DE ECHO VAN HET ZUIilEN No 6. Zaterdag 17 Januari 1925. TWEEDE BLAD. ^GEMEENTERAAD. ALMKERK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 9 Januari nam. 2 uur. Afwezig de heeren J. Snoek en A W. Donker. Voorzitter de Edelachtb. heer J. W. Egberts. Secretaris de heer C. J. v. d. Wiel. De Voorzitter opent de vergadering als naar gewoonte met gebed en spreekt, voordat de Secretaris de notulen der vorige vergadering leest, de heeren raadsleden met 't oog dat deze vergadering de eerste is in hel nieuwe jaar, ongeveer als volgt toe: Wat zou ik de heeren leden beter kunnen toewenschen dan dat de onder linge verstandhouding, die tot op heden goed is geweest, (al was dat er soms verschil van meening ontstond) steeds onder Gods onmisbaren zegen zal mogen voortduren voor uw persoon maar ook als lid van den Raad. Dan alleen kan Godsnaam daarmee lof en eer ontvangen. Hierna leest de Secretaris de notulen der vorige vergadering voor, die on veranderd worden goedgekeurd. Aan de orde zijn ingekomen stukken. Een schrijven van Ged. Staten dezer provincie houdende eene nota van aanmerkingen betreffende de begroo ting 1925. Daar deze aanmerkingen van meer administratieven aard zijn, wordt be sloten de noodige veranderingen daarin aan te brengen. Een schrijven van de R.K. Vereeni- ging „Moederschapzorg" te Heerlen, waarin den raad wordt verzocht aan deze vereeniging een subsidie te ver- leenen. Wordt op voorstel van B. en W. voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van den Edelachtb. heer Burgemeester van Heusden, waarin den raad wordt verzocht adhaesie te betuigen tegen de ophef fing van 't Kantongerecht aldaar. B. en W. stellen voor zulks te doen. De Voorzitter zegt persoonlijk er niet voor te zijn met het oog dat Gorinchem dichterbij is gelegen, doch ten ander voelt spreker er wel wat voor met 't oog op de noodige ver anderingen in 't gebied der Notariaten. De heer Koekkoek is voor het voorstel van B. en W. De Voorzitter zegt dat deze zaak al lang in de pen is geweest en dat zijne persoonlijke medewerking in deze al eerder is verzocht. De heer de Jong zegt dat er mogelijk met ijsgang enz. moeilijkheden zullen voordoen als wij ingedeeld worden onder het Arrondissement Dordrecht. Het voorstel van B en W. wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Een schrijven van joh. Heistek alhier, waarin hij den raad verzoekt, ingevolge de bepaling der L. O. Wet, vergoeding te mogen ontvangen, daar zijn zoon te Werkendam de school bezoekt. Op voorstel van B. en W. wordt na eenige discussie besloten jaarlijks f20 te verleenen. Een schrijven van de Brandweer organisatie te 's Bosch, waarin den raad wordt verzocht deze te steunen. Op voorstel van B. en W. wordt besloten, hoewel de Voorzitter nog mededeelt een verzoek van den heer Commissaris te hebben ontvangen om bedoelde organisatie te steunen, het adres voor kennisgeving aan te nemen. Een schrijven van den heer Joh de Witt alhier, waarin hij den raad, in verband met zijne benoeming als onderwijzer aan de Chr. Herv. school alhier, eervol ontslag verzoekt als onderwijzer aan de Openbare School aan de Voorsteeg. De heer Koekkoek vraagt of er goede controle uitgeoefend is bij de ontruiming der Openbare School, b.v. op den inventaris. De Voorzitter deelt mede dat de lokalen ontruimd zijn door den ge meente-veldwachter en de gemeente bode, en dat de inventaris op den zolder van het gemeentehuis is op geborgen. De heer Koekkoek vraagt nog of dat daarin B. en W. gekend zijn en of dat zij daarbij tegenwoordig zijn geweest, of plat Almkerks gezegd, of B. en W. zich niet in een hoek hebben laten duwen. Nu, nu, zegt de Voorzitter, het is maar een twistpunt over eenige boeken, 't welk nog in onderzoek is. Besloten wordt den heer de Witt eervol ontslag te verleenen. Ook wordt aan mej. Verdoom op haar verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School alhier. Door 't aftreden van den heer Koekkoek als lid van het Burg. Armbestuur en welke zich niet meer herkiesbaar stelt, "moet in deze vaca ture worden voorzien. A's candidaten zijn gesteld de heeren M Verschoor en A. Verschoor. />e heer Verschoor vraagt naar de werkwijze van het bovengenoemd be stuur. De Voorzitter zegt, dat dit bestaat in het op gezette tijd te vergaderen, in verband met de armenzorg Ook vraagt de heer Verschoor nog of de Voorzitter maar 't recht heeft om b.v. iemand zoo maar naar 't zie kenhuis te doen. De heer Ottevanger zegt van neen, in de meeste gevallen wordt er een spoedeischende vergadering belegd, en is de Diaconie niet bij machte, dan helpt het Armbestuur. Waarop de voorzitter zegt, maar altijd in 't laatste geval. De heer Verschoor zegt vernomen te hebben, dat die vrouw van den Ippelschendljk ten laste van 't Arm bestuur naar 't Ziekenhuis was. Na nog eenige bespreking, zegt de Voorzitter, dat de Voorzitter van het Armbestuur uitstekend voor de finan ciën zorgt en dat er niets onnoodigs zal worden uitgegeven. De heer Koekkoek zegt men moet toch de armen weldoen. Gekozen werd tot lid van het Bur gerlijk Armbestuur de heer M. Ver schoor. De Raad kan zich ook vereenigen met de bepaling van de Commissie van de Vleeschkeuringsdienst om het keurloon van een varken terug te brengen op f 2.75 en van een rund op f 5 50, doch kan niet meegaan om het voordeelig saldo van den Dienst te verdeelen naar het getal slachtingen 't welk in verschillende gemeenten heeft plaats gehad. Dit laatste op voorstel van B. en W. Tot leden van 't stembureau no. 1 werden gekozen de heeren A. de Jong, H. D. v. d. Meijden, en tot plaatsver vangers, Joh. Verschoor en B. Koek koek, Voorzitter de Burgemeester. No, 2. de heeren J C. Ottevanger. C A. Walraven en J den Dekker; tot plaatsvervanger J. Snoek en A. de Later. No. 3. P. v d. Wal, T. Colijn en Kloosterman, tot plaatsvervangers, P. A, Nieuwenhuizen en J. v Herwijnen. Terwijl tot leden van 't Hoofdstem bureau zijn gekozen de heeren J. van Leeuwen, A. W. Donker en G. de Leeuw. Bij de gebruikelijke rondvraag ver zocht de .heer van Leeuwen het ge deelte straat tusschen Branger en den Notaris, na de bietencampagne wat schoon te maken. De heer Verschoor vraagt eenige inlichtingen aangaande 't ontvangen van huur van de woningen aan den Dijk, die eigendom zijn van 't school bestuur der Bijzondere school aldaar, en over de schoolgeldheffing. De heer Ottevanger zegt, aangaan de de eerste vraag dat dit buiten de gemeente om is De Voorzitter zegt dat er wel eenige onbillijkheden in de schoolgeldhtffmg zijn De heer Koekkoek stelt voor om bij wijze van een extra gave voor het 't bedrag dat door de leden van den Raad aan presentiegeld wordt ontvan gen, aan de armen 200 H L. steenko len beschikbaar te stellen. De heer vindt dit voor stel niet onaardig, maar onmogelijk uit te voeren. Spr. zegt 't ligt niet op onzen weg. om daarvoor te zorgen De Voorzitter zegt dat de bedoeling zeer goed is om voor onze mede-men- schen te zorgen, maar gelooft wel dat dan. de Raad een verkeerde richting uitgaat. De heer Koekkoek zegt dat met aan- vang van het Nieuwejaar zoo'n extratje wel goed was het voorstel vindt geen steun. De heer v. d. Wal vraagt aan den voorzitter of hij al iets vernomen heeft van de Gemeente Giessen. betreffende de betaling van lichtpunten aan de af nemers Giessen enz. De Voorzitter zegt wel dat hij met den Burgemeester er over gesproken heeft, maar meer ook niet. De heer van der Wal vindt het hoog tijd dat de menschen betaald worden. De heer Koekkoek zegt dat de heer v. d Wal daar alleen het spit af moet bijten, hij is ervoor om te betalen, even zoo de heer van Leeuwen. De heer v. d Wal stelt voor te be talen, welk voorstel wordt aangenomen met 7 stemmen voor en 2 tegen. Niets meer aan de orde sluit de Voorzitter deze openbare vergadering en gaat de Raad over in geheime zitting. BINNENLAND. Mr P. J. Troelstra trekt zich om gezondheidsredenen uit eenige functies terug, o.a. uil 't Volk en partijbestuur. De gemeenteraad van Amsterdam heeft het voorstel van Burg. en Weth. inzake den aankoop van bloem en meel met 24 tegen 17 stemmen aangenomen. De minister van financiën kondigt in de Staatscourant de uitgifte van f 35 millioen schatkistbiljetten en -promessen aan. De Nederiandsche Bank heeft met ingang van heden haar rentetarief over de geheele rij opnieuw met '/a pCt. verlaagd De gemeenteraad van Amsterdam heeft met alleen de stemmen van de anti-revolutionairen tegen een voorstel van B. en W aangenomen om aan Loufs Bouwmeester een jaargeld van f 4000 toe te kennen Van de regee ring hebben B en W bericht ontvan gen dat zij bereid is. aan Bouwmees ter zelfstandig een subsidiete verleenen. B en W. van Rotterdam stellen voor een 5'/a pet leening van f 15 millioen met de Rotterdamsche Bank- vereeniging en de Amsterdamsche Bank aan te gaan. Een comité is gevormd voor de aanbieding van een gedenkteeken aan de stad New York bij haar 300 jarig bestaan in 1926. (Stichting door Ne derlanders De Rijkswaterstaat heeft aan de Hollandsche Mij voor gewapend beton te 's Gravenhage opgedragen het bou wen van het binnensluishoofd en andere werken te IJmuiden voor de som van f 2.976 000. D«ze maatschap pij was niet de laagste inschrijfster. Onder Lichtenvoorde heeft de Maatschappij tot het Verrichten van Mijpbouwkundige Werken steenzout aangeboord op een diepte welke ont ginning der lagen mogelijk maakt. De eerste uitdeelingslijst der Hanze-spaarbank te Utrecht is ver schenen. Er wordt 50 pet. uitgekeerd. Vogelalbum. De N. V. Haarlemsche stoomzeep- fabriek „Het Klaverblad" brengt zoo als bekend, karnemelkzeep „Het Melk meisje", in den handel,in welke pakjes zich z g. klaverbladplaatjes bevinden, die ter verkrijging van premies ver zameld kunnen worden. In het geheel zijn er 144 verschillende vogelplaatjes benevens 6 premieplaten, waarvoor de verzamelaar nog 144 stuks behoort in te leveren, wil hij de serie heel com pleet hebben. Is men eenmaal zóóver, dan wordt deze moeite op waarlijk schitterende wijze door de firma beloond Zij zendt dan het in hoofde genoemde Vogelal bum, waarin deze plaatjes naar num mer bevestigd kunnen worden en daar mee is men een waarlijk uitnemend boek over inheemsche en andere vogels rijker geworden. Wij hebben een compleet werk ontvan gen en kunnen niet anders dan den sa mensteller, dhr. K. Boedijn, en de op drachtgeefster „Het Klaverblad" hulde brengen voor de onbekrompen wijze waarop zij deze uitgave verzorgden. De heer Boedijn is al te bescheiden wanneer hij meent, dat dit album „aan kinderen een eenvoudig en onopgesmukt verhaal over vogels doet." Dit levendig geschreven verhaal waar- in menig interessant trekje uit het vogel leven, den strijd om het bestaan en den onderlingen strijd, verhaald worden is ook voor de ouderen lezenswaard. Wij vestigen b v. de aandacht op het geen de schrijver omtrent de loopvogels (struisvogels etc.) vertelt, wat hij me dedeelt over de africhting van valken, van den koningsvogel, de pinguins. Het is alles even onderhoudend en leer zaam. Waar de plaatjes, vervaardigd door den illustrator den Heer H. J. Wolff naar het uitgebreide levende en opgezette materiaal van Artis ook tusschen den tekst zorvuldig zijn gekozen en de kleurendruk uitnemend geslaagd mag heeten, zijn wij over tuigd, dat tot het doel om door deze uitgave mede de liefde der jeugd op te wekken voor de studie der vogel wereld, wel wordt bijgedragen De typografische uitvoering der firma H. A. Olphen te Haarlem is keurig, waardoor het geheele in sterke band gehouden boek, een voornaam cachet draagt. „Het Klaverblad" heeft met dit Vogel album een alleszins leerzaam en r.ut tig werk het licht doen zien. (Avp.) BUITENLAND. Primo de Rivera zal den 23sten dezer op den naamdag des konings, te Madrid aankomen. Daar zullen dan meer dan achtduizend burgemeesters van Spaansche gemeenten den koning een adres van hulde en zijn benoe ming tot eere-burgemeester van de grootste Spaansche gemeenten aan bieden. In Italië schijnt de toestand zich gunstiger voor Mussolini en de fascis ten-regeering te ontwikkelen. In het proces Deman (België) is gisteren vonnis geveld. Hij werd tot 3 jaar gevangenisstraf en tot een aan zienlijke schadevergoeding veroordeeld. Bij een nadere beschouwing van de financieele overeenkomst van Pa rijs, een monument van eendracht dat zich waardig aansluit bij de Dawes- regeling en het protokol van Londen en dat het beste doet verwachten voor de thans nog hangende regeling van de l^vestie der schulden tusschen de geal lieerden en geassocieerden, treft de be handeling als verwend kind van de Vereenigde Staten. In een Reuter-be- richt uit Washington lezen wij juist vandaag dat de nationale rijkdom der Vereenigde Staten op dit oogenblik ge schat wordt op ongeveer 321 milliard dollars (780 milliard guldens in een rond gemaakt getal), wat een vermeer dering beteekent van 7275 pCt. sedert 1912. Als er weer sprake van is, welke landen het meest van den oorlog „ge profiteerd" hebben, zal men zich deze getallen dienen te herinneren. Onder de gedelegeerden die voorbe houd hebben gemaakt, was de Roe- meensche. Het ondankbare Roemenië! „Griekenland en Roemenië zullen on derscheidenlijk 0.4 pCt. en 1.1 pCt. van de Duitsche betalingen ontvangen na aftrek van de preferente betalingen, en ook 0.4 pCt. en 1.1 pCt. respectievelijk op de eerste helft, en 23 pCt. en 20 pCt. respectievelijk op de tweede helft van de Oostenrijksche en Hongaarsche be talingen", aldus de tekst. Men moet er bij weten dat de groote percentages die achteraan komen, niet meer waarde hebben dan een bedriegelijke luchtspie geling, want zij liggen in een zeer verre toekomst. Immers Oostenrijk is voor- loopig twintig jaar vrijgesteld van her stelvergoedingen en voor Hongarijë is, meenen wij, een dergelijke regeling ge troffen. Het kan daarom niet verwon deren dat Roemenië .nauwelijks ge troost door de wissels op de verre toe komst, bij den Volkenbond te Genève om steun heeft aangeklopt onder ver wijzing naar de voor Oostenrijk en Hongarije op touw gezette hulpactie. De geallieerden mogen zich bij de be handeling van dit verzoek herinneren, welke offers de Roemeniërs gebracht hebben toen hun petroleumbronnen door kranige technici van de Entente, voor het oprukkende leger der centra- len uit, zoo afdoende onbruikbaar ge maakt werden, dat uit Engelsche be richten over de vernieling de grootste voldoening sprak. Daar waren ook veel vreemde eigendommen onder, maar Roemenië heeft toch behoorlijk ge bloed. Thans gaan wij tot andere punten van de overeenkomst over. Vernuftig is de oplossing die voor de bezettings- kosten van het Roer-gebied is gevon den. Van de waarde der leveringen in natura die de bezettende mogendheden ontvangen hebben, gaan inderdaad de bezettingskosten af, maar verminderd met de kosten die deze troepen aan on derhoud gekost hadden, indien zij in hun binnenlandsche garnizoenen wa ren gebleven. Wat er dan overschiet, wordt als tegoed geboekt op de herstel rekening van Frankrijk en België, als occupeerende mogendheden. België, dat nog het recht had op pre ferente behandeling krijgt 8 pCt. van de herstel-annuïteiten van 1 September 1925 af tot het een bedrag van 1200 millioen gulden heeft ontvangen. Daarna wordt zijn aandeel vermin derd tot 4'A pet. en de aldus beschik baar komende 3£ pet. zullen, op zijn laatst te beginnen met 1 September '26 verdeeld worden tusschen Frankrijk en Engeland in verhouding tot hun te Spa vastgestelde percentages. Amerika, over welks bevoorrechting wij het in den aanhef hadden, zal, van September 1926 af, 33 millioen gulden 's jaars krijgen op afbetaling van de kosten van zijn bezetting van den lin ker Rijn-oever en voorts 21/* pet. van alle sommen, beschikbaar voor 't her stel. Bij deze kleine goudstroompjes zullen er zich later meer voegen, alle uit Duitschland afkomstig, wanneer de verschillende schulden met Amerika geregeld worden, omdat de herstelreke ning het eenige actief voor de meeste schuldenaars is, waaruit zij rente en aflossing kunnen betalen. Te Parijs polst men nu Londen, of het nog blijft bij Lord Curzon's verklaring, dat En geland tevreden z^l zijn, wanneer het zijn jaarlijkschen cijns aan Amerika zal kunnen vojdoen uit wat het zelf aan herstel va£ Duitschland en aan rente en aflossing van de geallieerden krijgt. Antwoordt Engeland bevesti gend, dan zou ook deze cijns grooten- deels een overdracht worden van Duit sche betalingen aan Amerika. In Frankrijk klaagt men nu, dat Amerika de tastbaarste voordeelen op de conferentie heeft gekregen, „terwijl het oneindig minder dan Frankrijk van den oorlog heeft geleden en zelfs groot profijt er uit getrokken heeft". Maar men vergeet daarbij dat Amerika de eigenlijke overwinnaar in den oor log is geweest, omdat het met al zijn macht en middelen achter de geallieer den stond en juist dit feit zal gesymbo liseerd worden in den zich verbreeden- den stroom van Duitsch goud die, naar men verwachten mag, ten slotte naar Amerika zal afvloeien. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. GEMENGD NIEUWS. De moord op den makelaar Busch. De nasporingen, gisteren door de justitie verricht inzake den moord op den makelaar Busch, hebben nog niet méér licht gebracht In deze afschuwelijke zaak. Ook bij de be schouwing van het lijk, kon nog niet worden vastgesteld op welke wijze de moord kan zijn geschied. Intusschen Is men van politiewege Ijverig in de weer, meer bewijsmateriaal te verza melen en het is niet onwaarschijnlijk, dat eerlang eenige personen kunnen worden aan gewezen. die in het plegen van het misdrijf een aandeel hebben gehad. Van den bouwondernemer Van M., die in het huis van bewaring is opgesloten, worden veel wreede dingen verteld. Tegenover de familie Busch gedroeg de aangehouden bouwondernemer zich evenwel steeds correct, ook na de verdwijning van den heer Busch. Aan de vrouw van het slachtoffer schijnt hy eenige malen geld ter leen te hebben aangeboden. Uit Roozendaal wordt aan de Tel. gemeld De berichten over het terugvinden van het lUk van den koopman C. A. Busch hebben hier zeer de aandacht getrokken, omdat „Pinneke Busch" zooals men hem hier altyd nog noemt zich een byzondere be kendheid had verworven. Geboren in Bergen op Zoom. ging hy na het verlaten van de school eerst by een kleermaker in de leer. Vervolgens legde hy zich toe op het vak van broodbakker. Toen hy daarvan genoeg wist om zich als vakman uit te geven, kreeg hy een plaats op een der booten van de Java-China-lijn. Na eenige jaren vestigde hy zich In een klein bakkerswinkeltje in de Molenstraat te Roozendaal, waaraan hy een kruideniers winkel verbond. Door sterk concnrreerende pryzen wist hy binnen betrekkeiyk korten cyd zyn zaken tot by zonderen bloei te bren gen. Toen de gelegenheid zich voordeed, de oude brouwery te koonen van de firma Raay- makers, maakte hy er gebruik van. De brou wery werd gesloopt en een nieuwe, modern ingerichte machinale bakkery met winkel werd ter plaatse opgetrokken. Aanvankeiyk ging alles nog goed. doch allengs bleek toch, dat hy het nu te groot had aangelegd. Het faillissement was niet te keeren. Bakker Busch ging nuvliegen. Na een goed half jaar kwam hy te Roozendaal terug om daar zyn nieuw geleerde kunst te ver- toonen. En werkeiyk, op de welden achter de Badhuisstraat, en Dwarskade werden de demonstraties georganiseerd. Echter de eerste demonstratie mislukte en daarhy ls het toen gebleven. Nadien echter heeft hy nog vaak gevlogen. Na het uitbreken van den oorlog vestigde hy zich te Amsterdam, waar hy als hande laar veel geld verdiende. Sedert een drietal dagen wordt ver mist de motorboot „Actief", die Maandag uit Amsterdam naar Deventer is vertrokken met 2 mnn aan boord. Ten tyde van hot vertrek heerschte er een dikke mist. De kapitein, J. de Vries, was afkomstig uit Zwolle. De boot nam de route naar Deventer over de Zuiderzee. Tiet xpoorucgoiifjcluk bij ITernc. De D-trein no. 10. die Woensdagavond te 10.08 uur uit Beriyn is vertrokken, is gister morgen om kwart over zeven op het station te Hem, op den personentrein no. 230, be stemd voor Wanne geloopen. Vier wagons van den personentrein werden in- en over elkaar gedrukt. Officieel werden 21 dooden geteld. Dit aantal is intusschen gestegen tot 23. Er zyn ongeveer 40 zwaar- en lichtge wonden. De materieele schade is zeer groot. De personentrein, die bestemd was voor Wanne was een arbeiderstrein. De D-trein is door het onveilig signaal gereden, dat door den nevel niet zichtbaar was. De trein voor Wanne was 'reeds in beweging toen het on geval plaats had. De plaats waar de trein ramp plaats greep, bood een verschrikkeiy- tffen aanblik. Op de perrons lagen kleeding- stukken, koffers, enz. in wilde wanorde ver spreid. Op de rails lagen met bloed bevlekte goederen en ïyken en gewonden dooreen. Alle beschikbare krachten snelden toe om de dooden en gewonden te bergen. Hier zag men ïyken zonder armen of beenen, daar enkele ledematen. Hier lag een klein meisje met ernstig verwonde hand, te huilen om haar moeder, die tot de dooden behoorde. Daar lag een knaap te weenen en te jamme ren, op zoek naar zyn familie, die niet te vinden was. Een vreeseiyk gejammer klonk over de perrons. De meeste slachtoffers wa ren jonge meisjes, die met den trein naar hun werk in Wanne gingen. Zaterdagmiddag half vier is aan Jen Meeuwerderweg te Groningen de 81-jarige W. Sikkens uit de Warmoes straat aldaar, dóór de electrische tram overreden. In hopeloozen toestand is ie oude man naar het academisch zie kenhuis vervoerd, waar hij overleden is. Gisterochtend omstreeks half 12 is een 72-jarige bewoner van de Noord straat in den Haag te water geraakt aan den Noord-West-Buitensingel al daar. Na in bewusteloozen toestand op 't droge te zijn gebracht, werd hij door den gemeentelijken geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd, waar hij gister avond zonder tot bewustzijn te zijn teruggekeerd, is overleden. Te Tegelen is in de ijzerfabriek van de firma Hekkers Co., sabotage gepleegd. In een nacht zijn de waterlei dingkranen opengezet, waardoor veel ijzerwerk is bedorven. BURGERLIJKE STAND. EETHEN. Burgerlijke Stand over de maand December 1924. Geboren: Adriaan z. van J. K. Vos en T. J. Straver; Johanna d. van P. Vos en J. C. Wijgerse; Jan Wouter z. van E. J. Lankhaar en J. van Daalen. Lourens Johannes z. v. D. Verschuren en H. A. v. Broekhoven; Maria Adriana d. van H. A. Schreuders en J. Haspels. Overleden. Levenloos aangegeven kind van L. Bouman en C. H. Bouman; idem van L. Smits en J. H. Lankhaar; Hendrika Vos oud 3 maanden; Hui- bertje de Jong echtgenoote van A. van Mersbergen oud 79 jaren. Getrouwd. Johannes Marinus de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5