KMÏU HEI ZUIDEN i No. 8. Zaterdag 24 Januari 1925. DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 23 januari 1925 Maatschapp ij „Noord-Braba nd". De beschouwingen, welke een aan tal vakbladen op Verzekerings- en fi- nantieel gebied wijden aan het jaarver slag der Mij. „Noord-Braband" te Waalwijk, zijn wederom onverdeeld gunstig. Eerst in het nummer van 1G dezer geeft de Redactie van het Verzekerings blad voor Nederland en België hare beoordeeling van het verslag over 1923, vandaar dat wij eerst heden aan onze lezers eenige uitknipsels uit bovenbe doelde beschouwingen voorleggen: Het Algemeen Weekblad voor het Handels-Crediet- en Verzekeringswezen d.d. 6 September 1924: KRACHTIGE VOORUITGANG, SCHITTERENDE BEDRIJFSRE SULTATEN. Alles bij elkaar genomen in 1 jaar tijds dus een vooruitgang van circa 31 millioen gulden, waarbij ^Belgisch kapitaal omgerekend is k 11.75. Wer kelijk een prachtige prestatie, die er op wijst dat de Mij. Noord-Braband zich in een uitstekende reputatie mag verheugen... De sterfte was sterk in het voordeel der Maatschappij en blijkens de sterf- te-tafels dus met voorzichtigheid ge- kozen Het effectenbezit geeft ten opzichte van de vorige Balans een verhooging van ƒ270.000 te zien en paraisseert met 1.423.927 op de Balans Deze fondsen zijn alle opgenomen tot den beurskoers van 7 Januari 1924. Wij achten dit effectenbezit zeer goed gekozen, vrij van alle verouderde be- leggings-theorieën Waar het saldo (van de afdeeling België) ten bate van het Hoofdkantoor slechts ruim frs. 18.000 beloopt, is het e-enwicht tusschen verplichtingen en beleggingen in vreemde valuta behou den en kan verdere daling van den Belgischen franc de onderneming geen nadeel berokkenen Als résumée onzer beschouwingen komen wij tot de conclusie dat de Mij Noord-Braband, voor zoover wij dit be- oordeelen kunnen, in een gezonde po sitie verkeert, dat de leiding in goede handen berust en dat de belangen dei- verzekerden als gesecureerd beschouwd mogen worden. De MiddenkoersCommercieel Week blad d.d. 6 September 1924: Zoowel het Nederlandsche als het Belgische bedrijf werkt bevredigend. De beide afdeelingen worden in het verslag goed uit elkaar gehouden. an de Belgische portefeuille bestaat een afzonderlijke balans, waaruit o.a. te zien is, dat de premie-reserve dier por tefeuille ruim door Belgische rente- gevende-activa is gedekt. Ook ziet men dat bij de omrekening van den Belgi schen franc in de algemeene balans, de koers van den laatsten dag van het boekjaar is gebezigd, n.l. 11.75 De gemiddelde rente, bij de beleggin gen gekweekt, bedroeg 5.03 pet. Er valt derhalve een aanzienlijke over-rente te constateeren Ook ten aanzien van de beleggingen geeft het verslag volledige openbaar heid De winst bedraagt 240.501.80^ na afschrijving van 38.499.28 op Effec ten en verhooging der Effecten-reser ve met 15.000.De resultaten kun nen alleszins bevredigend worden ge noemd en zoo ook de finantieele positie der Mij. Zonneschijn, Orgaan voor Verzeke ring, Staathuishoudkunde, Weldadig heid, Hygiëne, d.d. 1 September 1924: De Effecten werden tegen beurskoers berekend, zoodat de effectenreserve ad. ƒ53.868.10 niet als tegenwicht dienst doet voor een hoogere opvoering der fondsen dan volgens de beurskoers- waarde Van belang is dat de onkostenver- houding tot het premie-inkomen veel gunstiger is geworden, hetgeen een zeer goeden indruk maakt. De Polis, Weekblad voor Verzeke ring, d.d. 1 Augustus 1924: Het verslag bevat de gebruikelijke rapporten en specificaties *en biedt een uitnemend overzicht over den stand der Mij. De Finantieele Revue en de Contro leur, d.d. 16 Augustus 1924: De wiskundig berekende netto-pre mie-reserve komt met 3.806.442.32 op de balans voor en wordt door het ver mogen der Mij. ad 3.970.878 ten volle gedekt Ons oordeel over de „Noord-Bra band" is onverdeeld gunstig. Het Vakblad voor het Assurantie- wezen voor Nederland en België, d.d. o Scptetnber 1924: De gepubliceerde bijzonderheden ge ven een overzichtelijk beeld van den gezonden toestond dezer Maatschappij. HumfehVs Financier, d.d. 30 Juli 1924: De aangenomen rentevoet voor de reserve-belegging is 4 pet. en gedeelte lijk 3} pet.; de gemiddelde gekweekte rente der belegging was in de afgeslo ten periode 5.03 pet Het Ondersteuningsfonds voor be ambten vermeerderde met de daarvan gekweekte rente tot een bedrag van ƒ20.109. Van de winst over het afge sloten boekjaar werd een bedrag van- ƒ5000 voor toevoeging aan dit fonds aangewezen. Het Verzekeringsblad voor Neder land en België, d.d16 Januari 1924 De ontwikkeling van het zakenbe- drijf was zeer bevredigend en vooral de Belgische afdeeling. waardoor wordt bewezen dat de „Noord-Braband" in België zich een goeden naam heeft ver worven Op het einde des jaars bedroeg het totaal verzekerd kapitaal voor Neder land ƒ28.561.524.90, verdeeld over 287.362 contracten. Voor België waren deze cijfers resp. frs. 23.219.189.50 en 82.116. Ofschoon een maatschappij één en ondeelbaar is. onverschillig waar zij haar bedrijf uitoefent, of misschien wel juist daarom, heeft de Directie van de „Noord-Braband" voor haar Belgische afdeeling een afzonderlijke balans aan haar verslag toegevoegd waarmede wordt bewezen dat Belgisch geld in België blijft, de verplichtingei in Belgische franken door waarden in Belgische franken zijn gedekt. Dit heeft een dubbel voordeel, de Belgische verzekerden weten dat de verplichtin gen der „Noord-Braband" tegenover hen, in waarden van hun eigen land zijn gedekt en de verzekerden in het algemeen, dat koersverliezen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn, de Noord-Braband" ni t voor moeilijk heden kan stellen, als die waaraan an deren ten gronde zijn gegaan. Overigens verscheen het verslag in den ouden welbekenden vorm en daar in zal de Directie wel geen verandering brengen voordat de Verzekeringska mer de modellen der staten heeft ge publiceerd, wat begrijpelijk is. Hoewel het verslag op enkele punten verdiende te worden uitgebreid, wat de Directie zeker wel, met ons eens zal zijn, bevat het voldoende gegevens om den groei en ontwikkeling van het be drijf te kunnen nagaan en om de over tuiging te bevestigen en te versterken dat de „Noord-Braband" het vertrou wen dat zij geniet, zonder eemg voor behoud, volkomen verdient. Wij behoeven aan bovenstaande des kundige beschouwingen niets t e te voegen; zij zijn wederom een door slaand bewijs van de groote solidi teit, betrouwbaarheid, zekerheid en 't prachtig beheer dezer maatschappij oud in jaren, sterk door ervaring, maar vol jeugdige, krachtige groeikracht Wij mogen hiermee, directie en per soneel, maar niet minder de verzeker den en hen die 't in de toekomst wor den, geluk wenschen. Zaterdag 8 uur en Zondag 6 en 81 uur gaat in de FLORA BIOSCOOP de wereldberoemde schitterende twee weeksche seriefilm „HELENA of DE ONDERGANG VAN TROJE", een bij uitstek monumentaal en sensationeel historisch kunstwerk. de De vijfde ontwikkelingsavond gisterenavond in de zaal van den Gil denbond gegeven, is, zonder de andere sprekers te na te komen, een van interessantste geweest. Nadat de Eerw. heer Bijnen de aan wezigen, die in grooten getale waren opgekomen, een hartelijk welkom had toegeroepen en nadat door den heer J. van Tuijl eenige liederen waren ge zongen, nam de Eerw. frater Dosithes uit Grave het woord, om te spreken over: „Het leven en werken der blin den". Om een en ander aanschouwelijk voor te stellen, had de eerw. spreker twee blinde knaapjes op liet podium laten plaatsnemen, die, terwijl spr. zijn rede hield, ijverig zaten te lezen. Spr. begint met er op te wijzen, dat het werken in het belang en voor de blinden niet alleen een mooi werk is, maar een werk dat waardeering onder vindt. Er bestaan twee soorten van blinden. De eersten zijn die, tot wie absoluut geen lichtcompressies doordringen en de tweeden zijn de half-blinden. Velen van de laatsten zijn nog in staat om door middel van een zeer sterk ver grootenden bril, te lezen. Practiscli ge nomen zijn deze echter ook blind, want ze zijn niet in staat om het lager onder wijs te volgen en later werk te verrich ten zooals een ziende. Vele menschen, zoo ging spr. voort, zijn de meening toegedaan, dat de blin den zich erg ongelukkig gevoelen. Niets is minder waar, althans niet de blind geborenen en zij die dat zijn geworden beneden de 7 jaar. Men moet die kin deren in het instituut St. Henricus te Grave zien spelen, dan ziet men dat lezelfde blijde glimlach om hun lip pen speelt als bij de ziende jongens.. Men moet de uiting van kinderpret zien als ze fietsen of schaatsenrijden, if bezig zijn met het een of ander spel. Dan ziet men die zelfde blijde levens vreugde. Komt in de werkplaats van de vol wassenen en men hoort onder het wer ken het hoogste lied zingen en menige kwinkslag uiten. Geen troosteloosheid heerscht meer onder die menschen nu voor hen gezorgd wordt, nu ze kunnen lezen en werken. Spreker wil, voor met zijn lezing verder te gaan er op wijzen, dat kin deren, die na hun zevende jaar zijn blind geworden, makkelijker leeren dan de blind geborenen, omdat dezen beter alles begrijpen wijl ze eenmaal de zaken gezien hebben en daarom een beter voorstellingsvermogen hebben. Bij kinderen die met hun vijfde jaar blind worden, is dit niet meer het ge val, wijl hun geestvermogens nog niet ontwikkeld waren en ze zich daardoor niets herinneren van wat ze om zich heen hebben gezien. De blindgeborenen en die zulks on der de vijf jaar zijn geworden, voelen het gemis van hun oogen dan ook niet zooals zij dit dit later zijn geworden. Erger is het voor de ongelukkigen die blind zijn geworden door den diep- treurigen, rampzaligen oorlog. En die zijn er velen. In Duitschland zijn er 3060, Frankrijk 2253, Engeland 2200, Italië 1200, Polen 600, Servië 436, Roe menië 400, Amerika 340 en België 93. Met wanhoop in het harte, zaten die menschen in de trein, als ze van het oorlogsveld naar huis werden gebracht, dikwijls onwillig om te leven. Gelukkig voor hen zijn er gestichten, die hen helpen om verder nog nuttig te kunnen leven. Zijn ze daar eenmaal thuis, dan komt er een stille berusting in hun lot. De Eerw. spr. zet daarna uiteen op welke wijze de jongens leeren lezen. On begrijpelijk is het, hoe vlug ze dat lee ren en met welke vingervlugheid dat gebeurt. Men meent veel dat een blinde min der bedeeld is, doch dat is niet zoo, bij de meesten zijn de verstandelijke ver mogens voldoende, en bij velen zelfs uitstekend. Een blinde is begeerig naar kennis en kan dat makkelijk vergaren doordat hij door niets wordt afgeleid. Van de andere zintuigen wordt meer gevergd dan bij zienden het geval is. Zoo is het geheugen van de blinden in den regel verbazend sterk en frappant is het hoe ze aan alles aandacht schen ken, hoe elk geluid, elk geritsel door hen wordt opgevangen. Vroeger waren de blinden ongeluk kig omdat ze niets konden doen dt j aan een kerkportaal zitten bedelen, om zoo in hun onderhoud te voorzien; thans is dat, doordat hun onderricht wordt gegeven, gelukkig anders ge worden. In Italië en Spanje is in 1600 het eerst iets gedaan voor de blinden, door hen ook lezen te leeren. Het stelsel was echter gebrekkig en daardoor moeilijk te leeren. In 1640 werd dit systeem in Frank rijk vervolmaakt en in 1789 werd te Parijs het eerste Braille-schrift uitge vonden. Vlug werden daarop in alle landen instituten opgericht en zoo werd in 1808 in Amsterdam 't eerste in ons land gesticht en thans zijn er acht. Hoe die inlichtingen zich hebben ont wikkeld, liet spr. op aanschouwelijke wijze zien. Een 6-jarig jongetje, vanaf September pas in liet gesticht, las vlug en accuraat. Een andere jongen, mis schien 11 of 12 jaar, gaf bewijzen van vergevorderde kennis in de aardrijks kunde. Frappant, in hooge mate frappant, was het te zien welk een schat van ont wikkeling den blinden jongens wordt Begeven. Zoo deelde spr. mee, dat een vorig jaar nog een blinde leerling van het gesticht te Grave, met zeer goed gevolg, het examen 5-jarige H.B.S. aflegde en een ander weer met goed gevolg het Gymnasium te Katwijk volgt. In vele landen treft men geleerde menschen onder de blinden en in de Vereenigde Staten treft men zelfs een parlements-lid aan, die een der beste sprekers is. De organist van de Notre Dame te Parijs, een blinde, maakt op het oogenblik een tournée door Enge land en viert daar de grootste triom- plien. Uit dat alles, zegt spr., is te zien, wat een geluk liet mag lieeten, dat men hun lot heeft aangetrokken. Dat alles echter kost geld en veel geld en nu is spr. niet hier gekomen om het medelij den voor de blinden te komen wekken, maar wel om aller sympathie te winnen voor het werk der blinden. Heeft hij dat bereikt, dan acht hij zich gelukkig. De Eerw. heer Bijnen dankte den spr. voor diens leerzame en hoogst in teressante beschouwing en durft de verzekering geven dat alle aanwezigen de stichting gaarne indachtig zullen zijn. Hij hoopt dat de Eerw. frater Dosithes nog eens zal komen spreken en zijn blinde leerlingen dan piano en viool zullen spelen om te laten zien hoe ver ze het in de kunst brengen. Na nog dank te hebben gebracht aan den heer J. van Tuijl, sluit hij deze bijeenkomst. Om de leden van het Wit-Gele Kruis, die niet. ter vergadering aanwe zig waren, een duidelijker beeld te geven van de werkzaamheden dier vereeniging, deelt het bestuur ons de bereikte cijfers van het afgeloopen jaar mede. Door de Eerw. Zusters ziekenver pleegsters werden 8381 verplegingen gedaan, waarvoor 9206 bezoeken wer den afgelegd. 3181 verplegingen von den plaats in hunne polikliniek aan 164 patiënten. Door de T.B.C.-enquêtrice werden 1201 bezoeken afgelegd in gemiddeld 77 gezinnen. 15 patiënten werden uit gezonden naar vacantiekolonies, 3 naar sanatoria, terwijl 7 patiënten verple ging in de lighallen genoten. De wijk-kraamverpleegsters- behan delden 102 patiënten, waarvoor door hen 2521 bezoeken werden afgelegd. Een nog schitterender toekomst is voor deze afd. weggelegd, indien het alge meen nut er van door de menschen be grepen wordt. Het zijn cijfers die u zeggen hoe er in de verschillende afd. gewerkt wordt, die niet op louter fantasie berusten, doch door noeste vlijt tot een dergelijke hoogte zijn opgevoerd. Waardeert dan ook allen het streven en werken dezer vereeniging en steunt haar moreel en finantieel. Dinsdag j.l. werd de vriend schappelijke wedstrijd voortgezet door de Biljartvereeniging „Ons Genoegen", gevestigd bij den heer Alb. Kemperman en de Biljartvereeniging „Krijt op Tijd", gevestigd bij den heer Montens te Waspik. De uitslag was als volgt v. d. Broek Schroot De Moor Hamers Zijlmans Boezer 81 100 37 47 58 94 Laros De Reus Slaats Van Weert Schoelitsz v. d. Pas Totaal 417 100 46 100 100 100 100 546 De vorige wedstrijd, welke gespeeld is bij den heer Alb Kemperman, werd gewonnen met 109 caramboles door de Biljartvereeniging „Ons Genoegen" en eveneens deze wedstrijd werd wederom gewonnen door dezelfde met 129 caramboles. De eerste uitvoering, gegeven door de pas opgerichte tooneelvereeni- ging „Ons Onderling Genoegen", bij den heer P. v Daelen, is een waar succes voor de vereeniging geweest Het blijspel „Zoo gewonnen, zoo ge ronnen" werd, evenals het kluchtspel „Jocrlsse de Vondeling" uitstekend gespeeld. Er blijken bijzonder goede krachten onder de leden te schuilen, 't Was een zeer geslaagde uitvoering. Wij maken het kunstminnend publiek nog even attent op het groot concert der Liedertafel van a.s. Maan dag. Behalve het prachtprogramma van mej. Tini Kallenbach en den heer Rob. Gevers, heeft de Liedertafel een mooie keuze uit haar groot repertoire gedaan. De mooiste nummers zijn voor dit concert uitgekozen, waaronder de over- <choone Hymne van De Vliegh alleen reeds het bezoek aan dit concert over waard is Na afloop, zooals steeds, groot Bal. Men denke vooral op het tijdig plaats bespreken. Met genoegen mag worden ge constateerd dat onder de jongelui in onze gemeente de belangstelling voor de gezonde sport bij uitnemendheid, de gymnastiek, met den dag toeneemt. Zulks mag in dezen tijd, waarin vaak het bruine monster, de voetbal, te veel verafgood wordt, terecht tot verheugenis stemmen. Mag de W. G. V. zich verheugen in een ongekenden bloei, in een grooten vooruitgang in ledental en in ambitie, evenzeer is dit het geval met de R K Gym. Vereen „Kunst en Kracht". Op de Zondag j.l. gehouden jaarvergade ring van laatstgenoemde vereeniging kon met vreugde worden geconstateerd dat in het afgeloopen jaar ruim 25 nieuwe leden toetraden. Het groote ledental beeft het thans noodzakelijk gemaakt om tot splitsing over te gaan en besloot men voortaan twee repetities te houden n.l. voor de jongere krachten en beginnelingen des Vrijdagavonds van 7 tot 8'/a uur en voor de ouderen van 8'/j tot 10 uur. De Eerw geestelijke adviseur, den Nieuwjaarswensch van den voorzitter beantwoordend, sprak een opwekkend woord tot de turners uitte de beste wenschen voor 1925 en zegde wederom gaarne zijne medewerking toe. Van harte hopen wij dat de huidige belangstelling voor deze mooie sport zich nog steeds meer zal uitbreiden. Tot buitengewoon lid derTarief- 12-15 p. Kg. 2'/>14'/a 5'/a-7'/, 5'/2—8'/, m 6'/a—9'/2 4—4 '/2 12 18-23 2—15 2-22 20-25 bos 4Va11 1-9 stuk commissie zijn o.m. benoemd de heer Jos. de Pont te Tilburg en Jos. Meijring te 's Bosch. Tot plaatsvervanger van den In specteur van den veeartsenijkundigen dienst in dit district is bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken aangewezen de heer P. J. 't Hooft, veearts te 's Bosch. Naar wij vernemen is de door den Raad vastgestehe politie-verorde- ning thans door Ged. Staten goed gekeurd. In het belang van onze lezers zullen wij de verordening ter gelegenertijd In ons blad afdrukken. Gisteren kwam de hoofdagent van politie Houben, doordat de voor vork van zijn fiets brak, te vallen, waardoor hij zich vrij ernstig bezeerde, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. In de nieuwe dienstregeling van de Nederlandsche Spoorwegen, welke met ingang van 5 Juni in werking treedt, welks ontwerp thans bij de Kamer van Koophandel voor eenieder ter inzage is nedergelegd, zijn voor wat den dienst op de lijn Lage- Zwaluwe—'s Bosch betreft, eenige kleine wijzigingen gekomen. Op ver zoek van de Kamer van Koophandel alhier zal de trein, die thans's avonds 8.40 uit Lage-Zwaluwe vertrekt, zes minuten later aldaar vertrekken, waar door aansluiting wordt verkregen op de avondtreinen van België en Zeeland. Alweer dus een wijziging ten goede. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft bepaald, dat met afwijking in zoover van het voorgeschreven in art. 23, letter a, van het Riviervisscherijreglement, het tot en met 15 Augustus 1925 zal zijn toe gestaan in de Maas en de Bergsche Maas tusschen de as van de brug bij Heusden en de as van de schipbrug bij Hedel. met een zalm- of elftzegen of een fint- of houtingzegen te vis- schen, tusschen des morgens vier uur en des avonds acht uur, wanneer het water aan de peilschaal te Venlo be neden 10 M. staat. DRUNEN. Veiling van 22 jan. '25. Goudreinette 11 Eijsdenerklumphe Appelzoet Peren Brederode Winterjan Uiten Spruitjes I Witlof Peen Preij I II Roode kool Savoien 3Va Selderie 2 00—4 75 p. lOOstuk Spruitkoppen 0 80—1.90 p. 100 Kroten 0.75 p. 100 DRUNEN. Woensdag gaf de tooneel- vereeniging van het Jongenspatronaat een welgeslaagde uitvoering voor vrouwen en meisjes. Opgevoerd werd het tooneelspel in 3 bedrijven „e familie van Ingen." De spelers vol deden goed. A s. Zondag Algemeene Verga, dering van den Bijenhoudersbond Afd- van den N. C. B. op de meisjescon gregatie des nam. ten 1 ure. O.m. zal worden behandeldJaarverslag met rekening en verantwooiding. Verkie zing 2 bestuursleden enz. CAPELLE. Zooals we reeds gemeld hebben, zal het muziekgezelschap „Kunst na Arbeid" alhier volgende week Woensdag en Donderdag in de zaal van den heer H. P. Mes een uitvoering geven. Het programma bevat een twaalftal nummers, waaronder 7 muzieknummers en een 5-tal voor drachten ter afwisseling. Naar we vernemen werd een dezer dagen van het rijwiel van A. K. het belastingplaatje gestolen Een waar schuwing voor anderen om op te passen Het muziekgezelschap „Kunst na Arbeid" heeft besloten op Hemel vaartsdag deel te nemen aan het door het muziekgezelschap te Wijk bij Heusden uitgeschreven Nationaal Con cours en wel in de 3e afdeeling Ds. W J. Kolkert, vroeger pre dikant bij de Ned Herv. Gemeente a. d. Loonschendijk, thans te Eemnes Buiten, heeft een beroep ontvangen naar Bunschoten. In de Ned. Herv. Kerk alhier hoopt a.s. Zondag des voormiddags half tien en des namiddags half drie voor te gaan Ds. A Meijers A s Zondag zal in de Ned. Herv. Kerk aan den Loonschendijk des voormiddags te half tien optreden Ds. Ewoldt van Raamsdonk. WASPIK. Op Zondag 25 Jan. a.s. zal de beroemde professor de billard, de heer Koehof séance geven, waarbij hij op 500 punten een voorgift van 400 punten zal geven aan den besten speler van den omtrek. Ongetwijfeld zal er dien avond voor billart liefheb bers voldoende te genieten zijn. De verloting ten bate van het m n n n m m n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9