WITTE BIOSCOOP ..MOEDER" -W% Ifl Naar Canada AMSTEL-BON Oralis een tweede groote doos No. 12 Mie Hoest-artikelcn J. 0. li. tl EE DË STEBELIIKE HYPOTHEEKBANK Pandbrieven a 101 pCt. t J. OLEKAN De groote BALANSOPRUIMING A. M E IJ RI N G, -m begint Maandag 26 Januari a.s. "ïllmè Cre reem Behangselpapieren 1925 Frits Van Bladel -Waalwijk WAALWIJ K. Zaterdag 8 uur - Zondag 6 en 8 |2 uur PRACHTIG BIJPROGRAMMA. Zaterdag 31 Jan. en Zondag 1 Febr. begeleid met pra htig Strijkmuziek. via Canadian Pacific Plaatsing op boerderijen Schapenmarkt 1-3 - 's-HERTOGENBOSCH Daar vindt U buitengewone koopjes in: Neemt gelden in deposito en Rekening-Courant. Sanapirine Tabletten, Abdijsiroop, yicto Borstsiroop en Borsthoning Gist Tamine Tabletten, De Drogisterij „De Gaper". HEDEN ONTVANGEN: W. v. d. Heijden. GEBR. SCHOEP, WAALWIJK. Bloemwerken, Tafeldecoraties, vertoonen wij In ons theater het geweldige hoofdnummer Prachttg spel. Spannend van het begin tot het eind. Enorme brand in natuurlijke kleuren. EEN MEESTERWERK OP FILMGEBIED. 34121 Vlammen loeien, binten kraken De stoomspuiten sissen, stampen, ratelen Paarden hollen, hun manen fladderend in den wind, fantastisch in rossen gloed, als dieren uit een legende Het publiek huivert zucht van spanning weet daar boven een onschuldig meisje, opgesloten in een onwrikbare brandkast, omringd door vuur 1 Een kreet van afgrijzen uit duizenden keelen De schurk, de duivel uit het verhaal is van het dak te pletter gesprongen Zie Men klimt de schier eindelooze ladder op Verstikkende rook wolken banen zich een weg door de gebroken vensters Men gaat probeeren het slachtoffer te reddenDe ladder kraakt, zwart geblakerd, kan zij nauwelijks het gewicht van een man torschen WIE IS DIE HELD, aan wiens kleeren de vlammen reeds lekken, die met een afschuwelijk gevaar voor oogen alles trotseert om boven te komen Elkeen herinnert zich zeker nog wel de mooie film „HET DERDE ALARM". Dit werk is nog mooier. brengen wij U den aangekondlgden tilm: De iilm „MOEDE R" liep in NEW YORK 52 weken achtereen. CHICAGO 50 weken achtereen. ClNCINATl 50 weken achtereen. PHILADELPHIA 25 weken achtereen. van geschikte werkkrachten, die de reiskosten kunnen betalen. Vruchtbaar land, nabij spoorwegen en markten, in huurkoop op 34-jarige termijnbetalingen, na verkregen ervaring Deskundige en betrouwbare inlichtingen, benevens brochures, gratis bij Canadian Pacific Railway,Company Afdeeling Kolonisatie en Ontginning. 33769 Coolsingel 91, Rotterdam, (Let op het juiste adres). en N V. VAN KUYK VAN ROER, Franckenstr. 6. NIJMEGEN Geregelde passagiers-, vrachtgoederen- en pakketdienst. Iedere kooper van één groote doos No. 12 der alom bekende prima ontvangt daarbij tijdelijk tegen inlevering van deze advertentie bij zijn winkelier Naam winkelier invullen - Woonplaats en adres winkelier inv Men ontvangt das TWEE doozea en betaalt er EEN. Knip deze advertentie uitZe heeft waarde 11 Deze bon is geldig tot 27 Januari 1925 en inwisselbaar bij alle winkeliers en schoenzaken. 34079 Alleen ingevulde Bons zijn geldig. Winkeliers kunnen de van het publiek ontvangen bons weder inwisselen tot 10 Februari 1925 tegen doezen Amstel No. 12 bij hun eigen grossiers en bij de grossiers, Wed. H. L. van MoIPauwels, Nieuwkuik, J v. Engelen- Staal, Stationstraat en Grootestraat Waalwijk, A. Boon. Geer- truidenberg, J. J. de Jong Zn., Raamsdonksveer. zijn tegen laagsten prijs verkrijgbaar bij Drogisterij 34095 Grootestraat, WAALWIJK. Voorfl 10 bons wordt fl 0 50 terugbetaald. 33600 Alleen bij TH. LÖ VENTHAL. Grootestraat 375. W A A L W IJ K. Anna Paulownastraat 20 te 's-GRAVENHAGE. in coupures van f 1000.f 500.en f 100. "Verkrijgbaar ten kantore van de Heeren: W. TIMMERMANS ZONEN, Kassiers te WAALWIJK. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Havinstraat 5 (nabij 't Station) 'b-Hmtogbnbosch. Adviezen en bijstand met be- trekking tot processenstraf zakenfaillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bjj Rechtbank als bij Kantongerecht, tnnen van Schuldvorderingen, regeling zaken van debiteuren inet hunne schuldeischers, matten van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. N.B. Bij niet inkomen der schuldvorderingen in der minne, worden geen kosten in rekening «rehrarht 2290 van 34109 FIJN KRISTAL, GLASWERK, PORSELEIN EN AARDEWERK. THEE-, ONTBIJT- EN TAFELSERVIEZEN. WASCHSTELLEN, KEUKENSTELLEN. PENDULE-STELLEN met volle garantie. LAMPEN. KLEINE MEUBELTJES als WERKTAFELTJES EN SIGARENKASTJES. ROOKSTELLEN, SCHOORSTEENSTELLEN - HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN- ZAKDOEK-, BOORDEN-, MANCHETTEN-, DASSENDOOZEN. DAMESTASCHJES - PORTEMONNA1ES PORTEFEUILLES. ALPACA-LEPELS EN VORKEN. - TAFELMESSEN 60 EIGEN KANTOREN 33346 KAPITAAL EN RESERVE 19.060.000. WAALWIJK GROOTESTRAAT. TEGEN INFLUENZA EN GEVATTE KOUDE. VOOR KEEL EN BORST AAN OOENINGEN HET BESTE BLOEDZUIVEREND MIDDEL 34040 ZIJN STEEDS VERKRIJGBAAR IN Fa. OR IE DUMOUL5N, J Depót Nutricia. Markt, - WAALWIJK. Telefoon No. 123. DE NIEUWSTE aan scherp concurreerende prijzen. Alle papieren zijn uit voorraad leverbaar. ZIET ONZE ETALAGE. 33721 Aanbevelend, Glas-, Verf- en Papierenhandel. Grootestraat, WAALWIJK. 1 DIPLOMA BLOEMSCHIKKEN der Koninkl. Mij. voor Tuinbouw- er. Plantkunde en van den Ned. Tuinbouwraad. Aanbevelend, Sub. Agenten, Telefoon No. 102, BEVEELT ZICH AAN VOOR DE LEVERING VAN ALLE enz. enz. 33330 - VOOR ALLE GELEGENHEDEN. Middernacht-Alarm". Amstel Schoencream ÈtU No TR7W. ADVERTEREN DOET VERKOOPEN INDIAN SCOUT f 875.-.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3