Balans aver hef EEN EN TACHTIGSTE BOEKJAAR per 7 fannari 1924. Volledige openbaarheid. - Algemeen gunstige beoordeeling. zie het artikel in deze courant, 3e biad. Hel jaarverslag vermeldt alle nondige gegevens. Splitsing iusschen binnen- en buitenlandsch bedrijL Alzonderlijbe volledige rapporten van accountant en wiskundige. 1S43 Door Ervaring Sterk. 1843 Verzekering bij overlijden. Verzekering op vasten termijn. Gemengde Verzekering. Ideaal tarief Studieverzekering. Compagnons Verzekering. Spaarverzekering en Lijfrente. Verzekering met recbt van keuze op kapitaal en jaarlijksctie rente. Onaantastbare polis. Recht op afkoop. Recht op premie-vrij contract. Recht op beleening. Verzekerden 369,478. Reserven 3,920,768 gulden. Verzekerd kapitaal 28,561,525 gulden. Verzekerd kapitaal 23,219,190 franken. Sluit Uwe Levensverzekering bij de Maatschappij Aan Aandeelhouders f Onroerende goederen f 1 Hypotheken f Effectenf 1 Verschenen rentenf Verschenen huren en pachten f Saldo's bij kassiers, prolongatiën, deposito's, obligatiën f Verschuldigde premiënf Saldo's bij Agentschappen f Beleening op polissenf Materieel en meubilairf Kassa f Interim Dividend en Tantième f 270.000.— 493.106.24 523.056.25 423.927.41 19.473.69 31.213.007, 354.518.03 26.117.27 47.472.96 86.401.407, 51.655.5DA 185.000.-- Per Maatschappelijk kapitaal Premiën-reserve f 3.848.478.19 af: Premiën-reserve herverzekering f 42.035.87 f 300.000.— Extra-reserve Ondersteuningsfonds voor beambten Effecten-reserve Onroerende goederen-reserve Diverse crediteuren Vooruitbetaalde premiën Waarborgen van Agenten Belasting Verlies- en Winstrekening f 4.511.942.777, 3.806.442.32 50.000.— 20.109.90 53.868.10 10.457.50 14.405.40 11.073.83 4.213.19 870.73 240.501.807, 4.511.942.777, MAATSCHAPPIJ VIN VEHZEHERINO OP BET LEVEN 1843 WAALWIJK. 1843 „Noord-Braband" sluit polissen lot elk bedrag „Noord-Braband" slnil polissen op gunstige voorwaarden „Noord-Braband" m „Noord-Braband" sluit polissen legen concurreerende tarieven. NOORD-BRABAND

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8