DE [CUD VIN Uil ZUIQLN No. 6. Zaterdag 17 januari 1925. DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 16 |anuari 1925 Loop der bevolking gedurende het jaar 1924: Werkelijke bevolking M. V. Tot. op 1 Januari 1924 4604 4565 9169 Vermeerd. d. geboorte 127 110 237 vestiging 213 226 439 g 340 336 676 51 43 94 203 261 464 254 304 558 86 32 118 Vermind. door sterfte vertrek Geheele vermindering Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermin dering Bevolking op 1 Jan. '25 4690 4597 9287 Opmerkingen omtrent den loop der bevolking over 1924 Getal geboren in de gemeente M. V. Tot. Levend 128 110 238 Levenloos aangegeven 9 5 14 Te zamen Sterfte in de gemeen- 137 115 252 50 40 90 te zonder levenloos aangegevenen Getal huwelijken 60. Echtscheidingen 1. Mej. Paulina v. d. endt be haalde op het dezer dagen te Utrecht gehouden examen voor Ned. Mode- Vakschoolvereenigingen haar diploma voor Coupeuse. Zij genoot hare opleiding van mej. Cony v. d Griendt, gediplomeerd leerares alhier. Het komt nog herhaaldelijk voor, dat adressen aan den Raad, Burgemees ter en Wethouders ot den Burgemees ter worden gezonden, welke niet geze geld zijn Uit is in strijd met de Zegelwet, en zij, die zich aan deze overtreding schuldig maken, loopen gevaar tot een boete van f 25,— veroordeeld te wor den. Wij vestigen er daarom de aandacht van belanghebbenden op, dat alle ver- zoekschritien aan den Raad,Burgemees ter en Wethouders of aan den Burge meester, tot het bekomen van een gunst, (zooals verzoeken om subsidies, be schikbaarstelling van medailles, solli citaties en andere persoonlijke aange legenheden) van een zegel van dertig cent moeten zijn voorzien, ook ai zijn die verzoekschrilten opgemaakt in den vorm van brieven. Hiervan zijn in het algemeen slechts uitgezonderd a. de verzoekschriften waarbij ver gunning word gevraagd tot handelin gen, waarvoor krachtens de wet of krachtens reglementen of verordenin gen van politie, vergunning moet wor den gevraagd (vergunningen ingevolge de Hinderwet, Woningwet, Drankwet, Bouwverordening, Politieverordering. enz.) d. de verzoekschriften, opgemaakt tot regeling van belastingen. In geval van twijfel handelen be langhebbenden het best. door zich te wenden tot den Ontvanger der Regis tratie, die alle gewenschte inlichtingen verschaft. Met groote ingenomenheid ver nemen wij dat onze Muziekschool zich in steeds groeiende belangstelling mag verheugen. Het aantal leerlingen neemt met den dag toe. Zoo noemen wij voor viool 24 leerlingen, voor piano 18 leerlingen, voor violoncel 5 leer lingen,- voor solo-zang 5 leerlingen, terwijl ook de zangklasse steeds meer en meer de aandacht trekt. Pianolessen worden gegeven Maan dag, Dinsdag en Donderdag. De leer lingen mogen hieruit een keuze doen, zoodat zij zooveel mogelijk les kunnen nemen als dit hen 't best schikt. Aan beginnelingen wordt les gegeven met 1, 2 of 3 tegelijk, aan meergevorderden met hoogstens 1 of 2 in een uur. Zij die zelf geen piano hebben, kunnen zonder verhooging van kosten dagelijks in de Muziekschool komen studeeren. Het lesgeld is bijzonder laag gesteld en zal in een der volgende nummers worden gepubliceerd. Voor een luttel bedrag kan men goed en degelijk les krijgen op verschillende instru menten. De directeur de heer A. Groot geeft les in alg. muziekleer en viool, de heer J Spier in violoncel en de heer Johan Verhoeven in piano. Wij vernemen voorts dat in overleg met de hoofden der verschillende scholen binnenkort een krachtige pro paganda voor de muziekschool zal wor den gemaakt wat wij van harte toejuichen en die wij 't beste succes toewenschen. Wij wenschen gaarne de aandacht te vestigen op achterstaande advertentie betreffende de opvoering van de film „Adore Te" in de groote zaal der R. K. Werkliedenvereniging op Maan dag, Dinsdag en Woensdag a.s. We behoeven over deze prachtige film na de uitnemende recensies in de ver schillende bladen, na het groote succes in tal van plaatsen, niet het minst in het Patronaatsgeb.ouw in de St. Clemens- parochie, eigenlijk niet veel meer te zeggen. We mogen er aan herinneren dat deze film weergeeft de voornaamste gebeurtenissen van het begin tot het einde van het Eucharistisch Congres ie Amsterdam verleden zomer gehouden. De feiten van dit groote gebeuren, wat werkelijk een wereldbelangstelling heeft getrokken, worden hier uiterst juist en op de meest artistieke wijze op het doek gebracht en vormen in z'n geheel een filmwerk van den eersten rang van een buitengewone gebeurtenis. Waar de opbrengst dient tot steun der arme kerken, mag men verwachten dat alle katholieken van Waalwijk een dezer dagen van hun belangstelling zullen doen blijken. De 5e ontwikkelingscursus in de R. K. Werkliedenvereeniging zal as. Donderdag gegeven worden. Door bij zondere omstandigheden wordt de lezing van kapelaan J. Bijnen met het onderwerp „Uit het land van het Mohamedanisme" verplaatst naar 26 Februari en zal nu komen de Eerw. frater Dosithes uit Grave, die zal spreken over „Het leven en werken der blinden". Om een en ander aan schouwelijk voor te stellen, zullen een of twee blinden meekomen. Het belooft dus een zeer interessante avond te worden waar zeer zeker velen hun belangstelling zullen toonen. De heer van Tuijl zingt eenige liederen. Wij ontvingen van 't gemeente bestuur van 's Bosch een reclameplaat voor de Veemarkt. Een goed idee, een bewijs dat men ook daar 't nut der reclame inziet, ook voor een gemeente instelling. Het is een werkelijk aardige plaat van goede en frissche opvatting, ont worpen door den leerling der Kon School de heer Leo Le Blanc, onder leiding van zijn leeraar, den kunstenaar André Verhorst, die door de Zuid Nederlandsche Drukkerij op keurige wijze is uitgevoerd op mooi zwaar ivoorkarton. De plaat bevat in roodbruine letters van een forsch en sprekend karakter de woordenVeemarkt 's Hertogenbosch op iederen Woensdag. Daaronder in blauwgrijs, minder opvallend en wel iets te wazig voor een reclame-wand plaat, een opsomming van den vee- aanvoer in 1923. Dat die zeer belang- rijk is blijkt daaruit. In 1923 werden aangevoerd 52053 runderen, 35667 biggen, 3932 varkens en 5138 schapen. Zij wordt verspreid in de gemeenten met landbouwende bevolking, die voor de Bossche veemarkt van belang kun nen zijn in daarvoor geschikte publieke' gebouwen en zal zeer zeker het be- oogde doel niet missen. Lezing dr. H W. E. Moller. Zuid Afrikaansche Letterkunde. Vrijdag 9 Jan. behandelde dr. Moller dit onderwerp voor een als altijd zeer belangstellend gehoor. Eerst schetste spr. de roemvolle ge schiedenis- van deze oude Nederland sche kolonie't moeizaam en taai vasthouden aan hun Nederlandsche kuituur in die vreemde omgeving met z'n laagstaande oerbevolking; de held haftige „Groote Trek" in de vorige eeuw: toen de Boeren met al hun roerende have de woeste binnenlanden introkken, om hun eigen Nederlandsch karakter te handhaven tegenover de officiëele ver-engelsching. In dit alles toonde spr. de ontwikkeling van hun beste nationale eigenschappengods dienstzin, taaie volharding en stam- bewustzijn zonder chauvinisme. Na de noodlottige ramp die dit volk trof in de zgn Boerenoorlog, die van Engelschen kant op onmeedoogend barbaarsche wijze werd gevoerd en 'tvolk dreigde te doen uitsterven, ont waakte de zin voor. eigen litteratuur, die in werkelijk verheugende rijkdom ontstond, en al deze volkseigenschap pen duidelijk tot uiting brengt. Een opvallende bizonderheid is dat 'tgeen zij in hun Afrikaansch-Nederlandsch dialect schrijven, heel hoog staat dik wijls, terwijl degenen die 't algemeen- Nederlandsch als voertaal nemen, alleen minderwaardige kunst voortbrengen. Dit is wel te verklaren door 't gemis aan contact tusschen Nederland en Zuid-Afrika, waardoor onze taal 'n te vreemd element voor hen is. Dr Moller las verschillende verzen voor, voornamelijk van de beste dichters Leipoldt en Celliers. Ondanks de eenigszins afwijkende vorm bleken ze zeer goed verstaanbaar voor 'n Neder landsch publiek. De volgende lezing wordt gehouden op 23 Januari a s. over Guido Gezelle. Derde Abonnementsconcert te Waalwijk. Dit concert zou, zooals vroeger ge annonceerd is geworden op 5 Jan. hebben plaats gehad. Vanwege het niet vrij zijn van de Concertzaal Musis Sacrum kon het op dien datum echter niet doorgaan. De Hollandsche Concertdirecteur Dr. G. de Koos heeft het nu gesteld op Vrijdag 23 Jan. a.s in Musis. Zooals de abonné's reeds weten zullen we op dit concert den genialen Russischen violist Alexander Schmuller te hooren krijgen, met mede werking van den bekenden accom pagnateur Marcel van Gooi. Schmuller is in ons land geen onbekende meer. Vaak wordt in de pers-crilieken ge sproken over „onzen iandgenoot" het is al ruim 10 jaren dat deze Rus in ons midden vertoeft. Schmuller is zoowel in ons land, als in het buitenland een der meest gevierde violisten. In Februari a.s. is hij uit- genoodigd een tournée te maken in Palestina. Het programma voor 23 Jan. belooft een buitengewoon muzikaal genot allereerst zal het heerlijke en beroemde vioolconcert van Mendelssohn ten ge- hoore worden gebracht. Degenen die, als schrijver dezes, reeds eerder in de gelegenheid waren, m t de buiten- gemeene- muzikale schoonheden van dit prachtige werk kennis te maken, zullen weten, welk genot hun hier te wachten staat. Ook de andere nummers van het programma bieden veel schoons vóór de pauze krijgen we eenige kleinere werken van den grooten klassieken meester Johan Sebastian Bach, na de pauze muziek uit den nieuweren tijd nl. van Tschaikowsky, Hubay en teii- i slottevan den Franschen meester Saint Saëns. Voor nadere bijzonderheden aan gaande dit concert leze men de advertentie in dit blad. Zooals reeds bekend is, zal het laatste concert in dit seizoen plaats hebben op Maandag 2 Februari a.s. in Musis. i nDe Maasbodeschrijft over den violist Alexander Schmuller o.m. het volgende ln Bruch's Vioolconcert was Schmul ler weer de kunstenaar van de voor name intelligentie, met in zijn toon- geving een haast klassieke rust en verhevenheid, met een voordracht, die getuigt van een diepzinnige beleving van de schoonheid van dit werk. Het kan geen kwaad, dit opus een weinig nu ja, „professoraal" te hooren spelen. Heerlijk van toongeving was Schmuller in het Adagio; scherpzinnig in de Finale. Wij zouden den kunstenaar voorts gaarne willen aanraden, zijn physiek niet te verwaarloozenhij schijnt nog al overspannen te zijn. Met veel en hartelijk applaus werd hij gevierd." De Commissie voor georgani seerd overleg is tegen Dinsdagavond a.s. in vergadering bijeengeroepen om advies uit de brengen inzake het werkliedenreglement. Wij hooren bij geruchte van nieuwe bouwplannen in onze gemeente. In eene eerstvolgende vergadering zou een voorstel ter tafel komen tot het sloopen van een paar woningen van den zgn „Kolentrein" en 'tdaar bouwen van een dubbel woonhuis voor den opzichter der gas-, eleciriciteits- en waterleidingbedrijven en voor den chef-electricien. Voorts vernamen we dat in de Mr. Van Coothstraat zou worden gebouwd een heerenhuis met magazijn en garage. Het aantal ingeschreven dienst plichtigen voor 1925 bedraagt reeds 76 personen. Die nog geen aangiften hebben ge daan en dat zijn er nog velen worden in hun eigen belang aange raden zulks alsnog spoedig te doen. Het aantal ingeschreven werke loozen bedraagt in onze gemeente 32 personen. Daaronder bevinden zich eenige timmerlieden, een paar grond werkers en schoenmakers. Heden slaagde voor 't examen „Mercurius" Boekhouden, gehouden te 's Bosch op 17 en 18 December j.l., de heer H. van Helvoirt, die zijn op leiding genoot van den heer H. Verhoef alhier. Dinsdag 11. had in café „Lim- burgia" te 's Bosch de voortgezette bekerwedstrijd plaats tusschen de twee hieraan deelnemende vereenigingen, n.l. „de Pommerans" uit 's Boscn en de Kon. Erk. Waalwijksche Biljart Club alhier. Deze strijd had onderstaande uitslag tot resultaat Waalwijk. 's Bosch, v. d. Linden 68 Aquina 100 Brok 100 Verkuil 64 Hornes 89 v. d. Heuvel 100 Klerks 100 v Leeuwen 62 Rombouts 100 Teulings 74 een goede greep deed naar den uit geloofden beker. Maandagavond a.s. zal in 't hotel Verwiel het eerste 5-tal van de Vuglit- sche biljartclub een match komen spe len tegen de biljartclub hotel Verwiel alhier. 457 400 Zoodat wederom in dezen derden wedstrijd de W. B. C. overwinnaar bleef, ditmaal met 57 punten en hiermede Gisterenavond had in de groote zaal van de R. K. Werkliedenvereeni ging eene algemeene vergadering van den R. Iv. Vrouwenbond plaats, welke vergadering zeer druk was bezocht. Kwart voor acht opende de presiden te, Mevr. Mooncn-Sassen, de vergade ring, heette allen hartelijk welkom en wilde niet nalaten in deze eerste ver gadering van liet jaar, alleen een zalig nieuwjaar toe te wenschen. Zij hoopte dat het voor de leden en die hen dierbaar zijn, een jaar van voor spoed en geluk zal moge zijn. Spreekster meende in haar plicht te kort te schieten, wanneer zij niet in herinnering bracht dat de leden van de Vrouwenbond tot taak hebben den wereldvrede af te smeeken en daarvoor iedere maand een H. Communie moe ten opdragen. Zij durfde vertrouwen dat alle leden dezen opgelegden plicht trouw zullen vervullen, opdat algemeen aan dat heerlijk doel zal worden mee gewerkt. Tevens bracht zij in herinnering dat de boeken en bescheiden van de pen- ningmeesteresse moeten worden onder zocht waarvoor ze als commissieleden aanwees Mevr. Timmermans-Mast boom, Mej. A. Verwiel uit voorm. Be- soijen en Mej. H. Pullens uit voorm. Baardwijk. Daarna verleende zij het woord aan den WelEerw. heer van der Heijden, Kapelaan te Tilburg, om zijn lezing met lichtbeelden en zang over Maria's Leven in woord en beeld te willen hou den. Aan de hand van reproducties van de grootste kunstenaars schetste de ge wijde redenaar in heerlijke taal het leven van Maria. Diep treffend vooral was het oogen- blik der geboorte van Christus toen j door het dameskoor het immer mooie twee-stemmige „Stille nacht, Heilige nacht", werd gezongen, j De lezing die bijna tot tien uur duur de, werd van het begin tol het einde met stille aandacht gevolgd, i Het dankwoord van de presidente waarmede de geheele vergadering in stemming betuigde, was dan ook wel verdiend. Het zal na hetgeen wij reeds eer der schreven omtrent de opvoering der operette: „de Wraak der Kabouters onnoodig zijn nog in bijzonderheden af te dalen betreffende de uitvoering 1.1. Woensdag in de zaal der R.K. Werk liedenvereeniging alhier. De zaal was goed bezet, hoewel aan het publiek te merken was, dat men meende meer te doen te hebben met een kindervoor stelling, dan met een tooneelwerk in hoofdzaak gespeeld door kinderen. Dit was wel eenigszins te bejammeren, hoewel de tegenwoordigen er niet min der dankbaar voor waren, wat door een voortdurend en hartelijk applaus werd geuit. Dit was ook geenszins te verwonderen, waar de uitvoering in elk opzicht zeer goed was verzorgd en uitstekend spel werd te genieten ge geven, zoowel door kleinen als groo ten. Het was in elk opzicht een prettige en uitstekend geslaagde avond, waar voor de medespelenden en den leider den weleerw. heer kapelaan van Ber- kel een hartelijk woord van dank en lof toekomt. De heer J. B. Adriaanse, onlangs geslaagd voor de Ver. van Leeraren, legde nu met gunstig gevolg af het exa men Boekhouden Mercurius. HAARSTEEG. Donderdag 15 Jan. des voormiddags ten 10 uur, was een vergadering van den gemeente raad uitgeschreven ter behandeling van 1. Ingekomen stukken alsmede nota van aanmerkingen van Ged Staten op de gemeente-rekening dienstjaar 1923, die alle slechts van administratieven aard zijn. 2. Nota van aanmerkingen van Ged. Staten, gevallen op de gemeente- begrooting dienstjaar 1925. 3. Voorstel van Burg. en Weth. met betrekking tot de as. kermis. 4. Ontwerp besluit tot wijziging van de gemeente-begrooting 1924. De vergadering kon echter niet doorgaan daar slechts een lid, wet- houder van Engelen, aanwezig was. Door den Voorzitter is daarop de vergaderiHg uitgeschreven op Zaterdag 17 dezer. Komen dan nog niet genoegzaam leden op, wat oudergewoonte ver wacht mag worden, dan komt de raad Maandag 19 dezer in prettige vergadering bijeen om over de be langen van de gemeente te beraadslagen. HED1KHU1JZEN. Door Ged. Staten dezer provincie is de raad ander maal uitgenoodigd om op de begroo ting een post te brengen voor een gemeentebode. Verder zeggen Ged. Staten in hun Ingezonden Mededeelingen. Zijn Uw handen en lippen pijnlijk, schraal ot gesprongen door de koude, gebruik dan de heerlijk ver zachtende en snel genezende Purol. In doozen van 30. 60 en 90 £ts. Bij apothekers en drogisten nota van aanmerkingen op de gemeente- begrooting „Voorts zijn wij met Burg. en Weth. van oordeel, dat ter Secretarie Uwer Gemeente een zelfstandig werkend ambtenaar niet gemist kan worden en dat al wa're dat niet zoo het niet aangaat een ambtenaar in vasten dienst zonder- meer te ontslaan. Wij noodigen U uit aan nevenver- melden post toe te voegen het door bedoelden ambtenaar tot dusver geno ten salaris". VLIJMEN, J.l. Dinsdag besloot de St. Barbara Schuts alhier een groot Nationaal Concours te geven op 31 Mei en 1 Juni as. bij haar 500 jarig bestaan Een groot aantal prijzen zul len hiervoor beschikbaar worden ge steld, zoowel voor vendelzwaaien als schietwedstrijden. Naar wij uit goede bron vernemen bestaat het voornemen dit feest zeer luisterrijk te vieren. CAPELLE Het muziekgezelschap Kunst na Arbeid zal op Woensdag 28 en Donderdag 29 dezer in de zaal van den heer H. P. Mes een uitvoering geven onder leiding van haar directeur den heer A Christ. Mej. E v. d L. alhier behaalde aan het instituut Riënts Balt een di ploma voor machineschrijven met een vingersnelheid van dertig lettergrepen per minuut. Op initiatief van Ds. Meyers is in de Ned.. Herv. Gemeente een Chr. ongelingsvereeniging opgericht met aanvankelijk 22 leden onder voorzit- terschap van den heer M. Kommers. A.s. Zondag hoopt in de Ned. Herv. kerk alhier des voorm. halftien en des namiddags half drie uur voor te gaan Ds. Meijers. -—IndeNfd Herv. kerkte Loonschen- dijk hoopt a s. Zondag des voormid dags te half tien uur op te treden Ds. Scnlemper van Waalwijk. WASPIK. Door het tooneel- en operette-gezelschap „Entre Nous" is in studie genomen „De Hellas", too- neelspel in drie bedrijven. Een tweede kindje van het dezer dagen geboren viertal der familie van der G. is in de Zuigelingenkliniek te Breda overleden. De twee meisjes zijn nu beiden dood, zoodat alleen de twee jongetjes nog in leven zijn. Op 17 Jan. as. zal mej. A. van Daal, onderwijzeres aan de R. K. Jongenschool hare intrede doen in het kloosier Mariënburg te 's Bosch. Wijl de hierdoor ontstane vacature niet wordt aangevuld, beschikt de school in de toekomst slechts over 4 leerkrachten. Door het bestuur van het W.G.K. is besloten eene verloting te houden. De hiervoor vereischte machtiging van B. en W. is reeds verleend. De op brengst komt uitsluitend ten bate der Vereeniging het „W.G.K." ALMKERK. Onze vroegere dorps genoot de Eerw. heer G. A. v. d Oord, is benoemd tot Pastoor te Hur. wenen. Tot tijdelijk onderwijzer aan Chr. Herv. School is benoemd mej. S. de Vries te Waspik. De Eerw. heer J. H. A. Bosch, Geref. pred, te Nijverdal, (vroeger hier woonachtig), heeft alszoodanig een beroep omvangen naar Buitenpost (Fr.) KERKNIEUWS. i Naar wij vernemen bestaat bij onze kerkelijke overheid het voornemen ter gelegener tijd het pastoraat van de parochie Woudrichem (St. Joannes Nepomucenus) over te dragen aan de parochie van O L. V Onbevlekt ont vangen te Gorinchem. ln den toestand van den Hoog- eerw. heer Mgr. J. P. van den Heuvel, kanunnik en oud-Deken van Tilburg, die sedert eenige jaren bij de Broeders van Johannes de Deo te 's-Hertogen bosch verpleegd word is een dusdanige verbetering ingetreden dat op algeheel herstel gehoopt mag worden. GEMENGD NIEUWS. EEN DRAMA OVER EEN TON OF TWEE. De strop van Eindhoven. Onder dit opschrift schrijft de „Meijer. Ct." een raadsoverzicht over de reeds door ons meegedeelde Eind- hovensche raadsvergadering ter behan deling van het voorstel van B. en W. tot overname van 150 arbeiderswonin gen van de N. V. Bossche Bouw- en Handelsmaatschappij een geval zoo als zich er ook hier een in onze stad heeft voorgedaan. Wij lezen dan in het —i\

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9