Flinke Jongens HET ZUIDEN Notaris A. SCHAAP Notaris A. Schaap f 4900.-- P. C. Roothaert publiek verkoopen lei icsgeiu zuu laag in' gesteld, opdat dit voor nieniand een beletsel kan zijn, terwijl wij de ouders aansporen hunne kinderen aan dezen cursus te laten deelnemen. Het Hoofd der School. Daarna volgt een inschrijvingsbiljet met vermelding der lesgelden, die zeer laag zijn. Wij hopen en vertrouwen dat zeer vele ingevulde biljetten zullen binnenkomen. Donderdagavond had in de zaal van den R. K. Gildenbond de zesde cursus-avond plaats De Eerw heer Bijnen zou spreken over de H. Priesterwijding. In een mooie rede. waarin hij verzen van de priester-dichters Guido Gezeile en W. Smulders reciteerde, wees hij op de verhevenheid van de H. Priester wijding, die steeds een diepen indruk maakt op eenieder die het geluk mag smaken deze bij te wonen. Op het doek liet spr eene H. Wijding zien, toegediend door Kardinaal Mercier uit Mechelen. Het was een interessante avond in velerlei opzicht. Uit de flinke opkomst ondanks het bar slechte weer en de groote aandacht waarmede de aanwezigen de rede volgden, blijkt wel dat deze cursus avonden op zeer hoogen prijs worden gesteld. Donderdag 26 Februari zal de Eerw. heer J. Bijnen, kapelaan te 's Bosch, eene lezing met lichtbeeiden houden over: Uit het land van het Mahome danisme (Carthago en Tunis)indruk ken eener Afrikaansche reis. In aansluiting op ons bericht van Woensdag betreffende de groote reis naar het H. Land door den ZEerw. heer Buijs, kunnen wij nog nader mededeelen dat hij 15 Maart zal vertrekken. ZEerw. zal ongeveer 3 weken in Italië en 3 weken in het H. Land vertoeven. Gedurende de afwezigheid van den ZEerw. heer pastoor zal een Eerw. pater van het St. Antoniusgesticht uit Kaatsheuvel het pastoraat waarnemen. De Donderdag 1.1. geannonceerde aanbesteding voor het bouwen van een woonhuis met kantoor, garage en magazijnen op een perceel gelegen in de Mr. van Coothstraat, voor rekening van den heer J v. Helvoirt, is niet doorgegaan, omdat Burg. en Weth. het bestek niet hebben goed gekeurd. Zondagavond zal de harmonie „St. Crlspijn" alhier concerteeren in de concertzaal van „Euphonia" te Kaatsheuvel. Abonnementsconcerten in het seizoen 1925—1926 te Waalwijk. In het nummer van Woensdag heb ben we een woord ter opwekking ge richt tot de ingezetenen van Waalwijk en naaste omgeving, om n. m. voor het aanstaande seizoen wederom een viertal abonnementsconcerten door be roemde artisten te kunnen doen plaats hebben. Daarin is ook betoogd, hetgeen we thans nog eens willen herhalen, dat voor de beste verwezenlijking van de bestaande grootsche plannen, het be slist noodzakelijk is, dal reeds nu defi nitief de lijst van abonnè's wordt op gemaakt Eerstdaags zal dus de inteekenlijst voor de concerten 19251926 circu- leeren. Onze dringende wensch is nu, daarop direct te teekenen voor het aantal ge- wenschte kaarten, en niet, zooals dit het vorig jaar zoo meermalen voor kwam, dengene die de lijst aanbiedt, één of meerdere malen te laten terug komen. Men bedenke toch dat dit niet gaatmen loopt toch waarlijk niet voor zijn genoegen een honderdvijftigtal woningen af! Het Comité geeft zich alle mogelijke moeite één onzer is ook thans zoo welwillend, geheel belange loos iemand van zijn personeel voor het aanbieden der inteekenlijst be schikbaar te stellen. We doen echter dan ook een dringend beroep op de medewerking van allen in dit opzicht Er moet reeds thans een definitief be sluit genomen worden, zoodat de in- teekening voor de abonnementen bij de eerste aanbieding van de lijst kan plaats hebben In een volgend nummer van dit blad zal dit nog nader precies worden aan gekondigd, terwijl we dan tevens de namen der artisten hopen te noemen, die door het Concertbureau van Dr. de Koos voor Waalwijk geëngageerd zullen kunnen worden. Het Comité voor Abonnements concerten te Waalwijk. De hedenmorgen door Notaris Middelkoop te Capelle in hotel Verwiel geveilde hooilanden onder Waalwijk van den Edelachtb heer C. G H. Meijer, welke aan bod stonden per ceel 1 f4700. perceel 2 f2900 en perceel 3 f2300, zijn niet afgegaan. Wij hebben, door Woensdag 1.1. te schrijven dat aan de vertooning van Jeremias door de Tooneelclub van den R. K. Werkliedenbond, meer dan ge wone zorg zou worden besteed, ons niet schuldig gemaakt aan overdrijving, Dezer dagen waren wij in de gele genheid de teekeningen te zien van de noodige costumes. Schitterend zijn deze niet alleen van kleuren en teekening. maar wat juist aan het geheel zoo ten goede zal komen is dat de kunstenaar, de heer W. Wiegmans te Utrecht, bij ieder costuum rekening heeft gehou- Waar èn aan spel èn aan costumes èn tooneel zulk een buitengewone zorg j wordt besteed kan het niet anders of Waalwijk staan een paar avonden van j een ongekend kunstgenot op tooneel-1 gebied te wachten. Van den heer H. A. Ijsselsteijn, in zijn kwaliteit van rijksbemiddelaar, kwam bij de werknemersbonden in de kleeding-industrie een oproep in om vóór Zaterdag a.s. bij hem te willen verschijnen voor het verschaffen van inlichtingen inzake het dreigend con flict in de kledingindustrie (maatbe- drijf). Naar aanleiding daarvan hebben de werknemersbonden aan de betrok ken werkgeversbonden op 12 Februari het volgende schrijven gezondenIn verband met het verzoek van den heer van Ijsselsteijn. bij onze bonden in gekomen om hem als rijksbemiddelaar inlichtingen te verschaffen betreffende het dreigend conflict in de kleeding- industrie, een verzoek dat waarschijn lijk ook wel door uwen bond zal zijn ontvangen, stellen wij uw bestuur voor uwe maatregelen om geen werk uit te geven aan de leden onzer bonden op te schorten met minstens een week. Dit lijkt ons de eenigste weg om als nog te trachten een scherp en uit den aard der zaak langdurig conflict te vermijden, dat in zijn gevolgen sterk zal inwerken op de bedrijfsverhouding en zeer zeker ook voor uwe firma's in elk geval een groot nadeel zou betee- kenen. Indien u op deze gedachte zoudt kunnen ingaan, zeggen wij u eveneens toe de dooronsvoorbereide maatregelen op te schorten. Hoewel uwe houding daarmede niet in overeenstemming is, willen wij alsnog aannemen, dat het niet uwe bedoeling is, met opzet naar een conflict te daijven. Wij zouden het op prijs stellen indien u het antwoord op dit schrijven ons morgen, Vrijdag a.s., vóór 4 uur zoudt willen doen toekomen. Bij 't afdrukken van ons blad was hieromtrent niets naders bekend en blijft de toestand ook voor onze plaats als 1.1. Woensdag is medegedeeld. Bij de gehouden aanbesteding voor de electrificatie van de nieuwe kerk van St. Jan werd ingeschreven door: Fa. Kwakernaat, Nijmegen f7634.— Borstrok Stoop, Waalwijk f 6925.— Van Boxtel Co., Tilburg f6158 77 Fa. J. v Macklenberg, 's Bosch f 5900. N. V. Electra, 's Bosch f5370.— Het werk is aan de laagste inschrijf- ster opgedragen. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Januari 1925 ingelegd f 36589.82 en terugbetaald f 29802.95. Het laatste door dat kantoor uitge geven boekje draagt het nummer 11615. DRUNEN. A.s. Zondag zal vanwege de Handboogschutterij „Constantia" in de harmoniezaal bij den heer Th. Els- hout een groot concert gegeven wor den met medewerking van de harmonie „de Volharding" en den welbekenden en gevierden humorist den heer C. Didden uit Waalwijk. De leden der handboogschutterij zullen zich ook niet onbetuigd laten. Zij treden n.l met een groote spektakel scene voor het voetlicht „de Landverhuizers" (voor alle leden pl.m. 50 personen) 't Ge- heele program is keurig verzorgd. We verwachten dan ook een stampvolle zaal. De broodprijs is alhier met 2 cent per brood (gewoon tarwebrood) verhoogd. N1EUWKUJK. Dinsdagavond werd in het Caté van der Geld alhier, de jaarlijksche feestvergadering gehouden der Burgerwacht waarbij als spreker optrad de heer van Genabeek te 's Bosch. Na opening der vergadering door dén Voorzitter der Burgerwacht den heer W. van der Lceden alhier, werd het woord verleend aan den ge- achten spreker van dezen avond. In een gloedvolle rede toonde spr. het goede bestaansrecht der Burger wacht ook in deze tijden aan. Zijne rede werd dan ook door met daverend applaus door de geheel aanwezige Burgerwacht ontvangen. Den Voorzitter dankte den spreker alsook den Burgemeester der gemeente voor zijne belangstelling geschonken aan de Burgerwacht. Ook den scheidenden Commandant Joh. van Baardwijk werden namens de Burgerwacht door den Voorzitter harte lijke woorden van dank gebracht voor zijn resoluut en correct optreden als commandant. Na een woord van den Edelachtb. Heer Burgemeester dezer gemeente, die het gesprokene van dezen avond in goede bewoordingen nog eens aan dikte, werd de restende tijd in zeer gezellingen kout doorgebracht. Voorwaar de goede geest in deze Burgerwacht is wel aanwezig. Op Zaterdag 14 en Zondag 15 Febr. a.s. zal door de biljartclub „Nooit gedacht" gevestigd in het Café van den heer Th. v. d. Geld alhier, een wed strijd worden gegeven. Naar we ver nemen zijn hieraan prachtige prijzen verbonden, zoodat menig liefhebber dus wel een kansje zal wagen. Door de harmonie „De Eendracht" alhier zal op Zondag 15 Febr. a s. des namiddags 2 uur voor dames en des avonds 6 uur voor heeren haar 2e Door den welbekende humorist den heer Kasteleins uit Waalwijk, zal het humoristisch gedeelte van 't program worden vervuld. Voor velen staat een avond van ge noegen te wachten. In verschillende kranten is door laatsten tijd de naam van ons dorp her haaldelijk en niet met lof genoemd, wanneer het ging over de groote kin dersterfte (zooals daarin vermeld on geveer 18°/0). Te bejammeren is dat feit zeker en we meenen „Er wordt in dat dorp niets voor gedaan". We hebben in Nieuwkuik een Wit Geel Kruis, waarbij schier alle huisgezinnen zijn aangesloten en waarvoor ook groote belangstelling is getuige de onlangs gehouden jaarvergadering. Het spijt ons echter, dat de verpleegster van het Wit Geel Kruis de Eerw. Zuster Flori- berta zich niet bezig mag houden met zuigelingenzorg. Wel heeft ons plaat selijk Wit-Geel Kruis een verzoek opgemaakt en dat aan de algemeene Moeder Overste der Zusters van Veghel voorgelegd, om tenminste op de dor. pen, waar de kindersterfte het hoogste is, aan de eerw. wijkverpleegster verlof te geven de kinderzorg op zich te nemen, doch afwijzend is op dat o. i. billijk verzoek geantwoord. Het Wit- Geel Kruis ziet nu naar een ander middel uit, om het sterftecijfer te ver kleinen. Ik sprak over de drukke jaar vergadering, waar de WelEerw. Heer Kapelaan Th. v. d. Heuvel eene toe passelijke rede hield over „Gezond zijn en gezond blijven". Ja. degenen die het meest van zijne Eerw.'s lessen konden profiteeren en leeren, bleven thuis. Toch is voorlichting voor hen zoo bijzonder noodig, onze Eerw Kapelaan wijst de menschen gelijk hij zegt in zijn rede bij het huisbezoek herhaal delijk op die puntjes der gezondheids leer: zindelijkheid, reinheid, licht en lucht enz maar zou dit volgend voor stel door betrokken overheden (Ge zondheidscommissies, Burgemeesters. Diocesaan Wit-Geel Kruis, T.b.C. ver- eenigingen e.aniet eens ernstig kunnen overwogen wordendat men de voornaamste bestrijdingsmiddelen der kindersterfte op kleine strooibiljet- ten drukte, met flink leesbare letters en goedkoop bij honderdtallen op die dorpen verspreidde Meestal zijn de menschen gewillig genoeg, maar het ontbreekt hen aan goede voorlichting en aan eensgezinde raad. En op die biljetten moge ook deze raad staan „Moeder, neem geen baker in huis, hoe jarenlange ondervinding zij ook heeft, die niet uit degelijke geschriften bewijzen kan, dat hare behandeling hygiënisch goed is. Want de heer H. Prinsen uit Vlijmen heeft in zijn artikel (Prov. Courant 6-2-25), gelijk, dat door overmatige zorg der bakers het kind soms eer mishandeld, dan be handeld wordt Wie heeft talent, tijd en zin om mijn voorstel uit te werken Het Wit-Geel Kruis te Nieuwkuik is tot correspondentie zeker gaarne met hem bereid. BI} zuigelingen en kinderen geneest men de ontstoken roode en smettende deelen spoedig door middel van PUROL. „GeheimzinnigeTorpedo", 6 en 8'/a uur. Maandag 16 Febr. 8 uur. Musis Sacrum. Tooneel-en Zangavond, Henri 't Sas e.a. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 13 Febr. 1925. De R. K. Tooneelvereeniging „Kunst en Vermaak" geeft Zondagavond in het Patronaatsgebouw haar tweede uitvoering. Opgevoerd zullen worden het tooneelstuk„Redding in nood" en het blijspel„Johan als rentenier". UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel,, 13 Februari 1925. Wij lezen in Prov. 's Bossche Crt.: Naar wij vernemen worden thans ernstige pogingen aangewend om de tramlijn Tilburg—Waalwijk's-Her- togenbosch van de Mij. „Hollandsche Buurtspoorwegen" door de kom van Kaatsheuvel te leggen. Zooals bekend is, blijft deze tramlijn thans e.a. 20 minuten van deze plaats verwijderd, daar deze den provincialen weg Tilburg—Waalwijk volgt. Het dichtst bijzijnde spoorwegsta tion is ongeveer drie kwartier van Kaatsheuvel gelegen. Het is dan ook zeer in het belang van het algemeen en van deze belangrijke industrieplaats met ruim 7000 inwoners in het bijzon der dal deze rechtstreeks wordt ver bonden. Het moet in de bedoeling lig gen de tramlijn zoodanig om te leggen, dat het traject TilburgWaalwijk on geveer denzelfden afstand behoudt. De provinciale weg zal dan voor een groot gedeelte van de tramlijn ontlast kun nen worden, wat in het verband met het toenemende verkeer zeer is toe te juichen. De raad der gemeente Loon op Zand waartoe Kaatsheuvel behoort, besloot dan ook reeds in beginsel bereid te zijn dit plan financieel te steunen. Ongetwijfeld zullen ook de Provin cie en het Rijk nu de streek voorgaat, aan het plan den noodigen steun niet onthouden. De verdere ontwikkeling van de Kaatsheuvelsche industrie kan hierdoor op de minst kostbare wijze worden bevorderd. wedstrijd. Voor Baardwijk hangt er veel van af, want verliezen zij ook maar een puntje dan is hun kampi oenskans gansch verkeken Er kan dan ook een flinke wedstrijd verwacht worden, die een bezoek wel waard zal zijn. Aanvang 2 uur. Quick 3 speelt tegen W S C. 3 op het W S C.-terrein, een wedstrijd voor Quick 3 van groote beteekenis voor het kampioenschap Zondag a.s. gaat onze W.V.V. Juliana" een competitie-wedstrijd spelen tegen Quick 2. Moge het weer thans geen spelbreker zijn, dan kan een spannende en interessante wed strijd worden tegemoet gezien. Juliana Zondag van het begin tot het einde toe flink gewerkt. Juliana 2 heeft vrijaf. Juliana 3 ontvangt de Sporters 1 uit Drunen. Ofschoon Drunen nog ongeslagen de leiding heeft in- leze afdeeling zal het toch oppassen worden voor Drunen om hier de puntjes mee te nemen. Het zal aan spanning niet ontbreken. Indien het weer gunstig blijft kunnen we Zondag 15 Februari twee wedstrijden bijwonen, welke onge twijfeld een bezoek waard zullen zijn. Om 12 uur een plaatselijke wedstrijd tusschen tusschen RWB 2 en HEC. Hoewel onze reserves heel goed partij tunnen geven zullen zij in HEC, dat het kampioenschap bijna in bezit heeft wel haar meerdere moeten erkennen, toch zijn we benieuwd naar de prestatie van RWB 2. Aanvang 12 uur terrein RWB. Daarna krijgen we DEVO uit 'sBosch. Deze is voor RWB een onbekende tegenstander, welke echter eenige zeer gunstige resultaten behaald heeft. RWB daarentegen heeft de laatste jaren steeds een zwak elftal gehad en veel wedstrijden verloren, dat er deson danks toch maar steeds met nieuwen moed een volgende nederlaag tegemoet gezien wordt pleit toch voor de vol harding en trouw van de RWB-ers. Langzaam maar zeker hebben de jongere krachten zich opgewerkt en nu zal a.s. Zondag tegen DEVO een geheel nieuwe voorhoede geprobeerd worden, samengesteld uit eigen opge kweekte spelers en al zal het niet aanstonds het gewilde succes brengen, er is nu materiaal aanwezig waarop wij vertrouwen. Aanvang 2'/2 uur teirein RWB. GEERTRUIDENBERG. Zondag speelt „Geertruidenberg I" tegen „O D.O. Breda op het terrein achter de R K. Kerk. Zondag a.s. gaat „Vitesse" bij „Breda II" op bezoek. Vooruit Vitesse, volhouden en laat je niet van de derde plaats halen. I SPORT. WAALWIJK. QUICK. Nu Quick I Zondag a.s. vrij is bestaat er een mooie ge legenheid om de verrichtingen van Quick 2 te bezien, Quick 2 speelt thuis tegen Baard wijk 1 en daar Quick volledig op kan komen verwachten we een spannende Dinsdag 17 Febr. 8 uur. Repetitie Franchemont. Dinsdag 17 Febr. Repetitie W G V. Dinsdag 17 Febr. 8'/4uur. Repetitie Waalw, Gem. Zangvereeniging. Alleen voor dames, dus dien dag voor de heeren geen repetitie. Woensdag 18 Febr. 7 uur. R. K Vrouwenbond. „Geertrui van Oosten". Tooneelclub. (Alleen voor leden)Zaal R. K. Werkliedenvereniging. Woensdag 18 Febr. 8'/a uur Athletiek- oefeningen voor de Quick-leden in de Openbare School. Woensdag 18 Febr. 8 uur. Jubileum- Uitvoering „Vooruitgang zij ohs Doel". Musis Sacrum. Donderdag 19 Febr. 7 uur. Cursus-les „Eerste Hulp bij Ongelukken", in het Gymnastieklokaal. Donderdag 19 Febr. 7 uur. R. K. Vrouwenbond. „Geertrui van Oosten*. Tooneelclub. Ook voor Dames-Niet- leden. Zaal R.K. Werkliedenvereniging. Vrijdag 20 Febr. 8 uur. Repetitie Franchemont. Zaterdag 21 Febr. 9 uur. Repetitie Mannenkoor „Oefening en Vermaak". KAATSHEUVEL. Zaterdag 14 Febr. Propaganda-Verg. Hoenderclub „Kaatsheuvel". 7'/2 uur. Joh. Smits. VLIJMEN. Zaterdag 14 en Zondag 15 Febr. Feestconcert „Concordia". 7 uur: Café Schuurmans. ADVERTENTIëN. RECHTSZAKEN. L. v. D. 60 jaar, winkelier te Kaats heuvel stond terecht ter zake van heling van twee gestolen rijwielen. Beklaagde staat ook bekend als smokkelaar van ongestempelde speel kaarten. Beklaagde had de fietsen, die zoo goed als nieuw waren, voor een koopje gekocht en borg ze op den zolder. Beklaagde ontkende te hebben ge weten, dat de rijwielen gestolen waren. „Bewaarde je de fietsen daarom op zolder?" vroeg de president. Beklaagde zeide dat de zolder geen geheime bergplaats was, hij hield win kel, dus iedereen kwam op den zolder. „Winkel op zolder?" vroeg de pre sident en 't publiek lachte. „Ja", aldus beklaagde „ik verkoop ook klompen en iedereen gaat op zol der klompen passen. De burgemeester en ook de notaris van Kaatsheuvel kwamen getuigen dat beklaagde zeer gunstig bekend staat en zij hem niet in staat achten tot op zettelijk misdrijf van heling. Het O M ging de verschillende feiten na en achtte beklaagde schuldig. Echter omdat beklaagde gunstig bekend staat werd een elementen eisch gesteld, f 150 boete subs, hechtenis. Beklaagde verzekerde de rijwielen aan de eigenaren te zullen teruggeven. De verdediger Mr. Van Besouw uit Kaatsheuvel, wees er op, dat het in Kaatsheuvel zooveel verzet had onder vonden, dat beklaagde die algemeen als achtenswaardig en gunstig bekend staat, naar den Bosch geroepen werd. Pleiter vroeg vrijspraak. Uitspraak 26 Febr. a s. De dief van de rijwielen in kwestie ,G. H. v. d. D hoorde 2 jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest tegen zich eischen. te WAALWIJK, zal bij inzet op Vrijdag 27 Febr. en bij toeslag op Vrijdag 6 Maart 1925 telkens om 7 uur des avonds ten koffiehuize van JAN KLERKX te Elshout Voor den Heer A, COX te Heusden I de zeer gunstig gelegen perceelen weiland aan den Pro vincialen weg naar Heusden bij het Fort. KOOP 1. Het Noordelijk per ceel ong. 80 Meter aan den weg Kad. Oudheusden A 942 en ged. 944 en 946 groot ong. 72 aren. KOOP 2. Het Middengedeelte ong. 100 Meter aan den weg, Sectie A 944 en 946 ged. groot ong 64.70 aren. KOOP 3. Het Zuidelijk ged. ong, 215 Meter aan den weg, Sectie A 930 groot 48 40 aren. Bij den toeslag komen de per ceelen in Massa. II. Het Bouwterrein, zeer gunstig gelegen nabij den over weg van het Station Drunen, bijzonder gelegen voor fabrieks terrein, kad. Drunen B 1673als: KOOP 4. Het Bouwterrein Zuid, groot ong. 5.78 aren. KOOP 5. Het Bouwterrein Noord, groot ong. 5 78 aren. KOOP 6. Het Bouwterrein West, groot ong 8 90 aren. Te aanvaarden bij betaling koopsom. 34256 AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 14 Febr. Witte Bioscoop, „Geheimzinnige Torpedo", 8 uur. Zondag 15 Febr 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst*. Zondag 15 Febr. 12,/a uur. Repetitie Mannenkoor „Oefening en Vermaak". Zondag .15 Febr. 6 uur. R. K. Gym. Ver. „Kunst en Kracht", afd Tooneel, Patronaatsgebouw St. Clemens. Zondag 15 Febr. Flora-Bioscoop, „De dwaze Weddenschap". 6 en 8'/j uur. Zondag 15 Febr. Witte Bioscoop, te WAALWIJK, bericht, dat het HOOILAND te Waalwijk, genaamd „De Visch- bank" is ingezet voor Toeslag Vrijdag 20 Februari 1925 des voormiddags om 11 uur in Hotel VERWIEL te Waal wijk. Dagelijks kan verhoogd worden. 34255 Voor direct gevraagd: in de Uitpoetserij. Adres34257 N. V. Stoomschoenenfabr. v.h. JOS. GROENEN Waalwijk. sasa vexa StoombiljartfabrieR TILBURG. 31819

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10