C. Klerks 7/ rw GEREGELDE VERBRUIKERS MAAKT lireiDii i A. A.FARO. Van Nelle's I. VAN LEEUWEN-FR1JDA, Frits Van Bladel Waalwijk S|nijplanken, j tanzblokken, llchoenrekken. Firma P. Odenkirchen Muziek en dans Oramaphoons en Pathéfoons. W. Baan J. ELEKAN Enorm Succes is ie ge:tlli}i«ii ia Uw tuis. RIJWIELEN, na proefname dat THEE een voornaam Nederlandsch-koloniaal product is en Ned.-Indische THEE over de gcheele wereld wordt gedronken Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM. Stoomwasscherij „DE LEIJ" Tilburg. RIJWIELEN. ALOM VERKRIJGBAAR. Concurreerende prijzen. WAALWIJK. Bloemwerken, Tafeldecoraties, fl. Bonis, Besoijen. LPTU5 margarine k°5T3Qper HALF POND heb ik met den verkoop mijner omdat ik een prima fiets lever aan billijken prijs en daarbij zeer coulant ben in garantie opvattingen. Ik lever U alle eerste klas fabrikaten, w.o. GAZELLE, BURGERS, SIMPLEX, BATO, SERVA EN ANDERE, terwijl ik reeds voor 65.een beslist degelijk Rijwiel kan lere- ren met één jaar schriftelijke garantie. Grooten voorraad in alle ONDERDEELEN, tevens meest gesorteerde adres in allerlei LUXEARTIKELEN, alle soorten Lantaarns, Zaklam pen, Batterijen, Handwarmers en verder al het denkbare dat met den rijwielhandel in verband staat. 33152 Annex Reparatie-Inrichting Grootestraat 4, D R U N E N. WORDT DE MARGARINE GELEVERD VAN EEN ALLESOVERTREFFENDE KWALITEIT DIE VAN DE LAATSTE TWIJFELAARS WELKE STEEDS ZOEKEN NAAR HET ALLERBESTE, VAN 34078 Vereeniging voor de Thee-Cultuur in Ned.-Indië. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag Donder dag. Vrijdag. Zater dag. Waalwijk vm. 3 vm. 3 vm. 6. 6 vm. 6.— Rotterdam nm 12." nm. 1.— nm. 1.— 12.— nm. 12.- Geertruidenberg 1 1 vm. 4 nm 2.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2. vm. 7.— nm. 2.— 1. 1 Rotterdam vm. 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7.— nm. 1 vm. 7.— nm. 1. - vm. 7. nm. 1.— Passagierstarief le Klasse 75 ct, 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar s Bosch 3.30 v.m. Woensdag ran 's-BOSCH naar Geertruidenberg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" baalt goederen af van de pakhuisen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haren te Waalmjk. Agenten: Waalunjk-Bcsoijen: G. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). DordrechtH. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam(Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederlj ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 1 Speciaal adres voor het opmaken van VITRAGES, TULLEN GORDIJNEN met toebehooren enz. enz., alsmede voor het uitstoomrn van WOLLEN en KATOENEN DEKENS, SPREIEN enz. 32484 Meest moderne inrichting voor het behandelen van ENGELSCHE MEMDEN, BOORDEN. MANCHETTEN enz. Gij kunt alle een gelukkig en voorspoedig jaar 1925 hebben, indien U met uw REPARATIE of het zij bij aanschaffen van een NIEUW RIJWIEL, banden, lam pen of ONDERDEELEN naar de meest bekende en vakkundigste inrichting van Waalwijk gaat. Nergens vindt ge een grootere keuze in diverse artikelen Speciaal maak ik U attent op mijn groote scheidenheid in Wiihword Fongers, Gazelle, Union, Burgers E. N R.. Bato, Batavus, Magneet, Eijsinck, enz. enz. Steeds voorradig diverse PH1LIPS-LAMPEN voor Automo hielen, Motorrijwielen, Rijwiel lampen, Zaklampen enz. Diverse Olieën, Benzine. Dunlop Auto en Motorbanden. 33995 Aanbevelend. Bondsrijwielhersteller. Waalwlfk-Besoijen. P.S. Voor vasle cliënten nog en kalender 1925 beschikbaar. DIPLOMA BLOEMSCHIKKEN der Koninkl. Mij. voor Tuinbouw- en Plantkunde en van den Ned. Tuinbouwraad. BEVEELT ZICH AAN VOOR DE LEVERING VAN ALLE enz, enz. 33330 - VOOR ALLE GELEGENHEDEN. TIMMERMAN, Opticien31822 25 Vuchterstraat 25, 's-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek vak kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthouders, Platvoetzolbn etc Spreekdag alle Dinsdagen. VOORRADIG EERSTE KWALITEIT Alle soorten VEEREN, NAALDEN enz. enz. Steeds voorradig de nieuwste nummers op de Gramaphoonplaat. Reparatiën aan alle machines vlug en billijk, 33768 Beleefd aanbevelend, Rijwiel- en Muziekhandel KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Havenstraat 5 (nabij 't Station 's-Hertogenbosch. aan de Haven WAALWIJK Adviezen en bijstand met be- trekking tot processenstraf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszakenzoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen, regeling zaken van debiteuren met hunne schnldeischers, maken van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking, Billijke conditiën. N.B. Bij niet inkomen der schuldvorderingen in der minne, worden geen kosten in rekening gebracht. 2290 ■sf c\i E E G r--' cv E E c Amerlkaansche Strijklnrlchtlng. Telegraaf straat 38. Opgericht 1882. Telefoon No. 146. HELDERE WASCH. HYGIËNISCHE BEHANDELING. Concurrecrende prijzen. WekelIJksche aflevering. Wielrijders! BIL 34074

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4