Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. "TeTj lletöIi j. U ^""binnenland, huiduitslag altijd direct Kloosterhalsem ,N00RD-BRABAND" voor Kinderen UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. HET SOCIALISME ALS WETEN SCHAP. Het wetenschappelijk socialisme dan ken wij aan Marx. Het berust op de eerste plaats op de materialistische geschiedenis opvatting en de meer waarde, waarover later meer. Zooals de graankorrel, die in de aarde valt, ontkiemt en sterft, maar uit wiens stengel tenslotte dertig en meer nieuwe korrels groeien. Of zooals uit een dalia-zaad meer dere, ja zelfs veredelde zaden voortko men. Zoo gaat het ook met de geschie denis, zegt Marx. Volgens hem, beginnen alle beschaaf de volken met gemeenschappelijk grondeigendom. Overschrijden zij een bepaalde grens, dan wordt deze ge meenschappelijke eigendom een be lemmering voor de productie en daar om afgeschaft en vervangen door hel privaatbezit. Doch in een verder en hooger stadium wordt dit privaatbe zit op zijn beurt zelf ook weer een be lemmering voor de productie. In dat stadium zijn wij volgens Marx geko men, derhalve is het noodig dat zoo spoedig mogelijk het privaatbezit in gemeenschappelijk bezit wordt omge zet, doch niet een van het zelfde ge halte als het eerste doch een van meer volmaakten vorm, die niet meer zich zelf zal onmogelijk maken. Marx steunt hier op de nieuwe phi losophic van Hegel, die alleen in de mathematische wetenschappen onver anderlijke begrippen kent. Volgens de ze verkeert de menscheid in een voort durend ontwikkelingsproces, en daar in is niets blijvend dan het eeuwige ontstaan en vergaan. In Hegels systeem werd, zegt Engels, voor 'teerst de geheele natuurlijke, geschiedkundige en denkende wereld als een proces, d.i. als in voortdurende beweging, verandering, hervorming en ontwikkeling voorgesteld, en werd ge poogd om den innerlijken samenhang in deze beweging aan te toonen. Van dit gezichtspunt uit bezien, verscheen de geschiedenis der menschheid niet meer als een ruwe verwarring van zin- nelooze gewelddadigheden... maar als het ontwikkelingsproces der mensch heid zelf, welks langzamen overgang langs alle dwaalwegen te volgen, en welks innerlijken samenhang onder alle schijnbare toevalligheden aan te toonen, nu de taak van het denken was geworden. (Engels. Die Entwicklung des Sozialismus, etc.) Dit aan te toonen is Hegel zelf niet gelukt. Hij draaide de samenhang der wereld op z'n kop, toen hij de dingen ging beschouwen als de wezenlijk ge worden afbeelding eener reeds voor de wereld bestaande idee inplaats van zijn gedachten te beschouwen als meer of minder abstracte afbeelding der werke lijk bestaande dingen. (Cathrein.) Toen echter van de hand van Feuer- bacli verscheen zijn „Wesen des Chris- tentums", een verheerlijking van het materialisme, liet Marx Hegel in den steek en viel met veel geestdrift Feuer- bacli bij, die den geest als hoogste pro duct van de materie beschouwt. Marx komt nu met zijn: „Materia listische geschiedenis-opvatting" voor den dag.. Volgens deze opvatting bepaalt de voortbrenging de eigendomsverhoudin gen, waardoor de economie tot grond slag en uitgangspunt van alle sociale wetenschap wordt verheven. „Dus niet de wijsgeerige, zedelijke of rechtsbe grippen bepalen volgens hen den gang der wereldgeschiedenis en de ontwikke ling der beschaving, maar de economi sche verhoudingen, recht, politiek en godsdienst, zijn van hun standpunt be- zien slechts de bovenbouw op den eco- uomischen grondslag en veranderen al- i lengskens met dezen. Een nieuw econo- misch tijdvak roept ook een met dat tijdvak overeenstemmenden rechter- lijken en politieken bovenbouw te voor schijn en wel door ontwikkeling der tegenstellingen. Terwijl de economische verhoudin gen langzamerhand veranderen, blij ven de eigendomsverhoudingen en de totale maatschappelijke bovenbouw nog onveranderd. Zoo komen- langzamer hand de voortbrengingsverhoudingen in tegenspraak met de sociale en poli tieke instellingen, in 't bijzonder met dé eigendomsverhoudingen. Er komen- klasse-tegenstellingen, die immer scher per worden, totdat een maatschappe lijke omwenteling een 1 maatschappij inrichting te voorschijn roept, die bij de nieuwe productie-voorwaarden past. (Victor Cathrein). A. VAN DER PLUIJM. De Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek deelt ons mede, dat een jaarabonnement op de Maandstatistiek van den in-, uit- en doorvoer kort genoemd «Handelssta tistiek" van Januari 1925 af, slechts f 6 75 franco huis zal kosten, terwijl dit thans plm, f 15 per jaar bedraagt Importeurs exporteurs, expeditiehan- Eerst is het een klein plekje maar snel wordt het grooter, omdat daarna de ziektestoffen de omringende huid besmetten voorkom1 uit&reidsng TL DOOR ERVARING STERK. Ztsivert en geneest del, reeders en allen, die belang stel len in onze internationale goederen beweging, fabrikanten en anderen, die import en export onder den invloed van de nieuwe tariefwetgeving willen nagaan, zullen zeker niet verzuimen zich te abonneeren. De publicatie geschiedt maandelijks in twee deelen Deel 1. Invoer Uitvoer, Entrepotver- keer en Suikerstatisiiek. bevat in 140 pagina's gegevens van ruim 1150 goe derensoorten deel II Doorvoer met overlading, havenverkeer en Rijnzeeverkeer vol gens een meer beknopte naamlijst van gouderen van ongeveer 100 posten, beslaat pl m MO pag Getracht zal worden deel 1 als regel reeds den 15en der opvolgende maand in het bezit te doen zijn van de abonné's, deel II ongeveer 10 dagen later. Door gebrek aan personeel ver schijnt de statistiek tijdelijk op lateren datum. Omtrent gewicht, waarde, herkomst en bestemmingsland havens van lading en lossing enz. der goederen vindt men in de Handelsstatistiek gegevens De jaarstatistiek van den in-, uit en doorvoer, die over 1923 in Juni 1924 verscheen, bevat nog meer gegevens dan de Maandstatistiek. Zij beslaat ongeveer 500 blz, en kost slechts f 3 per jaargang Beide statistieken kunnen besteld worden door het bedrag (f6.75 en/of f 3) per postwissel te zenden aan den Chef der Comptabiliteit van net Centraal Bureau voor de Statistiek, Oostduinlaan 2 's Uravennage, of per postgiro No. 64100 eveneens ten name van voornoemden chef. Men verzuime niet. duidelijk naam en adres van den abonné op den post wissel te vermelden. Bij den Secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken zou men ter kennismaking inzage kunnen nemen van genoemde Statistieken. Opgericht is het Vaderlandsch Verbond een nieuwe staatkundige ver- eeniging die onder meer herziening van het kiesrecht en hergeving van de grootst mogelijke vrijheid aan het par ticuliere bedrijfsleven voorstaat. In een te 's-Hertogenbosch ge houden vergadering van de Kringen van het Ned. R K. Huisvestings Comité is besloten tot reorganisatie van het Comité, dat nu in de eerste plaats ten doel zal hebben het verleenen van hulp aan Ned. hulpbehoevende kinderen, terwijl verder de mogelijkheid wordt geopend tot het beoefenen van andere werken van liefdadigheid Hierdoor wordt een concentratie verkregen in de uitzending van Ned. zwakke kin deren met behoud der volledige zelf standigheid der organisaties, welke zich thans daarmee belasten. Mgr. A F. Diepen is als voorzitter van het Comiié afgetreden De Eerste Kamer heeft Donder dag het wetsontwerp-Rutgers inzake de plaatselijke keuze, met 28 tegen 20 stemmen verworpen. Vóór stemden de antirevolutionai ren de Waal, Malefijt, Diepenhorst, Anema, Briët en de Veer; de ehriste- lijk-historisch^ü Slotemaker de Bruine en v. d. Hoever r de r.-k. Wittert van Hooglandde vrijzinnig-democraat v. Embden en de socio al-democraten de Jonge, Mendels, Wibaut, Moltmaker, de Zeeuw, Stenhuis, Polak, Ossendorp, Cramer, Rtigge en mevr. Pothuis-Smit. Tegen stemden de heeren Dobbelman, Arntz, v. d. Bergh, Verkouteren, v. d. Lande, Haazevoet, de Jongh, Hecrkens, Thijssen, Rink, v. Wassenaar, v. Cat- wijck, Haffmans, v. Nagell, Verheijen, v. d. Maesen de Sombreff, Smeenge, Slingenberg, dr. Franssen, Janssen, de Vries, de Wit, W. Fransen, Westerdijk, v. Lanschot. de Gijzelaar, Blomjous, de Vos v. Steenwijk, de Muralt en de voorzitter. Afwezig waren de anti-revolutionnai- ren de Vlught en Cloes. De tournée van Mgr. Seipel. De tournée, die mgr. dr. Seipel einde Februari en begin Maart zal maken, is reeds officieel als volgt vastgesteld: Van Weenen gaat dr. Seipel allereerst naar Keulen en Essen. Vandaar op uit- noodiging van de vereeniging „Neder landOostenrijk" naar Den Haag. Achtereenvolgens spreekt mgr. Sei pel te Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Den Bosch. Nog enkele dagen resten hem, waarvan hij een be stemd heeft om te Roosendaal op te treden. De onderwerpen, die dr. Seipel zal behandelen, zullen verband houden met de saneering van Oostenrijk en de ver houding van het gereconstrueerde Oos tenrijk tot Europa. Het onderwerp, dat hij voor de arbeidersverenigingen te Essen zal behandelen isDer Weg zum Friede. Ingezonden Mededeelingen. «R MHSslraitsrir Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden en*, franco te eenden aan den Uitgever. PrlJ» der Advertentlën 20 cent per regelminimum 1.50 Reclames 40 cent per regel. By contract flink rabat. Advertentlën moeten Woensdag en Vrijdag des morgen* ore olteriyk 0 aar ln ons bedt rijn. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN". 22) EERSTE DEEL. Beste vriend, zeide hy, wat gij van mij vraagt, moet zoo gemakkelijk zijn als gij het maar verlangen kunt. Gij hebt hem maar te volgen, af te spie den en binnen korten tijd zult ge hem in den grond kennen. Ik dank u... En gij zegt dat men hem op ieder uur in den kring vinden kan? Des voormiddags, op den middag en er na. Buiten de maaltijden i9 hij altijd rond de speeltafels, die hij enkel verlaat, na het verlies van den laatsten louis, dien liij links of rechts h°eft kunnen leenen.. Dat kon zoo niet blijven duren, die hij bedrogen heeft keerea zich van hem af gelijk ik Men vreest en ontwijkt liem. Eenige maanden geleden was hij, naar het schijnt wederom in het bezit gekomen van een ronde som geld, maar hij wa9 al spoedig weer zoo arm als tevoren. Hij speelt als een dwaas, met eene zenuwachtige drift en men heeft hem reeds op heeterdaad van bedrie ger betrapt. Den een of anderen dag of nacht zal men hem op straat werpen. Indien gij hem een inlichting te vragen hebt, stel het niet uit, want ik geloof va9t dat wij hem hier niet lang meer zullen zien. O, misschien zal het nog zoo gemakke lijk niet zijn hem de inlichting af te koopen die ik van hem verlang te bekomen, 't Is mogelijk dat hij ze zelf niet bezit, maar hij kan mij op den weg helpen dien ik zoek en zoo zou hij rnjj reeds veel moeite sparen. Boisdéant wierp nog een mispr ij zenden MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN WAALWUK. blik op baron Cazéres, die zich in de verte tussehen de menigte van wandelaars be woog, waarna hy antwoordde: Gy zult niet veel voorzorgen behoeven te nemen by hem, geloof rny. Ik ben er zeker van dat liy zich voor een weinig geld zal laten omkoopen. Natuuriyk gebruikten de twee jongelingen samen het avondmaal in den kring, maar Alexi9 was eene eerste maal teleurgesteld in zyn verwachting, want in stryd met zyne gewoonten, woonde Cazéres het eetmaal niet by. De baron was ongetwyfeld op zoek naar eenige onmisbare goudstukken om 's avonds by het spel zyn kans te beproeven. Zoodra het spel begon zag men hem dan ook op den dorpel der deur verschenen. De bank werd bespeeld door een jongen speler, die eenige honderden franken waagde en ze al spoedig zag verdwenen. Dan was het de beurt aan den baron en hü legde een vyftigtal gouden Louis op de bank. Eerst waren de uitslagen hem gunstig en in korten tyd had hy een groote hoeveelheid bankbriefjes en een grooten hoop goudstuk- ken voor zich liggen. Dit had hem voldoende moeten zyn, en Baron Cazéres scheen er zoo over te denken, want zoodra zyn eerste spel geëindigd was, verliet hy de zaal. Alexis Monteray, in het midden der zaal gezeten, had den baron geen oogenblik uit het oog verloren. Hoe zou hy aan dien ellen deling het adres zyner vrouw gaan vragen? Was de plaats waar de arme moeder van Itenée zich was gaan verschuilen by hare terugkomst van Ny-Slott, hem wel bekend? Had hy haar nog wel weergezien sinds zij door het nieuws over deu dood barer doch ter in de diepste wanhoop moest gedompeld zyn? In alle geval en voor alles moesten er groote voorzorgen genomen worden, dacht Alexis Monteray, om met dien booswicht in betrekking te komen. Hy moest vooral on bekend biyven. en niet zeggen of laten ver moeden. Waartoe hy liet adres van mevrouw Cazéres noodig liad. Indien de baron de wonderbare redding van de ongelukkige Renée vernam zou hy niet aarzelen aanstonds dat geheim tegen het gewicht van goud te gaan verkoopen aan den voornaamsten belanghebbende, graaf Wladimir Paloutine zelf. Terwyl Alexis klein spel speelde, enkel kaarten in de handen nam om zyne opmerk zaamheid te kunnen bewimpelen, volgde hy met aandacht de minste bewegingen van den baron. Deze was teruggekeerd, want de bank briefjes en goudstukken welke hy in zyne zakken voelde, lieten hem geen rust, zoodat hy geen twee minuten op dezelfde plaats biyven kon. Gedurende ruim drie uren aarzelde baron Cazéres, maar opeens kon hy het niet lan ger meer uitstaan en hy zette 5000 frank op de bank. Maar ditmaal keerde de kans liem op ver bazende wyze den rug toe. En het was met een byna ongelooflyke snelheid dat de vyf- duizend frank verdwenen. Dan verloor Cazéres er het hoofd by. Zyne oogen werden bloedig rood, zyn ge laat werd met een doodsche bleekheid over- togen. en, hygend, overdekt met een soort van doodszweet, zag hy zyne laatste brief jes van honderd frank den weg der eerste volgen. Eén slag bleef nog te doen. Alexis Monteray volgde dit tooneel met angstig kloppend hart. Een inwendig voorgevoel zei hem, dat er daar, in zyne tegenwoordigheid, een schrik- keiyk drama ging gebeuren. De brieventascli van den baron lag op de tafel op de plaats waar liy de kaarten gaf, onder het bereik zyner liand. Op dat oogenblik liet Cazéres de kaarten ontsnappen die liy in de banden hield en deze vielen op de brieventasch. De baron nam ze op, maar terzelfder tyd wist hy een pakje andere kaarten die zich in de brieventasch bevonden, behendig onder de eersten te mengen. De toer, men moet het bekennen, was meesterlik uitgevoerd. Alexis Monteray geloofde de eenige te zyn die deze kunstgreep gezien had. Hy bedroog zich. Een der spelers, achter baron Cazéres staande, waakte en had ook het bedrog be merkt. Hy had hem volkomen goed de kaarten uit de brieventasch zien nemen. Gedurende eenige oogenblikken kon de baron zich gered gelooven. De inzetten wa ren gedaan en hy gaf de eerste kaarten toen een hand zwaar op zy*n schouder neerviel en een andere hem de kaarten ontrukte, terwyi een gebiedende stem beval: Telt de kaarten van de bank, Cazéres speelt valsch. Ik heb hem een pakje kaar ten by zyn spel zien voegen. De speler die aldus sprak, was niemand anders dan Raoul de Boisdéant. De kaarten werden geteld en in het spel der bank werden twaalf kaarten te veel be vonden. Wi^J; meer is, er werden nog andere pakjes kaarten in de brieventasch gevonden. De spelers en vooral die verloren hadden, waren woedend. Zij grepen den bedrieger by den kraag, schudden hem met geweld en stampten hem naar de deur. Wel, ik ga vertrekken... Ik vertrek, riep de bandiet onbeschaamd, met opgehe ven hoofd en uitdagenden blik. Ik vraag slechts om uitleg te geven. Dat alles is enkel liet gevolg van een betreurenswaardige ver gissing... een ongelukkig samentreffen... Ik zal vertrekken... ik vertrek... Daar de spelers niet spraken van de po litie te roepen, begon baron Cazeres zich reeds gerust te stellen. Weldra bevond hy zich op den boulevard. IIy was alleen. zyn gebutste hoed en zyn verfroihmelde kleeren gaven getuigenis van de worsteling die hy ondergaan had. De toestand was niet rooskleurig. Zijne laatste biljetten van honderd frank waren in de macht van den vyand gebleven, op de speeltafel, naast de valsche kaarten. Niets meer, niets, zyne zakken waren nu ledig. Welaan, zeide hy. er is niets aan te doen. ik moet nog eens naar myne vrouw terugkeeren. Deze woorden in schyn zoo toevallig uit gesproken, hadden nochtans hevig zyn hart doen kloppen. Achter een dagbladenkiosk, die op dat nachtelyk uur gesloten was, daar verscho len om Cazéres te bewaken, had Alexis het middel om zich ongezien achter de kiosk te verbergen en wat hy gehoord had was wel geschikt om zich te verheugen. Baron Cazéres vervolgde nu zyn weg in Mfjnhardt's Borsthonlngslroop f 0.60 Mijnhardt'a Thijmsiroop f 0.75 Anga-siroop (ook bij Kinkhoest). f 1.75 Bij Apothekers en Drogisten <le richting van den steenweg van Antin. 't Is nu nog te Zien, mompelde hy in zichzelf, of zy my wel zal willen ontvangen. Ha. ha, hetzy zy het wil of niet. toch raak ik bij haar binnen, want ik heb de wet voor my. wy z,yn immers noch wettig noch on wettig gescheiden. Zy zal er zich in moeten schikken. Aan het uiteinde der Saint-Ouenlei had de ongelukkige mevrouw Cazéres een onder komen gezocht na het laatste en sclirikkeiyk ongeluk dat voor altyd haar leven gebroken had. Op het oogenblik dat zij zich gereed maak te om naar het Zuiden te vertrekken, waar i zy Renée zou terugvinden, die naar Nizza zou gebracht worden, had zy te Parys een brief ontvangen van Wladimir, die haar in hartverscheurende hy zonder beden de schip breuk en de vreeseiyke dood van Renée meld de en waarin hy zeide hoe hy zelf slechts door een wonder aan de schrikkeiyke ramp ontsnapt was. Kan men zich wel de wreede wanhoop dier arme moeder voorstellen? zy was door overmaat van smart en droefheid in een zoo ziekeiyken en koortsigen staat vervallen, dat zy In weinige dagen tyd nog maar de scha duw van zich zelve was. Daar zy zich zonder hulpmiddelen bevond had zy in dat klein hotel haren intrek ge nomen. dat gehouden werd door een vroe gere dienstbode van mevr. Cazéres, Rozalie Chapuis. Zoodrn mevrouw Cazéres. hare oude mees teres, zich tot haar wendde en een beroep deed op hare edelmoedigheid en op haar goed hart, had zy haar een kamer aangeboden. Al de geldmiddelen der baronnes waren uitgeput. Tn het hotel van Rozalie Chapuis had zy dus een onderkomen gevonden en bewoonde een zindeiyke en ruime kamer op de eerste verdieping. Rozalie had er op ge- J staan, dat hare oude meesteres zoo goed mogeiyk gevestigd was. Gy zult my later betalen, mevrouw de baronnes, had zy haar gezegd, later, wan neer gy geld hebben zult. De kamer welke ik u geven wil is niet verhuurd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1