firms P. Odenkirchsn jnijplanken. tanzbiokken, choenrekken. 600SEN tSWAfeERMAN viir.HTFPSTP it nratBoscH Advertentiën. ,18811 fi. Bonis, Besoijen, So Ti- 0E0 IP II AN O OiMitEilJ blad het volgende: De N.V. Bossché Bouw- en Handels maatschappij, dié 150 arbeiderswonin gen in Gestel gebouwd heeft, heeft er die huizen niet neergezet om dén wo ningnood te bestrijden, noch als een goede kapitaalbelegging, maar enkel en alleen om uit de voorwaarden, waaronder die bouw wegens de tijds omstandigheden toevallig kon plaats hebben, zooveel mogelijk geldelijk voordeel te slaan, en van stonde-af-aan met de bedoeling om direct nadat de slag geslagen was, haar huizenbezit aan de gemeente Eindhoven over te dragen, die dan de exploitatie der wo ningen voor eigen rekening voortzetten moest, hetgeen in de toekomst een ge weldige strop zal beteekenen. Voor den strop echter pasten de hee- ren uit Den Bosch, al zou de Eindho- vensche Raad hen gaarne tot den strop veroordeeld hebben. Hoe kon die nu plots berucht gewor den N.V. uit de bouwvoorwaarden- alleen een slaatje slaan? Ziehier: Groot was de woningnood in rijk en stad. Duur was daarbij het bouwen, zoodat het Rijk den particulieren bouw sterk wilde aanmoedigen om in de ont- zettenden woning nood te voorzien. Als schijnbaar zeer sociaal aangeleg de vrienden deden toen de heeren Stuy- venberg, van Hezik en Elshout uit den Bosch hun intrede in onze stad om den woningnood alhier, door den bouw van 150 arbeiderswoningen te komen tem peren. Het Rijk schonk hun, overeenkom stig algemeen geldende voorwaarden ruim 4 ton crediet voor grond en bouw kosten, terug te betalen in jaarlijksche annuïteiten (d.i. rente en aflossing van het voorschot) en bovendien 335 bouwpremie per woning. Het bouwcrediet ad 4 ton omvatte 100% voor den grondaankoop en 90% voor de geschatte waarde der wonin gen. De N.V. behoefde dus zelf slechts 10% dier geschatte waarde in die 150 huizen te steken of hoogstens 40.000 (waarschijnlijk echter heel wat min der), terwijl liet de rente en aflossing terug zou kunnen betalen uit de jaar- lijksche huuropbrengst. Nu heeft genoemd trio het echter klaar kunnen spelen om met die 40 mille (of minder) op 4 ton een winst te maken van 2 ton en de Gemeente op te draaien voor de rente en aflossing. De handelwijze dezer Handelsmaat schappij getuigt dan ook inderdaad van een handelsgeest-k-la gebroeders Bar m at: Rijk in de kortste keeren. Volgens dit recept: De waarde der woningen, waarvoor 90 crediet gegeven werd, moest ge schat worden. De Staat schatte per wo ning 1950.de Gemeente 2150, de N.V. zelf 2700 of veel hooger. En waarom veel hooger? Wel, hoe hooger zij zelf de waarde schatte, hoe hooger het gemiddelde der drie schattingen werd en naar dat gemiddelde werd het crediet van het Rijk verleend. Een methode, die moraliteit onder stelt bij de drie partijen. Hoe hooger nu het crediet de werke lijke waarde der huizen overtrof, hoe hooger de eerste zuivere winst. Het gemiddelde bedroeg nu 2250. Had de Gemeente zelf gebouwd, dan had het gemiddelde tusschen de schat ting van Rijk en Gemeente 2025 be dragen, of per woning 225 minder. Eerste zuivere verdienste voor de N.V. derhalve 150 X 225 of 33.750. Tweede zuivere verdienste de bouw premie ad 150 X 335 of 50.250. Nu heeft de N.V. dit jaar aan 't Rijk geen rente en aflossing betaald en dit geld dus ook in den zak gehouden, het welk bedraagt 6% rente of 24.120 en Va aflossing of 2010, te zamen 26.130. Vierde zuivere winst, de huishuur die ze dit jaar 46 weken geïnd heeft, wat beteekent 46 X 635 of 29.210. Voor een ieder duidelijk directe, zui vere verdienste 137.330. Daarbij re kende men nog winst op den bouw zelf, zoodat men rustig aannam een verdienste ad 2 ton. Dit lijkt ons,over dreven. Bepalen ke ons tot het bedrag ad 137.330. Trekken we daar 37.330 af, die de N.V. zelf in den bouw heeft gestoken, dan rest toch minstens een winst van een ton. Maar het is duidelijk, dat deze kleine arbeiderswoningen, mede in verband met de loonsverlagingen spoedig niet meer voor den prijs van f4 50 ver huurd züllenkunnen worden En al levert de huur nu nog ruim rente en aflossing op. dit zal na de komende, noodzake lijke huurverlaging. zeker niet meer het ge^al kunnen wezen en allerminst na verloop van vijftien jaren, als de huizen misschien al totaal geruïneerd zijn. De bouwwinst ad een ton of twee hadden de heeren nu al binnen, en de komende strop moest nu dus spoedig aan de Gemeente worden ge cedeerd door het probate middel Liquidatie der N. V. Ze schudden de zakken om Die waren leeg. De Ge meente is echter borg bij het Rijk en nam nu derhalve in arrenmoede de woningen maar gratis in eigendom over. De heeren krijgen daarvoor nu 1 natuurlijk geen cent. maar de Gemeente moet daarentegen de 4 ton aan 't Rijk terugbetalen, terwijl de tegenwoordige waarde der woningen maar f 237.000 bedraagt. Moeten we nog zeggen, dat de raads leden de heeren uit Den Bosch be schouwen als „zwendelaars" en „op lichters", hun „moraliteit" ter sprake brachten en vroegen om gerechtelijke vervolging Hiermee weet de lezer duidelijk, wat er volgens de raadsleden door het trio der Bossche Handelsmaat schappij misdreven is. Wat verlies komt nu de gemeente te lijden Vandaag nog niets Maar wij zullen Reuter seint uit Sidney d.d 14 dezer Twee volle passagierstreinen kwamen op het centraal station alhier in botsing. Er zijn 17 gewonden, waarvan ver scheidene ernstig Ingezonden Mededeelingen. MIJNHARDT's Keelpijn Tabletten 60 ct. Hoest Tabletten 60 ct. Bij Apoth en Drogisten. AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 7 uur. Uitv. O. O. G. in de zaal van P. van Daelen. 0 Zaterdag 17 Jan. 's Avonds 8uur in de volgende jaren de komende Repetitie Mannenkoor „Oefening en nadeelige exploitatie te dragen hebben Vermaak". ter bloote ontlasting van Stuyvenberg, Zondag jg jan. 12'/4 uur Repetitie v. Hezik en Elshout 'Mannenkoor „Oefening en Vermaak". Hunne ton. of meer, winst beteekent Zondag 18 Jan. 12 uur Repetitie Ter'wli als verlies te boeken valt de nog tei - Zondag 12 uur Algemeene Jaar- betalen rente en aflossing ad f26.130, vergadering der R. K. ymn. min 6 weken huur ad f3810, 0f -Kunst en Kracht m. het Patronaats- {22 320. Kan er dan op het ensemble niets verhaald worden gebouw. Zondagavond 7 uur uitvoering der liedertafel ..Tot Bloei der Toon- De kas der N.V. is leeg. nadat de kunst" bij gelegenheid van de onthul- winst aan de heeren uitgekeerd is. en ling van het nieuwe vaandel, de heeren persoonlijk zijn de N V. Maandag. Dinsdag en Woensdag niet De N.V. is alleen met haar eigen film „Adore Te", Werkliedenvereeni kapitaal aansprakelijk en dit is ver- ging, 7'/2 uur dwenenop, weg, uitgekeerd Het persoonlijk vermogen der heeren of het kapitaal dat zij tijdig in andere N.V.'s hebben gestoken, is voor déze liquideerende N.V. niet aansprakelijk. Zoo wil het de wel Degenen, die verschillende N.V.'s oprichten, weten, wat ze doen De interessante vraag is hier alleen, of de heeren over die ton-dividend, die de N.V. hun toch moet hebben uitgekeerd, aan het Rijk belasting zullen betaald hebben? Zoo niet, dan zij daarop hier gaarne de aandacht van de Inspectie der Belasting ge vestigd. Kunnen de heeren de doos niet in Daarop zou de Burgemeester in besloten vergadering van antwoord dienen. Hij vreesde van niet. Is het werkelijk waar, wat een raads lid zei. dat, indien de Gemeente zelf die 150 woningen gebouwd had. wij even duur uit geweest zouden zijn, als thans Weineen, immers Vooreerst had de Gemeente dan de bouwpremie zelf gebeurd ad f 50.000. Vervolgens was het bouwcrediet dan f 33 750 lager geweest (en de wonin gen evenveel goedkooperTen derde had de Gemeente dan de 46 weken huur geïnd, welke nu aan de N V. gebleven is ad f 29.210. Had de Gemeente dus zelf deze woningen gezet, dan was ze circa f 114 000 goedkooper uit geweest, dan nu het geval is. Na nog een paar opmerkingen ge maakt te hebben besluit het blad Hiermee sluiten we dit zooveel stof opwerpende en stof-biedende geval, onder herhaalde betuiging, dat we boven niets schreven noch uitwerkten, wat niet een relaas over het Raads verslag is. Het 12'/2-jarig zoontje van v. d. E. te Hoenderio viel voor eenige dagen in een onbewaakt oogenblik in een pot met kokende soep en bekwam ernstige brandwonden. Gisteren is de kleine aan de ge volgen overleden. De politie heeft aangehouden den brievenbesteller M. van het hulppost kantoor te Gaanderen ter zake van verduistering van gelden en in ver band daarmede valschheid in geschrifte Blijkens te Deventer ontvangen bericht is de vermiste motorboot Actief gestrad op het Ruggebot aan den ljselmond. Alles was wel aan boord. De boot is gisteren door den vloed vlot gekomen en daarna onbe schadigd te Kampen binnengeloopen. Als verdacht ingebroken te hebben in de villa van den heer Gloe te Hoek van Holland werd gisteren de 20-jarige Maandag 19 Jan. Bal T.A.V. Musis Sacrum 8 uur. Dinsdag 20 Jan Repetitie W G V. Dinsdag 20 Jan. Waalwijks Gtm. Zangver Kwa/t over 8 uur repetitie voor dames en heeren Woensdagavond half negenAthle- tiek-Oefening Quick-leden in de zaal Fransen. LAND- EN TUINBOUW. Wat iedere maand te doen geeft. (Ie helft Januari.) Nadruk verboden. Een nieuw jaar ligt voor ons: wat zal het ons brengen Wij weten het niet. Wij kunnen wenschen uitspreken en plannen maken wij kunnen veel op touw zetten, maar met dat al De mensch wikt, God beschikt. Wat echter niet zeggen wil, dat wij geen wenschen mogen koesteren en de handen in den schoot moeten leggen Er moet gewerkt woiden. En een kern van waarheid steekt er in de spreuk die zegt, dat de mensch is de smid van zijn eigen geluk. Dit geldt ook voor den landbouwer. Hij moet zich aangrijpen, om aan de eischen van den nieuwen tijd te voldoen. Dat wil zeggen: hij moet niet slechts zaaien, eggen en ploegen, en wat er verder Bakken kunnen nu worden aange legd voor wortelen en bloemkoolze worden warm gemaakt met broei- of paardemest. Bloemkool kan minder warmte verdragen dan wortelen. Men teelt in den bak geen hooge soort, deze is beter op den kouden grond. Tusschen de bloemkool kunnen raapstelen voorvroege voorjaar>groente gezaaid worden, ook radijs en vroege sla Brusselsch witlof kan door hen. die geen bak of kas bezitten, thans gete-ld worden in diep uitg» graven greppels, gevuld met verschen ruigen paardenmest waarop een halve voet aarde. De wortels komen een hand breed van elkaar. 0<k de slabak ken kunnen gereed gemaakt worden. Blad en ruige paardei mest moeten den bak verwarmen evenwel met in erge mate Onder elke ruit komt een plantje van het zaaisel, dat reeds in 't najaar in een kouden bak is uitgezaaid in zijn bedrijf valt te doen. maar hij (broeigeel). Bij vorst den bak dekken I LAATSTE BERICHTEN. Autobusongeluk. Gisteravond is te Giesen-Neuwkerk bij Dordrecht een Ford-autobus die met 25 passagiers van de kerk te Giesendam kwam, verongelukt. Door den mist is de chauffeur van den weg geraakt en de bus in een sloot terecht gekomen. Zekere H. H. werd gedood en verschillende inzittenden gekwetst. Nadere bijzonderheden ontbreken. Men seint ons d.d. lieden: Bij beschikking van de Arr. Recht bank te 'sHage, dato 13 Jan. 1925, is, ten verzoeke van de verzekeringskamer ten aanzien van de N.V. Zuid-Neder- landsche spaarverzekering, vroeger ge vestigd te Eindhoven, thans gevestigd te 's Hage, ten huize van zich noemen den directeur titulair J. J. B. v. Hees been, verklaard, dat deze verkeer in den noodtoestand, bedoeld bij art. 40 der wet op het Levensverzekeringsbe drijf 1922, Stbld. No. 716, Van deze uitspraak kan iedere ver zekerde der Maatschappij binnen 8 da gen, in hooger beroep gaan bij het ge rechtshof te 'sHage. Naar wij vernemen is de toestand der Z. N. S. zeer ongunstig en is er nagenoeg geen actief, zoodat te ver wachten valt, dat van de vorderingen der spaarders zeer weinig of niets zal terecht komen. SPORT. Juliana—Kaatsheuvel 2—2. Zondag j.l. speelde onze W. V. V. Juliana een wedstrijd voor de compe titie 1ste klasse B. v B.'tegen Kaats heuvel 2. Als de heer van Tilburg om 2 uur laat beginnen, staat Juliana met haar gewone opstelling terwijl Kaatsheuvel eveneens op zijn sterkst verschijnt, de eerste aanvallen zijn voor Juliana en een vliegend schot gaat rakelings naast, Spoedig zien we dat beide partijen tegen elkaar zijn opgewassen. Rust ging in met blanken stand 0—0. Na j de rust werkten de Kaatsheuvelsche als paarden en weten zelfs onverwachts te doelpunten 1—0, terwijl Juliana het; heel kalm opnam, dan wordt het Kaatsheuvel-doel even bestookt, maar! op zijn post en keert moet zich ook theoretisch voorbereiden voor zijn taak. Dus: werken en denken en leeren, zooals Ue Genestet zei. Want de tijd is voorbij, dat de boer in de oude sleur van vader en groot vader kan voortwerken De jongens behooren vakonderwijs te ontvangen, 't zij op een landbouwcursus of lagere landbouwschool, als deze in de woon plaats of streek wordt gevonden, of op een Rijkslandbouwwinterschool. Bestaat er geen kans voor het een ot ander, dan moeten zijn zich in huis door lectuur van een degelijk vakblad en leerboeken over hun be drijf zooveel mogelijk ontwikkelen. Daartoe is het nu de tijd. De winter avonden mogen niet ledig worden doorgebracht, noch door de jongeren noch door de ouderen Door samen te siudeeren en over het geleerde te spreken, dit te toetsen aan de praktijk, en te overleggen of en in hoeverre het toepassing kan vinden in het bedrijf kunnen de uitkomsten hiervan zeer verhoogd worden. De boerenzoon en de jonge boer dienen zich voorts te bekwamen in het boekhouden. Een eenvoudige, behoorlijke boekhouding kan den landbouwer niet alleen vrij waren voor een te hoogen aanslag in de belasting, maar hem ook een beter overzicht geven van zijn bedrijf, van de rentabiliteit of het verlies op de verschillende onderdeelen Mist hij zulk een overzicht, dan boert hij feitelijk maar luk raak, en mist hij in ieder geval het juiste oordeel om uit die verschillende onderdeelen het grootste rendement te kunnen trekken. Land- en tuinbouwers moeten nu hun zaden bestellen. Tijdige bestel ling is steeds gewenscht, om ze te kunnen uitzaaien, wanneer de tijd er is, maar vooral nu mag men niet talmen, omdat 1924 voor de zaad winning van vele zaden niet gunstig is geweest, 't Zaad is duur en, wil men goede kwaliteit, dan moet men tot de eerste bestellers behooren. Heeft men zelf zaad gewonnen of overgehouden, dan onderzoeke men of het nog kiemkrachtig genoeg is. Men neemt een wollen of flanellen lap, maakt deze vochtig en strooit hierop iets van het zaad. Deze lap legt men tusschen twee gesloten schalen of borden waarna men deze in een goed verwarmde kamer plaatst. Op die manier zal het zaad wanneer het nog goed is spoedig ontkiemen. Men kan het dan met succes uitzaaien ofschoon wat dikker dan gewoonlijk. - Laat het weer het toe. dan kan nu reeds spinaziezaad am den kouden grond worden toevertrouwd men doe dit voor een schutting op het Zuiden. Men mag het zaad niet te diep in werken, doe dit b.v. met een greep, en legge wat rijsjes ot takken op h t bed, om de straks opkomer.de plantjes tegen den kouden wind te beschutten. in Maart of April kan men al mooie knoppen hebben. Ook tusschen deze plamjes kan men radijs zaaien. Ver geet ook niet de kassen, waarin uw Persikboomen staan, te verwarmen, eveneens met blad en paardemestde damp. welke door de verwarming in den kas ontstaat, moet men er laten uittrekken, daar die schadelijk is voor de boomen en de vruchtknopjes Als straks de zomerwarmte feller wordt, dan zorge men voor een goede be dekking gezeteld te HEUSDEN, ontvangt klachten over onder werpen de volksgezondheid be treffende, en verstrekt dienaan gaande inlichtingen. Zij is samengesteld als volgt: H. PRINSEN te Haarsteeg, Voorzitter. W. C. STAL te Heusden. Dr. A. JOVERBOSCH te Almkerk. P. J. VAN GRIETHUIZEN te Werkendam. A. VAN DE WIEL te Drunen. W. F. HILWIG te Heusden. F. H. RIJPSTRA te Woudrichem. H. J. VAN EGGELEN te Heusden, 32710 Secretaris. Opticien, 31822 25 Vuchterstraat 25, s-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek van kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthouders, Platvoetzolen etc Spreekdag alle Dinsdagen. TIMMERMAN Vloeimans is p,alles Wederom stormt Kaatsheuvel op P. v. d. W. .aldaar gearresteerd. Op het juiiana-doel aan en weet er 2-0 van te maken. Nu begrijpen de Juliana- jongens dat er anders aangepakt moet worden, als er nog acht minuten te spelen is krijgt Juliana pas haar vorm hem werden eenige uit de villa af komstige zilveren servetringen gevon den. Te Winschoten is hedennacht T&/323 f de gehuwde cartonbewerker Dammer te pakken en *ist Kaatsheuvel geheel in de fabriek Reiderland gevallen en in te sluiten. Ondanks het schitterende door de machines gegrepen Ernstig verminkt is hij naar het Ziekenhuis te Groningen vervoerd. Zijn toestand is hopeloos. Het 2 jarig zoontje van den vee houder P. Boonstra te Garijp is in een sloot verdronken. De melkrijder H. uit Garderen had doelverdedigen van den Kaatsheuvel doelman werd de druk toch le zwaar en moest hij weldra visschen voor een schot van den linksbinnen, terwijl de Werd er nog een pil bijvoegde en de stand was gelijk 2—2, waarmee het eind aanbreekt, Bij Juliana was de onvermoeide rechtshalf door zijn vlug het ongeluk op den Varsseveldschen eu schitterend spel de beste van het weg wegens de gladheid uit te glijden veldbij Kaatsheuvel was de doelman en te vallen, waardoor de beladen kar over hem heen ging. Zwaar gekwetst werd de ongelukkige opgenomen. in goeden vorm. Juliana won van W. S. C. 3 met 2—0, terwijl het derde met 7—2 ver loor van Drunen I. Rust was hier 1—0 voor Juliana, VRAAGT 0N5 3 JARIG HuURSySTEEM - 03NlbCtt-PthZlNA-0KU«LKl, e. a. PHOVOLA- AUTO en El ECTKISCHEPIANO'S. Rullen Verhuren Stemmen Repareeren. Agent voor Waalwijk en Omstreken JOH. VERHOEVEN, St. Antoniusstr. 18. WAALWIJK V III

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10