Mosser deed mevr. Cazérès welwil lend opmerken hoe gemakkelijk het haar zou zijn aldus bij de jonge gravin te kunnen komen. Listig en mededeelzaam, zocht zij de ba ronnes in het net van een onbeperkt ver trouwen te wikkelen. Zij raadde de onrust der modder en poogde haar wantrouwen te doen verdwijnen. Zij wist het zoo goed aan te leggen dat mevr. Cazérès tenslotte haar hart opende. Ik heb mijne dochter zeer veranderd ge vonden, zeide zij opeens, terwijl Sophie Mos ser voortging met alles in orde te brengen. Ja, veel veranderd en vooral verbleekt. Daarenboven is zij uitermate zenuwachtig geworden, zij. die eertijds zoo kalm van aard was. Wat mag daar de oorzaak van zijn? Ik vraag u dat, omdat ik zie dat gij in uwe jon ge meesteres belang stelt en aan haar ge hecht schijnt. O. mevrouw, wie zou Hare Excellentie niet beminnen? Zij is zoo schoon en goed, dat men hjmr niet zien kan zonder zich tot haar aangetrokken te gevoelen. De ontroeringen en de vermoeienissen der reis hadden de baronnes uitgeput. Eenige oogenblikken na het avondmaal, dat afliep zonder dat er iets merkwaardigs gebeurde, dank zij Renée, die er toe gekomen was hare zelfbeheersching terug te vinden, was mevr. Cazérès naar bed gegaan. Sophie waakte. Zij zelf wilde de moeder der jonge gravin verzorgen. Niemand anders mocht haar naderen. Ik zal daar dicht bij u zijn. zeide mevr. Cazérès aan hare dochter, terwijl zij hare kamer binnentrad. Renée ging op haar beurt haar kamer binnen. Goddank, hare moeder was voor het oogen- blik buiten gevaar. Zij zeide in zichzelve, dat de graaf en zijne medeplichtige geen nuttelooze misdaad zouden plegen. Neen, voor 't oogenblik niet, maar later. Voorzeker zouden zij zich van moeder en dochter wil len afmaken. Zoolang ik leef, herhaalde de jonge vrouw meermalen by zich zelve, zullen zy niet in vrede den prys hunner eerloosheid kunnen genieten. Wat my betreft, opoffe ring van myn leven is gedaan? Maar myne moeder, hoe zal ik myne arme moeder redden. Ten prooi aan dezen pyniyken angst begaf Renée zich zonder gerucht te maken in de kamer harer moeder. De baronnes sliep reeds rustig en vast. zy was alleen. Sophie Mosser had zich teruggetrokken. Dan ging Renée zorgvuldig alle deuren grendelen, waarna zy by het bed harer moe der terugkeerde. De kalmte der rust bevredigde haar voor het oogenblik. Slaap zacht, beminde moeder, mompel de zy, vergeet uwe smarten en de myne. Ten pry ze van al myn bloed zal ik uw leven redden. zy zelf gevoelde zich ten prooi aan eene onweerstaanbare vermoeidheid. Maar de vrees deed haar wakker biyven. In hare kamer terugkeerend, begon zy daar ook de uitgangen te sluiten. zy slaagde er met moeite in en slaakte een zucht van verlichting by de gedachte dat zy zich eindeiyk in veiligheid zou be vinden, voor het oogenblik tenminste, toen een gerucht haar deed sidderen. Ten prooi aan een nieuwen schrik, keerde zy ziel) schieiyk om. Met de armen over de borst gekruist, keek de graaf haar met een grynzenden glimlach aan. Gy ziet, gravin, zeide hy haar, op dien toon van onverbiddeiyke spotterny die nu al de woorden welke hy tot haar richtte, vergezelde, gy ziet wel, dat gy u eene vol strekt nuttelooze moeite geeft. Renée was van schrik achteruit gedeinsd. Wladimir vervolgde: Waarvan ik u goed wil overtuigd zien, is, dat gy in myne macht zyt. Zie, ik wil u overtuigen. Gy hebt daar aanstonds al de deuren der kamer uwer moe der gesloten. Wel, zonder dat gq het ver moedt, hebt gy de voornaamste van allen verwaarloosd. Om u rekenschap te geven van hetgeen ik n verzeker, hebt gy alleen het gordyn op te lichten die het hoofdeinde bedekt van het bed waarop de baronnes rust. Achter dat gordy» zult gy Sophie Mos ser zien. die daar is en waakt. Renée wrong de handen van schrik en maclitelooze woede. Wat wilt gy ons dan doen. mynheer? vroeg zq met doffe stem. Ik heb my dan niet goed uitgedrukt, wedervoer de graaf, een groote verwondering veinzendik geloof nochtans u gezegd te hebben, dat, van uw stilzwegen, het leven uwer moeder en het uwe afhing. Ha, mynheer, riep Renée, de handen vouwend, ik ben niets. Ik geef niets meer om het leven, zonder moeite wil ik het op offeren. Men zegt dat, maar men denkt het niet, spotte de graaf. Dus luister goed. Ik eisch uw stilzwijgen, maar een volstrekt stilzwy- gen. Daardoor versta ik niet alleen, dat ge u moet onthouden van te spreken, maar ook van gebaren te maken en van door blikken of zelfs door terughoudingen vermoedens te doen ontstaan. Uwe moeder moet u getrouw gelooven en volkomen gelukkig wanen. Renée vestigde op haren beul twee be daarde oogen. en zegde: zy zal alles gelooven wat gy zult ge bieden, mynheer. Ik verlang boven alles dat zy aan myn geluk gelooft. Ware het anders, zq zou al te wanhopig z.yn. Goed, goed, besloot Paloutine, maar waak op uwe woorden, op uwe blikken, op uwe gebaren, want ik zal u geene tweede maal meer verwittigen. Gq moogt u gerust te bed leggen, niemand zal uw slaap ver storen, evenmin dien uwer moeder. Daarop vertrok de graaf en Renée hoorde den dreun der stappen door de ruime en lange gangen van Ny-Slott, tot het eindeiyk geheel en al wegstierf. Dan viel de arme martelares op hare knie ën, bad een oogenblik. in stilte haar leven aan God opdragend en hare handen ten he mel opstekend, riep zy Ja, lieve moeder. Ik zal u redden. Graaf Paloutine was in zyne kamer terug- gekeerd. Zy zal niet spreken, zeide by by zich- zelven, ik ben er zeker van. Vooraleer naar zyne kamer te gaan, had de ellendeling nog een kort onderhoud ge had met zyne medeplichtige. Toen de graaf haar mededeelde, hoe hy Renée verrast had en wat zy beloofd had, schoot de boosaardige vrouw in een schater lach. Ha, ha, riep zy en gy gelooft dat? Neen, wy moeten vry zyn, geheel en al vrq en dat zal eerst mogeiyk zyn wanneer wy die beide vrouwen tot een eeuwig stil- zwygen zullen gedoemd hebben. Ik heb myne gedachte, sprak de graaf op somberen'toon, en de akelige uitdrukking zyner gelaatstrekken getuigde dat hy een beslissend plan opgevat had. Goed, goed. sprak Sophie Mosser, lach end. Ik vraag u niet wat gy doen zult, wel licht verkiest gq my eene verrassing te be zorgen. Des anderen daags, 's morgens vroeg ver trok een koetsier te paard naar Revel, waar hy een dokter Tarnoski berichtte dat graaf Wladimir Paloutine hem op Ny-Slott ver wachtte. Een uur later verscheen de troika van den dokter op de brug van Ny-Slott, en een ka merknecht leidde hem in een klein salon, waar graaf Wladimir Paloutine .achteloos eif half liggend op een lange rustbank geze ten, een sigaar rookte. Op een mahoniehouten tafeltje, met zilver ingelegd, stond een schenkbord van rood ge dreven goud, waarop onder het bereik zyner handen, verschillende dranken geplaatst waren. Dokter, haastte Sophie Mosser te zeg gen, na juist het glas van haren heer en meester vol geschonken te hebben, gy zult ook een glas drinken, nietwnar? En gy zult met ons het middagmaal nemen, dokter, voegde graaf Paloutine er by. En zich tot Sophie Mosser keerend. gaf hy haar een teeken: Ga, Sophie ,ik heb met mynheer te spreken, zegde hy op een bevelenden toon. De huishoudster nam een houding van zeer eerbiedige onderwerping aan en vertrok onmlddeiyk. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1