Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I FEULLETON „NOO&D-BRABAND" NUMMER WOENSDAG 11 FEBRUARI 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. HERPT, Openbare vergadering van den raad dergemeente Herpt op Vrijdag 6 Februari ten 7ll2 ure. Voorzitter H. J. v. Eggelen, Burge meester. Secretaris F. A. J. van Liempt. Aanwezig alle leden. De Voorzitteropent de vergadering en wil, daar dit de eerste vergadering is die dit jaar gehouden, wordt den leden nog een gelukkig jaar toewen- schen, zoowel voor hen zelf als voor hunne gezinnenvervolgens verzocht hij den secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen welke wor-> den goedgekeurd. Naar aanleiding van het verzoek schrift van enkele ingezetenen, in de vorige vergadering behandeld, waarin om herhalingsonderwijs werd gevraagd, deelt de voorzitter mede met adressan ten een vergadering te hebben gehad waarin zij zich bereid verklaarden, de kosten van het onderwijs zelf te dragen, het geheel is op niets uitgeloopen De voorzitter concludeert hieruit dat de belangstelling voor het herhalings onderwijs beneden vriespunt staat, het gevolg daarvan is ook dat het niet gegeven wordt. Het lid van Herpt meent, dat de be langstelling voor het herhalingsonder wijs niet beneden vriespunt staat. Hij gelooft dat, zoo het door het gemeente bestuur gesteund werd, er wel gebruik van zou worden gemaaktnu de we tenschap op landbouwgebied zoo sterk vooruit gaat meent hij dat al het mogelijke gedaan moet worden om de jongens ontwikkeling bij te brengen en hij hoopt dat het gemeentebestuur hierin niet ten achter zal blijven. Even goed als er op de begrooting f 25 staat voor de leerlingen die in Heus- den de Teekenschool bezoeken, even eens meent hij dat ook hier het her- halings-onderwijs gesteund moet wor den. De Voorzitter wil mededeelen, dat de kosten die voor herhalingsonderwijs 26) geheven werden, miniem zijn. Men moet niet vergeten dat de kosten voor teeken onderwijs hooger zijn en dat de leerlingen daar ook schoolgeld be talen. Omdat vanwege die geringe kosten het herhalingsonderwijs niet doorgaat, of om welke andere reden ook, daarom achtte hij de belangstel ling beneden vriespunt. lo. Ingekomen stukken. a) Proces verbaal kasopneming bij den gemeente ontvanger, waaruit blijkt dat alles is in orde bevonden. b.) Verzoekschrift van de Vroedvrou wenschool te Heerlen, om subsidie wordt afwijzend beschikt. c.) Schrijven van het Gemeentebestuur v. Sprang Capelle, inzake verzoekschrift aan Ged Staten ter verlaging salaris sen burgemeesters, secretarissen en ontvangers met voorstel van B. en W. om hieraan adhaesie te betuigen. Dienovereenkomstig besloten. d.) Schrijven gemeentebestuur van Waalwijk in zake waterleiding De Voorzitter deelt mede dat eerst een schrijven was gericht aan de om liggende gemeenten van Waalwijk teneinde een groepswaterleiding te verkrijgen, verzocht werd deel te nemen aan de kosten van een voorbereidend onderzoek in deze. Thans heeft eene Utrechlsche Maat schappij aangeboden gratis plannen in deze te maken, waarom de voorzitter zou willen adviseeren in deze steun te verleenen, daar hiervoor toch geen kosten vereischt worden. Van Herpt meent, daar hier toch wel niets van een waterleiding zal komen, dat men zich maar afzijdig diende te houden, dan kan men er reeds van uitgaan dat Herpt wel niet zal aansluiten. Van den Broek vraagt in deze nog enkele inlichtingen die door den voor zitter gegeven worden. e.) Schrijven van Ged. Staten dat zij de begrooting der gemeente voor 1925 hebben goedgekeurd, eveneens de rekening 1923 welke was vastgesteld met een batig slot van f 3 227 62l/a. 2. Goedkeuring rekening Burgerlijk Armbestuur over 1923 en begrooting 1925, dien overeenkomstig besloten. Weth. Verhoeven wijst er op dat de weiden in de Watersteeg van den Gemeentelijken Arme wel beter on derhouden mochten worden. 'De Voorzitter zegt dit het Armbe stuur te zullen mededeelen. Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur aftreding Adr. Buijs Johzn. Wordt herkozen met 5 stemmen ter wijl er een blanco was en een voor A. Verhoeven. 3. Vaststelling van het voorschot op de vergoeding voor de bijzondere school over 1924. Wordt vastgesteld op f 4. 4. Wijziging begrooting voor 1924. Deze betreffen te weinig contributie Nederlandsche Gemeenten ad f 4 en portokosten van het hoofd der school inzake leerplichtwet ad f 3.37'/2. Goedgekeurd. 5. Bespreking bouw veldwachters woning. De Vporzitter deelt mede dat in 1919 reeds door den architect van Vlijmen een plan met begrooting is gemaakt. B. en W. meenen dit ontwerp te moeten laten herzien daar het plan eenigszins beperkt is. Zij zagen liever eenig gerief meer in de woning. Er werd besloten bij afbraak der oude R. K. kerk volgens plan te bouwen. Van den Broek meende dat men beter het huis tegenover het raadhuis had kunnen koopen dit eenigszins met verbouwing tot een goede woning om TgjjSr^WA A LW U K DOOD. ERVARING STERK. te zetten. De Voorzitter bestrijdt dit, daar men dan toch steeds nog maar een oude woning zou hebben gehad. Bij de rondvraag brengt het lid van Herpt de kermis ter sprake. Hij meent dat de mallemolen en de schommels beter van de kermis kunnen wegblijven en dat de kermis gehouden werd zoo als voorheen, voor twee jaren. De Voorzitter ziet in deze zaken zooveel kwaad niet, het lid v Herpt misschien wel, deze wil ze dan mis schien wel voorbrengen. Van Herpt zegt deze zaken steeds van zeer nabij beschouwd te hebben, hij meent dat zoo gauw men reeds tot bouw dezer dingen overgaat, ver schillende huishoudens in de war ge stuurd worden doordat de moeders dan steeds naar haar kinderen moeten gaan zoeken Daarbij worden vele menschen gedwongen hun kinderen- aan deze uitspanningen deel te laten nemen om in de rij te kunnen blijven wat hun natuurlijk geld kost. bij sommigen meer dan hun werkelijk lief is. Ook op mo reel standpunt is hij tegen deze kermis. Weth. van Bokhoven gaat met van Herpt accoord en onderstreept de be zwaren. Van den Broek is het niet eens met Weth. van Bokhoven. Hij meent dat de gemeente van deze dingen profiteert. Er komt veel volk mede in Herpt en die laten daar allen nogal wat geld. Wat de kinderen betreft, deze ziet men anders soms, wat hij in 't geheel niet goedkeurt, van 11 of 12 jaar op den dansvloer. Van Herpt zegt dat het meerdere geld dat in Herpt komt, uitsluitend maar is ten bate van twee kaste leins. Het vele volk dal er komt, dringt de Herptenaren van den dansvloer. Zoo deze niet meer kunnen komen dan zullen de inwoners meer van hun kermis kunnen profiteerén. Wat de kin deren betreft, de ouders dienen er voor te zorgen dat zulke toestanden zich niet voordoen. De Voorzitter zou niet weten waar om dit alles moet verdwijnen. Hij acht de bezwaren er tegen ingebracht niet zoo zwaar en meent dat dit alles zoo gerust door kan gaan. Van Herpt vraagt zijn voorstel in stemming te brengen. Wethouder Verhoeven meent dat het niet gesteund wordt. Van Herpt meent dat Weth. van Bokhoven het nogal aardig steunde. Hierop in stemming gebracht werd het voorstel van Herpt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Voor Weth, van Bokhoven, de leden de Wilt, v Bokhoven en v. Herpt, tegen Weth. Verhoeven en de leden van den Broek en Couwenberg. Van den Broek vraagt om inlichtin gen in zake het plaatsen van mijten langs wegen en bijgebouwen. De voorzitter beantwoordt het lid van den Broek en zegt het een en ander nog eens te zullen bespreken met B. en W. De Wilt vraagt inlichtingen omtrent het werken aan het Boschke aan den Bemschen dijk. De Voorzitter zegt dat deze werk zaamheden niet plaats mogen hebben tusschen 1 November en 1 April Van Herpt vraagt nog eenige inlich tingen omtrent het Bernsche Veer die door den Voorzitter worden verstrekt. BINNENLAND. Naar „De Standaard" verneemt, zal dezer dagen bij de Tweede Kamer het wetsontwerp worden ingediend op de Weeldebelasting. Dit ontwerp zal vergezeld gaan van een ontwerp tot wijziging van de wet op de Inkomsten- belasting, die beoogt verhooging van den aftrek voor noodzakelijk levens onderhoud voor gehuwden. En zijn wij wel ingelicht, dan wordt de aftrek voor gehuwden van f 800 tot f 1000 en de kinderaftrek tot f 300 per kind opge voerd. Tevens wordt ingediend een ontwerp tot verlaging der Successie belasting en een ontwerp tot halveering der Verdedigingsbelasting II. Een wijziging van de wet op het Leeningsfonds komt mede aan de orde, meent het blad. Bij de Tweede Kamer is thans ingediend het reeds aangekondigde wetsontwerp tot verhooging van hoofd stuk V A der Staatsbegrooting 1925, strekkende tot het verleenen van een bijdrage van f 250 000 aan het Ned. Olympisch comité in de kosten van de voorbereiding en het doen houden van de Oympische spelen in 1928 te Amsterdam. De vergadering der Staatsspoor Waalwyksciie en Langstraatsche Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 8 maanden 1.26. Franco per post door het geheele rflk 1.40. Brieven, Ingezonden stnkken, gelden ens. franco te senden aan den Uitgever. Pr Us der Ad verten tt6n 20 cent per regelmlntmnm 1.50 Reclames 40 cent per regeL BU contract flink rabat. Advertentlën moeten Woensdag en VrUdag des morgens om uiterlijk 0 uur ln ons bealt ■Un. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN EERSTE DEEL. Met haar vrouwelijke slimheid, veel meer klaarziende dan hare medeplichtige, had zij opeens begrepen welke de <Jienst zijn zou dien Cazére9 aan zijn vriend Wladimir kwam bewijzen. De gravin leeft, mompelde zij sidderend. En die gedachte ontstelde haar zoo, dat zij een porceleinen beeldje liet vallen, dat op het tapijt in stukken viel. Goed. zeide Cazéres hij zich zeiven, de jonge vrouw heeft mij begrepen. Ik zeide dus, hernam de baron, die er een duivelsch genoegen in vond met Wladi mir te spelen gelijk de kat met eene muis, ik zei dus dat, ik u overal opgezocht had, om u een groot nieuws aan te kondigen, dat, ik hen er zeker van, uw hart met een onzeg- gelyke eindelooze vreugde zal vervullen Maar zie, ik beu verplicht zekere voor zorgen te nemen, lange omwegen te maken, want de lievigè ontroeringen, zelfs wanneer zij ons bovenmate verheugen, kunnen ons een noodlottigen slag toebrengen De ontroering van Wladimir barstte nu geheel los. Wat wilt gij zeggen? vroeg hij met een verstikte stem. Wat beteekenen die raad sels? Ik wil u eenvoudig zeggen dat ik de zekerheid bekomen heb dat de schipljreuke- linge der Ebbenhouten Brick gered is, hebt gij mij nu begrepen? En strak de oogen gevestigd houdend op de twee misdadigers, die, het gelaat met angstzweet overdekt, elkander verschrikt aankeken, besloot hij met deze woorden Welnu, zeg nu nog dat ik geen vriend ben. In zijn verplettering vond Wladimir de kracht niet om te antwoorden. Nog twijfelen was hem niet toegelaten. Nog een eerlooze hoop koesteren, dat was onmogelijk. De baron was al te zeker van hetgeen liij zeide. En in dat zwaar stilzwijgen, in die stom me verbazing der twee medeplichtigen, door niets gestoord, dacht de ellendige Cazéres na met half gesloten oogen en hij begon zich reeds een onbepaalde gedachte te vor men van het schrikkelijk drama dat zich ontknoopt had op die vervaarlijke rotsen, achter de verzande kreek van Kermor. Hij heeft haar dus willen dooden, zeide hij bij zich zeiven, na gedurende eenige oogenhlikken den eindeloozen schrik van Palontine en van Sophie Mosser gezien te hebben. Dan nam het gelaat van den booswicht een duivelsche uitdrukking aan. Hoeveel schooner nog werd zijn kans van het oogenblik dat hij zich in de tegenwoor digheid van een misdaad bevond. Welk een overgroote macht zou hij kunnen uitoefenen op hen die zich daar bevend voor hem bevon den, van het oogenblik dat zij twee moorde naars waren. Welaan, graaf, hernam hij, gij moet redelijk zijn. Bedaar u. Anders zou men zeggen dat het nieuws dat ik u breng, u geen genoegen doet. Wladimir had zich in een leunstoel laten zakken en droogde het zweet af dat geheel zijn gelaat overdekte. Hij poogde zich te herstellen, deed zich geweld aan en gelukte er eindelijk in te vragen Wat doet u denken, dat de gravin nog leeft? Cazéres schudde ongeduldig het hoofd. Ik denk het niet, maar ik bevestig het, riep hij. Verklaar u dan nader. Een glimlach plooide de lippen van den baron. Weihoe, zoo aanstonds, zonder eenig pand te ontvangen. Hij zou aldus zijn ge heim overleverenNeen, zoo niet. Beste graaf, zeide hij met een afgemeten MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP HET LEVEN langzaamheid, terwyl hy op zyne woorden drukte, gij hebt volkomen gebrek aan ver trouwen in hem, die u reeds zooveel bewij zen van vriendschap gegeven heeft. Ik zeg u dat ik zeker ben van hetgeen ik zeg: de dierbare gravin is nog in leven. Staak uwe geksclieerderyen, Cazéres, enzeg ons wat gij er van weet. Wel, wat z\jt gij haastig, gy verlangt mij te doen spreken, nu, en daar aanstonds nog wildet gfj my aan de deur laten wer pen. Waarlijk, beste graaf, gij zult wat meer overeennstemming in uwe gedachten moe ten brengen. Naarmate de baron voortging met schert sen, werd Wladimir meer en meer woedend. Met de handen vooruit uaderde hy den baron, alsof hy hem verscheuren ging. Wilt gij spreken, riep hij, wilt gy spre ken, of ikf Cazéres scheen niet de minste waarde aan die bedreiging te hechten. Of ikwat? herhaalde hij. Welaan, beste graaf, bedaar u. Is het de vreugde die u zoo ontstelt, die uw verstand verduis tert? of is het de vrees, de schrik? Ik weet er niets van, maar bemerk dat u iets in het hoofd scheelt. Gij gebiedt mij te spreken, en daarna, ongetwijfeld, zoudt gij mij als een hinder lijk persoon aan de deur laten werpen. Neen, beste vriend, zoo versta ik het niet Gy hebt de gelegenheid gehad mij te leeren kennen en kunnen zien dat men op mij rekenen kan. Sophie Mosser kwam er op dit oogenblik tussclien en zeide: Mijnheer de baron, laat mij toe dat ik u antwoordt voor myn heer en meester, die eenigszins ontsteld is door het nieuws dat ge hem zoo onverwachts komt melden. Zijne Excellentie is de edelmoedigheid in persoon, en ik ben er zeker van. dat, indien gij hem op uwe beurt een dienst zoudt vra gen, dat gij hem geneigd zoudt A-inden u J dien te bewyzen. Cazéres schudde het hoofd Hij was er de man niet naar om zich met schoone woor den of halve beloften te laten paaien. Ta, ta, ta, wedervoer hij, een dienst. Waarlijk, gij hebt het gevonden, schoone me vrouw. Een dienst, wat gij toch meent. Wat wilt gij? Wat eischt gij dan Ca zéres? vroeg Wladimir Paloutine. Daii richtte de baron zich in zijn volle lengte op en zeide, terwyl hy Paloutine struk in de oogen keek: In alle geval kom ik geen dienst vragen, 't Is het leven, want ik heb alles noodig. Ik bezit niets meer... Ik ben een verloren man. Gy ziet dat ik u alles zeg. Maar ik wil dat wy met open kaarten spelen. Ik lever u myn geheim, maar ik wil in vergoeding uwe ge heimen kennen. O, gy behoeft noch te vreezen, noch val- sehe schaamte te gevoelen, want ik raad ze ten deele. Ik ben op valsch spel betrapt en aan de deur geworpen. Wat U betreft, 't is zeer best mogelyk dat gy medegeholpen hebt om u van uwe vrouw te ontmaken. 't Is waar, dat raakt my niet. Dat is uwe zaak. Maar uw stilzwygen is reeds een be kentenis. Ik kom u zeggen: „Uwe vrouw, die gy dood waant, leeft." Wie weet, of zy uit haar graf opgestaan, u niet beschuldigen zal? Nu. ik ben gansch geneigd u te helpen. Alleen, voortaan geen half werk meer, ziet ge? Vrees niet dat ik uwe zaak zou verraden, want ik heb niet al leen u te dienen, maar teèelyk te wreken. Gy hebt een kolossaal fortuin geërfd. Ik wil myn deel van uw genot. Ik wil spe len. En daar, in de kringen waar gy gaan zult, zal ik eeriyk spelen, omdat ik -niet verplicht zal zyn met bedrog te spelen en de bank te doen springen, aangezien ik goud op zak hebben zal. Cazéres werd overwinnaar langs de ge heele lyn. Hy genoot ten volle van zyn triomf, met het bewustzyn, dat hy, zooniet voor altyd, tenminste voor zeer langen tyd, geborgen was. Middelerwyi was liet stilzwygen van don graaf en zyn huishoudster immer pynlijker geworden. Wladimir verbrak het eerst de stilte. Indien gy geld noodig hebt, baron, sprak hy, met een gansch veranderde, by na nederige stem, ik heb het u nooit geweigerd. Ja zeker, riep Cazéres, de waarheid is, dat de brieven die ik naar Ny-Slott gezon den heb, allen onbeantwoord gebleven zyn. Ik was op reis. Maar zie, ik verzeker u dat, indien gy my noodig hebt, myne beurs voor u open is. De baron lachte boosaardig en spottend merkte hy op: Als het zoo is, dan is uwe deur voor my niet meer gesloten? Dat is goed. Ik ben goedhartig. Ik vergeet alles. Laat ons vrieu- den zyn, beste graaf. En ik wil ook de vriend, zyn van haar, die my daar aanstonds nog met hare scherpe en prachtige tanden scheen te willen verscheuren. En gy zult beiden zien dat gy u over uwen bondgenoot niet zult te klagen hefiben. Terwyl Cazéres aldus sprak, had graaf Paloutine. een -wisselboekje te voorschyn ge haald en hy reikte aan den baron een blad over, voorzien van zyn handteekening, waar boven hy de som van vyf duizend frank geschreven had. Is dat genoeg, vroeg hy, of wel hebt gy meer noodig? De baron nam den wisselbrief in handen, onderzocht hem met veel aandacht en borg hem toen met de grootste zorgvuldigheid in zyn portefeuille. Dat is goed, zeide hy. Dat zal my vol doende zyn om in myne eerste noodwendig heden te voorzien, want ik verberg het u niet, ik was ten einde raad en middelen. wy zeiden dus, dat, terwyl gy die arme gravin dood waandet, het u zeer onaange naam zou z.yn, die indringster terug te zien keeren. Gy vreest daarenboven al de moeiiykhe- den, welke zy u zou kunnen veroorzaken door zekere geschiedenissen, die voorzeker alleen in hare verbeelding bestaan, te gaan vertellen aan het gerecht, dat nogal lichtge- loovig is en altyd gereed is om naar ieder een te luisteren, wanneer er kwestie is van zyn neus in andermans zaken te steken. Ter zake, baron, ter zake, riep Wladi mir, die in zyn'leunstoel zat te draaien als of hy op een vurigen rooster gezeten was. Gy wilt het bewys hebben van het be staan uwer vrouw? Wel, ziehier. Kent gy een zekeren Alexis Monteray? Wladimir schudde ontkennend het hoofd en dezelfde beweging werd ook door Sophie Mosser gedaan. Die Alexis Monteray moet uw vrouw ge red hebben, daar ben ik zeker van. Zieljier den brief die my in handen gevallen is, ge richt aan mevr. de baronnes Cazéres, de moeder van Renée. (Wordt vervolgd,)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1