Uitpoetser. staljongen j.C. LvanderBeld pÉliek fiDaal verknopen: Sirgermonhnis I. L MORTIER ia. Wed loli Mulst i Zonen, 1D0II f'lnijpiarto, tanzblokken, yjchoenrekken SpfaÉ C. Klerks Firma P. OdenHea Alle Bankzaken. - S. SPIERO, - Het Beste en Goedkoopste Adres. Enorm Succes Notaris Jansen eenige wasschen Wed. v. d, Sanden, Geslaagd. COUPEUSE WAALWIJK, Schoeisel naar maat Notaris van Ham en Erf Notaris van Ham publiek verkoopen: met erf en tuin Waalwijk. Dagelijksche Ruto-Besteldienst Machinefabriek F Bonis, Besoijen RIJWIELEN, W. TIBOIEBMANS ZONE* Stoomwasscherij „DË LEIJ'' Tilburg. MUZIEKHANDEL Belangrijke Prijsvermindering van alie mogelijke Muziek en Muziekinstrumenten w. s. c. school A. M. A. F. v. d. D. te Kaats heuvel, overtr. alsv. 2.of 2 d. C. J. S. te Waalwijk, J. d. J. te Sprang, F. G. E. te Nieuwkuijk, alien overtr. alsv. ieder 5.of 3 d. C. A. v. I). te Loon-op-Zand, overtr. Prov. Pol. regit, 3.— of 1 w. tuchtschool J v. d. H. te Waalwijk overtr. alsv. 2.— of 2 d. C. B. T. te Sprang, overtr. arbeidswet 3 maal ƒ2.of 3 maal 2 d. C. B. H. te Driel, overtr. alsv. 2 inaal 3.of 2 maal 2d. A. L. S. te Capelle, overtr. alsv. 5.of 3 d. J. F. v. d. B. en A. A. J. v. d. B. bei den te Waspik, overtr. alsv. ieder 3. of 2d. P. J. V. te Tilburg, straat schenderij 5.of 5 d. G. B. en L. P. beiden te Vlijmen, overtr. boterwet ieder 2 maal 2.of 2 maal 2d. G. v., J. v. d. Z., C. J. H., J. d. V. alien te Drunen, overtr. Pol. verord., ieder ƒ2.— of 2 d- L. v. H. en H. J. K. beiden te Waalwijk overtr. alsv. ieder 3..of 2 d. G. K. te Capelle overtr. Leerplichtwet 5.of 3 d. W. 13. d. G. te Waalwijk en W. C. P. te Was pik, overtr. vleeschkeuringswet, ieder ieder 5.of 3 d. B. v. d. L. te Sprang, strooperij 3.of 2d. M. v. L. te Tilburg, overtr. jachtwet ƒ10 of 5 d. J. v. W. te Wijk, overtr. Mol- lenwet 3.of 2 d. M. J. v. d. A. te Waalwijk, overtr. alsv. 5.of 3 d. M. V. te Wijk overtr. alsv. 2 maal, 5.of 3 d. en 10.of 5 d. J. L. te Kaatsheuvel jachtdelict 10.of 10 d. J. A. H. te Waalwijk te veel per sonen in autobus 2 maal 10.of 2 maal 10 d. J. A. v. H. te Waalwijk overtr. alsv. 10.of 10 d. W. A. P. te Drunen overtr. Mot. en Rijw.wet en overtr. Mot. en Rijw.reglt. voor ieder 5.of 1 w. tuchtschool. C. F. S. te Kaatsheuvel overtr. Mot. en Kijw. regit, 5.of 3 d. en opgave valsche naam ƒ25.of 10 d. NIEUWS UIT HEUSDEnT™ Heusden, 22 Jan. 1952 Gisteravond had in Concordia de aangekondigde vertelavond plaats voor de schooljeugd, voor de jongeren om 6 uur, voor de ouderen om kwart voor acht. Beide malen werd de aardige vertelling vergezeld van prachtige lichtbeelden zoodat de kinderen zich allen een paar uurtjes kostelijk ver maakten. UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 23 Jan. 1925. De raad der gemeente Loon-op Zand is opgeroepen tot bijwoning eener openbare vergadering te houden ten Gemeentehuize alhier, op Zaterdag 24 Januari des namiddags ten 3 ure. ter behandeling van 1. Vaststelling notulen vorige ver gadering (liggen ter inzage). 2. Adres Jos. Donders te Tilburg om vergoeding van teruggestorte archi- tectkosten betreffende den bouw der R.K. Meisjesschool te Loonopzand. 3. Voorstel betreffende benoeming van tijdelijk personeel aan de gas fabriek voor herstelwerkzaamheden en anderen arbeid indien daaraan behoefte bestaat. 4. Bespreking aanstelling gemeente opzichter. 5. Vaststelling voorschot ten behoeve van de bijzondere scholen voor 1925. De bekende en zeer gewaardeerde activiteit van het bestuur van het Kon. Muziekgezelschap Euphonia zal ons in staat stellen Zondag 25 |an. wederom iets bijzonders te genieten. Iets bij zonders niet voor de meeste plaatsen van eenige beteekenis, maar wel voor Kaatsheuvel. Immers op gebied van zang zijn wij niet verwend en daarom juist moeten wij het ten zeerste appre- cieeren dat Euphonia er in geslaagd is de gunstig bekend staande mannen- zangvereen. „Wilhelmina" uit Dongen, onder directie van den heer H. Knoop, voor Zondagavond te engageeren In samenwerking met de harmonie van het Kon. Muziekgezelschap zal de avond gevuld worden. Beide gezel schappen zullen een viertal uitgelezen nummers ten gehoore brengen. Het bezoek aan Euphonia aanbevelen be hoeven we vooral thans niet te doen. Niemand van de leden die aanwezig kan zijn zal ontbreken. De Hoenderclub „Kaatsheuvel- hield Donderdagavond een algemeene vergadering. Besloten werd Zaterdag 7 Februari a.s. een propaganda-avond te houden en als spreker uit te noodigenden heer Jos Bostouwers uit Lent. Tevens werd besloten om meer leven in de vereeniging te brengen voortaan eiken eersten Dinsdag der maand te vergaderen. Daar meer en meer de behoefte blijkt een goed afzetgebied te hebben voor de eieren is in de vergadering het initiatief genomen een eiervereeniging op te richten ter verzending der eieren en pluimveeproducten naar een eiermijn. Van den gezamelijken inkoop van voe derartikelen werd druk gebruik gemaakt. RECHTSZAKEN. Voor de rechtbank te Breda stond terecht v. G. uit Hoeven, be klaagd van moord op z'n schoonvader. Hij legde thans volledige bekentenis af, maar beweerde uit noodweer ge handeld te hebben, daar z'n schoon vader met een mes dreigde, wat door z'n schoonmoeder en vrouw werd be vestigd Ook andere getuigen verklaar den dat de verslagene een zeer lastig en driftig man was. Aan het eind hield de officier van justitie een kort requisitoir De eisch luidde op grond van noodexces ont slag van rechtsvervolging, geen in on middellijke invrijheidstelling doch ver vroegde uitspraak. De verdediger, mr. Houben, heeft zich ten volle vereenigd met den eisch van den officier en vroeg onmiddellijke invrijheidstelling. Na in raadkamer te zijn geweest, besloot de rechtbank den beklaagde onmiddellijk in vrijheid te stellen en bepaalde de uitspraak op over veer tien dagen. SPORT. Voor morgen is slechts één wedstrijd vastgesteld op het W.S.C.-terrein, nl. de ontmoeting tusschen W. S. C.2 Sprang, welke om twee uur aanvangt. GUDOK—QUICK. Heeft er in de 3de klas ooit belang stelling bestaan voor een wedstrijd, de wedstrijd van Zondag a.s. welke Quick te spelen krijgt overtreft al de vorige. En direct dringt de vraag dan naar voren, zou Quick winnen. Op deze vraag is moeilijk een antwoord te geven daar beide partijen van gelijke sterkte zijn en daarboven heeft Gudok voordeel van eigen terrein. Niettegenstaande zien de Quick-spe- lers dezen wedstrijd met vertrouwen te gemoet en zij zijn allen vast besloten om zich geheel te geven. Aan belangstelling zal het niet ont breken daar de meeste Quick-aanhan- gers de reis meemaken. Zij die de reis per tram meemaken, worden verzocht om uiterlijk half 12 aan de Mark te zijn daar dit de goede controle vergemakkelijkt. Aanvang om half drie. Quick 2 speelt thuis tegen Kaatsheu vel 2 om 2 uur. Quick 3 om 12 uur thuis tegen Sprang 2 en Quick 4 tegen R. W. B. 3 op het R. W. B.-terrein. R.W.B. I K.S.VV. KAATSHEUVEL. Dezen wedstrijd kunnen we wel als een plaatselijke wedstrijd heschuo- wen. Kaatsheuvel heeft nog een heel kleine kans om kampioen te worden, zoodat deze wedstrijd vooral voor Kaatsheuvel van belang is, doch R. W. B., hoewel voortdurend met pech te kampen hehbend zal zich zoo maar niet laten kloppen. Dit is de eenige wed strijd hier ter plaatse, zoodat een druk bezoek verwacht wordt. Aanvang half drie, terrein R. W. B. R. W. B. 2 gaat naar Dongen om tegen het 3e elftal te spelen. Hoewel Dongen 2 vrij is, hebben we toch veel vertrouwen in onze uitstekend spelende reserve's. Vertrek per Wavi 0111 10 uur. R. W. B. 3Quick 4 om 12 uur op 't terrein R. W. B. H. E. C. De jl. Zondag gespeelde wedstrijd H.E.C. 1W.S.C. 2 is geëindigd in een sprekende 112 overwinning der thuisclub. Zooals de uitslag reeds zegt was H.E.C. overwegend sterker. Voor de rust maakten de centervoor en de rechtsbinnen ieder drie goals. Ook na de rust waren de gastheeren ver in de meerderheid. Toch wist W.S.C., door dat de backs te ver opgedrongen wa ren, nog tweemaal te doelpunten. H. E. C. voerde den stand op tot 112 waar mee het einde kwam. De wedstrijden der lagere elftallen gingen wegens terreinafkeuring niet door. Morgen speelt H. E. C. 1 een zeer be langrijke wedstrijd tegen Baardwijk waarvan de uitslag 'allerwaarschijn lijkst beslissend zal zijn voor het kam pioenschap. Zal H. E. C. revanche nemen? Wij zullen zien. We hopen dat de spelers en ook de supporters der beide vereenigingen zullen medewer ken om den wedstrijd een goed verloop te doen hebben. JULIANA—H.E.C. Zondag ontvangt Juliana voor de competitie 1ste klasse B. V. B. H. E. C. 1 op bezoek. Iedereen herinnert zich nog den wedstrijd op het H.E.C.-ter- rein, waar Juliana in een prachtig ge speelden wedstrijd den ex-R.K.-over- ganger verdiend met 10 wist te slaan. Zondag zal de tweede ontmoeting plaats hebhen op het Juliana-terrein, waarvoor een enorme belangstelling bestaat. Geen wonder, want Waalwijk krijgt Zondag zijn kampioenswedstrijd JulianaH.E.C. Wie hier wint kan als kampioen beschouwd worden. Hoe zal Zondag de uitslag zijn Dit is de vraag van iedereen. Wij achten beide partijen volkomen aan elkaar gewaagd, zoodat de uitslag moeilijk valt 4e voorspellen. Dat H. E. C. het Zondag in den Over laat niet gemakkelijk zal hebben is op het H. E. C.-terrein ondervonden. Er zit vuur in de Juliana-jongens, vooral als het gaat tegen sterke vereenigin gen, wordt flink gewerkt. De leiding is in handen van den heer R. H. Nooren, scheidsrechter N. V. B., zoodat we van een goed verloop verze kerd zijn. Aanvang 2 uur. Juliana 3 ontvangt de sporters uit Drunen; indien dan de sporters win nen, zijn ze kampioen. Daar Juliana 3 voor de eerste maal volledig uitkomt zal het niet gemakkelijk zijn voor Dru nen. KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel I speelt Zondag tegen R W.B. I te Waalwijk. Na de sprekende overwinning op T S.C. zou Kaatsheuvel zich oneer aandoen van R W B. te verliezen Doch we weten dat R.W.B. op eigen terrein verrassen kan. Kaats heuvel moet dus van huis gaan met de gedachte een zwaren wedstrijd te moeten spelen, die niet gewonnen gegeven zal worden G'BERG. Vitesse krijgt Zondag a.s Bredania 3 op bezoek De wedstrijd wordt ge speeld op het terrein achter de Koe straat. Geertruidenberg 1 gaat Zondag a.s. bij O D. O. op bezoek te Breda. Geertruidenberg 11 gaat Zondag I naar de Zwaluw te Breda. Daar het Zondag 1.1. de onzen niet is gelukt de beide puntjes in G'berg te houden, zullen ze. ze nu weer wel te Breda moeten laten. ADVERTENTIëN. Ondergeteekende betuigt hier mede zijn grootste tevredenheid aan den Heer A H. MULDERS, Rijks Gedipl. Hoefsmid te Waal wijk voor de uitstekende behan deling en beslag-methode aan zijn paard verricht, hetwelk lij dende was aan een zeer ernstige hoefziekte Jonkheer Mr. E. Verhellen 34124 LOONOPZAND. Voor direct gevraagd een bekwaam Adres: Fa. M BERGMANS Zn. Stoomschoenfabriek, 34127 WAALWIJK. vraagt een ongeveer 16 jaar oud en te Waal wijk woonachtig. 34126 /vndergeteekende beveelt zich beleefd aan voor aan huis. Liefst nat thuis bezorgd. Adres: 34125 PUTSTRAAT 6. Op het Donderdag 15 Januari te Den Haag gehouden examen is als 34128 geslaagd Mej. PAULINA VAN DER GR1ENDT alhier, die haar opleiding genoot bij CORRIJ VAN DER GR1ENDT, Gediplomeerd Coupeuse en leerares Aan het bovenstaande adres zijn voortaan te krijgen Weensche, Engelsche en Amerikaansche patronen» naar elke gewenschte maat en mo del, tegen billijken prijs. Alsook wordt hier Naai- en Knipies gegeven voor huishoudelijk ge bruik. Opleiding COSTUM1ÈRE, COUPEUSE en LEERARES. ST. ANTONIUSSTRAAT 58 beveelt zich beleefd aan voor de levering van 34082 te Kaatsheuvel, zal 3 Februari 1925, 's avonds 7 uur bij G. WIJTVLIET te Loon opzand, namens zijn principiaal krachtens art. 122 3 BW. te Loonopzand, groot 2.45 aren, eigendom van H J VAN RIJSWIJK, ingezet op t 3000 34118 te Kaatsheuvel, zal ten verzoeke van |AN JACO BUS MAAS, 4 en 11 Februari 1925. 's avonds 7 uur, bij P. BEUNIS te Loonopzand EEN in de kom van het dorp, groot 8,48 aren en bouwland, mastbosch en schaarhout, in het Bergeind, groot 69.93 arenalles te Loon- opzand, in 4 koopen. Dadelijk te aanvaarden bij de betaling. 34161 RUIME SORTEERING Ijzerhandel KAATSHEUVEL-WAALWIJK- 's-BOSCH. A. J. van Es, Waalwijk. (voorheen WAVEEM). WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. BILLIJKE TARIEVEN. Beveelt zich beleefd aan voor het vervoeren van STUKGOED en het uitvoeren van bestellingen. WAALWIJK Grootestraat 125. Telefoon 116 en 161. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walkvaten. Exhausters. STOOMEN. VERVEN. ROUWGOEDEREN binnen 2 x 24 uren klaar. Afwerking als nieuw. De Stralende Zon". 33654 Tilburg Depol TH. v. d, SANDEN, Crootesiraat TIMMERMAN. heb ik met den verkoop mijner omdat ik een prima fiets lever aan billijken prijs en daarbij zeer coulant ben in garantie opvattingen. Ik lever U alle eerste klas fabrikaten, w.o. GAZELLE, BURGERS, SIMPLEX, BATO, SERVA EN ANDERE, terwijl ik reeds voor 65.een beslist degelijk Rijwiel kan leve ren met één jaar schriftelijke garantie. Grooten voorraad in alle ONDERDEELEN, tevens meest gesorteerde adres in allerlei LUXEARTIKELEN, alle soorten Lantaarns, Zaklam pen, Batterijen, Handwarmers en verder al het denkbare dat met den rijwielhandel in verband staat. 33152 Annex Reparatie-Inrichting Grootestraat 4, DRUNEN. Opticien, 31822 25 Vuchterstraat 25, 's-HERTOQENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek van kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthouders, Platvobtzolen etc Sprcekdag alle Dinsdagen. KASSIERS EN COMMlSRIOlvNAIRS IN EFFECTEN, WAAL W LJ K. KANTOORUREN 20413 VAN 9 TOT 4 UUR. ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Speciaal adres voor het opmaken van VITRAGES, TULLEN GORDIJNEN met tocbehooren enz. enz., alsmede voor het uitstoomen van WOLLEN en KATOENEN DEKENS, SPREIEN enz. 32484 Meest moderne inrichting voor het behandelen van ENGELSCHE HEMDEN, BOORDEN, MANCHETTEN enz. Kerkstraat 19, 's HERTOGENBOSCH. Platen der Beroemde Sixtïjnsche Kapel. Steeds de nieuwste Beka Odeon-, Derby- en Dno Hoffmann- platen, in ruime kenze voorhanden. Agentschap van His Master's Voice. Columbia- Brunswick- Machinesen platen DANbPLATEN f 1.50. Violen en 34099 Mandolines f 6,50. Zondags geopend. Amerikaansche Strl]kinrichting. Telegraafstraat 38. Opgericht 1882. Telefoon No. 146. HELDERE WASCH. HYGIËNISCHE BEHANDELING. Concurreerende prijzen. Wekelijksche aflevering.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6