Gevraagd voor direct Iepeboomen aanbind Dlenslmeisje. Deurwaarder Gerris Hoerende_Gaederen. Deurwaarder Gerris Houtkoop en Kotaris Middelkoop fioll. Houtwaren Houtkoop Pessaert eo_Fellenoord. WILLEM VROOM Musis Sacrum, Waalwijk Derde Abonnementsconcert Alexander Schmuller, Aan den vleugelMarcel van Gooi. Marktberichten. Notaris Canters etc. Notaris Canters verkoopen Notaris Canters verkoopen GESLOTEN. VROOM DREESMANN Hollandsche Concertdirectie Dr. G. de Koos. Vrijdag 23 Januari 8 uur: Kaarten a f 2 50 p. r. Motaris CAMTERS Motaris CAMTERS Motaris CAMTERS publiek terkoop en publiek verkoopen verkoopen verkoopen verkoopen publiek verkoopen UIT KAATSHEUVEL? Kaatsheuvel, 15 Jan 1925. 't Seizoen voor het houden van de statie- of teerdagen der verschil lende vcreenigingen is aangebroken. Maandag j.l. teerde „Amoenitas" de kcgelclub. Woensdag de biljartclub „Inter nos". Verschillende andere ge zelschappen volgen binnen eenige weken. In den nacht van 5 op 6 Maart '24 brandde de stoomschoenfabriek der firma Joh. Snoeren in de Gasthuisstr. alhier af. Daar niets van de geheele fabriek wat fabricage mogelijk maakte was overgebleven, moest de heer Sn. tot het bouwen van een geheel nieuwe fabriek overgaan. Door den aankoop van villa Ottilie werd de beschikking gekregen over een uitgestrekt zeer gunstig gelegen terrein. Onder leiding van architect A. Snijers uit Raams- donksveer heeft de heer van Dongen aannemer te Raamsdonk, achter villa Ottilie een gebouw doen verrijzen dat een machtige indruk maakt door een negen meter hoog en zestien meter breed front. Inwendig geeft de fabriek denzelf den indruk van soliditeit die van bui ten af imponeert. Achter- kantoor en privé-kantoor ligt een ruim, helder en bijna vijf meter hooge fabrieksruimte. Onder uitsluitende leiding van den jongen heer P. Snoeren is 'n keur van machines gesteld en gerangschikt. De stikkerij is uitsluitend Singer-werk, terwijl de overige machines van de beste buitenlandsche fabrikaten als Kiehle, Moenus e.d. zijn. Het drijf werk werd door de firma Vos alhier, de electromotoren en licht door de fa. Beekmans alhier aangelegd. De fabriek kan momenteel 'n capaciteit van ruim 1000 paar ontwikkelen en is op uit breiding gebouwd. Onder leiding van den heer Snoeren met zijn zoon gaat de zaak ongetwijfeld een goede toe komst tegemoet. Dames- en heeren schoeisel in het betere genre is 't hoofd product der firma. Zoowel in het be lang der firma als onze plaats hopen we dat de zaak der firma Joh. Snoeren moge bloeien. Na 't behalen van het diploma Boekhouden voor de Ver. v. Leeraren in de maand November jl. slaagde de heer A. Stokkermans alhier ook voor het examen Boekhouden vanwege de Federatie van Handels- en Kantoor bedienden vereenigingen „Mercurius". Geslaagde genoot zijn opleiding aan het R. K. Instituut voor Handelsonder wijs. Leider de heer Joh. van Beek te Tilburg. doch vermoedelijk pas twee weken later en wel op 4 en 5 Februari. AD VE RTENTIëN. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden. 15 Jan. 1952. In Concordia gaf het Waalwijks symph. gezelschap Woensdag-avond een uitvoering. Het programma, be staande uit 7 Nos. werd goed ten ge- hoore gebracht. Had men voor de pau ze reeds reden tot tevredenheid, daar na raakte men zelfs in extase. Gaarne zal men dan ook te eeniger tijd 't keur- gezelschap hier nogmaals terugzien. In de jaarvergadering van het Groene Kruis bracht de Secretaresse 't jaarverslag uit, terwijl de penningm. een overzicht gaf van den financieëlen toestand die gunstig bleek. In het be stuur werd herkozen de heer Majoor. Hierna werd het woord verleend aan Dr. Van Rhijn uit Dordrecht, die tot onderwerp had„Wat de menschen den dokter zooal vragen" en uit wiens voordracht zeer velen zeker blijvend voordeel zullen hebben opgedaan. Behoudens onvoorziene omstan digheden is de afd. van het Nut voor nemens a.s. Woensdag 21 Jan. een kin deravond aan te bieden. Het hoofd nummer van het programma zal om vatten lichtbeelden. De uitvoering van Crescendo, die was aangekondigd tegen 20 en 21 Jan. kan die avonden niet plaats hebben, Ingezonden Mededeelingen. Verbooping bij Inschrijving van MIJNHARDT'S Staal Tabletten 90 ct Maag Tabletten 75 ct. Zenuw Tabletten 75 ct. LaxeerTaDletten 60 ct. Hoofdpijn Tabletten 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Waalwijk, 16 Jan. '24. Eieren 7—9 ct. Varkens f 8—f 13. in klein gezin 34094 Adres: STATIONSTRAAT 55. te Waalwijk, zal Woensdag 28 Januari e.k. voorm. 10 ure aan de schoen fabriek der Fa. C VOS te Capelle „Heistraat" ten verzoeke van den Heer Curator in haar faillissement contant 85 paar molièrs. een drie en kruisbandschoenen, stoffen en le deren pantoffels, gesp schoenen, boventuig, schoenvilt, doornaal- en koppelgaren, 145 stanzmessen, enz. Zoomede 1 heeren en 2 dames rijwielen, waschfornuis 120 L, hondenwagen op veeren, trekhond met tuig, knoopsgatenmachine, lederafval, etc Een uur voor den aanvang der verkooping te zien. 34094 te Waalwijk, zal Maandag 26 januari e. k 's nam. 2 ure achter het huis bewoond door den Heer W. BREKELMANS te Waalwijk St. Ant. Straat 94, ten verzoeke van zijn principaal contant w o. Mahoniehouten en andere tafels, kleerkast, Stoelen, Kachels, schilderijen en verder huishoude lijk gerief, Voorts 6 hardsteenen touwtafels, 2 schaafblokken, schaaf- en blan- cheermessen, uitzetters, prima slijpsteen, vat looiersvet, 2 com plete meetapparaten voor de schoenmakerij, copieerpers. hand wagen op veeren. jongensrijwiel, rijzadel met trens, benevens een goed afgerichten 3 '/2 jarigen jachthond „lersche Setter." Een uur voor aanvang verkoop te zien. 34093 te Drunen, bericht, dat door hem bij inschrij ving zullen worden verkocht voor de Gemeente Drunen 23 Iepeboomen staande ten noorden van den Spoorweg, bij wachtpost Elshput, in 6 koopen. Inschrijvingsbiljetten op zegel van 50 cent kunnen ingeleverd worden, tot en met Vrijdag 23 Januari 1925, ten kantore van Notaris Canters te Drunen, alwaar ook nadere inlichtingen te beko men zijn. Kantoor geopend van 9 tot 12 uur vóórm. en van 2 tot 5 nam. De boomen moeten worden betaaldten kantore van voor noemden Notaris, voor met het rooien der boomen mag worden begonnen 34072 De boomen moeten gerooid zijn uiterlijk 1 April 1925. Inlichtingen geeft de Gemeente opzichter Hendrik Mimpen. te DRUNEN. zal op Maandag 19 Januari 1925 ter herberge van M. DE LAAT (Tramstation) te Vlijmen bij inzet en op Maandag 26 Januaii I925 ter herberge van W. VAN OiJEN (Wolput) te Vlijmen bij toeslag, telkens des namiddags 5 uur, ten verzoeke van den Heer Joh. Petr. van Engelen Hendr zn. te Vlijmen EERSTE KOOP. Huis met stal en bouw and op den Wolput onder Vlijmen groot ongeveer 24 aren, zijnde het Zuidelijk afgepaald gedeelte van sectie A Nr. 1239 groot in het geheel 44 50 aren. TWEEDE KOOP. Bouwland, acnter den eersten koop, groot ongeveer 20.50 aren. zijnde het Noordelijk algepaald gedeelte van: Vlijmen sectie A Nr. 1239 groot in het geheel 44.50 aren. DERDE KOOP. Weila. d. ten Noorden van den tweeden koop, kadaster sectie A Nr. 646 groot 21 80 aren. VIERDE KOOP. Massa van den eersten en tweeden koop. VIJFDE KOOP Generale massa. Algemeene Voorwaarden. De koopen moeten elkaar wegen. Aanvaarding terstond na beta ling zoowel het huis als het land, de veldvruchten en het schaar hout aan de Westzijde der weide worden gereserveerd. Lasten vanaf 1 JAN. 1925 voor den kooper. Betaling 6 weken na den toe slag 34°54 te DRUNEN. zal op Dinsdag 20 januari 1925 voorm. half tien precies, op PESSAERT te Drunen ten ver zoeke van het Gemeentebestuur van Drunen Voor de Gemeente Drunen 150 Koopen heinsparren, op leggers en ander timmergerief. 140 Koopen boonstaken. 10 maste takken. 10 maste knuisten. Bijeenkomst vlak bij het Kanaal, aan den weg. die naar Pessaert loopt. 34052 Inlichtingen geeft de Gemeente opzichter HENDR. MIMPEN. te DRUNEN, zal op Vrijdag 23 januari 1925 voorm. half tien precies in de z.g. BIEZEN (Loonsch Hoekje) nabij den Roestelberg onder Loon opzand Voor Mevr. Wed Jos. Loeff-van Dijck 100 koopen mooie lange sterke liggende MAST, waaronder zware mast, geschikt voor: Schoorhout, stellinghout, hein- hout, opleggers en verder tim mergerief. 11 koopen staande mast. 45 hop- en boonstaken 4 maste takken. 15 knuisten 22 eikenschaarhout. Inlichtingen geeft JOH. VAN DER SANDEN Loonsch Hoekje, dagelijks werkzaam in de Biezen. Voor den Hoer van Baa dwljk aehter Baardwijk bij de Laan 20 koopen eikenschaarhout. Inlichtingen geeft LAUR CORNzn. VAN HERPT te Elshout. Bijeenkomst in de Biezen onder Loonopzand. Men wordt beleefd verzocht het schaarhout en de staande mast vooraf te gaan zien. 34053 te CAPELLE, zal op ZATERDAG 23 jAN. 1925des nam. om 2 uur precies ten herberge van Mej. de Wed. v. d. Haart te Capelle. om contant geld 34093 EEN FLINKE PARTIJ als PLANKEN. LATTEN. ENZ. te Drunen zal op Dinsdag 27 Jan. 1925, voorm. half tien 96 koopen Masthout (staande- en gekapte). 35 Schaarhout. 10 Knuisten. Alles bij biljetten breeder om schreven. Bijeenkomst bij het hout van den Heer Godefridus Pijnenborg, ten zuiden der villa van Notaris de Wijn. Men wordt verzocht de staande mast en het schaarhout vooraf te gaan zien. 34071 te Drunen, zal op Donderdag 29 Jan. 1925, voorm. half tien 355 koopen staande en gekapte Masi. 30 Schaarhout. 15 Takken en Knuisten Alles bij biljetten breeder om schreven. Bijeenkomst aan het Pessaerts- bosch, nabij het Kanaal. Men wordt verzocht, de staande Mast en het schaarhout vooraf te gaan zien. 34070 Wegens overlijden van onzen Heer zijn de Magazijnen Maandag tot 2 uur de gerrale violist. PROGRAMMA: Mendelssohn. Bach. Hubay. Tschaikowsky. Saint Saëns. Plaatsbespreking vanaf WOENSDAG. Programma's etc bij de Fa. de Wed PULLES,Sigarenmagazijn. Ibach vleugel v. d. Fa. HERMANS, Den Bosch 34080 II tegen de Zwaluwen uit Breda, op het terrein achter de R.K. Kerk. Vitesse gaat Zondag a.s. by Belcrum op bezoek in het Belcrum-sportpark te Breda. DUIVENSPORT. KAATSHEUVEL. De Postduivenvereeniging De Getrouwe Duif, hield Zaterdag en Zondag een onder linge tentoonstelling in de zaal van het Kon. Muziekgezelschap Euphonla alhier.- Als keur meesters traden op de heeren H. de Laat en M. v. d. Ven uit Vlijmen. De uitslag was: Oude Doffers: le pr. F. Moonen, 2e pr. P. Pijnenburg, 3e pr. Fl. Michaël, 4e pr. M. Zwaans, 5e pr. A. Pijnenburg, 6e pr. W. Kommeren, 7e pr. W. van Best, 8e pr. J. Zijlmans. 9e pr. A. Snaphaan. Oude Duivenle en 6e pr. A. Pijnenburg, 2e pr. Fl. Michaël, 3e pr. P. Pijnenburg, 4e pr. F. Moonen, 5e pr. M. Donders, 7e pr. W. van Best, 8e pr. A. Hendriks. Jonge Doffers: le pr. J. Stokkerinans, 2e en 12e pr. F. Moonen, 3e, 5e en 7e pr. A. v. d. Ven, 4e pr. L. v. Mosselveld. 6e pr. M. Kogels, 8e pr Fl. Michaël, 9e pr. W. Remme ren, 10e pr. A. Hendriks, 11e pr. Th. Ligt- voet, 13e pr. M. Gloudie. Jonge Duiven: le en 5e pr. F. Moonen, 2e en 3e pr. W. van Be9t, 4e pr. J. van der Linden, 6e pr .J. zyimans, 7e pr. A. Snap haan, 8e pr. P. Pijnenburg. Mooiste vogel van de tentoonstelling de oude duif van A. Pijnenburg. De uitspraak der keurmeesters was zeer naar genoegen der meeste inzenders. HAARSTEEG. Toonceluitvoering. Zondag avond en Maandagmiddag, resp. voor heeren en dames hield de vereeniging „Claudius Civilles" haar jaariyksclie groote winter- uitvoering in de zaal van den heer A. Vugts alwaar dit gezelschap gevestigd is. Beide keeren was de zaal zeer druk be zet. Men behoeft er dan ook geen spyt van te hebben er heen te zy'n geweest, want „Claudius Civile»'' heeft zyn ouden roem op gebied van uitvoering wederom schitte rend weten te handhaven. Zoowel biyspel als zangnummers en ko mische scènes werden uitmuntend opgevoerd en telkens mochten de spelers dan ook een dankbaar applaus inoogsten. Alle rollen wa ren in goede handen. Een warm woord van dank op de eerste plaats aan de heeren spelers voor hetgeen z.y ons te genieten gaven. Verder dank aan den pianist den heer Herm. van Beurden, die wederom evenals andere jaren, geheel belangeloos, den zang begeleid heeft. Ook den heer F. Tacke, kapper te Viymen komt een woord van lof toe voor zyne goede grimeering. Dinsdag hield deze vereeniging haar jaar- lykscli potverteren. De hospita had voor een uitstekend maal gezorgd, waarvoor haar door den president, den heer L. v. Liempde. uit aller naam werd dank gebracht. Hierna bleef men onder muziek en zang nog tot laat gezellig byeen. RAAMSDONKSVEER. De heer v. Gerven te Oudenbosch is overgeplaatst naar het Postkantoor Raamsdonksveer. De heer D van Raamsdonk slaagde voor het Mercurius Diploma. Ds. Meyer uit Capelle treedt Zondag des nam. om 2 uur op, in de Dorpsclie Kerk, des morgens zal er leesdienst gehouden wor den in de Veersche Kerk. Voor de Geref. Kerk treedt Zondag om half 10 en om 3 uur op Ds. Akkerhuis vnn Maassluis. De Harmonie „De Eendracht" geeft Zondag in samenwerking met „Amicitia", een uitvoering. Zondag zal er in de Herv. Kerk gecol lecteerd worden voor het Ziekenhuisfonds. GEERTRUIDENBERG. Het reeds meer dan 28 jaar bestaande volkslogement van de Wed. Soeterbroek is opgeheven en zal een nieuwe logementhouder, dhr. Heykants uit Heusden. krygen. Tot monsternemer der warenkeurings- dienst voor het gebied Breda, zyn vanaf 1 Jan. 1925 aangesteld G. W. van Oirschot, agent van politie en P. C. Goossens, ge meentebode. Zaterdagmiddag werd door de politie proces-verbaal opgemaakt tégen J. P., voer man wonende te G'berg, die zyn paard op- zetteiyk met geweld, herhaalde malen tegen zyn voorbeenen schopte. Een waarschuwing voor dergelyke hardvochtigen. In de Geref. Kerk hoopt Zondag a.s. om 5 uur op te treden dhr. Detman uit Kam pen, 's morgens om half tien wordt er lees dienst gehouden. Voor de Evangelisatie alhier treedt Zondagavond om 6 uur op Ds. Jonkers uit Waspik. Voor de Ned. Herv. Kerk zal optreden a.s. Zondagmorgen 10 uur, Ds. Koster. MADE. Gisteren is in het café van J. v. Alplien-van der Steen, Marktzicht, alhier, opgericht een biljart-club, onder den naam „Ivryt op Tyd". Het voorloopig bestuur be staat uit de heeren J. van den Heuvel, G. Reniers en P. van Tetering. Door wyien den heer W. Hagens, over leden te Geertruidenberg is aan de Herv. Kerk te Made een som van 500 gelega teerd. Spelende met brandend papier, werd een 4-jarig kindje van S. alhier vry ernstig in 't gelaat gebrand. Gelukkig werd het spoe dig opgemerkt en erger voorkomen. Dr. Houpst verleende geneeskundige hulp. Op Zondag 18 Jan. zal des voorm. 10 uur door D9. Vink te Drimmelen in de Herv. Kerk aldaar worden voorgegaan en des nam. half drie- te Dongen een vacaturebeurt ver vullen. De nestor der predikanten in dezen kring, de WelEerw. heer Ds. Meulenbelt uit Oosterhout, zal aldaar op 18 Jan. om 10 uur in de Herv. Kerk voorgaan, om des nam. 2 uur te Made een vacature-predikbeurt te vervullen. Men verneemt dat by de politie alhier door K. aangifte is gedaan dat by hem pl.m. 70 ft 71 V petroleum werden ontvreemd. J. B. alhier heeft zich zeer ernstig aan den voet gebrand, doordat hy den inhoud van een ketel kokend water er over kreeg. Medische hulp moest er aan te pas komen. •S BOSCH, 14 Jan. '25. Op de markt van heden werden aangevoerd 1396 stuks 829 stuks hoornvee. 388 biggen. 36 zeugen. 67 schapen. 76 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 300—f 460 p. st. Kalfvaarzen van f 290 f 450 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 270 Vette ossen en koeien van f 0.57* pd le kw Vette ossen en koeien van f0 47ipd2ekw Pinken van f 145—f 215 per stuk Zeugen van f 85—f 135 per stuk. Biggen van f 2.C0—f2 25 per week. Schapen van f 25—f 45 per stuk. Lammeren van f 20—f 36 per stuk. Aanvoer redelijk. Handel flauw. Prijs houdend. DEN BOSCH EINDHOVEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7