de tem uw het imam 1 TWEEDE BLAD. "gemeenteraad. DRUNEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Woensdag 11 Febr des avonds ten 7 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Mr. H Loeff. Ongeveer kwart over zeven uur opent de Voorzitter de vergadering afwezig de heeren v. Halder en A v d. Wiel. Voorzitter. Waar dit de eerste ver gadering is die in 1925 wordt gehou den, zij het mij nog vergund alsnog de beste wer.schen uit te spreken voor de gemeente in het algemeen en voor U en de Uwen in het bijzonder. Ik hoop dat het de gemeente in alle opzichten moge goed gaan en het voor U allen een voorspoedig jaar zal zijn. Hierna worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen. De heer van Drunen zegt gehoord te hebben als zou besloten zijn aan den correspondent der arbeidsbemid deling een salaris uit te keeren van f 1275. Zoo iets bestaat niet. Voorzitter. Ik heb het niet gehoord dat het is voorgelezen. De correspon dent heeft een salaris van f 175. De heer W. v. d. Wiel zegt dat is voorgelezen als zou in een vorige ver gadering zijn besloten dat aan de veld wachters, die in het bezit van een politie diploma zijn,telken jare daarvoor f 25 wordt verleend Spr. meent dat daar in het geheel niet over is ge sproken. De Voorzitter merkt op dat dit een heel oud besluit is. Een agent die zijn diploma behaalt, krijgt dan f 25 extra. é- W. v. d. Wiel. In een vorige ver gadering is daarover niet gesproken want ik weet er niets van. Voorzitter. Naar aanleiding van een verzoek van de politie-school om sub sidie is deze kwestie even ter sprake gebracht en gezegd dat dit besluit hier bestond. Op verzoek van den Voorzitter wordt het bewuste gedeelte van de notulen nog eens door den Secretaris voorgelezen. Daarna worden de notulen onver- anderd goedgekeurd en vastgesteld. De Voorzitter wil, alvorens met de werkzaamheden, op de agenda ver meld. te beginnen, een terugblik wer pen op het afgeloopen jaar, Tot zijn genoegen kan hij dan mededeelen dat het geboortecijfer 93 heeft bedragen en dat van het overlijden 34, zoodat het aantal geboorten dit met ruim 100 pCt. overtreft. Het aantal geves tigde personen is iets beneden dat der vertrokken personen gebleven, maar dank zij het hooge geboortecijfer is het zielental met 14 personen ver meerderd zoodat het aantal ingezetenen op 1 Januari 1925 bedroeg 3141 per sonen. Wat betreft de woningbouw, daar van kan worden gezegd dat steeds alle woningen bezet zijn geweest, de huren regelmatig zijn binnengekomen en zelfs van de achterstallige huur van 1923, een gevolg van de langdurige werkeloosheid, een behoorlijk bedrag is binnen gekomen. Voor particuliere rekening zijn 11 woningen gebouwd waarvan er drie waren die door brand vernield zijn geworden. Het getal nieuwgebouwde woningen is voor deze gemeente zeer groot te noemen. De hoopvolle verwachting door spr. in het begin van het jaar gekoesterd, is, Gode zij dank, bewaarheid, zegt spr. Met voldoening kan hij er op wijzen dat de werkloosheid als het ware niet, althans in zeer geringe mate, is voorgekomen, zoodat de R. K. Leder- bewerkersbond, inmiddels omgezet in een R. K, Fabrieksarbeidersbor.d, hare leden zelf weer een uitkeering heeft kunnen verleenen, tengevolge waarvan de geldleening, aangegaan voor onder steuning van werkeloozen, niet is aan gesproken behoeven te worden en inmiddels weer is afgelost kunnen worden. Spr. hoopt dat de groote Internatio- nale Tentoonstelling voor de Schoen en Lederindustrie, die in Augustus te Waalwijk gaat gehouden worden, het hare er toe zal bijdragen dat de indus trie ook hier ter plaatse in groei en bloei zal toenemen en er steeds vol doende werk zal zijn. Ook het boeren- en tuindersbedrijf mocht in het afgeloopen jaar betere resultaten bereiken. De tentoonstelling, in het afgeloopen jaar gehouden door de Veilingvereeni- ging De Langstraat, is voor de boeren een prikkel geweest om zich met nog Aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Goedkeuring wijziging begroo ting dienst 1924. b. Goedgekeurde begrooting dienst 1925. c. Dankzegging van het Wit-Gele Kruis voor de verleende subsidie over 1925. d. Dankzegging van het der Jongens-Congregatie voor de ver leende subsidie over 1925. e. Proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeente- Ontvanger. Worden voor kennisgeving aan genomen. f. Rekening en verantwoording cor respondent der arbeidsbemiddeling over 1924. De heer W. v. d. Wiel meent dat deze verantwoording niet zoo heel juist is. Hij had gaarne een vollediger ver slag gezien De Voorzitter zegt dat men onder scheid tusschen de zaken moet maken. Het thans uitgebrachte verslag betreft alleen de steunregeling van een paar menschen Uie niet in staat waren te werken en welke men niet zoo maar zonder meer naar het Armbestuur wilde verwijzen Voor dit alles is f73.25 uitgetrokken moeten worden. W. v. d. Wiel Dus er komt nog een andere rekening en verantwoording. Voorzitter. Burg. en Weth ontvangen regelmatig iedere maand een verslag, wat ze nog nooit in den Raad hebben gebracht wijl zulks nergens staat voor geschreven dat dit moet worden gedaan. Stelt men er echter prijs op dat dit voortaan wordt gedaan, dan wil hij dat met genoegen doen. W. v. d. Wiel. Voor mij behoeft geen nadere specificatie te worden gegeven, want ik weet toch uit den aard der zaak alles, maar ik had ver wacht dat een flink verslag zou zijn uitgebracht. Moet de correspondent voor die f 250 ook alle correspondentie verrichten Voorzitter. Het salaris is op f 175 teruggebracht. Hij moet er alle voor komende werkzaamheden voor verrich ten en voor geen enkele bezigheid, ook niet voor het opmaken van het verslag, krijgt hij eenige extra uit betaling. W. v. d. Wiel. Ik heb alles eens nagegaan, maar dan staat |r toch f 100 te veel op de begrooting. Voorzitter. Dat is voor wat wij moeten betale'n aan de Districtsarbeids beurs te 's Bosch. W. v. d. Wiel. Moeten alle gemeenten dat betalen Voorzitter. Zeker, ieder die aange sloten is. W. v. d. Wiel. Doordat alles onder een hoofd staat vermeld, is er bij velen een verwarring gekomen. Voorzitter. Er is maar een post op de begrooting. Deze kan echter in 't vervolg gesplitst worden in a. en b. 2. Verzoekschrift van den Noord- Brab. Prov. Brandweerbond om als lid van dien bond toe te treden, met voorstel van Burg. en Weth. Voorzitter. Burg en Weth. zijn van oordeel dat de stichting van den Prov Brandweerbond om de in het schrijven uiteengezette redenen, ten zeerste moet worden toegejuicht en dat, wanneer zulk een Prov. Brandweerbond kracht dadig wil werken, gezamenlijk optreden een allereerste eisch is. Waar de betrokken kosten voor de gemeente slechts f 5.— per jaar be dragen, waartegenover staat dat we bij aanschaffing van brandweermiddelen, reorganisatie brandweer enz., steeds deskundige adviezen kunnen krijgen, meenen Burg. en Weth. aan Uwen Raad te mogen voorstellen tot het lidmaat schap toe te treden. Zooals de heeren gezien hebben is ook de gemeente Waalwijk thans toe getreden, welke gemeente bij groote branden ten onzent, de aangewezene is om haar hulp in te roepen, temeer nu de gemeente Waalwijk haar brandspuit in een auto-brandspuit heeft omge bouwd. De Voorzitter wijst er vervolgens nog op dat nog talrijke andere voor- deelen aan het lidmaatschap zijn ver bonden, o.a. het inkoopen van mate riaal. Wordt dat gezamenlijk gedaan, dan is het ten eerste goedkooper en ten tweede kan daardoor worden ver- Kregen dat alle slangen, koppelingen enz precies eender zijn, zoodat naburi ge gemeenten elk ar kunnen assisteeren. De heer W. v. d. Wiel zegt ook gelezen te hebben dat Waalwijk als lid is toegetreden, maar uit het oog mag niet worden verloren dat Waal wijk over een waterleiding beschikt en hier niet. Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk zijn niet toegetreden en spr. voelt er niets voor om deze ge meente ook te laten toetreden omdat men nog bij den laaisten brand de on dervinding heeft opgedaan dat, al be schikt men over de beste spuiten, men er nog niets mee opschiet om de dood- toch van beteekenis als men de be schikking heeft over een buurtgemeente meer ijver op den teelt van fruit en groenten toe te leggen Moge de resul-eenvoudige reden dat men geen water taten daarvan niet uitblijven. f heeft. Tenslotte doet het spr. genoegen Spr. vraagt of het besluit van den dat thans aan de pers, tegenwoordig 1 raad, om de spuiten hier van dezelfde zoo talrijk aanwezig, een betere plaats koppelingen te voorzien, al is uitge- is gegeven kunnen worden, waardoor j voerd. zij zoowel in figuurlijken als in werke- j De Voorzitter zegt dat dit nog niet lijken zin, meer bewegingsvrijheid is gedaan met het oog de annexatie- heeft. Hij hoopt dat onder Gods zegen en met de medewerking van alle leden, plannen die nog hangende zijn, wijl men anders dubbele kosten krijgt. Spr. geeft gaarne toe dat men hier die zijn materialen dan afstaat. Bo- vendien komt er nog bij dat men ook bij aankoop van materiaal deskundige adviezen kan bekomen' wat ook heel wat zegt. Hooge autoriteiten er. Brandverzeke- ring-Maatschapijen juichen de oprich- Bestuur ting van deze vereeniging toe en dan mag men toch wel verwachten dat er een heilzame leiding van de vereeni ging uitgaat. W. v. d, Wiel. We hebben het ge zien toen de Bossche spuiten hier waren. In een oogenblik tijds zat men zonder water en kon men niets doen. Al hebben wij hier de beschikking over 20 van de beste spuiten met 80 prima spuitgasten, dan doen we nog niets omdat men geen water heeft. Voorzitter. En als men dan eens in het bezit komen van waterleiding W. v. d. Wiel, Dan is het nog altijd tijds genoeg om er eens over te praten. De Voorzitter is het daar niet mee eens. Want zegt dat de annexatie eens komt, dan moeten aanstonds gelijke kop pelingen op de spuiten worden aan gebracht waarmede al spoedig een paar honderd gulden zal gemoeid zijn en bij het aankoopen van dergelijke zaken mag het toch wel wat waard zijn in dien men deskundige adviezen kan bekomen De Voorzitter wil gaarne toegeven dat de eene gemeente wat meer, de andere wat minder belang bij de ver eeniging zal hebben, doch bedacht moet worden dat alleen bij een solidair optreden, bij een gezamenlijk optrek ken, wat goeds tot stand kan worden gebracht. Deze vereeniging kan men sterk maken door allen toe te treden en waar het bedrag zoo gering is zou hij het jammer vinden indien men er hier niet toe zou besluiten. De heer A v. d Wiel acht het een heel groot belang voor deze gemeente Er is wél gezegd dat men hier steeds gebrek heeft aan water, maar vergeten mag niet worden dot dit alleen zomers het geval is en men 't winters, wan neer even goed een ongeluk kan voor komen, over voldoende water kan be schikken. Hij zou het daarom jammer vinden indien voor die f 5 contributie van al die voordeelen die het lidmaat schap biedt, men niet kan profiteeren De heer W. v. d. Wiel blijft bij zijne meening dat men er niets aan heeft en daarom acht hij het geld wegsmijten De heer Van Drunen kan zich ook niet goed met het voorstel van Burg en Weth. vereenigen want hij vreest dat, als men eenmaal als lid is toe getreden, dan pas de groote onkosten zullen komen, omdat ze bij den Bond een ambtenaar of wat zullen plaatsen waar ze op een andere plaats geen raad meer mee weten en die zal dan komen metdat moet aa' geschaft worden, dat moet veranderd worden enz. Die f5— contributie, zegt spr. is niets maar de nakwalm. De Voorzitter merkt den heer van Drunen op dat hij daar nimmer be vreesd voor behoeft te zijn. want nooit kan een hoogere uitgave worden gedaan tenzij de raad zulks goedkeurt Dat zal altijd opnieuw in den raad moeten komen. Het is geen vereeniging die de bevoegdheid bezit om verplich tingen of wat ook op te leggen. Van Drunen. Ik denk toch dat het zoo wel zal loopen. De heer Pijnenburg kan zich goed met het voorstel van Burg. en Weth. vereenigen want er wordt nu wel ge zegd, dat men de beschikking niet heeft over voldoende water, maar er kunnen toch putten worden bijgeboord en reeds daarbij kan men advies vragen op welke wijze deze het best kunnen worden gemaakt op welke wijze men het vlugst en het meest water verkrijgt. De heer Muskens meent dat men meer zal bereiken als de beide spuiten in orde worden gemaakt, zooals is be sloten en wanneer bij ongelukken door alle inwoners goed wordt geholpen, dan wanneer men bij zoo'n bond is aangesloten De Voorzitter zegt dat met de kop peiingen is gewacht. - Muskens. Dat had al lang moeten gebeurd zijn. Voorzitter. Besproken is daarmede te wachten op de annexatie van Els hout. Ik weet niet of dit spoedig zal komen of dat het komt, maar besproken is met het oog daarop te wachten. Muskens. Dat kan daar dan later toch nog altijd worden gedaan, In de Wolfshoek vraagt men telkens hoe het nu met die kwestie zit. De heer Van Huiten kan het groote nut van aansluiting nog niet inzien, maar aangezien het bedrag zeer gering is, Jieeft hij er ook geen bezwaar tegen. W. v. d. Wiel. Daar straks is ge sproken over het aanieggen van putten, maar dat is een kwestie die 'm ih den grond zit en daar weten die lui niets van af, dat weten alleen Drunensche menschen die den grondslag goed kennen. Voorzitter. Dat kunnen ze spoedig aan het ijzergehalte zien. W. v. d. Wiel. Ik heb het zelf met mijn put bij ondervinding gehad. Ver- hoeven, de koperslager, is hier toch zeker goed op de hoogte en die zei mij van te voren wel dat het water voorstellen gende vergadering met daaromtrent zal komen. Vervolgens brengt hij het voorstel van Burg. en Weth. in omvraag dat wordt aangenomen met 7 tegen 3 stemmen. Voor stemden de heeren Van Spijk, Klerkx, Broks, Pijnenburg, Elshout, Van Huiten en A. v. d, Wiel. Tegen de heeren W. v. d. Muskens en Van Drunen. 3. Voorstel van Burg en Weth. om de werkverschaffing met ingang van een nader te bepalen datum op te heffen Voorzitter. Wiel, geven Aan de hand van een voorbeeld licht de Voorzitter toe. dat de gemeente thans niet weet welk bedrag bij een eventueel tekort door de gemeente moet worden betaald. Zoo de zaken nu staan is het niet doenlijk om een bedrag te bepalen waarvoor de ge meente garant moet blijven. De Voorzitter stelt voor de delibe ratie over deze kwestie eveneens aan te houden tot een volgende vergade ring. De heer Muskens voelt er niets voor u, om garant te blijven, nu de Kamer 7nn,lo ar, de werkeloosheid, van Koophandel daarop afwijzend zooals we het afgeloopen jaar hebben heett beschikt. gezien, zoodanig is ingekrompen dat de R K. Lederbewerkersbond, thans overgegaan in den R K. Fabrieksarbei- dersbond, op een enkele uitzondering na, in staat w de werkloozen Burg. en Weth. Uwen Raad'te "moeten voorstellen de alhier nog bestaande werkverschaffing formeel op te heffen, uitgaande van het gezonde principe, dat waar de economische omstandig heden het wederom mogelijk maken dat de hetrokken arbeiders zich zelf tegen werkeloosheid verzekeren en wel zoodanig dat ze te zijner tijd bij even- tueele werkeloosheid uit eigen kassen kunnen worden ondersteund, het dan ook de betrokken arbeiders zelf zijn, die op de eerste plaats zelf voor hunne steunregeling hebben te zorgen en dat die arbeiders die eigener wille hierin nalatig blijven, zich tezijneriijd uitslui tend tot het armbestuur zullen kunnen wenden. De Voorzitter zegt dat, nu de toestand weer zoo is geworden dat regelmatig kan worden gewerkt, de arbeiders voor zichzelf moeten zorgen. Arbeiders die geen lid van den Bond zijn, moeten dan zelf het risico maar dragen. De heer Van Huiten zegt dat het geval zich kan voordoen dat iemand eens uitgetrokken geraakt en dan acht hij het toch wel een beeije hard dat zoo iemand naar het armbestuur in plaats van naar de werkverschaffing wordt verwezen. De Voorzitter zegt dat het alleen de bedoeling is dat menschen naar het armbestuur worden verwezen die geen lid zijn van een vereeniging, dus niet voor zichzelf zorgen. Voor een enkele die eens komt uitgetrokken is er altijd nog wel wat voor de gemeente te doen. De heer W. v. d. Wiel juicht het voorstel van harte toe, omdat hij de ondervinding heeft opgedaan dat er menschen van de vereeniging zijn gegaan omdat, naar ze zelf verklaarden, wel van de gemeente konden profl teeren. Dat waren menschen die het hardste schreeuwen als ze een cent belasting moeten betalen. Spr. kan nog mededeelen dat, komen er geen ongelukkea meer voor er niet gemakkelijk uitgetrokkenen komen, wijl voortaan 60 dagen lang uitkeering wordt gegeven. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel van Burg. en Weth. aangenomen. 4. Wijziging begrooting 1925. Conform het voorstel van Burg. en Weth. wordt besloten. 5. Vaststelling vergoeding bedoeld in art. 101 der Lager Onderwijswet '20, voor het jaar 1925. Wordt, aangezien men daar nog recht op heeft, vastgesteld op een bedrag van f 627 25. 6 Aanvraag van het bestuur der Bijzondere Meisjesschool alhier, om een voorschot ingevolge art. 101 der Lageronderwijswet 1921 voor het iaar 1925. J 7. Aangehouden verzoek van het hoofdbestuur der Internationale Ten toonstelling voor de Schoen- en Leder industrie, Waalwijk 1925, d d. 30 October 1924 om in een garantiefonds te willen deelnemen voor een bedrag van f 1500. Voorzitter. Burg. en Weth. hebben gemeend Uwen Raad te moeten voor stellen dit verzoek tot deelname in een garantiefonds tot een bedrag van f 1500, alsnog tot een volgende vergadering aan te houden. Burg. en Weth. zijn van oordeel, dat ze goed zouden doen met het tentoons'ellingsbestuur te Waalwijk, van wien het verzoek uitgaat, erop Je wijzen, dat, nu er reeds o.a. een be langhebbende gemeente is, die afwij zend op het verzoek heeft beslist, waardoor dus de percentsgewijze aan sprakelijkheid van de andere aange zochte gemeenten of lichamen is ver zwaard geworden, het voor onze ge meente zeer lastig is, zich reeds thans over de aanvrag.e uit te spreken, nu onze gemeente nog niet weet, hoe de andere aangrenzende gemeenten of lichamen, op enkele uitzonderingen na, over de aan hen gerichte aanvrage denken, m.a w. nu onze gemeente nog niet kan vaststellen bij welk eventueel nadeelig saldo der tentoonstelling de aan onze gemeente gevraagde garantie ad f 1500 ten volle kan worden op geëischt en mitsdien aan het tentoon stellingsbestuur in overweging te geven een vergadering van de desbetreffende bestuurscollege of vertegenwoordigers van deze bijeen te roepen om het een en ander gezamenlijk nader onder de oogen te zien. Burg. en Weth. blijven intusschen Voorzitter De Kamer van Koophan del heeft daarop niet afwijzend be schikt. cto 4 Van Drunen. Jawel, mijnheer de staat was met haar eigen kas voorzitti r, hier hebt u het verslag lees r»r»Ton steunen, meenen het maar eens. De heer van Drunen reikt den voor zitter een courantuitknipsel over. Voorzitter. Dat is de Kamer van Koophandel voor Oostelijk Noord— Braband te Eindhoven. Van Drunen Iemand die zelf lid is van den Bond van Schoenfabrikanten zegt dat de tentoonstelling veel te grootsch is opgezet en dat hij over tuigd is dat het geld waarvoor men garant blijft, absoluut weg is. Voorzitter. Dat kan hij niet zeggen ofhij kan het wel zeggen, maar be wijzen kan hij het niet. Van Drunen. Het is toch een schoen fabrikant die het heeft gezegd. De Voorzitter ontkent dit niet, weet het ook niet, maar wil opmerken dat de industrie hier in de Langstraat en omgeving van heel andere beteekenis is dan die in de omgeving van Eind hoven. Daarom zullen de inzichten in vele zaken ook heel anders zijn. De Voorzitter geeft echter in over weging ook de discussies aan te houden tot een volgende vergadering aangezien men nu niet weet wat er van zal komen. De heer A v. d. Wiel merkt op dat iedereen zoo iets kan zeggen ais in de Kamer van Koophandel te Eindho ven is gezegd als men maar niets bewijst. W. v. d. Wiel. Het is toch in ieder geval van iemand die zelf lid van de vereeniging is en dan is het toch nog al sterk. De Voorzitter kan hieromtrent niets zeggen, 't Is een zeer kort verslag. In ieder geval acht hij een dergelijke uit spraak zeer dwaas want het is onmo gelijk iets er van te zeggen. Van Drunen. Er zijn daar meer leden aan het woord geweest en allemaal hebben ze als hun meening te kennen gegeven dat het geld weg was dat wordt gegeven. Voorzitter. Wij moeten niet kijken wat deze of die zegt, wij moeten er onze eigen meening op na houden. Met algemeene stemmen wordt hierna het voorstel van Burg. en Weth. aangenomen. (Slot volgend nummer.) BUITENLAND. De oude Duitsche rijksdagcom missie tot onderzoek naar de verant woordelijkheid voor den oorlog en de nederlaag heeft gisteren met het be stuur van den rijksdag onder presidi um van von Schucking een vergadering gehouden en daarin besloten, dat het materiaal over het 3'ffensief van 1918 op zijn laatst op 1 April zal worden ge publiceerd. Zij heeft generaal Ludendorff ver zocht documenten in te zien, doch Lu dendorff heeft dit geweigerd. Er moet thans nog slechts één persoon gehoord worden. De Djebelstam in Marokko heeft zich onderworpen aan Abel Krim. De Riffs verzamelen zich in den sector van Larache. De „Times" meldt uit MadridHet laatste communiqué uit Marokko be vat na het gebruikelijke „alles wel", hetgeen beteekent, dat er geen mili taire actie te vermelden valt, de vol gende mededeeling: „Volgens een door een Moor gegeven informatie is Rai- soeli te Ajdir aangekomen. Hij is al daar vervoerd over zee". Dit nieuws is, indien het juist is, zeer belangrijk, daar hieruit volgt, dat de Riffs zoowel te land als op zee heer en meester zijn. De steunlijsten voor den Vlaam sehen reserve-officier De Man, die on langs door het Brusselsche gerecht tot drie jaren gevangenisstraf en een zwa re boete werd veroordeeld, omdat hij zich tegen fascistische aanvallen had verdedigd, zijn gesloten. Men had 50 duizend francs gevraagd en in een paar weken zond het Vlaamsche volk ruim 140.000 francs. Het Antwerpsch Maximal istisch orgaan De Schelde bracht 80.000 francs bijeen, terwijl de in de minimalistische Standaard gecombineerde Brusselsche lijsten samen met afzonderlijke inzen dingen van Vlamingen uit de provin cie 60.000 francs opbrachten. I GEMENGD nieuws. Een jongen bij het spelen verongelukt. Gistermiddag om half vijf was de 15-jarige jongen R. uit de Leuvenaar- straat te Breda, op zolder bezig met net groote nut van een tentoonstelling schommelen. Vermoedelijk is de jongen zou worden afgekeurd. t cimucuen u» u, De Voorzitter zegt toe enkele kleinig als deze inzien, doch wenschengaarne d oo r"hëtdraaien dol?e wo'rd on J de gemeente steeds in groei en bloei dikwijls met watergebrek heeft te kam-j heden betreffende de spuiten onder aan Uwen Raad een juist inzicht van bij het schommeltouw om ^n hals ia aar- i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5