een tfeereorijuuiel, Dienstbode (hg II Keukenmeid Dienstbode. J.G.L.vanderGeld Schoeisel naar maat. inveniari Vertoon Ooi slede vermen Weiland, enz, ecnige dragende varkens, pr- A.s. Zaterdag Jachtrecht. Grootestraat bij de Markt te WAALWIJK. BurprweoDhnis mei erf. „ADORO TE film van het Eucharistisch Congres te Amsterdam. HET ZUIDEN fa. Wed Joh Verholst S Zonen, Behangselpapieren 1925 ifi Té Koop Dankbetuiging. Gevraagd vraagt Gevraagd Dietissbode te Sprang. WAALWIJK, TE KOOP i G. Verhagen, Notaris~RIETRA publiek oerkoopen Notaris van Ham Notaris van Ham verkoopen begint de in de SLECHTS 14 DAGEN. SLECHTS 14 DAGEN. DOET UW VOORDEEL Notaris van Ham Vraagt op a.s. Maandag, Dinsdag en Woensdag, 19, 20 en 21 Januari, A. P. C. Roothaert Prijzen der plaatsen: Ma chinef abriek HEDEN ONTVANGEN: W. v. d. Heiiden. publiek verkoopen: doel was slechts in enkele kolom men de groote lijnen te geven, welke ieder kennen moet die op de hoogte wil zijn van de wer king dezer wet. En dat doel zal. vetfrouw ik, hierdoor voldoende zijn bereikt A. van der PLUIJM. ADVERTENTIëN. zoo goed als nieuw bij 34085 P. v. d. VEN, Antoniusstraat 79. Waalwijk GEBOREN Kicolaas #drianus zoon van A J VAN DER HAMMEN- 34084 Smits en ^4. M. v. D. HAMMEN. Besoijen, 15 Januari 1925. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan de zusters HEUPERMAN EN REIJN- DERS voor de goede verzorging van ons geliefd dochtertje Treesje in de R.K. Kliniek alhier. Th. LOMMERS-Kuijten, 34087 Waalwijk (Baardwijk). Door deze betuigen wij onzen hartelijken dank, voor de bewijzen van deelneming onder vonden bij het overlijden van onze geliefde Moeder. 34088 Waalwijk, 16 Jan. '25. KINDEREN DE BAKKER Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij mijn 25-Jarige dienstver vulling bij de firma GRAGT- MANS WIESMAN. betuig ik mijn hartelijken dank, vooral aan mijn geachte patroons voor hetl werkelijk buitengewone., bewijs van erkentelijkheid, een gouden horloge met couvert. 34089 A. DülJVEKAM. voor Breda een nette in klein gezin. 34086 Brieven onder No. der adver tentie bureau van dit blad. Mevrouw De van der Scltueren te Oosterhout bij Breda tegen 8 Februari V. g. g- V. 34034 een zindelijke 34069 bij ADR. APPELS, Grootestraat 225. Waalwijk. Houders van Spaarboekjes en Boekjes in loopende rekening moeten deze in de maand Januari ten kantore der Bank Inleveren. 34090 DE KASSiER. St. Antoniusstraat 58 beveelt zich beleefd aan voor de levering van 34082 w. o. Gecombineerde Uitpoets- machine, Schalmmachines „For- tuna", Pinmachine „Velocitas", Doornaaimachine, Groefmachine, alle van de „Moenusw, vier Stik machines en Sectionaaltafel „Sin ger", Motor en Drijfwerk A E G., enz. Alle machines zijn in uitsteken den staat en nog weinig gebruikt. Ook afzonderlijk te koop, Te bevragen bij 34083 Accountant te Eindhoven Groote Berg No. 36. met beste Wei- en Bouwlanden onder MEEUWEN. te Dussen, zal bij inzet, Dinsdag 20 Januari 1925. bij VAN DER BEEK te Babiloniënbroek en bij toeslag Dinsdag 27 Januari 1925, bij HE1JMANS te Hill, telkens voor middags 11 uur precies. 34012 1 Voor Mej. de Wed. STERKENBURG de aan elkander gelegen Hofstede met beste Bouw en Weilanden op den Hill (Meeuwen), groot 5,6480 H.A. in 4 perc. en massa's, en 2 voor Mevr. de Wed. MOMMERS 7.1510 H.A. beste Weilanden onder Meeuwen, Zuid broek, Westhengmeng en Oud-Land, in 5 perc. Genot en lasten 1 Januari 1925; het huis 15 April 1925 2/3 der koopsom kan tegen 5 pCt. als 1ste hypotheek ge vestigd blijven. te Kaatsheuvel, 34047 zal nsmens zijn principaal, 22 Januari 1925, 's avonds 7 uur, bij G WIJTVL1ET te Loonopzand DE DIVERSE PERCEELEN te Sint Joachimsmoer, gemeente Loonopzand, ingezet: Koopen 1 f1600; 2 f 1800; 3 (massa van 1 en 2) f 4300 4 f 1505 f 1025; 6 f 1400; 7 f 500 8 f 550 9 (massa 7 en 8) f 1600; 10 f350; 11 f30; 12 (massa van 5 en 6) f2525 en 13 (massa van 5, 6, 7 en 8) f 4200. te Kaatsheuvel 34091 zal Donderdag 22 Jan. 1925, voorm. 10 uur, bij H. VAN HEESCH-Reijnen aldaar, voor den Heer A. C. VAN 1TERSON Soliede borgstelling vereischt. De JACHTCOMMISS1E brengt ter algemeene kennis, dat tot Februari 1925 op de secretariën der gemeenten Drunen Eethen Loon op-Zand Nieuwkuik Oudheusden WaaÊwijk voor eenieder kosteloos ter inzage liggen en tegen betaling van de kosten in afschrift of in uittreksel verkrijgbaar zijn de afschriften of uittreksels van de aangiften van jachtrechten, welke tot het in werking treden der Jachtwet 1923 hebben gerust op gronden, in die gemeenten gelegen, en door het inwerking treden dezer wet zijn ondergegaan. Voor 1 Mei 1925 kan ieder belanghebbende bij gemotiveerd bezwaarschrift, in dubbel bij den secretaris der Jachtcommissie Mr. Dr. K. J. FREDER1KS, Departe ment van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, te 's-Gravenhage, in te leveren, tegen de aangiften opkomen. Bij de bezwaarschrif ten moeten zooveel mogelijk be scheiden en kaarten worden over gelegd. Formulieren van de bezwaar schriften zijn verkrijgbaar ter secretarie van genoemde ge meenten. 2)9 Jachtcommissie: Mr. P.M. J. E. BLOEM ARTS, Voorzitter. Mr. Dr. K. J. FREDER1KS, 34006 Secretaris. Zoekt nu uw voordeel. Er wordt U nu gelegenheid gegeven een mooi en degelijk schoentje te koopen voor Trouw- en Rouw- gelegenheden, voor Bal- en Avond-schoentjes, voor Wandel- en Werkschoenen in alle maten, tegen prijzen lager dan van de fabriek Doet nu uw voordeel tegen het aanstaand Voorjaar. Vergelijk de prijzen met andere Schoenwinkeliers. Vergelijk de prijzen met de dure en afgekeurde schoenen die U koopt op de Schoenfabrieken. Prima zwart suède Wandelschoentje met Cuba-hak, Serie 36—42, nieuw model Bruin Lak Fantasie Zwarte Chroom Boxcalf Bruin Boxcalf Chroom 36-42, 36-42, 36-42, 36-42, 36-42, 36-42, Bruine Boxcalf Heeren-Bottines, prima onderwerk, Serie 40—47, nieuw model Zwarte 40—47, Boxrund 40—47, Boxcalf Mollières„ 40—47, Bruine Boxcalf 40—47, Vetleeren Werkschoenen, gemakkelijke pasvorm, Waterdicht, 40—47, nieuw model IJzersterke Schoolschoenen Boxrunds of Box-Java. Serie 28-31, Serie 32—35, Serie 36 39, 't 5.75 34077 Prima Zwart Boxrunds Heeren-pantoffels, Serie 40—46 1 4.50 tf Bruin 40-46f 5.25 Zwarte D a m e s W e r k s c h o e n e n met platte hakken, Serie 36—42 1 4.00 Lak Band- of Hak^eband Kinder-sc hoentjes, Serie 18—21 i 2.40 Serie 22-26 .1 2.95 Bruine Chroom Hakkeband K i n d e r - s c h o e n t j e s 18—21 f 1.90 22-26 1 2.50 Zwarte Boxcalf M e i sj e s S c h o o I - s c h o e n t j e s 27—31 32-36 Bruin Box Meisjes R ij g-MoIlières 27—31 32-36 Groote keuze in alle soorten HEEREN-, DAMES- EN KINDER- warme FILT PANTOFFELS vanaf f 1.25 tot f 3.75. Groote verscheidenheid in LUXE DAMES EN KINDER- SCHOOL- EN HUISKAMER PANTOFFELS, Prima prima JONGENS VOETBALSCHOENEN, vakkundig bewerkt, van prima grondstoffen, slechts, Serie 33—36 i 5.90 Serie 37—39 f 6.50 1 6.90 f 6.90 f 6.90 f 6.50 t 6.50 f 6.90 f 6.90 f 8.50 f 7.75 1 6.75 t 7.50 f 8.00 en f 6.50 f 4.- f 4.75 f 5.25 Spc te Kaatsheuvel, zal namens zijn principaal Dins dagen 20 Januari en 3 Februari 1925, 's avonds 7 uur, bij G. W IJ T V L1 E T te Loonopzand, krachtens art. 1223 BW. EEN te Loonopzand, bij kerk en pastorie, eigendom van H.J. van Rijswijk, E 2666. groot 2,45 aren Te aanvaarden bij de betaling van den koopprijs. 34046 Ten voordeele van het Liefdewerk: „Voor onze arme kerken". Vertooning in de groote zaal van de R.K. WERKLIEDEN-VEREENIGING te W A A L W IJ K telkens des avonds om HALF ACHT, precies. HET ONOVERTROFFEN KINDERVOEDSEL. Waar andere voedingsmiddelen falen, succes verzekerd. 33472 Verkrijgbaar: Dames de Bree, WAALWIJK. Jos. Baaijens, (v.m. BESOIJEN). Wed. J. van Lier, (v.m. BAARDWIJK). A. van Dongen, SPRANG. Wed. H. Wordragen- van de Ven, VLIJMEN. Stoombii jartfabrieK TILBURG 31819 LOGE EERSTE RANG TWEEDE RANG DERDE RANG f 1.50 f 1.00 1 f 0 50 s f 0.25 3409 Voor-verkoop der kaarten bijWed. PULLES-Van den broek. WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walkvaten. Exhausters. DE NIEUWSTE aan scherp concurreerende prijken. Alle papieren zijn uit voorraad leverbaar. - ZIET ONZE ETALAGE. 33721 Aanbevelend, 'Glas-, Verf- en Papierenhandel. Grootestraat. WAALWIJK. WÊÊÊÊÊÊÊ 6roite iilans-Oiriiiii!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2