Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. S jonge vrouw. iderswel m E Bronchitis Abdijsiroop FEÜLLETOM ,N00RD-BRABAND" EERSTE BLAD. 20) W A A LW U K NUMMER 6 ZATERDAG 17 JANUARI 1925 48c JAARGANG. De Echo van het Zuiden, rv -r W .An w Waalwijkselie en Langslraatscbe Courant Dit blad verochjjnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 8 maanden 1.26. Franco per post door het geheele rflk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden eni. franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. Ptö» der AdvertentlBn 20 cent per regelminimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. By contract flink rabat Advertentlën moeten Woensdag en YrQdag des morgens om uiterlijk 9 uur ln ons baalt ■tja. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. ONTWAPENING. Dat, in deze tijden vooral, velen zich doen kennen als wanne voorstanders der vermindering van alle uitgaven, die een volk geen onmiddellijke voordee- len brengen, spreekt van zelf. Tot deze uitgaven behooren die, welke gedaan worden voor de landsverdediging. Zij zijn noodzakelijk, maar hoe lager zij kunnen zijn, hoe beter dat het is. Ook om deze reden stemmen wij zoo hartelijk in met het plan, op 1 Augus tus 1917 door Paus Benedictus XV aan geboden aan de oorlogvoerende volke ren, een plan tot vermindering der be wapening, dat door geheel de beschaaf de wereld aanvaard kan worden. Het komt hierop neer: le. De stoffelijke macht der wape nen moet allereerst plaats maken voor de zedelijke macht van het recht. 2e. Tusschen allen worde een recht vaardige overeenkomst gesloten tot gelijktijdige en wederkeerige verminde ring der bewapening, naar de regelen en onder de waarborgen, noodig en voldoende ter handhaving der open bare orde in iederen Staat. 3e. In de plaats der legers treden verplichte scheidsgerechten, met maat regelen tegen iederen Staat, die dc in ternationale vraagstukken niet aan hen zou willen onderwerpen of hun beslis singen niet zou willen aanvaarden. Ziehier een program, naar welks uit voering wij zoo krachtig mogelijk moe ten streven. Gelijktijdige en wederkeerige ver mindering der bewapening. Dat moet een internationale beweging worden, die tot ontwapening moge leiden. De sociaal-democraten echter en tegenwoordig ook de vrijzinnig-demo craten eischen, dat Nederland zich reeds dadelijk ontwapenen zal, zonder te letten op andere landen. Zij vragen dit van Nederland. Hoe er door hun partijgenooten el ders over gedacht wordt kan blijken uit de volgende twee voorbeelden: 18 December 1924 betoogde de Bel gische socialist Van der Velde in de Volksvertegenwoordiging te Brussel, dat België een leger noodig heeft ter van „DE ECHO VAN HET ZEIDEN EERSTE DEEL. De dokter aanvaardde een sigaret, dronk een glaasje brandewijn en zich in een ge- makkelijken leunstoel gezet hebbend, wacht te hij tot graaf Paloutine het onderhoud zou beginnen. Deze nam een kleine brieventasch en bood ze den dokter aan. Mijnheer Tarnoski, zeide hij, ik sta er op u eerst te bedanken voor de uitmun tende zorgen welke gij hebt willen geven aan mijn ongelukkigen bloedverwant, het hoofd onzer familie. Gij zult in deze kleine brieventasch een fotographie van den prins en uw verdiende loon vinden. Ik verzoek u het bedrag in mijne tegenwoordigheid na te tellen. Indien gij het onvoldoende vinden zoudt O, Excellentie, meende hij te moeten stamelen, dat is te veel, tien duizend francs, 'tis waarlijk te veel. Ik ben nu liet hoofd der familie, we dervoer Wladimir en het was dus aan mij te oordeelen op welke wijze uwe bewonderens waardige bezorgdheid moest erkend worden. M^er en meer getroffen, maakte de dokter een diepe buiging. Graaf Paloutine hernam Dit is nog niet alles, dokter; ik heb u niet alleen doen komen om uwe goede zor gen te beloonen, maar ook om van u een grooten dienst te vragen. Natuurlijk was het antwoord van Tarnoski zooals de graaf het verlangde. Hij was met UJf en aiel aan Wladimir galoutine ver- verdediging van zijn grondgebied. Omstreeks denzelfden tijd bepleitte de socialist Leino in de Finsche Volks vertegenwoordiging de handhaving cener krachtige landsverdediging ter bescherming der onafhankelijkheid. Héél anders dus dan het „Gsen man en geen cent" der Nederlandsche socia listen. En als wij kiezen moeten tusschen de leuze van Benedictus XV en die der Nederlandsche sociaal-democratie, valt ons dat waarlijk niet moeilijk. Dr. L. DECKERS. knocht en bereid alles te doen wat hem kon believen. Beste dokter, hernam deze, ik heb alle reden om te gelooven dat de gravin zich in een belangwekkenden toestand bevindt. De invloed welke de moeder echter op hare dochter uitoefent, is onbeperkt. Zij is hier- gekomen en ik beken, dokter, dat ik niet weet hoe mij van haar te ontlasten. Gij blijft bü ons het middagmaal gebrui ken, nietwaar, dokter? Wel, middelerwijl kunt ge nadenken, hoe dat moet geschieden. Tarnoski maakte een nieuwe diepe buiging doch antwoordde niet. Na een poos hernam de graaf: Ziehier, dokter, een gedachte, die ik aan uwe goedkeuripg onderwerpen wilGij zult, als bij toeval zeggen en er op aandrin gen, dat Ny-Slott, bij de nadering van den herfst, een te koud en vochtig verblijf is voor de lichaamsgesteldheid van de gravin. In één woord, gij zult mij aanraden met mijne jonge vrouw een reis te ondernemen en haar te brengen naar een zachter en warmer klimaat. Gij hebt mij verstaan, nietwaar? Niets is gemakkelijker en de baronnes Cazéres zal zich aan die uitspraak van de geneeskundige faculteit moeten onderwerpen. Ik dank u, dokter. Ik zie dat ik volko men op u rekenen kan. De dokter legde de rechterhand op het hart en boog zich, zeggende: Ik durf hopen, dat uwe Excellentie er nooit aan getwijfeld heeft. Alles ging dus goed. Wladimir zou naar wensch gediend worden. Bij het middagmaal, met prinselijke weel de opgediend, gedroeg dokter Tarnoski zich gelijk hij het beloofd had te doen. Toen de champagne hem de noodige stoutmoedigheid gegeven en zijn tong wat losser gemaakt had, begon hij een lange rede om den weldoenden invloed der zon te roemen, vooral op zenuw achtige personen. Eindelijk kwam hij er toe de gewenschte aanbeveling te doen, hij zeide dat Ny-Slott ten hoogste nadeelig was voor de gezondheid der jonge gravin, die volstrekt en zoodra mogelijk het kasteel moest verlaten, indien zij haar kostbaar leven zelf niet wilde in ge vaar stellen. Vooreerst begreep Renée er niets van. (Slot.) VOORSCHOTTEN. Art. 7 bepaalt dat door het Rijk aan de gemeenten rentegevende voorschot ten worden verstrekt ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door de landarbeiders. Bestaat er dan in zoo'n gemeente een vereeniging dan kan (en de vereeniging kan ze er door het beroep bij Gedeputeerde Staten toe dwingen), de gemeente rentegevende voorschotten verstrekken aan de ver eeniging. 't Is niet noodig dat een vereeniging wacht met het aanvragen van die voor schotten tot er landarbeiders aanvra gen hebben ingediend om plaatsjes te verkrijgen. Er is wanneer er tenminste geen onteigening voor behoeft plaats te hebben van de zijde der wet hoege naamd geen bezwaar tegen, dat als een vereeniging voor haar doel geschikte grond kan koopen, dat ze dat dan ook doet. Wil de vereeniging een voorschot be komen dan richt ze daartoe een ver zoek tot den gemeenteraad, waarin zij tegelijk met het verlangde bedrag moet aangeven op welke wijze het bestuur het voorschot wil gebruiken. Binnen een maand neemt de gemeenteraad een beslissing. De toekenning van het voorschot heeft plaats onder de voorwaarde van art. 13 van het uitvoerend besluit en volgens art. 9 der Wet tegen een rente van 4 pCt. Die voorwaarden zijn: le. Wanneer het voorschot strekt tot dadelijke verkrijging van 'n plaats je, dat de 4% rente worden betaald tot uiterlijk het 4de kalenderjaar. 2e. dat daarna de rente plus de af lossing wordt betaald in 30 annuïteiten elk van 5*A 3e dat als de vereeniging hare on roerende goederen in die gemeente ge legen, zou vervreemden of bezwaren zonder goedkeuring van B. en W. zij een boete zou beloopen, bij het verlee- nen van het voorschot te bepalen, waar voor de leden van het bestuur hoofde lijk aansprakelijk zijn, onverminderd het recht om zoo daartoe termen zijn, inplaats van de geldboete schadever goeding te eischen en om de vervreem ding of bezwaring niet als geldig te erkennen. Heeft de gemeente binnen die maand nog geen zekerheid van het Rijk, dan kan ze het voorschot verleenen op voorwaarde dat ze zelf het Rijksvoor- schót ontvangt. Aanvaardt de vereeniging het voor schot dan wordt volgens art. 14 van 't Uitvoeringsbesluit een akte opgemaakt, zoowel aanvaarding als verstrekking worden daarin vermeld. Ze wordt door beide partijen geteekend. De gemeente richt zich wanneer zij uit 's Rijkskas de vergoeding betrek ken wil tot H. M. de Koningin met een verzoekschrift. MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN DOOK. ERVARING STERK. Maar de graaf haastte zich den geneesheer te onderbreken. Wel, dokter, zeide hy, indien gij waar lijk gelooft dat dit verblijf voor mijne vrouw zoo vol gevaren is, dan moet ik onmiddellijk toebereidselen maken om met haar te ver trekken? Iloe eerder, hoe beter, sprak Tarnoski. En op de natuurlijkste wijze ter wereld voegde hij erbij Wel, Excellentie, gij hebt ter uwer be schikking uw bewonderenswaardig schoone jacht; dat is wel de gemakkelijkste, de bes te en de gezondste wijze van reizen die men indenken kangij hebt slechts een keus te doen onder de warme landen, waar gij voor eenige maanden verblijven wilt. Dat is waar, merkte graaf Paloutine op, maar er is één bezwaar, daar er in mijn jacht enkel plaats is voor de gravin en voor mij, en het zou al te wreed zijn, mevr. Ca zéres nu reeds van hare dochter te schei den. Dat moet nochtans gebeuren, verze kerde Tarnoski op zeer ernötigen toon. Ik ben er trouwens zeker van, mevrouw Cazé res zal niet aarzelen zich nog eens voor hare dochter op te offeren, wanneer zij weet dat de gezondheid van hare Excellentie op het spel staat. O, daar moogt ge geen oogenblik aan twijfelen, mijnheer, verzekerde mevr. Ca zéres aanstonds. Denk niet aan mij en houd niet de minste rekening met mij bij uw be sluit. Op dit oogenblik beging Wladimir een misslag. Hij wierp den dokter een blik van voldoening toe en Renée bemerkte het O, de ellendelingen, mompelde zy, zij verstaan elkander, zij hebben afgesproken. Maar tegelijk besloot zij vast zich niet te verdedigen. Zij gevoelde dat de graaf zich van haar ontmaken wilde, maar offerde zich op om hare moeder te redden van het schrik kelijk gevaar dat haar op Ny-Slott bedreigde. Renée maakte dus geen enkele bemerking. Zij bepaalde er zich toe haren heer en mees ter, wiens slachtoffer zij ging worden, op een toon van onderwerping en gelatenheid in haar lot te zeggen Ik zal gereed zijn om te vertrekken, zoodra gij het zult willen. De baronnes nam deze toestemming harer Het Rijk verleent voorschot met Kon. Besluit onder de volgende voorwaar den. le. rente 4 tot uiterlijk 4de ka lenderjaar, 2e. daarna rente plus aflossing in 30 annuïteiten van 5*/» Met afwijking van deze bepaling kan door de Kroon in elk bijzonder geval wanneer en voor zoover het voorschot niet strekt tot dadelijke verkrijging van een plaatsje door een landarbei der een langere aflossingstermijn doch ten hoogste van vijf en zeventig jaren worden toegestaan (art. 10, Uitvoe ringsbesluit). Deze bepaling kan dienst doen bij het contract tusschen gemeente en veree niging. 3. Wanneer de gelden verkeerd worden gebruikt kunnen ze onmiddel lijk worden teruggevorderd. 4. Het aan een gemeente toegekend voorschot wordt uitgekeerd wanneer en naarmate de uitgaven verschuldigd zijn. De landarbeider die het voorschot krijgt betaalt tot het 3de kalenderjaar 4 (art. 34), dan 30 jaar lang 5*A%. waarna het plaatsje zijn volkomen eigendom geworden is. (Art.34). Hij moet in de gelegenheid gesteld worden zoowel de rente als de annuï teiten te betalen in wekelijksche ter mijnen (art. 34, derde lid). De landarbeider heeft het recht om ter voldoening van ten hoogste 25 van het verschuldigd bedrag een jaar- lijksche grondrente op het plaatsje te vestigen (Art. 35). De grondrente wordt berekend naar 4%. Ze is afkoopbaar doch eerst na dc aflossing van het overige gedeelte der schuld. De Memorie van Toelichting gaf het volgende voorbeeld. Plaatsje kost 1800. landarbeider kan 300 betalen; moet dus 1500 opnemen. 4% tot het derde jaar dus per jaar 60.—, dan 54/8 f 87.—. Vestigt hij er echter een grondrente op van 14.vertegenwoordigend een kapitaal van 350 dan blijft er over een kapitaal van 1150 waarvan de annuïteit bedraagt 66.70. Dus per jaar betaalt hij 80.70. Na 30 jaar is zijn plaatsje dan slechts bezwaard met een grondrente. Dit is een mooie tegemoetkoming aan de min der verdienende arbeiders. Tot zekerheid van de voldoening van het verschuldigd bedrag verleent de landarbeider eerste hypotheek op een plaatsje. (Art. 36). Het losse land wordt onderhands en schriftelijk gepacht, de pachtovereen komst bevat een regeling betreffende het weder inhuren. (Art. 38). Alle stukken uit deze wet voortvloei ende zoomede die welke betrekking hebben op hare uitvoering zijn vrij dochter aan als een verlangen om in alles te gehoorzamen aan hem, die in haar hart als opperste meester regeerde, en de zending van dokter Tarnoski was dus naar wensch gelukt. In den namiddag vroeg graaf Paloutine aan zijne schoonmoeder een oogenblik onder houd, dat hem natuuriyk onmiddeiyk toe gestaan werd. Hö vroeg haar verschooning zoo schielijk de moeder van de dochter te scheiden, maar de ernst der omstandigheden vereischte dat het besluit welk hy genomen had, zonder uitstel uitgevoerd werd. Dokter Tarnoski heeft my voor zyn vertrek nog herhaald, zeide hy in vertrou wen tot de baronnes, en ten stelligste verze kerd, dat een langer verbiyf op Ny-Slott het leven van de gravin groot gevaar bren gen zou. Twee dagen verliepen nog. Mevr. de baron nes zelf drong by haren schoonzoon er op aan om zoo spoedig mogeiyk te vertrekken en het gevaariyk verbiyf op Ny-Slott te ont vluchten. Intussehen had z.y hare dochter gezegd Waariyk, ondanks zyne uitwendige koelheid en zyne strenge houding, heeft graaf Wladimir zich jegens my zeer goed getoond. Hy heeft my zelfs, in eene kleine tasch een som van vyf duizend francs ter hand gesteld om de kosten myner reis te dekken, want ik moet u in het zuiden van Frankryk komen opzoeken. Ik zal te Parys van hem een brief ontvangen om my van uwe aankomst te Nizza te verwittigen. Deze edelmoedige gift was gedaan op raad van Sophie Mosser. Die som van vyf dui zend frank was bestemd om by de baronnes het laatste gevoel van onrust te doen ver- dwynen. En, inderdaad, voor het oogenblik was mevr. Cazéres volkomen gerust, 't Is waar, zy was zeer bedroefd, zoo spoedig weer van hare dochter gescheiden te worden, maar de hoop is een hemelsche plant, die altyd we derom opschiet, dan zelfs, wanneer men haar voor altyd uitgerukt gelooft. Overtuigd dat zy weldra hare dochter zou terug zien in een der badsteden van het Zuiden van Frankryk, vond zy in die zeker heid de noodige krachtdadigheid om die nieuwe beproeving te doorstaan. Als Uw ln den aanvang onbetoe- kenende verkoudheid is verergerd tot bronchitis, talm dan niet langer, neem de beproefde Akker*Abdij siroop die de prikkelende koest- aanvallen zal temperen, de slijm zal oplossen en Uw ontstoken slijmvliezen volkomen genezen. AKKER'. verzacht zuivert geneest ~AIo» verkrijgt»*! ia koker* vu 230 gram. ƒ1.50 550 gram ƒ2.75 es 1000 gr.» 4.50 van zegel en worden voor zooveel zij aan registratie onderhevig .zijn gratis geregistreerd. (Art. 42). De notarissen zijn verplicht voor het verlijden van akten, waarbij ter uit voering van art. 36 (hypotheek zie boven) dezer wet hypotheek verleend wordt, hun dienst kosteloos te verlee nen. (Art. 43). Wij zouden hieraan een heele artike- 'enreeks kunnen toevoegen over ver schillende bijzonderheden, waarop ge- 'et dient te worden bij de uitvoering dezer wet. Doch onze opzet was niet een hand- 'eiding te schrijven voor secretarissen en besturen van vereenigingen. Ons Nochtans, op het laatste oogenblik scheen Renée aan hare inwendige angsten, die zy met eene zoo groote wilskracht voor hare moeder verborg, te zullen bezwyken. Op het oogenblik van het vaarwel, toen zy zich uit de armen harer moeder moest losrukken, ging er als 't ware een bloedige sluier voor hare oogen op. Het scheen haar toe dat dit bloed het hare was, en dat het tot den laatsten druppel zou vloeien, wanneer zy, zonder verdediging en zonder bescherming op de Ebbenhouten Brick aan de macht van Wladimir zou overgele verd zyn. Haar hoofd viel machteloos achterover, hare armen verwrongen zich en ze scheen aan een zinnelooze smart ten prooi. Zou er haar in dien toestand geen beken tenis ontsnappen? Maar neen, alles was door Sophie Mosser en haren meester voorzien. Op het oogenblik dat Renée den voet ln de voorzaal zette, waar het rytuig voor ge reed stond om haar en haren man mede te nemen en naar de Ebbenhouten Brick te voeren, bemerkte zy Rurick met zyn dik en wreedaardig gelaat. Rurick, die, zooals hy het tot dan toe gedaan had, sinds het oogen blik dat de baronnes op Ny-Slott was aan gekomen, zich achter haar hield, gereed om haar, by het minste verdachte woord harer dochter, onverbiddeiyk neer te schieten. Overwonnen, zich opofferend uit liefde voor hare moeder, riep zy met hartverscheu rende stem Vaarwel, moederVaarwel, geliefde moeder, vaarwel. De graaf nam hare hand, liet haar plaats nemen in de troika, waarvan de zilveren bellen rinkelden, in beweging gebracht door de van ongeduld trappelende paarden, en in een paar minuten was het gespan in een stofwolk gehuld aan de oogen van mevr. Cazéres onttrokken. Deze was diep ontroerd op de stoep van het kasteel biyven staan. De laatste kreet harer dochter had haar toegeschenen te zyn wat hy inderdaad was, een soort van doods kreet. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1