Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen F E Cl L L E T O M ,NOO&D-BRABAND" NUMMER 9 WOENSDAG 28 JANUARI 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. N1EUWKUIJK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Zaterdag 24 Jan 1925 des voormiddags 10 uur. Voorzitter. De Edelachtb, heer Bur gemeester C. v. d. Broek. Secretaris. De heer W. v. d. Leede. De Voorzitter opent de vergadering met den christelijken groet en verzocht aan den Secretaris voorlezing te doen der notulen vorige vergadering. Deze worden ongewijzigd vastgesteld. Alvorens over te gaan ter behande ling der agenda, wenscht de Voorzit ter de leden alsmede hunne gezinnen een Zalig Nieuwjaar. I. Ingekomen stukken en mededee- lingen. Voorzitter. Naar aanleiding aange houden verzoekschrift vorige vergade ring betreffende aanvrage subsidie tot viering 50 jarige herdenking van het lidmaatschap van Son der brandweer alhier, kan ik den raadmededeelen.dat we den juisten datum hiervan opzoe kende tot de conclusie zijn gekomen dat deze verjaardag niet plaats heeft zooals aanvankelijk eerst was gedacht in Maart a.s., doch eerst in Augustus 1926 plaats heeft. In verband hiermede kan voornoemd verzoek dan ook voorloopig wel van de baan. Mededeelirtg goedkeuring van Ged. Staten der 'rekening 1923 alsmede begrooting 1925. Mededeeling kasopname gemeente ontvanger. Inkomsten zijn f 28356 36'/a- Uitgaven f 21574.82"2. In kas f 6781.54 Mededeeling kasopname E. B. In kas f 632.50'/a, welk bedrag ook aanwezig, zulks door B. en W. gecon troleerd. Ingekomen schrijven Organisaties vereenigd in de nationale commissie tegen het alcoholisme houdende het verzoek, voor het nemen van maat regelen, die bedoelen het aantal gele genheden voor openbaren drankverkoop te verminderen of geen nieuwe ver- 23) gunningen meer te verleenen. Voorzitter. Ik voor mij zie geen be zwaar in de thans alhier verleende vergunningen eenige wijziging te brengen. Vindt de raad misschien van wel. Wethouder Mostermans zou het maar laten zoo het is. Wordt aldus besloten. Ingekumen schrijven B. en W. der gemeente Sprang-Capelle houdende het verzoek adhaesiebetuiging te willen in zenden aan het op 15 Dec. '24inbo- vengenoemden raad genomen besluit o. m. Aan de Ged. Staten dezer provincie te verzoeken de jaarwedderegelingen van Burgemeesters, Wethouders, Se cretarissen, Ontvangers en ambtenaren burgerlijken stand in deze provincie, in dien geest te willen herzien, van eene algemeene vermindering ten bedrage van 10 pCt. der thans geldende be dragen. Wordt aldus besloten. Ingekomen verslag Commissie tot wering schoolverzuim. Door bedoelde Commissie werden in het afgeloopen jaar behandeld 23 gevallen van ongeoorloofd schoolver zuim In de meeste gevallen was huis- of veldarbeid de reden van het ver zuim De aansprakelijke personen ontvin- 1 gen allen een oproeping om voor de Commissie te verschijnen, waaraan slechts 4 gevolg gaven Voorzitter Verder is hier nog 'n schrij ven bijgevoegd der Secretaresse der Comm tot Wering v. Schoolverzuim dat 't verslag alleen door haar is ondertee kend omreden de voorzitter der be doelde Commissie het weigerde te teekenen zonder opgaaf van redenen. Voorzitier is van meening dat wat bijgaand schrijven betreft zijn hoofd zaak vindt in het salaris der Com missie. Door den raad is bedoelde Commis sie destijds f 30 salaris toegekend. We hebben dit aan de Secretaresse gegeven en die zal misschien meenen, dat wijl zij er het werk voor doet ook haar dit geld toekomt. Van Halder was dat destijds besloten. I Voorzitter bevestigt zulks, doch is van meening dat de Secretaresse het geld voor zich gehouden heeft. Van Mierlo heeft hier niets tegen maar de een heeft alles ook niet noodig. Voorzitter stelt voor dit ter regeling aan B. en W. over te laten. Wordt alzoo besloten. 2. Benoeming Armen artsen over 1925 Voorzilterkan de raad zich veree nigen met de herbenoeming der artsen van Seeters en Weijers. Wordt aldus besloten. 3 Benoeming Commissie tot wering van schoolverzuim wegens periodieke aftreding van alle leden. Voorzitter stelt voor de thans be staande Commissie de heeren Hornman, Keetels, de Bont. v. d. Leede en Mej. Theunisse te herbenoemen. Wordt besloten bestaande commis sie te herbenoemen. 4. Benoeming lid Burgerlijk Armbe stuur wegens periodieke aftreding van het lid P. van Spijk. Wordt herkozen. 5. Machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het houden van even- tueele verhuringen, verpachtingen en verkoopingen in 1925. Wordt verleend. 6. Verslag van den Burgemeester betreffende de verrichte werkzaamhe den op de gemeentelanderij-en 1924. Hieruit blijkt dat het raadsbesluit in 1924 tot verpachting der gemeente- DOOD. ERVARING STERK. landerijen voor 6 jaren, onzen land-en tuinbouw-cursus met een gunstigen uitslag is bekroond, zoodat de totale opbrengst gunstig is te noemen. De opengevallen perceelen, voorheen mastgronden in de hoef, plm. 7 H.A. zijn aangeplant met Amerikaansch eiken plantsoen waarvoor geen buiten gewone uitgaaf voor aankoop werd ge vorderd daar dit plantsoen voor eigen rekening is uitgezaaid en zich tot alle tevredenheid zeer gunstig heeft ont wikkeld. Zooals bekend was de z.g. Nieuwe weg, voor zoover gelegen onder Dru nen, in verband met het toegenomen vervoer in onbruikbaren staat. Was aanvankelijk gemeend deze te moeten herstellen, zoo zijn wij later tot een ander besluit gekomen nl. om den be staanden, doch niet in voldoenden staat zijnden weg langs de 20 buhder te verbeteren. Dit is naar ieders tevre denheid geschied en wordt ten zeerste toegejuicht. Wegens ziekte in de iepeboomen langs den parallelweg werd het nood zakelijk geacht om eventueele grootere schade te voorkomen deze publiek te verkoopen. Hoewel de noodige zorg hieraan werd gegeven, mochten wij niet een aannemelijk bedrag hiervoor ontvan gen, zoodat wij thans bij onderhand- schen verkoop nog een tamelijk guns tigen uitslag moeten verkrijgen. Thans zijn verkocht 147 boomen waarvan de opbrengst f 1100 bedraagt, zoodat er nog 115 stuks te koop zijn Ik twijfel niet of deze zullen dit jaar voor den gestelden prijs nog verkocht worden. l._ Bespreking Electriciteitsregeling 1925. Voorzitter. Het is in dit punt nog steeds moeilijk geweest tot een goede oplossing te komen. Het ook elders meer gebruikelijke middel tot prikkel om veel K: W. U. te verbruiken heeft niet het gewenschte resultaat opgeleverd, hetgeen blijkt uit de voorlezing van het aantal ver bruikers K. W. U. over 't afgeloopen jaar. Er komen algemeene tegenstribbelin- gen dat de gestelde prijs aan 65 ct. per K. W. U. te duur is. Wat de regeling echter hiervan betreft kan Voorzitter het niet onbilfijk vinden nl. eentarief zooals dit tot heden was vastgesteld» Het is in dit geval moeilijk het een ieder naar den zin te maken, en het is toch billijk dat we voor 't be lang der gemeente zorgen, zoo mogelijk winst te maken en zeker geen ver lies lijden. Van Mierlo zou het aan dezen prijs laten Weth. A. Mostermans zou het aan den prijs van 55 cent per K. W. U. willen stellen Bovendien zou hij dan ook de straatverlichting wat meer laten branden. Het zou ook een groot gemak zijn voor velen wanneer er 's nachts enkele lantaarns aanbleven. Weth. Hub. Mostermans merkt op dat zulks bij 't raadhuis ook noodig is. Ingeval van brand b v. mag bij 't halen der spuit wel licht aan zijn. Van Halder vraagt hoe of dat met het nachtlicht aan de St. Jorissteegis gesteld daar met het oog op het ge vaarlijk kruispunt aldaar wel noodig is dat er 's nachts licht brandt. De Voorzitter licht toe welke plaatsen tot het laten branden van licht 's nachts zijn aangewezen, n.l. een bij den Burge meester, een bij 't gemeentehuis, een bij de St. Jorissteeg en dan zou er aan 't Hei-eind bij De Bont ook nog een bijkomen, dus vier. Voorzitter. We moeten een middel zien te vinden dat er niet zooals ik hoor nu gedaan wordt: nl. petroleum gestookt. In het verbruik aan den tot heden vastgestelden prijs en met het bedoelden middel zijn we teleurgesteld, althans we vinden niet genoeg steun. Het lid Van Halder vindt als de betaalregellng maar was als met de petroleum, het wel beter zou gaan. Voor vele menschen is dat maandelijks betalen in eens te veel. Voorzitter. De bedoeling van den raad is dus om het met 10 cent te verminderen Het lid Van Halder stelt voor het geen ze dit jaar verbruikt hebben, aan denzelfden prijs te geven en daarboven aan een minderen prijs De Voorzitter wil opmerken dat dit eenerzijds wel goed is. doch dan zouden de meerverbruikers hierin na deel onderviuden, terwijl het toch beter was dat de meerverbruikers ook profi teerden. Weth. A Mostermans. Laat het maar aan denzelfden prijs. «n Laigslrulsrkr Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden enz. franco te eenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentlön 20 cent per regelminimum 1.50 Reclame» 40 cent per regel. Bfl contract flink rabat. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 0 uur in ons besit zijn. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN EERSTE DEEL. Op zekeren dag had zij daar in haar een- toonig leven 'n oogenblik van hevigen schrik doorstaan. Nabij het venster zittende te borduren, had zij hem gezien, die de schuld van al haar lijden was, baron Andrea Cazéres. Ilij stond daar en hield strak de oogen geves tigd op dat venster, waarachter hij voorze ker haar gelaat bemerkt had. En hij had de onbeschaamdheid gehad haar met de hand te groeten, met eene vry- heid, alsof hij haar eerst daags te voren verlaten had. Zich herkend ziende, want de doodsche bleekheid der barones bewees hem dat zy wist wie hfl was, had hy haar den rug toe gekeerd hij was dan langzaam langs de Saint-Ouenlei verdwenen, klaarblijkelijk too- nend dat liy daar enkel gekomen was om haar af te spieden. Langzamerhand, nochtans, had de barones na het vertrek van den ellendeling, zich eenigzins gerust gesteld. Ik lieh niets meer van hem te vreezen, had zij in zich zelve gezegd, ik bezit niets meer en hij kan my dus niets meer ontne men. Zy bedroog zich, de arme martelares, Ca zéres kon haar die stille rust, waarin zy, alleen met hare smart, thans leefde, nog ont nemen. Op het oogenblik dat Cazéres, zich zonder eenig geld op straat bevindend, in het midden van den nacht, in zich zeiven bekennen moest dat hy zelfs niet wist waar te over- nachten, had liy zich het adres herinnerd van de arme vrouw, die, tot haar ongeluk, nog zyn naam droeg. Ha, herhaalde hy by zich zeiven, zy, dwaas en goedhartig, zal nog gelukkig zyn my te ontvangen. Nochtans, ik weet waarlyk niet wat ik verzinnen moet om haar in myn ongeluk be lang te doen stellen. Maar, alles wel ingezien, ben ik dwaas my daar het hoofd mede te breken, 't Is m'n recht, en dat is alles. Het was één uur in den nachtde straten waren ganscli verlaten en een man, zooals Cazéres, wiens geweten nooit gerust was, let op het min9te gerucht. Hy bleef eensklaps stil staan, vooraleer de Monceyplaats over te stappen, aan het begin van den boulevard van Clichy. Hy was er zeker van, hy had het gerucht gehoord van een stap die zich naar den zyne scheen te regelen. Neen, hy had zich niet bedrogen, want op het oogenblik dat hy bleef staan, hield de stap eveneens stil. Cazeres wachtte zich wel van om te ky- ken.Er was geen vergissing mogeiyk, men volgde hem en hy wist maar al te goed waarom. Een groote onrust beving hem en deed hem sidderen. Had men in den Speelkring een aanklacht ingediend? Was het geen politieman die hem op de hielen zat, gereed om hem by een omdraai van den weg by den kraag te grypen? En toch, neen. Dat was een onaanneem bare veronderstelling. Men zou zooveel kom- plimenten niet gemaakt hebben om hem aan te houden. Opeens dwars de plaats overstekend had Cazéres zyn achtervolger gezien. De boos wicht vermoedde aanstonds iets geheimzin nigs. Wie was die achtervolger? Een dief. Een baanstrooper. Hy kwam eindelyk voor het Hotel aan en sloeg de oogen op naar het venster, waar achter hy het gelaat zyner vrouw gezien had. Er brandde daar nog licht, de arme vrouw werkte nog. Vooraleer te bellen neeg de baron het oor. MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN De stap van den onbekende werd niet meer gehoord. Dan deed de baron tot driemaal toe de bel klingelen. Eindeiyk werd de deur geopend door een bediende, die den slaap uit zyn oogen wreef en woedend tot Cazéres zeide: Wel, dat is nu eens lawaai maken, mid den in den nacht. Zwyg, riep de baron onbeschaamd. Ik kom eenvoudig by myne vrouw, mevrouw Cazéres, die de eerste verdieping van dit huls bewoont. De bediende antwoordde niet, doch wilde Cazéres den weg versperren, maar deze drong met geweld binnen, stapte den jongen voorby en klom stoutmoedig den trap op. Rosalie Chaquis, door het geroep van ha ren bediende gewekt, was verschrikt door die zoo schielijke en brutale aankomst van den baron. Zonder dat de moeder van Iienée haar ooit te zynen opzichte vertrouweiyke mede- deelingen gedaan had, wist Rosalie volkomen goed, dat de baron een booswicht van de slechtste soort was, dat hy zyne vrouw ten onder gebracht had en haar zeer ongelukkig gemaakt had. Hoewel verschrikt en bevend, dacht de goede vrouw niet te mogen weigeren de deur te openen der kamer van mevrouw Ca zéres. Deze had al spoedig de uiroepen gehoord en herkende die stem, welke haar zoo me nigmaal de nadering van een nieuw ongeluk aangekondigd had. Mevr. Cazéres stond op; zy had zich met moed gewapend en een beroep gedaan op al hare krachten en op hare koelbloedigheid. Wat wilde liy nog van haar, die ellende ling? En zy liet hem den tyd niet de reden van zyn ongewensclit bezoek te doen kennen. Toen hy op den dorpel der deur verscheen, haar onbeschaamd, met den glimlach op de lippen groette en liaar zyne hulde aanbood, zeide zy hem eenvoudig: Nu bezit ik niets meer ter wereld. Ik heb het eenig wezen dat my lief had en dierbaar was verloren. Hoe durft gy. na hetgeen er tusschen ons gebeurd is, myne rust nog te komen storen? Hoe hebt gy nu nog de afschuweiyke onbeschaamdheid myne smart niet te eerbiedigen en my nog te ko men verontrusten? Hy boog het hoofd met een geveinsde be leefdheid. Mevrouw, antwoordde hy, niemand eer biedigt meer die smart dan ik. Ongelukkig mevrouw, nood zoekt troost; ik hen gansch ten onder, zonder geld en zonder dak, zie daar de waarheid in gansch hare treurige somberheid. Ik bevind my in de dringendste noodzakeiykheid u, voor eenigen tyd ten-1 minste, bystund en onderkomen te vragen. O, vrees niet, dat is maar een slecht oogen blik dat spoedig zal voorby zyn. Voor eenige dagen vraag ik u uwe ar moede te mogen deelen. Geef my nu een bed en morgen te etenZoodra het mogeiyk is zal ik u van myne tegenwoordigheid ver lossen. Tot dan toe vind ik my in de wreede verplichting my aan u op te dringen. Ik weet dat ik ten uwen opzichte slecht gehan deld heb en dat wy elkander nooit verstaan kunnen. Maar ik smeek u dat alles te vergeten, al was het maar voor eenige dagen. Welnu, gy ziet dat ik niet te veel eisch, nietwaar? Die hateiyke onbeschaamdheid verschrikte mevr. Cazéres, en zy was vooreerst niet in staat te antwoorden. De uitmuntende Rosalie Chapuis echter, regelde met enkele woorden de zaak. O, mynheer de baron, sprak zy, als het maar dat is, dan kan alles geschikt worden. Er zyn voor het oogenblik onbewoonde ka mers in liet hotel en ik zal er u eene bezor gen. Immer groetend, met een overdreven be leefdheid, en mevr. Cazéres duizende ver schooningen vragend om haar zoo laat in den nacht verstoord te hebben, trok de ba ron zich terug. Op liet oogenblik dat Cazéres zich gereed maakte zyne kamer binnen te gaan, hoorde liy een nieuw gebel aan de deur. De bediende ging aanstonds de deur openen en door de trapliolte steeg het gerucht op van een half luide tweespraak. Stoutmoedig, zooals altyd, keerde Cazéres op zyne stappen terug, boog zich over de trapleuning, maar trok zich al haastig weer terug. Onder hem zag hy een mannengelaat, waarvan hy de trekken reeds geloofde gezien te hebben en liy poogde zich te herinneren waar liy in zyn gezelschap kon geweest zyn. Dat was voorzeker zyn achtervolger, ja, maar wie hy was? Zyn twyfel was slechts van korten duur. Den man, die het Hotel binnenkwam, had hy tegenover zich, in den kring, aan de speeltafel gezien. Was hy een politieman?... een lid van den .speelkring?... een van die hy bedrogen had? Al die veronderstellingen schenen hem on aanneembaar. Maar als liet zoo was, dan was de zaak des te meer ingewikkeld. Om de onbekende niet te ontmoeten, volgde Cazéres nu voor goed Rosalie Chapuis Lu de kamer welke zy te zyner beschikking stelde, docli daar Rosalie heneden geroepen werd en zich, na de deur toegetrokken te hebben, haastig verwyderde, bleef Cazéres alleen. Deze zette aanstonds zyn deur met een spleet open, ten einde zoo mogeiyk te liooren wat er in het Hotel gebeurde. De pas gekomene vroeg ook eene kamer maar hy betaalde op voorhand en voegde er voor den bediende een milde drinkpenning hy. Des anderen daags was Cazéres reeds vroeg te been, zette opnieuw zyne kamer deur open en onderziclit nauwkeurig het ge loop in het hotel. De barones toonde zich het eerst, dan liet de onbekende zich hooren. Goed, sprak hy, ik zal spoedig weten of hy het op my gemunt heeft. Zyne deur met lawaai gansch open wer pend, verliet hy het hotel, zonder liet hoofd om te wenden. Hy had nochtans den tyd ge had te zien dat zyn buurman haastig zyn kamerdeur gesloten had. Alexis Monteray, want hy was liet, zooals men wel begrepen heeft, had het vertrek van Cazéres bemerkt en aanstonds den bediende van het hotel gebeld. Beste vriend, zeide hy hem, terwyl hy hem een brief overhandigde en tegeiyk een geldstuk in de hand stopte, wil zoo goed zyn dezen brief aan Mevrouw Cazéres te bestel len. Goed, mynheer, u mag op mfj rekenen. Ik zal onmiddelyk uw boodschap doen, myn heer. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1