Dienstbode Ol - en r lenloonslellinilfi Afbraak. Ie Dennen-Masthout publiek aanbesteden: Hserendg_Eoed8refl. Deurwaarder Gerris Deurwaarder Gerris i» iii Hl UPS ARGENTA Houtkoop ÜL Houtkoop en Bericht jan Inzet. PUROI INZET. Spfifkëiiok's Kindermeel HOOILAND üolaris Mitittoop veilen en verkoopen: Notaris Middelhoog KINDLRZtLP Het is In Uw belang De Rooij-Bourgonjen, Gevraagd Dienstbode of Dagmeid. HEER vraagt gevraagd Te Koop etc. Houtverkoop BI ue Band Tijdschrift m Notaris Canters verkoopen Notaris Canters Notaris Canters verkoopen Notaris RIETRA Vraagt C JACOBS Zn., Motaris h. Schaap, Ribben, Schrooten, Planken, enz. de oude K*K Kerk met Woonhuis P. C. DE R00IJ, publiek verkoopen publiek ter koop en Vraagt Uw winkelier "Irét Eerste Nummer van het publiek verkoopen KLWERBLAD HAARLEM **316 Winkeliers van Waalwijk en Om sirs ken ADVERTENTIëN. Voor de vele blijken van deel neming ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader Jacobus Henkelman, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller raam W. HENKELMAN. Waalwijk, 23 Jan. 1925 34113 Voor de vele blijken van deel neming bij het overlijden van onzen hartelijk geliefden Echtge noot, Vader, Behuwd- en Groot vader Wouter Gl|sbert Schoep ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam Wed. A. SCHOEP Snijders. Waalwijk, Jan. 1925. 34112 voor Breda een netie in klein gezin. 34086 Brieven onder No der adver tentie bureau van dit blad GEVRAAGD een flinke Hoog loon. 34002 MAX GOVAERTS, Café Restaurant „De Korenbeurs" MET PENSION. Brieven Bureau van dit Blad onder no. der advertentie. 34114 voor eenvoudig werk. Aanvangsalaris f 500.- per jaar. Brieven onder no. der advert. Bureau van dit Blad. 34106 Comité: Huisvesting en Verkeersre geling. Bovengenoemd Comité ver zoekt belanghebbenden, die pension houden of kamers wenschen te verhuren, enz., gedurende de a. s. Tentoon- stellingsdagen,daarvan schriftelijk opgaaf te doen, met duidelijk adres, omschrijving enz., aan on- dergeteekende, alwaar ook de noodige inlichtingen zijn te ver krijgen. 34103 Namens het Comité van Huisvesting en Verkeersregeling, H. VAN TUSSENBROEK, A 143. Secretaris. Het R K. KERKBESTUUR van HERPT, is voornemens voor Inschrijvingsbi'jetten op zegel in te zenden vóór Zaterdag 31 Januari 1925, 12 uur, aan den ZeerEerw Heer PASTOOR, al waar verdere inlichtingen te bekomen zijn. 34097 een partij 34115 als Opleggers Kekkepalen Boonstaken ^olderboomen rasteringpalen en ander gerief BILLIJKE PRIJS. KAATSHEUVEL Hooge Zandschel 227. Handel In Steenkolen. HET ARCHITECTEN.BUREAU VAN REE BOSSAERTS te WAALWIJK, zal namens zijn principaal den Heer J. P. van der H e ij d e n te Waalwijk, op Zaterdag 31 Januari 1925 des namiddags i ten 4 uur in het Café van den Heer A. VAN DER PLUIJM (Haven Waalwijk.) Het maken van een af zonderlijke bovenwo ning in het bestaand woonhuis van den be steder te Waalwijk. Bestek en teekening ad f3— per stel verkrijgbaar bij het Ar chitecten-Bureau voornoemd. Res titutie f 1.50 na ongeschonden inlevering. Aanwijzing volgens bestek. Dagelijks inlichtingen te be komen De Architecten, JOS. VAN REE. 34116 ED. BOSSAERTS. te Waalwijk, zal Maandag 26 Januari e. k. 's nam. 2 ure achter het huis bewoond door den Heer W. BREKELMANS te Waalwijk St. Ant. Straat 94, ten verzoeke van zijn principaal k contant wo. Mahoniehouten- en andere tafels, kleerkast, Stoelen, Kachels, schilderijen en verder huishoude lijk gerief, Voorts 6 hardsteenen touwtafels, 2 schaafblokken, schaaf- en blan- cheermessen, uitzetters, prima slijpsteen, vat loóiersvet, 2 com plete meetapparaten voor de schoenmakerij, copieerpers. hand wagen op veeren. jongensrijwiel, rijzadel met trens, benevens een goed afgerichten 3'/2 jarigen jachthond „iersche Setter." Een uur voor aanvang verkoop te zien. 34093 te Waalwijk, zal Woensdag 28 Januari e.k. voorm. 10 ure aan de schoen fabriek der Fa. C VOS te Capelle „Heistraat" ten verzoeke van den Heer Curator in haar faillissement k contant 85 paar molièrs, een-, drie- en kruisbandschoenen, stoffen en le deren pantoffels, gesp schoenen, boventuig, schoenvilt, doornaai- en koppelgaren, 145 stanzmessen, enz. Zoomede 1 heeren en 2 dames rijwielen, waschfornuis 120 L, hondenwagen op veeren, trekhond met tuig, knoopsgatenmachine, lederafval, etc Een uur voor den aanvang der verkooping te zien. 34094 AAN DE HAVEN te Waalwijk, op Donderdag 29 Jauuari 1925 voorm. 11 uur voor den heer BRAAT te MADE ten overstaan van waaronder, 34098 aan Uw stroomrekening en bescherming van Uw kostbare oogen: dat geven U Philips Argenta-Lampen met haar heerlijk zacht licht. Het prijsverschil tusschen een gewone lamp en een echte Philips Argenta Lamp is zoo gering, dat nu iedereen haar voordeelen kan genieten. Dus: iC «I' O te Drunen, zal op Donderdag 29 Jan. 1925. voorm. half tien 355 koopen staande en gekapte Masi. 30 Schaarhout. 15 Takken en Knuisten Alles bij biljetten breeder om schreven. Bijeenkomst aan het Pessaerls- bosch, nabij het Kanaal. Men wordt verzocht, de staande Mast en het schaarhout vooraf te gaan zien. 34070 te Drunen, bericht, dat de door hem op Maandag 19 Jan. 1925 te Vlijmen geveilde onroerende goe deren na inzet en hooging thans staan als volgt: 34107 Koop 1 f 2000— 2 950— 3 1000— 4 (massa 1 en 2) 3100 5 1, 2 en 3) 4000 De toeslag blijft bepaald op Maandag 26 Jan. 1925, nam. 5 uur ter herberge van WILLEM I VAN OIJEN te Vlijmen. te Drunen. j zal op Dinsdag 27 Jan. 1925 voorm. half tien 96 koopen Masthout (staande- en gekapte). 35. Schaarhout. 10 Knuisten. Alles bij biljetten breeder om schreven. Bijeenkomst bij het hout van den Heer Godefridus Pijnenborg, ten zuiden der villa van Notaris i de Wijn. Men wordt verzocht de staande mast en het schaarhout vooraf te gaan zien. 34071 V Pijnlijke p Kloven als planken, ribben, latten, enz. TE DUSSEN,1* bericht dat de vaste goederen onder Meeuwen zijn ingezet Koop 1 f 2700— Koop 2 f 2800— Koop 3 f 4600— Koop 4 f 3500 Koop 5 f 2650. Koop 6 f 4050— Koop 7 f 2900 Koop 8 f 2000— Koop 9 f 1500— Toeslag Dinsdag 27 Januari 1925 voorm. 11 uur precies bij JAC. HEIJMANS te Hill. 34111 HET ONOVERTROFFEN KINDERVOEDSEL. Waar andere voedingsmiddelen falen, succes verzekerd. 33472 Verkrijgbaar: Dames de Bree, WAALWIJK. Jos. Baaijens, (v.m. BESOIJEN). Wed. J. van Lier, (v.m. BAARDWIJK). A. van Dongen, SPRANG. Wed. H. Wordragen- van de Ven, VLIJMEN. Openbare Verkooping van onder WAALWIJK. Op Vrijdagen 6 en £3 Fe bruari 1925. telkens des voor middags om 11 uur In het Hotel VERWIEL te Waalwijk, zal te Capelle, ten verzoeke van den E.A. Heer C. G. H. H. MEIJER te Sprang, in het openbaar Onder WAALWIJK. In Sectie A. KOOP 1. Een perceel Hooiland over de Hooigracht Nr. 199. groot 2 Hectaren 7 aren 70 centiaren. - KOOP 2. Een dito perceel aldaar Nr. 632, groot 1 Hectare 45 aren 80 centiaren. KOOP 3. Een dito perceel aldaar, Westwaarts van en naast den vorigen koop gelegen Nr. 630 groot 1 Hectare 6 aren 40 een- j tiaren. 34122 De perceelen zijn vrij van huur en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. te Capelle, zal op Zaterdag 31 Januari 1925,1 des namiddags om twee uur bij het Hotel van den Heer J TEU- NEN te Waspik, ten verzoeke van den Heer Adr. BRAAT te Made 34110 OUDEEWEELDÊ om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, W A A L W IJ K. VRAAGT MONSTER, PROS EN CONDITIËN. Verschenen voor de GRAM0PH00N de populaire en schitterende Marche bijgenaamd „DE PLATTE". Verder de nieuwste, succesvolle muziekplaten van Duo Hofmann. Let op Maakt kennis met onze prima qualiteit Vioolsnaren en verdere benoodigdheden. Gramaphoons, Pathéfoons en Cithers. EEEEE 34092 WAALWIJK 4, bij de Haven. 1ens lesparina - I .MEVDOUWJe- SPRAK DE KINDERDOKTEC HE5T U DAAROVER GEEN VERDRIET DIEROODE PLEKJES OP Z'/N DI/TJCS ZVN WEQKEL'/K ZOO HEEL ERNSTIG NJCT CAT GAAT IN EEN RAAR DAAGJK OVER EN ALS U DAN HET KINDJE WASCHT MET WAT IKUTHAN5 WOC CA 5CHC/VEN HE07 U DAARMEDe NOOIT MEER LAST 't MEVROUWTJE LAS TOEN WAT DE DOKTER WEL VOOR RECEPT GESCHREVEN HAD DAAR STOND MET GROOTE DIKKE LETTERE PC KINDERZEEP NSAN 1KLAWERBLAD MCQK. MET DOKTERSVERKLARING COLONËL B9SEV,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2