I r Ri. Keukenmeid Terstond gewaaid flinke Dienstbode. Pakhuis of Werkplaats Vooijaars-inZomtTColltctit' Barak-Concours. li insdan 24 Februari, Een Ham, een Schouder, K.a. vri Gemeente Geertrui van Oosten I. H. M. VIN ERP. Notaris I SCHAAP Notaris A. Schaap Del eiken schaarhont Eenige Meubelen en Huisraad, Dames- en Heerenkleeding Corn. P. tan Zeist, Verkooping wegens faillissement. WILLEM RELIK, Deurwaarder, Breda, Den Maris eener Schoenfabriek, - WilLWIJI Mr. iao Coolhslraal 16. c. Jacobs en Zn., Waalwijk. Aanbesteding. BRILLEN BETER EN BILLIJKER gevraagd: ia. A. C. Simons, Vermist: I. C. MORTIER, Grootestraat 114. Gevraagd een prima HET ADRES Vraag-programma Voor den InmaaK. f 2250.- publiek verkoopen: E R F HU IS. liotaris R. Schaap Qroote jaarlijksche Houtverkooping Notaris JANSEN verkoopen Canters Notaris flotaris CANTERS verkoopen naar maat is Wed. Jean Rievers, publiek verkoopen: Musis Sacrum" - Waalwijk. lïïaandag 16 Februari, ten 8 uur Entrée11.50, fl.00 en 10.75 Speciaal-Schoenvoeringj en gros. Engelsche Stof voor Pantoffels. Rozetten, Strikken, Pompons. Garen, Band, Sajet en gros. De bewijzen zijn geleverd! publiek aanbesteden publiex verkoopen: verkoopen Tegen 1 MEI 34243 NETTE door J. van lersel-HoItus, Grootestraat 186, WAALWIJK WEGENS TELEURSTELLING MODES, 34216 Grootestraat 130, - WAALWIJK. TE HUUR: Een magazijn of Werk plaats, huur f 2.50 per week Aan hetzelfde adres kostgan gers gevraagd. Bij W. BRE- KELMANS. Lederhandel, St. An- toniustraat No. 94, Waalwijk. 34182 R. K. Echtpaar. Gevraagd nabij 's Hertogenbosch R.K. Echtpaar, geen kinderen thuis hebbende, ouderdom omstreeks 40 jaar; de man als huis knecht-tuinman, de vrouw alsbekwame keukenmeid Zij die voorheen als zoo danig werkzaam waren, genieten de voorkeur. Indiensttreding omstreeks 10 Maart. Brieven met uitvoerige in lichtingen onder No. der advertentie bureau dezer courant. 34245 DONKER GESTROOMDE (TEE F). 34240 Tegen goede belooning terug te bezorgen bij A. WILLEMS E, Slager, - DRUNEN HEER, die VRIJDAG j 1. in de trein Roosendaal-Brussel DAME uit Utrecht eenig geld leende, wordt beleefd verzocht adres op te geven onder letter C. W. Kiosk hoek Eendrachts weg, ROTTERDAM. 34242 met vrile Woning TE HUUR bij: 34217 IJzeihandel, WAALWIJK Ondergeteekende maakt hier mede bekend dat hij verhuisd is naar (HaVENEINDE). 34215 ZOO IUIST ONTVANGEN EEN PRACHTIGE tegen zeer concurreerde prijzen. Beleefd aanbevelend. J. van Bladel-Soree, Grootestraat 114 Tailleur in het Café van J. v. HELVOIRT, Putstraat, - WAALWIJK. PRIJZEN: ENZ. ENZ. 34228 PriJs 10 cent de 10 stooten. op een lsie klas Schoenia- brlek tegen hoog loon. 34231 Brieven onder No. dezer ad vertentie Bureau van dit Blad. Kiespijn en Aangezichtspijn 34218 voor de Mijnhardt's PA SANAPIRIN- Woensdag 18 en Donder dag 19 Febr. opvoering van Mystisch Minnespel in drie bedrijven van A. van Delft. Door de tooneelclub van den R K Vrouwenbond, in de groote zaal van de R K. Werkliedenvereeni ging. aanvang 7 uur. Woensdag 18 Febr. uit- sluitend toegankelijk voor de le den op vertoon der blauwe kaart van lidmaatschap, plaatsbespr. a 25 ets Donderdag 19 Febr. voor leden en dames niet-leden le rang f 1,—. 2e rang f 0.75, 3e rang i 0 50, plus st. bel. en pl. bespr. k 10 ets. Verkoop van kaarten en pl. bespr van af 16 Febr. bij firma Pulles. 34221 Eerste Internationale Hondententoonstelling te Waalwijk. Er bestaat gelegenheid tot hel plaalsen van adverteotiën in het dezer expositie. Dit programma-boekje zal ver spreid worden aan alle honden- liefhebbers in deze streek en in geheel Nederland, bekende^café's, vereenigingen, enz. en biedt dus eene uitnemende reclame De prijs der advertenties is 7, HO.-, 16— 74 13.-. Opgaven aan 't Comité, 't Be stuur of Bureau van dit blad. AANBESTEDING. Het Architecten- en Ingenieurs bureau Van Gestel en Bouman te 's-Bosch en Waalwijk zal namens de Internationale Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindu strie Waalwijk 1925 op Zaterdag 28 Februari 1925 in Hotel Ver- wiel te Waalwijk trachten: aan te besteden Het bouwen der Tentoon stellingshallen en aanhoo- righeden (oppervlakte =fc 9000 M2.) a. eigendom blijvende van den aannemer en door dezen weder af te breken na afloop; b. eigendom blijvende van de Tentoonstelling; alles komende op een zeer gunstig gelegen terrein in de nabijheid van 't Station tusschen de Stationsstraat en Putstraat langs den Pa rallelweg te Waalwijk. Bestekken en teekeningen te verkrijgen vanaf 9 Februari bij het bureau Tentoonstelling Waal wijk 1925 Groote Straat 258, Tel. 104 5 20.per stel. Restitutie bij ongeschonden inlevering al leen voor inschrijvers 10. Inlichtingen te verkrijgen bij Van Gestel en Bouman, Orthen- straat 22, 's-Bosch. P. VAN GESTEL, Architect. K. BOUMAN. Ingenieur. Het Architectenbureau VAN REE BOSSAERTS te Waal- w ij k, zal namens zijn principaal, den Heer J. VAN HUL.TEN te Waalwijk, op Woensdag 18 Februari 1925, des avonds ten 8 uur in het Café van den Heer A. VAN BEKKEL te Waalwijk, Het bouwen van een Woonhuis met Schuurtje in de Putstraat te Waalwijk. Bestek en teekening zijn te bekomen bij het Architectenbureau voornoemd, tegen betaling van 14.— per stel. Restitutie na ongeschonden inlevering f2.—. Dagelijks inlichtingen te be komen. De Architecten, JOS. VAN REE. 34212 ED. BOSSAERTS. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. Laurierbladen. Azijn Extract. Spaansche peper. Venkelzaad. Peperbollen. Salycil Perkamentpapier. Enz Enz. D r o g 1 s t e r ij, 34234 W A A L W IJ K. Bewaart uw bon, deze geeft U 5 pCt. korting. te WAALWIJK, bericht dat het WOONHUIS MET ERF EN TUIN aan de le Zeine te Waalwijk van de erven TH. A. TRIMBACH is ingezet en verhoogd tot 34230 Toeslag Dinsdag 24 Fe bruari a.s. des avonds 7 uur in Café FRANSEN te Waalwijk Dagelijks kan verhoogd worden. te WAALWIJK, zal op Maandag 16 Februari 1925 des voorm. 10 uur om contant geld van het schaarbosch in de Von delakkers in de Steeg bij de Groote Vaartkant te K a a t s h e u- vel (in de Bosschen van Van den Bondt) groot 1.09 40 H. A in perceelen. 34181 Onmiddellijk daarna ten Koffie- huize van LUCAS VAN DER KAA ongeveer 50koopen sparren alsmede ongeveer 7 koopen Schaarling en een partij Boonstaken, liggende nabij Piet van Laarhoven. Dagelijks te bezichtigen, te WAALWIJK, zal op Donderdag 19 Februari '925, des namiddags 2 uur, ten sterfhuize van den Heer TH. TRIMBACH, le Zeine alhier, waaronder: Kabinet, Eiken kastje, Beelden. Kandelaars, Schilderijen, Hangklok, Stoelen. Tafel, Gor dijnen. Bed. Keukengerief, 2 Kinderwagens, Kachels, enz. Te bezichtigen een uur voor de verkooping. 34241 op PLANTLOON gem. LOONOPZAND. te WAALWIJK, zal ten verzoeke van de Heeren TIMMERMANS qq aldaar op Vastenavond Maandag 23 Febr. 1925. des voormiddags 10 uur op Plantloon Eene groote partij zware Sparren, Opleggers, Hop en Boonstaken. Voorts 45 koopen zwaar Eiken-, Elzen- en ander Schaarhout. 8 koopen Schaarhout op de Kavracht bij Dirk Oerle- mans (deze vooraf te gaan zien) 40 koopen droge Musterd. Bijeenkomst precies om 10 uur bij S o ij e r s. Inlichtingen geeft Corn. Boons op Plantloon. 34239 Tabletten te DRUNEN. zal op Donderdag 19 Febr. 19 }5, bij inzet, en op Donder dag 26 Febr. 1925 bij toeslag, telkens nam. 5 uur, ter herberge van Antonie Merkx te Nieuwkuik A Voor den ZeerEerw. Heer Aioijs van den Broek, EERSTE KOOP. Een perceel bouw- en weiland, genaamd „de Brender", gelegen van het Hoog af, tot aan den Richtpad, in huur bij Norbert van Wijk, kadastraal bekend als gemeente Nieuwkuik sectie A, zijnde het zuidelijke ge deelte van No. 241 zooals ter plaatse is afgepaald, groot onge veer 54.50 aren. TWEEDE KOOP. Een perceel bouw- en weiland aldaar, gelegen over het Richtpad, in huur bij Jan Hendr.zn. van Engelen en Norbert van Wijk, kadastraal be kend als gemeente Nieuwkuik sectie A, zijnde het noordelijk gedeelte van No. 241, zooals ter plaatse is afgepaald, groot onge veer 35 aren. Bij gunning van koop 1 en 2, krijgt koop 2, recht van weg over koop 1 naar het Hoog. DERDE KOOP. Massa van koop 1 en 2, zijnde bouw- en weiland kadastraal bekend als gemeente Nieuwkuik sectie A No 241 groot 89,50 aren. VIERDE KOOP. Een perceel bouwland, gelegen van het Hoog af, tot aan den Richtpad. in huur bij Hendr. Marien van Wijk en Willem Mommersteeg, kadastraal bekend als gemeente Nieuwkuik sectie A, zijnde het zuidelijk ge deelte van No. 534, zooals ter plaatse is afgepaald, groot onge veer 73,96 aren. VIJFDE KOOP. Een perceel bouwland gelegen over het Richt pad, ten noorden van koop 4 en daaraan grenzende, in huur bij |an Willemzn. van Loon, kada straal bekend als gemeente Nieuw kuik sectie A, zijnde het midden gedeelte van No. 534. zooals ter p aatse is afgepaald, groot onge veer 39 32 aren. ZESDE KOOP. Een perceel bouwland, gelegen ten noorden van koop 5 en daaraan grenzende, in huur bij Nicoiaas van Baard wijk, kadastraal bekend als ge meente Nieuwkuik sectie A, zijnde het noordelijk gedeelte van no. 534, zooals ter plaatse is afge paald, groot ongeveer 39,22 aren. Bij gunning van koopen 4, 5 en 6, krijgt koop 6, recht van weg over koopen 5 en 4, en koop 5 over koop 4. naar het Hoog. ZEVENDE KOOP. Massa van koopen 4, 5 en 6, zijnde bouw. land kadastraal bekend als ge meente Nieuwkuik sectie A. no. 534 groot 1 52 60 H.A. ACHTSTE KOOP. Bouwland gelegen op Onsenoord, in huur bij Lamb. v. d. Ven, kadastraal bekend als gemeente Nieuwkuik sectie B. no. 154 groot 19.30 aren. Al het voorschreven land, is mondeling verhuurd, van jaar tot jaar. en kan dus na tijdige op zegging, aanvaard worden, 11 November 1925. De huurpenningen over dit jaar, zijn voor de koopers NEGENDE KOOP. Een perceel hooiland, genaamd „Middelste Maashoeven", kadastraal bekend als gemeente Hedikhuizen sectie B, zijnde één vierde onverdeeld van 110 99. dat in zijn geheel groot is 1.26 00 H.A. Mede eige naren de Heer Gijsb. van Mierlo en de Familie Vugts Fabrie. TIENDE KOOP. Een perceel hooiland achter koop 9, genaamd „Achterste Maashoeven" kada straal bekend als gemeente Hedik huizen sectie B, no. 97 groot 43.30 aren. Koopen 9 en 10 kunnen dade lijk na betaling der kooppennin gen aanvaard worden. B. Voor den Heer Gijsb. de Vaan- Vromans. ELFDE KOOP. Een huis, met Erf en Tuin. te Nieuwkuik. sectie C. no. 1409 groot 35.20 aren. Het huis is goed onderhouden en het geheel, kan dadelijk nabeta ling der kooppenningen aanvaard worden. Gereserveerd worden de opstand van een steenen kip penhok en het hakhout, dat nog dezen winter zal gehakt worden. Voor alle koopen geldt het na volgende Betaling zes weken na den toeslag. Grond en polderlasten zijn van 1 Januari 1925 af, voor de koopers. 34220 te DRUNEN, zal op Vrijdag 20 Februari 1925, voorm half tien precies, op Pessaert te Drunen, ten ver zoeke van het GEMEENTEBE STUUR van Drunen voor de gemeente DRUNEN: 100 koopen Heinsparren. op leggers en ander gerief. 20 koopen Boonstaken. 15 koopen Knuisten. 10 koopen Takken. Alles op het terrein waar dit jaar verkocht is. Bijeenkomst over het Kanaal. Inlichtingen geeft de Gemeente opzichter Hendr. Mimpen. STOOMEN. VERVEN. ROUWGOED EREN binnen 2 x 24 uren klaar. Afwerking als nieuw. De „Stralende Zon'*, 33654 Tilburg. Depol TH. v. d, SAN DEN, Crootestraaf VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. WAALWIJK. 33195 Electrische Brilienslijperij. zal op Vrijdag 20 Februari 1925, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van den Weledel Gestr Heer Mr. K- A. NEDERLOF, Curator in het faillissement van W. Steendam Co. te Breda in het fabrieksgebouw aan de KONINGINNESTRAAT No. 95 te BREDA om contant geld, o. a. MACHINES IN PRIMA STAAT, w o. Gletmachine, Aflapmachine, Wals, Penmachine (geruischloos), Doornaaimachine, Stansmachine. Zolengroefmachine, Kantenschrooi- machine, 1 Gecombineerde Zolen-, Hakken- en Bimsmachine, 1 Automatische Hakkenaflrapmachine, 1 Gecombineerde Uitpoets machine, Groevensluitmachine, 2 Randmachientjes, 2 Electromotoren (5 H P.) met aanloopweerstand en schakelbord, 17 M. Drijfwerk met stoelen, poulies en riemen, Buiten en Binnenzoolmessen, Contrefoormessen plm. 200 paar Dames-. Heeren- en Kinderschoen leesten, eenige veilen Leder, Tafels, Rekken, enz. 34236 1 goede „Remington"-schrijfmachine, 2 eiken Bureaux-ministre, enz, Kijkdag: VRIJDAGVOORMIDDAG 20 FEBR 1925 van 9-1 uur. Mevrouw Cato Meifs van Weert, Sopraan. Jan Molenschot, Bariton. Henri 't Sas, Mevrouw Dina 't Sas, jToonceI WAGNER, LISZT, MASSENET, CHERUBINI. HAYDN. Oorspronkelijk Tooneelwerk van H. 'T SAS. plus I0°/o Auteursrecht, 20°/o Stedelijke Belasting en 10 ct. plaatsbespreking. 34233 ALLE GENRES 34244 Veel ongeregelde Parlijen beneden fabrieksprijzen. HET BESTE EN V00RDEELIGSTE ADRES IS EN BLIJFT KOOPT DAAR 34235 uwe Gramaphoon en Pathéfoon. Steeds de nieuwste voorraad Door deeg'iijkheid en prijs Gramaphoon- en Citherplaten. Gaan wij niet van de wijs. nu t uii'ixii i msTT Kantenschrooier verdrijft men spoedig met 75 CT. BIJ APpTM. EM'DROGISTEH 99 Zing- en Tooneelavond.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2