WITTE BIOSCOOP ZATERDAG en ZONDAG 8888888888888888888888888^88 In Overhemden, Dassen, Zellhinders, torn. P. van Zeist, firma P. Odankirehan I. C. MORTIER WIST STEEDS IN VOORRAAD HOEDEN AMSTEL SCHOENCREAM In deze periode van Fa. Bierlaagh-v. d Heijden, V1CTO BORSTSIROOP meuBblmaqaz 't „Wo o n h u is', WAALWIJ K. brengen wij U de grootste en mooiste Sensatiefilm van dit seizoen, getiteld: Prachtig Bijprogramma. Zaterdag 8 uur Zondag 6 en 8'|2 uur Waalwijk. GEBR. SCHOEP, WAALWIJK. A. OUDKERK, WAALWIJK. AMSTEL-BON. DROGISTERIJ „DE GAPER" Bierlaagh-v. d. Heijden, Fa. Orie-Dumoulin, Markt Waalwijk, Mr. Dr. A. G. Heineken, 34238 H. van Straaten. Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM. P..25. PER FLACO Stoomwasscherij „DE LEIJ'' Tilburg. 'sHE RTOGENBO S C H /Vleest bezochte en bekendste adres der DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T W 0 O M H Cl 15*' 'sH ERTOG EN BOSCH. Teiei. „SPAAR MUI S" Sensationeel drama in 7 acten. 34232 In de twee hoofdrollen de meest gevierde filmartisten BUCK JONES en SHIRLEY MASON. WONDERBAARLIJKE SPORTDEMONSTRATIES- Vliegmachines Parachutes Onderzeeërs Boksen Zwemmen Hoogspringen Athletiek Hardloopen Races Watersport. De Grenzen der Sportmogelijkheden van de Rolprent bereikt De meest sensationeele vorm van sensatie op nieuwe ideeën gebasseerd. Elke minuut een sensatie. Spanning: tot het uiterste. ENZ., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord 1 2,50. WAALWIJK bij de Markt. Opticien, t 31822 25 Vuchterstraat 25, s-HERTOGENBOSCti. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek van kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthouders, Platvobtzolen etc Spreekdag alle Dinsdagen. RUIME SORTEERING Ijzerhandel Aanbevelend, Sub. Agenten, Telefoon No. 102. DAT WIJ UW ETSEN, PLATEN OF FOTO'S ZEER ZORGVULDIG IN LIJSTEN EN DAT WIJ EEN RUIME SORTEERING STAAFLIJSTEN Fa. TH. VAN DELFT. 34164 FOTOGRAFISCH ATELIER. - LIJSTENHANDEL Iedere kooper van één groote doos No. 12 der alom bekende prima ontvangt daarbij tijdelijk Gratis een tweede groote doos No. 12 tegen Inlevering van deze advertentie bij zijn winkelier. Naam winkelier invullen- Woonplaats en adres winkelier invullen Men ontvangt dus TWEE doozen en betaalt er EEN. Knip deze advertentie uitZe heeft waarde I Deze bon is geldig tot 24 FEBRUARI 1925 en inwis selbaar bij alle winkeliers en schoenzaken. ALLEEN INGEVULDE BONS ZIJN GELDIG. Winkeliers kunnen de van het publiek ontvangen bons weder inwisselen tot 10 TIAaRT I925 tegen doozen Amstel No. 12 bij hun eigen grossiers en bij de grossiers J. v. ENGELEN-STA AL,Grootestr. en Stationstraat C53, Waalwijk: A. BOON te Geertruidenberg C. W. DE JONG Zn., Grossiers: Gebr. VAN STKIEN. Dubbeldamstraat, beiden te Raamsdonksveer C. v. D. CAMPENHOUT, Grossier in Kol. waren, Dongen. H. L. van MOL-PAUWELS, Graan- en Kol. waren te Nieuwkuijk. 34237 No. 4 E. Z. W. griep, influenza, borst- en keelaandoeningen VINDT U IN DE steeds EEN VERZACHTEND MIDDEL. o.a. Wybert-, Menthol- en Emser- tabletten Abd ij siroop. (prima vijgen en dadels) uitstekend voor de keel en verder ver schuilende Dropsoorten en Speciali té's voorradig. u u O CC O O S o H Z u a CO SWIG bij Dresden heeft als ALLÉÉN-VERKOOPHUIS voor de Lang- straat aangesteld de WAALWIJK. De lijnste décors aan zeer lage prijzen. Al wie prijs stelt op mooie moderne patronen, kan buiten ons niet slagen, omdat onze behangsels niet in handen van grossiers komen. VRAAGT STALENBOEKEN TER INZAGE BIJ 34169 WAALWIJK 34184 Beleefd aanbevelend D e p 0 t „N U T R I C 1 A". TELEFOON 123. TTB1 Maandelijksche Staat per ultimo JANUARI 1925. Volgestort kapitaal f 14.000.000.— Statutair reservefonds 5.060.000.— Deposito's 7.535.122 67 Crediteuren 16.514 503.67 Debiteuren 41.727.364 71 Kas, munten, coupons, enz. 2.704.060.20 Herdisconto's 400.000. DE HOOFDDIRECTIE met 4°/0 samengestelde rente, garantie, plus winstaandeelen, 10—15 of 20 jarige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEERING: Jaarkas 1913—1923 1726.27. 1914 -1924 f 678 02. Per aandeel van fsOO.-- bij storting van f 5O ~- per jaar. 34196 Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag Donder dag. Vrijdag Zater dag. Waalwijk vm. 3 vm. 3 vm 6.— 6- vm 6.— Rotterdam nm 12." nm. 1.— nm. 1 12.— nm 12.- Geertruidenberg vm 4 nm 2 vm. 4 nm 2.— nm. 2.— vm 7.— nm. 2. vm. 7.— nm. 2 vm 7.— nm. 2. Rotterdam vm 7. nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7. nm. 1 vm. 7.— nm. 1. vm. 7.— nm. 1. Passagierstarief le Klasse 75 ct. 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geertruidenberg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waalunjk-BesoijenG. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). Dordrecht: H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederij ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer. Telefoon No 1 Verkrijgbaar bij de navolgende H f kers en Drogisten W. v. d. HEIJDEN, Groot ORIE DUMOULIN, Mark' I J. OEN ROOIJEN, Dorpstra Waalwijk, k. 11 Meest moderne inrichting voor het behandelen van ENGELSCHE HEMDEN, BOORDEN, MANCHETTEN enz. HELDERE WASCH. HYGIËNISCHE BEHANDELING. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Zuidelijke Provinciën. Bekend om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Oeregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS Firma G Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 DE GEHEIMZINNIGE TORPEDO. if i ''"If iftlltMllfiitl'rfil>irii1(Hlih<'DfA?>1r-itfliftlftAlfiÉfriftiTfufi-uniti nn ti«r Bietensnijders INDIAN SCOUT f 875.-. I 3 N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. bfl Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- lnndsche Scheepsverbond-Maatsc happy te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levens-Verzekering-Mfj, „De Hoop", te 's-Gravenbage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notaris te VHertogenbosch E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het By kantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE: A. VAN AMSTEL Jr. C. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN. Amerlkaansche StrljklnrichtlDg. Telegraaf straat 38. Opgericht 1882. Telefoon No. 146. Speciaal adres voor het opmaken van VITRAGES, TULLEN GORDIJNEN met toebehooren enz. enz., alsmede voor het uitstoomen van WOLLEN en KATOENEN DEKENS, SPREIEN enz. 32484 Concurreerende prijzen. WekelIJksche aflevering. ll

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3