11 Ansichtkaarten HYPOTHEKEN 18811 HET ZUIDEN Marktberichten. 437e Staatsloterij. <5au de (d/^neJófzcÈLG „W. G K." zal plaats hebben in de Harmoniezaal 's avonds om 7 uur op Dinsdag 17 Februari a s Voor den door den Boerenbond te geven Melkcursiis hebben zich 16 deelnemers aangemeld. In het afgeloopen jaar bezochten 180 schepen met een inhoud van 8713 ton de beide havens. Onze dorpsgenoote mej J L. v. d. Broek, behaalde te 's-Gravenhage haar diploma voor hoedenmodiste. RAAMSDONK. De Rijksvoorjaars- keuring van tot dekking bestemde hengsten in 1925 zal worden gehou den te Zevenbergen, op Dinsdag, den 10 Febr. e. k. voor het type trekpaard. De tooneelvereemging Amicitia van 't Veer heeft plannen, om op het Dorp dezen winter ook een uitvoering te geven. De heer P. van Oort alhier is aannemer geworden van het grond werk voor de Int. Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindustrie te Waal wijk, in 1925, als laagste inschrijver voor de som van f 4490. As. Zaterdag wordt de bewaking en afsluiting van den spooroverweg aan den Nieuwen Weg opgeheven 't Is te betreuren dat pogingen van verschillende autoriteiten, om de af sluiting van dit, niet onbelangrijk ver keerspunt te handhaven, geen resul taat hebben gehad. Als de zuinigheid hier op den duur maar geen offers vraagt, toch vreezen we het GEERTRUIDENBERG. Dinsdag avond geeft het „Geertruidenbergsch Kinderkoor" een uitvoering voor de leden in hotel Santbergen. Woensdagavond zal de K. E Sym phonie .Cecelia" haar eerste winter- uitvoering geven in hotel Santbergen, na afloop zal er bal gehouden worden, en Zondag d. a. v. geeft de dansclub „Hobbezak" een groot bal Aan den Handelsavondcursus alhier, zullen worden toegevoegd drie cursussen in de moderne talen nl. Fransche, Duitsche en Engelsche Han- delscorrespondentie. Deze cursussen loopen het geheele jaar door. In de Ned Herv. kerk treedt Zondag a.s. om 10 uur op ds Koster In de Ger. kerk hoopt Zondag a s op te treden ds. W. H. Bouman uit Lopik. ALMKERK. Ringvergadering van den Ring „Altena" op Herv. grondslag, op Woensdag 14 Jan. j.l in de Consisto riekamer der Ned. Herv. kerk alhier Aanwezig de vereenigingen Adreas Maranatha van Werkendam. Gidion van Sleeuwijk, Emanuël Uitwijk Ema- nuël Dussen, C. V. van Dutsen (Hank) en Ebenhaeser en Samuël alhier. Op gebruikelijke wijze wordt door den voorzitter ds. köth de ver gadering geopend. Daarna volgt eene Bijbelbespreking over 2 Cor: 5 welke bespreking in geleid wordt door een lid van Ema nuël van Dussen, terwijl een opstel gegeven wordt getiteld „Verscheiden heid der Evangeliën" door een lid van Adreas van Werkendam. Hierna werd een voordracht gegeven door een lid van Gidion van Sleeuwijk. Op alle onderwerpen volgde een levendige discussie, waarna nog enkele vragen werden behandeld. Hierna werd de vergadering door den voorzitter met dankgebed gesloten. 11. Woensdag 21 dezer werd onder groote belangstelling de „Water machine" in den polder den Duil (thans door electrische kracht gedre ven) in gebruik genomen. Op Donderdag 29 Jan. a.s, ho pen de Chr. Herv. Jongelingsvereeni- gingen „Ebenhaesen" en „Samuël" in de zaal van den heerC. Dekker alhier 's avonds 6 30 haar jaarfeest te vieren. De collecte gehouden j.l. Vrijdag in de Gerf. kerk alhier door den heer Kruithof den Blinnen Organist van Kampen, heeft bij gelegenheid van zijn orgelbespeling ruim f 80 opgebracht MADE De Zang en Tooneelveree- niging „Onze Vrije Uren" gaf dezer dagen een opvoering voor de dona teurs en introducé's en den d.a.v. dag voor het publiek, dat ook uit andere gemeenten was opgekomen, zoodat ie groote zaal van de O. L. School flink bezet was. De bekende directeur de heer M. J. Knoop, dirigeerde de zang nummers. afgewisseld door tooneel stukjes Zoo o.a. „de Penmaker", Hij is Onschuldig", „Ze krijgen mekaar". De betuigingen van bijval bij elk der uitgevoerde zang- of tooneelstukjes was wel een bewijs dat alles voor treffelijk en tot genoegen der hoorders werd uitgevoerd. Ten bate van het „Wit Gele Kruis" welke zeer nuttige vereeniging te Made er financieel niet schitterend voorstaat, zal de Tooneelvereeniging „Oefening Baart Kunst" te Made in de zaal van het Liefdegesticht op Zondag 25 Januari a.s des nam. 3 uur voor de dames en den d a v Zondag 1 Februari des nam. 5 uur voor de heeren een liefdadigheidsuitvoering geven. Opgevoerd zal worden het drama met zang in 3 bedrijven „Neo" of de „Martelaars der Catacomben" daarna het blijspel „Nauke en Compagnon". Een goed voorgaan, doet goed vol gen Mtw steunt de nuttige vereeni ging „het Wit Gele Kruis". Op Zondag 5 April a.s. zal de predikant ds. Th J. Mudde te Made des voorm. in de Herv. Kerk bevestigd worden, om des nam zijn intrede te doen tot het houden van zijn eerste predicatie Gisteren werd weder een nieuwe biljart-club opgericht, onder benaming „Een goede pommerans, een goede kans", in het calé Jos. Diependaal, Stationstraat te Made. Het bestuur bestaat uit de heeren P. van Fessem. P. Lighart, Chr. Diep straten en J Diependaal. Het aantal werkeloozen is in deze gemeente gestegen tot 81. Op Zondag 25 Januari a.s. zal ds. Koster uit Geertruidenberg des nam. 2 uur in de Herv. Kerk alhier een vacature-beurt hebben te vervullen. Van het gehouden concoms en prijsvlucht op 27 Juli 1924. uitgaande van Pltyne's Zeepfabrieken „de Duif", ontvingen alhier drie mededingers elk een geldprijs, t w. D J Kop f 11.50. C. Rullens f 13-00. Jac. Vos f 14 50. RAAMSDONK Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Zaterdag 24 Januari 1925, des na middags ten zes ure. Aan de orde is 1. Ingekomen stukken. 2. Ontwerp-verordening tot wijziging der verordening op de heffing van keurloon 3 Ontwerp besluit tot vaststelling van het percentage, bedoeld in art. 5 der verordening op de heffing eener plaatselijke inkomstenbelasting voor het belastingjaar 1925/1926. 4. Voorstel van Burg en Weth. tot het publiek verhuren van eenige per- ceelen grond. 5. Alsvoor tot inwilliging verzoek van het R. K Kerkbestuur van Raams- donksveer, om de ber.oodigde gelden voor aanleg waterleiding in de Bijz school voor meisjes. 6. Benoeming van leden Stembureau ter aanvulling der vacatures, te weten in Stemdistrict I van A. J Lankhuijzen, plaatsver vangend lid II. van J. A Dorrenboom, lid en III. van F. A. var. Seters, plaatsver vangend lid 7. Benoeming lid van het hoofd stembureau voor de verkiezing van leden van den Gemeenteraad ter voor ziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van A. J. Lankhuijzen. 8 Ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1924. 9. Aanbieding ontwerp-besluit met plan tot vaststelling rooilijn in deze gemeente. 10. Bezwaarschriften tegen aanslag in het schoolgeld. In de societeitzaal van hotel „Tramstation" van Hdhorst, hield Dinsdagmiddag de afdeeling Oosterhout van den Ned R. K Politiebond „St. Mtchael" haar jaarlijksche ledenver gadering. Ruim 30 leden waren op gekomen. Besloten werd o m. le den heer C Dekkers, voorzitter van de afdeeling, alsmede den geeste lijken adviseur, kapelaan Van den Hout, af te vaardigen voor de Commissie van Overleg, welke op 29 dezer in Tilburg een bijeenkomst heeft 2e. als afgevaardigde voor de jaar vergadering, die begin Mei in Breda zal worden gehouden, te benoemen den heer J Pijnen, Rijksveldwachter te Zevenbergen 3e dit jaar in juni algemeen een retraite door te maken in Loyola. De bewaking en afsluiting van den spoorweg overweg aan het Molen eind wordt as. Zaterdag 24 Januari opgeheven. Ook daar worden de be kende waarschuwingsborden geplaatst. Hondenbezitters mogen er nog wel eens aan herinnerd worden, dat zij voor 1 Februari a s. ten kantore van den gemeente ontvanger aangifte moeten doen van hun honden. RAAMSDONKSVEER Zondagmor- gen zal er in de Herv. Kerk op 't Dorp leesdienst worden gehouden, terwijl des namiddags op 't Veer Ds. Ewoldt zal optreden om 2 uur. Voor de Ger. Kerk zal er Zondag voor- en namiddag leesdienst zijn, daar de Predikant BoHman, die zou op treden, verhinderd is te komen. De heer J. Lankhuijzen Sr. wordt Zondagnamiddag bevestigd als Diaken der Ned. Herv. Gem. Dezer dagen gaf de Jongemeisjes- krans een gezellig avondje aan leden der Dameskrans en allen die, op welke wijze dan ook, medegewerkt hadden aan de Bazar. Het is de bedoeling dat het Mannenkoor „Oefening baart Kunst" met Paschen deelneemt aan het con cours te Amsterdam. Met het rooien van de vele doode iepen op Maasdijk, in Wilhelminalaan en Centrale is men begonnen. Tegen slapeloosheid, de Z Overspanning, Gejaagdheid, Prikkelbaarheid en Fxamenvre39, gebruikt men muwstiil nde en Zenuwsterkende .P.ijnha dt's Zenuw ableiten. 5e Klasse. Trekking van 19 Januari. Getrokken prijzen Prijs van f 100000 N 19748 1000 3480 11751 20588 400 1041 14450 200 1701 6481 9414 100 4698 14954 5e Klasse. Trekking van 21 Januari. Getrokken prijzen. Prijs van f 15000 No. 4280 2000 1500 1000 400 200 3726 21025 16188 19020 371 21157 7963 19736 22607 100 1762 6799 10738 11032 16185 17673 19122 Vijfde Klasse. Tweede Lijst. Trekking van 20 januari. 1000 No. 1518 1874 400 No. 200 No. 100 No. 14732 22986 544 175 17930 16863 17587 17822 3087 4330 13980 4l97 7591 17531 17991 19507 20076 21013 21925 21955 Vijfde Klasse. Vierde Lijst. Trekking van 22 Januari. 25 000 No 14196 1000 No. 34)8 19253 19386 400 No. 9592 13327 13855 200 No 5672 17572 100 No. 902 1744 2359 6086 13951 17915 20976 22041 AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 24 Jan 's Avonds 8V2 utn Ri petitie Mannenkoor „Oefening en Vermaak". Zondag 25 Jan. 127* uur Repetitie Mannenkoor „Oefening en Vermaak". Zondag 25 Jan 12 uur Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Propaganda-vergadering,zoowel voor on- als georganiseerde R K lederbewtr- kers Maandag 26 |an 71/» uur- groote zaal R.K W. V. Maandag 8 uur Concert Liedertafel „Oefening en Vermaak, Musis Sacrum. Dinsdag 27 Jan Repetitie W G V. Dinsdag 27 Jan. Repetitie Waalwijks Gem. Zangvereenfging voor alle leden 8 uur Hotel Verwiel Woensdag 28 |an 8*/a uur Athletiek- oefeningen voor de Quick-leden in de Openbare School. Donderdag 29 Jan. Alg. Vergadering Kynologen-Vereeniging Hotel Gerris 872 uur. VLIJMEN. Uitvoering „Oefening en Vermaak" bij L. Prinsen, 25 Jan en 1 Febr 's avond 672 uur- LAATSTE BERICHTEN. St. Michael en de Bond. Men seint ons Professor Aengenendt en het Hoofd bestuur van het verbond St. Michaëi deelen het volgende mede De besprekingen tusschen professor Aengenendt en het hoofdbestuur van het verbond St. Michaël hadden het volgende resultaat: Eenstemmig kwam men tot den wensch dat de aigemeene bond van R K. Rijkskieskringorganisaties tot eene ware Staatspartij zou worden omge vormd. Prof Aengenendt nam op zich de voigende, in samenwerking met het hoofdbestuur van het verbond verkregen grondslagen, aan het be stuur van den algemeenen bond ken baar te maken en voor het bonds- bestuur en de bondsvergadering te bepleiten. Er worde een centraal lichaam gevormd waarin alle belang rijke politieke vraagstukken, onder waarborg van vrijheid van uiting; van de verschillende meeningen worden be handeld Dit lichaam vergadert jaarlijks tenminste 2 dagen en komt verder zoo dikwijls bijeen als door het voorhanden zijn van actueele vraagstukken ge boden is. Het wordt samengesteld door de rijkskieskringorganisaiies op den grondslag van evenredig kiesrecht Men was eenstemmig van meening dat het verbond St. Michaël, indien een dergelijke reorganisatie tot stand kwam, niet moet blijven bestaan. Prof Aengenendt heeft het boven staande aan den voorzitter van den bond, den heer Baron v. Wijnbergen, telegrafisch bericht. GEMENGD NIEUWS. zich toegang tot de woning verschafte en de beide dames door gas bedwelmd vond Hei kraantje van het gastoestel stond i open. De moeder was de laatste dagen ongesteld. Dokter slaagde er niet in, met een zuurstofapparaat de levens geesten van mevrouw Van D. op te te wekken. De dochter werd in zorg wekkenden toestand naar het ziekenhuis overgebracht. In het danshuis Casino te Roosen daal werd Zondagmorgen tijdens het dansen zekere Adriana F. met een mes door zekeren de Bruit Oud Gas tel. haar verloofde, uit minnenijd in de zijde gestoken. Geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Een Belgische vrouw is te Hoo- gerheide gearresteerd in verband met verschillende door haar aldaar gepleeg de oplichiingen. waarvan verschillende inwoners van Hoogerheide tot in flinke bedragen slachtoffers zijn geworden De Vereeniging Koninginnedag Utrecht heeft het voornemen alle oranje- vereenigingen in den lande uitte noo- digen tot een bijeenkomst te Utrecht op een nader te bepalen dag in de maand Februari e. k. teneinde te ge raken tot oprichting van een centraal comité dat plannen zal beramen om aan de Koningin en haar gezin, na mens de gezamelijke Oranjevereenigin gen, een stoffelijk blijk van hulde aan te bieden ter herinnering aan den dag, waarop zij 25 jaar getrouwd zal zijn (7 Februari 1926) Reeds hebben enkele commissa rissen der Koningin zich bereid ver klaard in een eere-comité zitting te nemen. Mevrouw B uit Utrecht, die gister avond met de trein van 8 u 20 min uit Amersfoort naar huis wou gaan trachtte in de trein te stappen, ter wijl deze reeds in beweging was. Zij struikelde en tegelijkertijd viel haar zes jarig dochtertje onder de trein Het kindje was onmiddeli)k dood Mevrouw B. zelf werd ernstig gekneusd naar het ziekenhuis vervoerd De Ams'erdamsche politie heefi twee mannen aangehouden, verdacht van heling van de bontmantels, ter- waarde van tienduizend gulden, toebe hoorende aan „Maison de Bonneterie". Van de 139 mantels zijn ten huize dezer helers die bij de politie niet als 01 koopers bekend stonden, reeds 97 opgespoord De geheele inventaris is met de politie-auio vervoerd.v De verdachten, die naar het politiebureau zijn overgebracht hadden het gestolene van anderen overgenomen. De twee mannen, die den diefstal hebben ge pleegd, zijn nog niet aan-gehouden. Zooals men zich herinnert werden de mantels het einde van de vorige week omsteeeks vier uur gestolen. Zij bevonden zich ineen kist, die op een handkar in de Blindkatersteeg stond. De handkar werd later opgespoord. Zomvcrduistcfi tig. Wel zelden zal een totale zonsver duistering zulk een ontelbare schare van belangstellende toeschouwers trek ken als nu op 24 Januari. Want de zone der totaliteit loopt ditmaal over liet dichtstbevolkte gedeelte, der Ver- eenigde Staten. Beginnend in Noorde lijk Minnesota, gaat zij door de staten Wisconsin, Michigan, New-York, Pen- sylvanië, New-Jersey, Massachusetts, Connecticut en Rhode Island; bij New- haven zet zij haar baan voort over den j Atlantischen Oceaan en eindigt half- i weg tusschen IJsland en Noorwegen. De grootste duur der totaliteit is 2 min. 32 sec. ergens in den Atlantischen Oceaan; te Buffalo is de duur 1 min. 48 sec., te New-liaven 2 min. Binnen de zöne liggen verschillende slerrewachten; de Yale Universiteit te Newhaven ligt zelfs precies op de cen trale lijn. Maar de vooruitzichten van het weer zijn in dit jaargetijde niet gunstig; voorbereiding tot de waarneming ge schiedt daarom op vrij bescheiden schaal, terwijl kostbare expedities van verafgelegen sterrewachten achterwege blijven. Iets geheel bijzonders is echter het uitzenden van het bestuurbare reuzen- luchtschip Los Angeles, dat hoven den Atlantischen Oceaan gestationneerd zal zijn, nabij de centrale lijn, op on geveer 70 graden W. van Greenwich. Vandaar uit zal de zonue-corona wor den gefotografeerd met camera's van 9 tot 48 duim, brandpunts-afstand meest met korte en zoo mogelijk ook met lange belichting. Dan zal mén trachten het geheele verloop der verduistering, en de nade ring en verwijdering van den schaduw- kegel der maan cinematiscli op te ne men de corona zal uit de hand worden geschetst, en men zal zoeken naar mo gelijk aanwezige kometen of planeten. In Nederland is de verduistering partieel. Het eerste contact met de donkere Gisteren belde een dienstmeisje te Zwolle vergeefs aan de woning, be woond door mej. j. D. v. D. Van der W en mej. G. D. v. D.. leerares j maanschijf vindt plaats te 3 uur 15 m. De politie werd gewaarschuwd, die i 27 sec. (berekend voor Amsterdam). Het maximum der verduistering valt op 4 uur 19.5 min.dan is 4/5 der zons- middeHijn geëclipseerd. Te half vijf gaat de zon, nog gedeel telijk verduisterd, onder. Groote inkomenUit New-York wordt gemeld, dat 4 Amerikanen een inkomen van meer dan 5 millioen dol lar per jaar hebben. Drie daarvan zijn met vrij groote zekerheid bekend, n.l. Henry Ford, zijn zoon Edsel en John. D. Rockefeller Jr. De naam van den vierden is nog niet bekend. Het pond sterling heeft gisteren naar men telegrafisch meldt, op de Londensche beurs, tengevolge van her nieuwde vraag, den hoogsten koers se dert den oorlog bereikt, n.l. 4.79£ dol lar. Later is de koers echter blijkbaar iets teruggeloopen. De noteering aan het slot althans wordt met 4.79 opge geven. Waalwijk, 23 Jan. '24. Eieren 7-8 ct. Varkens f 10—f 14. ADVERTENTIëN. Biedt zich aan een goed onder legd met dipl. Boekhouden en corresp. hoog salaris geen vereischtte. vg.rv. Br. onder No. der Adv. Bureau van dit blad. 34120 VERSCHENEN: der nieuwe kerk van Sf. Jan Baptist. Winkeliers, Hoteliers enz die zich met den verkoop daarvan willen belasten kunnen zich vervoegen ten onzen kantore. 33187 Verkoopsprijs 5 cent. waarop 20°/0 korting. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. (ie en 2e Credieten.) met en zonder borgen voor alle solide personen Zeer billijke condities Postz. voor antwoord. Cfaes de Vrieslaan 19b, 33608 Rotterdam. be- dienaan- gezeteld te HEUSDEN, ontvangt klachten over onder werpen de volksgezondheid treffende, en verstrekt gaande inlichtingen. Zij is samengesteld als volgt: H. PRINSEN te Haarsteeg, Voorzitter. W. C. STAL te Heusden. Dr. A. JOVERBOSCH te Almkerk. P. J. VAN GRIETHUIZEN te Werkendam. A. VAN DE WIEL te Drunen. W. F. HILWIG te Heusden. F. H. RI.JPSTRA te Woudrichem. H. J. VAN EGGELEN te Heusden, 32710 Secretaris. Opwekkend en verfrisschend Parfumerie Joyzelle, Haarlem. dioumbiijaniabnen P. C. Poothaert TiLRUBG 31819 I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10