SE ECHO VAN HET ZUIGEN Abdijsiroop 11 Genees Uw hoest voordat het te laat is!! TWEEDE BLAD. LAND- EN TUINBOUW. Wat iedere maand te doen gcejt. (2e helft Januari.) Nadruk verboden. Zeiden we een vorige maal niet, dat de winter voor den landbouwer, be halve een tijd van rust. moet zijn een tijd van leering en ontwikkeling Dat wil ook zeggen dat hij ook moet overwegen, wat straks te doen, dat hij moet vooruitzien en voorbereiden. Een paar voorbeelden willen we hier geven, 't Is een natte oogsttijd ge weest, de granen stonden te lang buiten en waren onderhevig aan be derf. De hokken op 't veld waren vaak groen. Veel zaad, dat uitgeschoten was zal dan ook ongeschikt zijn voor zaaizaad Prof. Ritzema Bos schreef in de „Tel." Het laat zich verwachten, dat van zeer vele partijen graan, in dezen zomer gewonnen, minder dan de helft der konels na uitzaai zal opkomen". Men moet er daarom op rekenen, dat het allerwaarschijnlijkst is. ja zoo goed als zeker, dat veel graan met kiemschirnmels bezet is En dat het derhalve gewenscht is het zaaigraan te ontsmetten, wat men trouwens met het oog op de bestrijding van steen- en stui'brand bij tarwe en gerst, en met het oog op de strepen- ziekte bij gerst, toch ook zou doen Men ontsmette dus hefst met Uspulum of met Germisan, door welke middelen geen of althans zeer weinig schade aan de kiem wordt toegebracht. Per H.L. wende men aan 100 gram Uspu lum. opgelost in 3 L. water, of 50 75 gram Germisan, opgelost insgelijks in 3 Liter water. In 't algemeen dooden de ontsmettingsmiddelen niet slechts de ziektekiemen van steen- en stuif- brand en strepenziekte en ook de kiemschirnmels, maar zij bespoedigen ook het kiemingsproces van den graan korrel Een andere zaak, welke thans de aandacht vraagt van menigen landbouwer is: Zal ik al of niet Zomergerst verbouwen. En er is een sterke wijziging gekomen in het oor deel hieromtrent; bepaaldelijk in het Noorden van ons land. Vroeger be schouwde men Zomergerst als een noodgewas: als de wintergerst was vernietigd, 't zij door de strenge koude, of door het onkruid of door slakken, dan nam men zijn toevlucht tot Zomergerst. Thans, nu de Svalófer Zomergersten bij lange niet zoo be- invloed blijken te worden door de slechte weeromstandigheden als de productie der wintergerst, durfde men een krachtiger stikstokbemesting toe passen. Dientengevolge verkreeg men overal krachtiger en voller zomergerst- gewassen en een steeds hooger stij gende opbrengst. De toestand is dus buitengewoon veranderd. Weliswaar zijn er factoren ten voordeele van de wintergerstteelt aan te wijzen o.a het voor den land bouwer gelegener tijdstip van rijpen, doch daartegenover kan op diverse andere feiten ten gunste van zomer gerst worden gewezen, te weten: le geen risico van vernietiging in den herfst, den winter of 't vroege voor jaar; 2e dat verschillende lastige en schadelijke onkruiden, b v. wintergras, kweekgras, enz. wordt verstikt3e dat de korrelproductie niet in die mate, door slechte weersinvloeden wordt gedrukt. We laten het bij deze paar voorbeelden. Voor akker en tuin. We hadden het hierboven over ontsmetten van zaaizaden. We noemen als erkende bestrijdingsmiddelen Germisan en Up- sulum. Den laatsten tijd is hieraan toegevoegd Uspuium-Trockenbeiz Uspulum-droogontsmetter. Dit is een middel, dat in drogen toestand met het zaad vermengd, als zaadontsmet tingsmiddel dienst doet. Elke toevoe ging van water is uitgesloten, zoodat het lastige nadrogen achterwege blijft. Een ander voordeel van het middel is, dat het dient ter conserveering. Dit is vooral van belang voor zaai zaad, aardappelen, bloembollen, enz., welke in ongunstigen toestand ver- keerend. gedurende langen tijd be waard moeten worden. Door gebruik te maken van „Uspulum-droogont smetter" wordt de schimmelwerking voorkomen, en behouden de zaden, bloembollen aardappelen, enz. hun oorspronkelijke kracht. Voor de con serveering van bloembollen o a. voor export is het Uspulum-droogontsmetter het zekerste middel. Dr. Franck te Wageningen wijst ook op de vele slecht gewonnen erwten. Hem bleek dat bij 42 pCt. der onderzochte erwtenmonsters voor meer dan 20 pCt. door een ziekteschimmel Ascochyia Pisi, was aangetast Die aantasting heeft verschillende stadiën. Is de aantasting erg, dan kunnen, ook al wordt na onderzoek de kiem- kracht in een vrij groot cijfer aan gegeven, zeer vele kiemplantjes in ontwikkeling achterblijven of ten gronde gaan. De abnormale kiemplanten wor den namelijk ook als gekiemde zaden gerekend. Men houde hiermee rekening Behalve de „kiemkracht" dient men ook den gezondheidstoestand der erwten te kennen. Dit kan men aan vragen. Laat die toestand veel te station ongevraagd en gratis een op merking dienaangaande aan de kiem- kracht opgave toe. Door de firma Van der Eist en Matthes te Amsterdam is uitgegeven een geïllustreerde kalender voor land en tuinbouw samengesteld door den heer C A G. Spaan, landbouwkundig ingenieur te Utrecht De kalender ziet er zeer goed uit en de illustraties hebben natuurlijk alle betrekking op het land- en tuin bouwbedrijf en de onderschriften be vatten nuttige wenken voor de boeren omtrent alles, wat het bedrijf betreft. BUITENLAND. De nieuwe Duitsche rijkskanse lier heeft gisteren in den rijksdag de regeeringsverklaring afgelegd. Daarin stelt hij zich op den grondslag van de grondwet van Weimar en van de Lon- densche conferentie. Verschillende belangrijke sociale wetten zullen inge diend worden. - Briand heeft in de Fransche Kamer een krachtig pleidooi gehouden tegen de opheffing van het gezantschap bij 't Vaticaan Hij wees erop dat a"e landen er 't grootste belang bij hebben, nu onderhandelen Rusland en Amerika weer- over het herstel daarvan. BINNENLAND. De mijn-directies in Limburg hebben d.d. 21 Januari aan de Con tract-commissie een schrijven gericht, waarin zij mededeelcn, dat de bij voort during ongunstiger wordende toestand voor het Nederlandsche Mijnbedrijf, liet haar onmogelijk maakt, zich aan de tegenwoordige loonen langer te binden dan tot 1 April a.s. en dat zij daarom genoodzaakt zijn de bestaande loon- overeenkomst tegen dien datum op te zeggen. De Nederlandsche Spoorwegen. Men heeft onder ons spoorwegbe- stuur. naar het Vad. verneemt, hoop, het nog altijd bestaande tekort in '25 in te halen. Voor het zoover is, kan moeilijk aan tariefswijziging worden gedacht, hoewel men den druk van liet publiek onder de hooge prijzen mede- voelt. Niet onmogelijk is het intusschen dat reeds eerder een verlaging der tra- jectkaarten zal worden ingevoerd. Dat de vacantiekaarten dit jaar weer zul len uitgegeven worden, staat zoo goed als vast, maar de oude prijs zal nog wel gehandhaafd moeten worden. De directeur van gemeentewerken te Rotterdam, de heer ir. De Roode, die, zooals reeds werd gemeld, door de' Turksche regeering is aangezocht, zich te belasten met deir aanleg of verderen uitbouw van verschillende havens in Turkije, is te Angora aangekomen. Naar de Turksche couranten melden, zijn de desbetreffende besprekingen aan het commissariaat voor de open bare werken, na moeizame onderhande lingen afgebroken, wijl de heer De Roode een vast salaris van 2000 Turk sche ponden per maand (op het oogen- blik 2700 gulden, dus 32.400 gulden per jaar) voor zijn werkzaamheid ver langt. De Turksche couranten voegei» hieraan toe, dat de regeering terecht zulke aanspraken overdreven heeft ge acht. intusschen den spijker op den kop geslagen. Hij houdt zich nog steeds verborgen en heeft aan de centrale recherche alleen nog' medegedeeld de gegeven aanwijzingen niet uit eigen ervaring te hebben. Hij beweert noch Van M. noch öusch persoonlijk te hebben gekend Wel kent hij een der metse laars. Hoewel door de bekentenis de schrijver niet langer wordt gezocht, zou de recherche het niettemin op hoogen prijs stellen, indien hij zich desnoods onder geheimhouding aan meldde. om verdere verklaringen af te leggen. Nog kunnen we mededeelen dat v. M. na veel omhaal tot zijn bekentenis is gekomen en steeds tracht zijn per soon in een zoo gunstig mogelijk daglicht te stellen We lezen in „Het Volk" Van olficieele zijde werd ook heden geweigerd de pers in te lichten omtrent de wijze, waarop de moord op Busch is gepleegd. Wij vernamen echter dien- aangaande van betrouwbare zijde nog eenige bijzonderheden. J I. Zondag heeft Van M. aan een geestelijke, vermoedelijk ds. Le Roy, met wien hij een onderhoud had ge openbaard. dat hij zijn geweten be zwaard voelde, daar hij van de ver dwijning van Busch meer afweet. Den verdachte is daarop aangeraden bij zijn eerstvolgend verhoor zijn geweten te ontlasten. Dit heeft hij, naar wij reeds berichtten. Miandag tegenover den rechter van instruciie gedaan. Van M heeft, zijn wij wel ingelicht, bij zijn toen afgelegde verklaring mee gedeeld, dat hij op den bewusten avond Busch ontvangen heeft en bij een ge- spiek over een geldkwestie een hoog- loopende woordenwisseling met hem heeft gekregen. Toen Busch hem daarbij bepaalde verwijten deed, zou Van M.. driftig geworden, Busch hebben aan gegrepen en hem, na een oogenblik tan vechten, tegen den grond hebben gesmeten. Busch bleef toen volgens Van M.'s lezing bewegingloos liggen en bleek dood te zijn. Van M verklaarde, dat het niet on mogelijk is, dat hij Busch toen hij met dezen worstelde, geworgd heeft. Zeker weet hij dit, naar hij voorgeeft, echter niet In ieder geval ontkent Van M. ten sterkste, dat hij het voornemen had Busch van het leven te berooven. Toen Busch levenloos op den grond lag, kreeg hij in zijn angst, dat zijn daad zou worden ontdekt, de ingeving het lijk te verbergen. Vooraf heeft hij zich toen het geld, dat Busch in zijn portefeuille had, toegeëigend. Volgens Van M. waren dit eenige duizenden guldens, belangrijk minder dan het genoemde bedrag van f 12.000. GEMENGD NIEUWS. Vóór eenigen tijd gelukte het commissaris Kramer eenig nieuw licht te brengen in een oude moordzaak nl. den in Kernstnacht 1918 gepleegden roofmoord op Gerrit v d Over, wonen de Nieuwe Laantjes te Scheveningen De politie heeft toen een vijftal personen gearresteerd als verdacht van dien moord. Zooals men zich zal herinneren was de politie door een toevallige omstan digheid ter oore gekomen, dat er voor het huis van v d O. een boom ge legen had, die in den nacht van den moord gestolen is. Van de indertijd gearresteerde personen hebben vier voor den rechtercommissaris bekend den boom gestolen te hebben. Zij beweren echter met den moord niets uitstaande gehad te hebben en ook niets er van te hebben geweten Tegen hen kon ook niets verzwarends worden aangevoerd, zoodat de Justitie geen termen aanwezig achtte, hen langer in arrest te houden. Voor den vijfden verdachte liep het onderzoek echter niet zoo gunstig af Tegen hem konden verschillende zeer bezwarende aanwijzingen inge bracht worden, zoodat een ernstig vermoeden bestaat, dat hij den moord gepleegd heeft. Naar wij vernemen is de irstructie in deze zaak gesloten en zal de Officier van Justitie binnen enkele dagen verwijzing naar de openbare terechtzitting verzoeken. De nmord op makelaar Busch. Het verhoor van den gearresteer den bouwondernemer v M is door den rechtercommissaris ook gisteren nog voortgezet. Weliswaar heeft hij gisteren bekend, doch de bijzondere mededeelingen, welke v M. daaraan toevoegde, schijnen van dien aard te zijn, dat de rechtercommissaris voor publicatie daarvan zeer bevreesd is Wel kan omtrent het ingestelde onder zoek nog worden medegedeeld, dat het slachtoffer door een kogel is gedood In hoeverre v. M mede plichtigen heeft gehad, zal het nader i onderzoek moeten uitmaken. Het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag meldt: De anonieme brief, die de commis saris van de Amsterdamsche centrale recherche eenigen tijd geleden heeft ontvangen en waarin mededeelingen werden gedaan* over den moord op den makelaar Busch, bevatte, zooals men weet. ook de mededeeling, dat Van M. meer zou weten van den enkele jaren geleden gepleegden moord op mr. Wijsman en den verleden zomer gepleegden moord met roof in de De Riemerstraat te 's Gravenhage. De Amsterdamsche recherche heeft zich toen in verbinding gesteld met de Haagsche politie, die deze aanwijzing grondig onderzocht heeft Uit dit onder zoek is gebleken, dat, wat het misdrijf in de De Riemerstaaat betreft, elk verband is uitgesloten De politie meent nog steeds, dat een man, die zich ter zake van inbraak en diefstal reeds in verzekerde bewaring bevindt, dezen moord bedreven heeft.Tegen bedoelden man zijn verschillende bezwarende dingen naar voren gebracht. Wat betreft den moord op mr. Wijs man uit het onderzoek is tot heden toe niet gebleken, dat er eenig verband tusschen beide misdrijven bestaat. Het onderzoek van de Haagsche politie wordt ten zeerste bemoeilijkt door het feit, dat de schrijver van den anoniemen brief zich niet komt aanmelden. Men zou hem dan kunnen vragen op welke gronden hij den moord op mr. Wijsman er bij betrokken had en zijn getuigenis j zou misschien van groot gewicht kun nen zijn. Omtrent het autoongeluk te Nijmegen nog 't volgende Kort geleden was tusschen den heer O en de Duiische dienstbode het plan gerijpt, om dëze week samen te vertrekken naar Amerika. Alles was voor dit vertrek heimelijk in gereed heid gebracht. Wat er in de laatste uren van zijn leven is omgegaan in den heer O. zal nimmer bekend wor- Zondagmorgen door de politie over de grens gezet op transport naar haar woonplaats in Duitschland. Reeds geruimen tijd scharrelden in de omgeving van Thorbeckegracht te Zwolle, nabij het kantoor en de op slagplaats van dhr. A. B. ongustig uit ziende personen, die in die buurt overigens niets te maken hadden. Dat bezoek waaraan erdergeen aandacht geschonken werd herhaalde zich de laatste weken meer dan eens en achieraf gezien, met de bedoeling om te inspec- ieeren de komst en het vertrek van hei personeel, en de inrichting van het kantoor. Dinsdagavond 8 uur is het tot een overval gekomen. Drie gemaskerde bandieten drongen het kantoor binnen gewapend met revolver en gummistok juist toen de heer L C Peters, kantoor öediende aldaar, zijn bureau verlaten zou. Hij trok z'n jas aan, om heen te gaan, toen hij menschen hoorde binnenkomen. Direct daarna werd de kantoordeur opengegooid en tot z'n grooten schrik drongen drie gemaskerde kerels binnen. De eerste sprong direct over het hek en riep: „Handen omhoog", terwijl no 2 een revolver voor den dag haalde, die op den heer P. richtte, en vergeefs trachtte het electrische licht uit te draaien, want van het derde brandende licht bevond zich het contact achter in het lokaal. Automatisch voldeed de heer P. aan dat verzoek De derde met een gum mistok gewapend ging voor hem staan en riep: „Het geldofje leven".' Eerst dacht de heer P. dat 't een grap was en zeide tot hen „Er is toch niets te halen".' Meteen gaf hij den heer P. een slag met de gummistok op z'n hoofd. Toen begon de heer P. luid te schreeuwen en te gillen, duwde den man met den gummistok van zich af en sloeg een groote ruit in, om de aandacht van de menschen te trekken. Op dit kabaal namen de bandieten ijlings de vlucht, zonder Iets te kun nen stelen. Mevr. Weyl die er tegenover woont vernam het geschreeuw en het lawaai van de stukgeslagen ruit. Op het zien der bandieten belde zij onmiddelijk de politie op. Een aantal inspecteurs, rechercheurs en agenten waren spoe dig ter plaatse, en onmiddelijk werd een onderzoek ingesteld. Nader vernemen wij dat de politie Dinsdagavond reeds een verdachte heeft aangehouden. Daar 'hij zijn alibi kon bewijzen werd hij weer op vrije voeten gesteld. Gistermorgen werden wederom twee personen gearresteerd, waar van het resultaat nog niet bekend is dierenarts hield hem terug, zeggende Meneer, wil u het touw weer losmaken. Want die hond ismijn hond 1 Op de gezondheid van uw hond dan en overgelukkig ging hij weg met het doktersbriefje. BURGERLIJKE STAN IX WAALWIJK. Van 1723 Jan. 1924. Geboren: Eduard Antonius z.v. P. J. Hurkmans en Helena M. Hamers J. A. M. z.v. B. Klijberg en Christina M. Sweens Adrianus M. z.v. J. C. Brabers en Anna C. Kruissen Ge- sina Ant. d.v. Egbert Smink en Joka. J. van der Aa Nicolrfas A. z.v. N. M. van der Hammen en Antonia J. Smits Cornelia M. W. d.v. B. C. Korthout en A. van der Pennen. ff uw.-Aangifte: N. L. Klerx 39 j. en C. J. van Huiten 29 jaar. Getrouwd: M. in 'tVeld 29 j. en Jac. J. Dalmaijer 32 jaar. Overleden: A. J. van Zeist, wedn. van A. Smits 67 jaar Adr. v. Beers wedn. van Jolia. Brokken 85 jaar Job. Kuijsten 4 jaar. Vertrokken: Johanna Maria Ob- bens naar Vugt Anta. Joh. v. We- sel naar Oudheusden Goverd. Corn, de Peffer naar Loon-op-Zand Corn. Went naar Nijmegen Mar. Joh. Sclioondermark naar Oirschot. IngekomenFranz Grass van Bes- seni D. Maria Vugts van Loon-op- Zand Geertruida v. Lier van Herpt A. G. v. Oostrum en gezin van Veld hoven Karl Johann Roos van Cleve D. Grietje Weurding van Genderen G. Hoogenboscli en gezin v. 's Bosch Anna Bakker van Weesp Anna van Haren van Woensdrecht J. W. v. d. Dungen van 's Bosch A. J. v. d. Pluijm van Rotterdam H. C. den Dunnen en gezin van Eetheu Hendr. M. F. de Roode van Venlo B. J. de Visser en gezin van Amsterdam Tlie- resia Reijnders van Nijmegen Wil- helmina Vogels van 's Bosch. RAAMSDONK. Van 1—15 Jan. 1924. Geboren: Catharina A. d.v. Guil- laume F. Stasser en Anna C. Munne- com Antonius J. z.v. Johannes E. Roosenbrand en Johanna A. van Wijn gaarden Cornelia P. d.v. Adrianus P. M. de Ruijter en Johanna P. Groe- nendaal Pieter z.v. Hendrik Storm Annetje van Gemeren Antonia Hoe men. in een droog" land een borrel krijgt Uit Oslo, Noorwegens hoofstad. komt het volgende verhaal dat bewijst tot welke middelen men zijn toevlucht neemt als men in een „droog" land eens van een glaasje geestrijk vocht wil genieten Men kan in Noorwegen geen drank krijgen dan op een briefje van den dokter. Nu kreeg een jaar geleden een Os- lnër op zekeren avond eensklaps trek ir/ een pittig glaasje van het een of ander. Doch hoe zich dat te verschaf fen Gelukkig, hij zag een naambord van een dierenarts en op straat zal vlak Dij een V'ij suffe hond. De wandelaar had een touw op zak, den, maar vermoedelijk heeft tenslotte hij siak dus het touw door den ring van de heer O. teruggedeinsd voor he: feit den halsband van het dier en belde zijn vrouw en kinderen onverzorgd in aan. Hij werd binnengelaten en spoe- Nijmegen achter te laten. j dig stond hij voor den dokter. O. heett de auto moedwillig in de Dokter, deze hond is er erg aan Waal gestuurd, hetzij bij volle ver toe. Ziet u eens bij de oogen. stand, heizij in een aanval van waanzin Ja goed is hij niet.'Hij moeffbnk met de bedoeling allen het leven te worden gewasschen. En daar die plek- benemen Mogelijk is het ook, dat hij ken moeten met alcohol worden inge- aldus zijn vrouw en kinderen wilde wreven, dooden en zelf ontsnappen. j Dat dacht ik ook al. -Het achtjarig dochtertje, dat als doorHier hebt u een briefje voor den wonder gered is, maakt het zeer wel. alcohol. De Duitsche dienstbode is reeds Alsjeblieft10 kronen. en W. d.v. Arnoldus J. Hooijmaijers en Wilhelmina Werner Johannes F. z. v. Adrianus S. J. Zijlmans en Johan na M. Bakx Cornelia J. M. A. d.v. Johannes C. van Strien en Adriana J. A. M. Keulemans Thomas H. z.v. Marinus A. Zwets en Maria J. H.Lips Petrus A. z.v. Adrianus C. Oomen en Johanna M. van Pelt. Overleden: Adriaan v. d. Pluijm, echtg. van Lucia van Appevé oud 79 jaar Dingena Smits, wed. v. Adria nus Blankers oud 77 jaar Cornelis Remeijsen echtg. van Maria C. Scha pers oud 57 jaar Petrus Fens echtg. van Adriana M. van den Kieboom oud 71 jaar Hendrina P. Spuijbroek, echtg. van Cornelis J. van der Swart, oud 59 jaar. HuweMjksaemgiftenDavid J. van Dongen 42 jaar en Adriana Kommers 39 jaar. GevestigdMartina A. Molewijk, van Vlaardingen Anthonia D. Bos- sers-Dank en gezin van Venlo. Vertrokken: Johannes F. Lips naar Princenhage Hubertus I\ Pols naar Rotterdam Klaske Jager naar El- burg Antonia E. Smulders naar Breda Margaretka A. Luijbregts n. Oosterhout Petronella Versleeuwen naar Schijndel Petronella M. Slits naar Schijndel Johannes M. Rasen- berg naar Rotterdam. ALM KERK. Over December 1924. Geboren: Evert Antonie z. van J. Toonen en A. Dekker Cornelis Wil lem z.v. E. v. d. Koppel en H. v. Loon Arie z.v. N. v. Burgel en C. v. Dru ilen Bastiaan z.v. G. de Peuter en M. de Bok Maaike d.v. A. v. Oud heusden en H. Nieuwonhuizen Pieter z.v. P. v. d. Wiel en L. de Graaf. 1 Overleden: A. P. J. van Kuijk 36 jaar T. Branderhorst 30 jaar G. K. Tak 81 jaar A. H. Bouwer 21 j. KANTONGERECHT WAALWIJK. Uitspraak d.d. 22 Januari 1925. C. A. M. M. te Kaatsheuvel, overtr. Mot. en Rij w.wet 10.of 2 weken tuchtschool R. A. H. v. E. te Waal wijk en J. v. B. te Capelle, overtr. alsv. ieder ƒ3.of 2 d. A. L., H. J. v. B. beiden te Waspik en J. M. v. D. te Waalwijk, overtr. alsv. ieder ƒ5.of 3d. C. J. A. v. d. V. te Kaatsheuvel, dronkenschap ƒ10.of 2 w. tucht school J. M. J. H. te Kaatsheuvel, overtr. alsv. 15.of 10 d. W. J. v. d. V. en J. v. d. L., beiden te Kaats heuvel, overtr. alsv., ieder 10.of 5 d. A. v. G. te Waalwijk, overtr. alsv. 8 d. hechtenis. M. J. v. C. te Sprang en C. v. P. te Capelle, overtr. Mot. en Rijw.reglt., ieder 5.of 1 w. tucht school W. v. d. H. te Capelle, overtr. alsv. ƒ3.of 1. w. tuchtschool P. H. K. te Oud-Heusden overtr. alsvoor 3 of 2 d. C. v. d. W. te Vught, J. M. v. d. P. te Dussen, M. C M. te Ca pelle, H A. K. te Genderen, M. K. te Sprang, allen overtr. alsv. ieder 5. of 3 d. W. M. te Capelle, overtr. Al- gem. Veiligk. wet ƒ5.of 1 w. tucht- 'v uwbv/vnt Hoesten is een verschijnsel van den strijd, dien het lichaam voert tegen alles wat de ademhaling belemmert. Zuiver Uw luchtwegen en kom de natuur te hulp met de slijm- oplossende en ontsteking genezende Overal per koker f2.75 f4.50 De arootc tiacoiu lijn voordceligcr V1WV.U uc

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5