i ii f knepen. Toen de huisgenooten den knaap riepen, kregen zij geen gehoor. Op zol der gekomen, hing de knaap levenloos aan het touw. Het werd onmiddelijk doorgesneden, doch. dq levensgeesten waren reeds geweken. De ijlings ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren. Oplichters in een auto. Woensdagmiddag vervoegde zich bij de firma Rost.muller Co. te Gronin gen een koopman, zich noemende Os- singa, die voor 1200 aan manufactu ren kocht, nadat hij eerst des morgens dé stalen had gezien. Hij verzocht deze goederen te "bezorgen aan een woning buiten het voormalige Klein Poortje, waar hij dan meteen zou betalen. Toen een bediende en een knecht 's avonds half zeven daar met de goederen kwa men, stond de koopman hen al op te wachten. Hij gaf een chèque op de Geldersche Credietvereeniging in be taling. De bediende weigerde dezen chèque zoo maar te accepteeren. maar liet zich verleiden, met den knecht naar een naburigen sigarenwinkel te gaan, om per telefoon bij zijn patroon en de bank te informeeren, of de chèque goed kon zijn. De naam Ossinga was bij de bank echter niet bekend. Toen beide weer buiten kwamen, za gen zij, dat de koopman de goederen inmiddels in een open Ford had gela den, daarmee wegreed en onderweg nog iemand bij zich in de auto nam. De auto werd zoo spoedig mogelijk en de moeder van den heer Drijver zijn omgekomen, doordat de auto, waarin zij gezeten waren, onder een trein ge raakte. Een kind werd ernstig ge kwetst. Men weet nog niet de juiste plaats, waar het ongeluk is voorgevallen. De alleenwonende 89-jarige vrouw Olislagers te Gronsveld heeft ernstige brandwonden opgeloopen, doordat zij te dicht met haar kïeeren bij een gloei ende kachel kwam. Gisteren is zij in het hospitaal Cal- variënberg te Maastricht overleden. Over de toedracht van het onge luk op de schietbanen te Midlaren, waarbij de 26-jarige ongehuwde be roepssergeant J. Feitsma uit Gronin gen, het leven verloor, deelt het „Gron. Dbld." het volgende mede: Ongeveer 2 uur bevond zich de ser geant Feitsma als postcommandant in den kuil van de linker schietbaan. Reeds waren alle vereischte maatrege len getroffen, welke er met liet oog op de veiligheid genomen moeten worden tijdens het schieten. Bij de schutters was dus de roode seinschijf opgezet, terwijl bij de schijf inrichtingen bij de banen te Midlaren bedient men zich van de z.g. schijfinrichting Veltman de seinschijf omlaag was gehaald, ten toeken, dat de menschen in den schietpost op 't vuren waren voorbe reid. Niettegenstaande de baan dus als onveilig moest worden beschouwd, ver- gezin en den knecht waarschuwde aai dek te gaan, om een poging te doen den vasten wal te bereiken. De roei boot bleek echter te zijn weggeslagen, zoodat er geen sprake van kon zijn, 't schip te verlaten. Door het noodweer was het onmo gelijk hulp te krijgen. De Rijnaak was bovendien het laatste schip van den sleep. Aan dek hebben de ongelukkigen nog vreeselijke oogenblikken meege maakt. Zij zagen hoe het vaartuig steeds meer water maakte en moesten hulpeloos het zinken afwachten. Alleen de schipper wist den oever te bereiken. De vrouw, een kind van 10 maanden en de 17-jarige knecht J. v. Raayen vredronken. Nog een ander Rotterdamsch schip is op de Waal vergaan, ditmaal geluk kig zonder verlies van menschenlevens, daar de opvarenden gered werden. Het de „Karei", die bij Leeuwen door den storm op een krib werd geworpen en doormidden brak. De stembanden spelen geen' rol bij de voortbrenging van de stem. Prof. d'Arsonal heeft bij de Fran- sche Akademie van Wetenschappen een zeer belangwekkende verhandeling ingediend van Henri Frossard, „prepa rateur" bij de Sorbonne. De schrijver toont er in aan dat het geluid volstrekt niet wordt voortge bracht door 't trillen van de stemban den, zooals men tot dusver aannam, maar door het trillen van de lucht in holten die er vlak naast liggen. De liet sergeant Feitsma aan den verkeer- mot een andere auto achterna gezet.gden kant zijn post en begaf zich naar zou dus niet veroorzaakt worden Aanvankelijk raakte men het spoorf den reckterpost. blijkbaar met de be- (ioor een mechanisrae dat te vergelij- ij er, maar egen mi c oe ing den commandant daar nog iets ken is met de metalen plaatjes van een den de oplichters bij Dieverbrug, waar mee te deelen. Van de zijde van zijn ;1,,.mviënn m9!)P vppW met pp„ <nm-t zij zich een tijdlang hadden verscholen, achterhaaldmet behulp van de Asser- politie werd de auto met revolverscho ten tot stilstand gedwongen. De op lichters echter reden daarop de auto in de Drentsche Hoofdvaart en zwom men de vaart over. De politie nam de auto en de goederen in beslag. De beide oplichters zijn ontkomen. Het zesjarige zoontje van den heer V. K. is te Venlo door een auto overreden. Het kind werd naar het zie kenhuis gebracht, waar het kort daar na overleden is. Aanslag te New-York. De zoon van den millionair-bierbrou- wer Hupfel, Chris Hupfel, is op den openbaren weg door een schot zwaar gewond. Mevrouw Kossara Spanljowitsch, die een dochter zou zijn van den vroe- geren Servischen gezant in Amerika, is in verband met deze misdaad in hechtenis genomen. Bij een trouwpartij gedood. In een stadje bij Straatsburg lieeft een vreeselijke misdaad plaats gehad. De 18-jarige mijnwerker Grossmann, die beleedigd was, omdat zijn vriend hem niet op zijn trouwpartij had uit- genoodigd, wachtte den trouwstoet op en loste blindelings naar de rijtuigen eenige schoten. De bruidegom en twee bruiloftsgasten werden gedood, ver scheidene andere personen werden ern stig gewond. Uit de Leidsche Vaart onder Piet- Gijzenbrug is gisteren opgehaald het lijk van J. v. d. H. uit Voorhout, die sedert 3 weken werd vermist. De smid H. v. R. te Megen, vader van vier kinderen, is Dinsdag in de gracht aan de Oyensche Laan verdron ken. Donderdagmiddag omstreeks 12 uur is bij het verrichten van herstellings werk aan de spoorbrug over de Vecht bij Zwollerkerspel, een zuurstofappa raat gesprongen. De losse werkman S. uit Zwolle werd op slag gedood. Een andere arbeider is levensgevaarlijk ge wond. Beiden zijn naar het Sofia-zie- kenhuis te Zwolle vervoerd. Eenige andere arbeiders zijn licht gewond. De politie te Helder heeft Dins dagavond een zeer ongunstig bekend staand individu op keeterdaad op een inbraak betrapt. De man had zich toe gang verschaft tot een gemeubileerde, doch onbewoonde villa aan de Java- straat. Twee rechercheurs, die verno men hadden dat de man zou trachten daar zijn slag te slaan, hadden zich verdekt opgesteld in den tuin van de buren. Toen de man de villa binnenge drongen was, kwamen de rechercheurs uit hun schuilplaats te voorschijn en namen hem in arrest. Twee vreemdelingen, vermoede lijk Polen, kwamen Woensdagmiddag in een juwelierswinkel in de Kalver- straat bij de Munt te Amsterdam, om een gouden sigarenkoker te koopen. De keuze werd tenslotte bepaald en er werd opdracht gegeven, een monogram in de gouden doos te graveeren. Een paar uur later zouden de heeren terug komen om den koker in ontvangst te nemen. Een bedrag van 10 werd al vast gedeponeerd. Eenige oogenblikken na het vertrek van de beide vreemde lingen vermiste- de winkelier een dia mant uit een étui, dat dicht bij de uit stalling had gestaan. De steen had een waarde van ongeveer 2500. Vermoe delijk is van 't oogenblik dat de gou den koker werd gewogen, gebruik ge maakt. om den steen weg te nemen. De beide Polen zijn niet teruggekeerd om hun gekochten sigarettenkoker in ont vangst te nemen. Ernstig auto-ongeluk in Indië. Familie hier te lande heeft bericht ontvangen, dat de in Nederlandsch-In- dië vertoevende familie Drijver uit Den Haag door een ernstig ongeluk is ge- eigen manschappen, die zich met hem in den kuil bevonden, moet men den sergeant npg op het gevaarlijke van zijn onderneming hebben gewezen. Feitsma bereikte den rechterpost op een moment, dat de oefening reeds op de rechterbaan was begonnen. Hij is daar ongetwijfeld dus ook aan gevaar blootgesteld geweest. Eenige oogen blikken later begaf hij zich naar zijn eigen post terug, ook nu weer langs den verkeerden kant, en juist toen hij zich achter de. schijf bevond, loste de le luitenant C. W. J. Bruens ,die na tuurlijk geen gevaar kon vermoeden, een schot, dat Feitsma hoog in de borst trof en daar vermoedelijk een slagader heeft doorboord. De jongeman voelde onmiddelijk dat. hij gewond was en zei: ze hebben mij geraakt. In allerijl werden de oefeningen ge staakt en een motorrijder naar Zuid laren gezonden, om dr. Frije te waar schuwen, die helaas slechts den dood kon constateeren. Het. slachtoffer werd vervolgens per auto naar het Acade misch Ziekenhuis vervoerd. Mijn gasontploffing te Dortmund, Gisteravond om half negen had in de mijn Minister Stein, bij Dortmund, een explosie plaats, waarschijnlijk van mijngas. Het schijnt, dat 80 arbeiders afgesloten zijn van den uitgang. De oorzaak van de ramp is nog niet be kend. Het reddingswerk is begonnen. Het reddingswerk in den mijn Mi nister Stein is in vollen gang. Heden morgen 9Va uur waren 90 lijken boven gebracht en voortdurend worden nog dooden gevonden. Slechts enkele slacht offers waren nog in leven, waarvan er echter en reeds tijdens het vervoer stierf. Zes zijn er naar het ziekenhuis gebracht daar zij aan gasvergiftiging lijden. De meeste lijken die bovengebracht zijn, zijn geheel verbrand. Klaarblijke lijk zijn ze door den luchtdruk bij de hevige ontploffing weggeslingerd, want men kon vaststellen, dat verschillende ledematen waren gebroken. De reddingsbrigade vond op een plek met krijt geschreven: Wij vluchten, alles is wel, wij zijn met. ons negen. Ook deze groep van negen personen heeft echter niet kunnen ontkomen, want men vond later de lijken van deze 9 man bij elkaar. Het herkennen der lijken wordt be vorderd door de plaatjes, die nog op de lijken gevonden worden. Een H. N.-telegram meldt nader: De ontploffnig welke een groote verwoes ting aanrickte, waardoor het reddings werk zeer bemoeilijkt wordt, werd ge volgd door een brand. Er bestaat dan ook weinig hoop, dat de arbeiders, vermoedelijk ten getale van 138, die zich nog in de mijn bevin den, alle of zelfs maar gedeeltelijk ge red kunnen worden. Tot. vanmorgen acht, uur waren 52 lijken geborgen, waarvan er vele ver koold waren, zoodat het ook moeilijk is de indentiteit der slachtoffers vast te stellen. De politie heeft het terrein afgezet, wat niet verhinderd dat een groote menigte, waaronder talrijke familie-- leden van den mijnarbeiders zich bij de plaats des onlieils bevindt. De stemming onder deze menigte is zeer opgewonden, daar de mijndirectie voorloopig geen nadere berichten be kend maakt. In den nacht van Maandag is bij Zaltbommel een Rijnaak gezonken, waarbij 3 menschenlevens te betreu ren zijn. Het schip lag op sleep voor anker, twee kribben beneden de spoor brug. De hevige storm, die de Waal zeer onstuimig maakte joeg voortdu rend de golven over boord, zoodat ge vaar voor volloopen ontstond. Tegen 12 uur 's nachts werd de toe stand zoo dreigend, dat de schipper accordéon, maar veeleer mét een soort van occarino. Deze theorie is 100 jaar geleden door Savart, hoogleeraar aan het College de France, verkondigd. In den laatsten tijd hebben Moure, Liébaniet en Conyt verscheidene waar nemingen gepubliceerd over patiënten bij wie de stembanden verdwenen waren door verwondingen en als in de ruimholten dan de spieren en het kraakbeen van de larynx ongerept zijn, spreken zulke patiënten met heldere en duidelijke stem. ELSHOUT. Zondagavond gaf de Dames-Tooneelvereeniging „St. Catha- rien" in de zaal der jongenscongregatie eene uitvoering. Opgevoerd werden twee tendenz-stukjes, waarvan de wijze van uitvoering beslist bewonde ring afdwong. Het eerste was „De Vreemde Vrouw", tooneelspel in 3 tafe- reelen van P. A. Bruinsma, waarin vooral de dames C. van der Aa, en M. Priem zoowel in dictie als mimiek uit muntten; hierin vervulde de eerste de titelrol en wel zóódanig dat hare ver tolking aan eene gepersonifieerde Cha- ritas deed denken, terwijl Mej. P. als „de buurvrouw", de vrouwe uit de volksklasse prachtig typeerde. In het tweede „Het Lokaas", tooneel spel in 2 bedrijven van Gerard Nielen waren 't weer dezelfde dames, wier waarlijk aangrijpend spel de toeschou wers ontroerde. Verder brachten alle medespeelsters er 't hunne toe bij een bijna volmaakt geheel te vormen; hier geen dik opgelegd dilettantisme, neen, alleszins een opvoering beroepstoo- neelisten waardig. De fanfare luisterde door eenige nummers de uitvoering op, terwijl een humoristische schets, door 5 leden der mannentooneelclub den gezelligen avond sloot. VLIJMEN. Aan 't postkantoor Vlij men en de daaronder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Januari '25 ingelegd 25870.83 en terugbetaald 30448.47. Door de politie werd een Herpt- sche koe van den heer B. aldaar, die hoornwoest geworden was, afgemaakt.' Het beest was bij geinelden persoon van het erf gevlucht en had naar hier de wijk genomen. Het nam hier op den openbaren weg een fietser met fiets en al op haar ge weldige horens en slingerde beide een heel eind weg. De wielrijder kon zijn weg niet ver volgen en stelde zich dadelijk onder geneeskundige behandeling; de fiets werd zoo goed als geheel vernield. Na dien zette het dier zijn heilloos spel voort en wierp een niets kwaads vermoedenden landbouwer omver, die er gelukkig met lichte kneuzingen af kwam. Deze laatste wist evenwel het woe dende dier verder met schop en riek op afstand te houden, totdat de poli tie erger wist te voorkomen. (Het geval vertoont merkwaardiger wijze overeenkomst met de in Rechts geleerde kringen zoo beroemde Rhe- densche Koe; hiervan gewaagt o.a. Pro fessor Oppenheim in zijn standaard-^ werk „het Nederlandsche Gemeente recht). HERPT. Thans kan gemeld worden dat men de oude R. K. Kerk niet zal afbreken, doch ingericht zal worden tot een pakhuis waartoe z\\ voor enke le jaren is verhuurd. Naar wij vernemen heeft het Ge meentebestuur van Herpl. een adres gericht aan de Tweede Ka mer, inhou dende een verklaring van :adhaesie aan het adres van het gemeentebestuur van Heusden, houdende het verzoek het Kantongerecht te dier plaatse niet op te heffen. Vermoed wordt dat B. en W. in deze het gemeentebestuur vormen daar het niet in eenige gemeen teraadv-vergade- SPRANG-CAPELLE (Vm. Sprang)7 A.s. Zondag des voorin. 9.30 uur en des nam. 5.30 uur hoopt in de Geref. Kerk alhier in de Bediening des Woords en der sacramenten voor te gaan Ds. J. van der Meulen van 's-Her- togenbosch. WASPIK. Van de werf der N. V. Scheepsbouwwerven voorh. P. en A. Ruijtenberg werd met goed gevolg te water gelaten de nieuwgebouwde sta len sleepkaan Stella Maris" groot 850 ton, bestemd voor den heer A. J. Ver meulen te Vlijmen. De kiel zal worden gelegd voor een schip van dezelfde af meting voor rekening van den heer P. Bakkeren te 's-Gravenmoer. RAAMSDONK. Het noodweer heeft veel schade aangericht. Van de nieuwe woningen in de Raadhuisstraat, zijn zoowat alle pannen af. Ook in de Ko ningsstraat verwekte de orkaan alge- heele beroering. Het dak van het Raad huis ziet er eveneens erg gehavend uit en vertoont aan de straatzijde een ga pende wond. Om 1 uur viel de storm bij de G. met de deur in huis, pardoes in de huis-slaapkamer. Van de schuur van C. van D. werd het dak afgerukt. In 't kleedingmagazijn van G. van A. werd door de windstooten een groote etalageruit ingedrukt. De Philips-dame op de voormalige ijzermagazijnen van S. de K. kon het evenmin bolwerken en zocht met haar verblindende zonne, een veilig heenkomen op 't Kruispunt. -r- I)e volgende week gaan van de parochie St. Bavo, niet minder dan 27 mannen en jongens een retraite mee maken in huize Loyola te Vught. Zondag a.s. 5 uur n.m. zal de H. E. Heer Deken van Geertruidenberg de installatie-plechtigheid verrichten van den nieuwen Pastoor. Heden had de aanbesteding plaats voor het leveren en leggen van cemcntbuizen en het uitdiepen van den waterloop in den Buitendijkschen pol der. Ingeschreven werd als volgt: A. Rovers,- Made 1688. L. Goosen, Antwerpen 1518. L. Zijlmans, Raamsdonk 1399. H. Kantqrs, Raamsdonk 1345. B. van den Broek, Waspik 1328. D. Verschuren, Waspik 1290.50 J. Ivuijten, Waspik 1279. H. Verschuren, Waspik 1269. J. van den Broek, Waspik 1250. C. van Strien, Raamsdonk 1245. H. Fijneman, Raamsdonk 1234. P. van Oort, Raamsdonk - 1188. C. Jansen, Raamsdonk -ƒ 1171. F. Kanters, Raamsdonk 1159. H. J. Oome, Raamsdonk 1049. Het werk is aan den laagsten in schrijver gegund. RAAMSDONKSVEER. Tot bestuurs lid van de Commissie tot inzameling van gelden voor het Ziekenhuisfonds werd gekozen dhr. C. Sneep. Een motorrijder kwam zoodanig te vallen dat zijn „fiets" geweldige averij opliep, terwijl hij zelf ernstige wonden bekwam. Een kindje van den heer R. viel in een sloot. Door spoedige hulp werd de vierjarige van een gewissen dood gered. Voor de Herv. Gem. treedt ds. Ewoldt Zondagmorgen om half 10 op in de Veersche kerk; des namiddags zal er in de Dorpsche kerk leesdienst worden gehouden. Ds. Bouma van Middelburg treedt Zondag om half 10 en om 3 uur op in de Ger. Kerk op 't Veer. Ten behoeve van het Ziekenhuis fonds zal er a.s. Zondag in de ,Herv. Kerk gecollecteerd worden. Door de Prov. N. Br. Vereeniging tot T. B. C. bestrijding werd aan de Afd. Raamsdonk van het Groene Kruis 50.subsidie verleend. GEERTRUIDENBERG. Zaterdag a.s. zal hel personeel der P. N. E. M. een voordrachten avond geven in het hotel Santbergen. Na afloop zal een bal ge houden worden. In de Geref. Kerk hoopt Zondag a.s. op te treden ds. Bouma emr. pred. te Middelburg. In de Ned. Herv. Kerk treedt Zondag op 10 uur op ds. Koster. Dinsdag 17 Febr. zal er in Hotel C. Stal alhier vertoond worden de be roemde film „Credo". In het bericht omtrent de firma Huysman Lankhuijzen in ons vorig nummer komen een paar onjuistheden voor. Er slaat nl. de N.V. Hooiperserij, dit moet zijn de firma (Vennootschap) Huysman Lankhuijzen. Voorts* wordt niet de vierde maar de derde motorschuit in de vaart gebracht. Wij rectificeeren een en ander bij deze. MADE. Dezer dagen had de heer J. van A. Sr. alhier het ongeluk over een slijkmat voor zijn voordeur te struike len met het gevolg dat hij zijn dijbeen brak en medische hulp moest worden ingeroepen. We vernemen dat de W.Ew. heer Ds. Mudde zich op 15 Maart in de Herv. Pastorie alhier zal komen vestigen en op 5 April formeel zijn kerkelijke in trede zal doen. Men verneemt dat de collectanten er in geslaagd zijn de gelden voor een muziekkiosk bijeen te brengen. De kiosk zal verrijzen op het terrein, waar vroeger den korenmolen stond, dus op het Molenplein. De gehouden uitvoering op Za terdag 7 Febr. door de Kynologenclub te Made in de vergaderzaal van het Liefdegesticht mag als volkomen ge slaagd heeten. De ruime zaal was stampvol bezoekers en moest menig- Zondag werd in het patronaats gebouw de aangekondigde uitvoering door de harmonie St. Cecilia gegeven met medewerking van 't Rozenknopje. De uitvoering was alleen toegankelijk voor vrouwen. Opgevoerd werd ;,Het Lied van Moeder". Ook deze uitvoe ring, die ten bate van het Wit-Gele Kruis als een liefdadigheids-uitvoering gold, mocht wat opkomst en uitvoe-' ring betreft, schitterend slagen. Hoogst voldaan verlieten allen de zaal. De tooneelafdeeling der Maria- vereeniging hield ook dezer dagen een uitvoering in een der zalen van het Liefdegesticht. Opgevoerd werd het drama „Heilige Godelieve" van Chris tel en het blijspel „Onze Nicht" van Bonten. Vooral het drama was in drukwekkend en werd met veel gevoel gespeeld, zoodat men zeer onder den indruk kwam. Het blijspel ging vlot van stapel zoodat ieder een genotvolle namiddag doorbracht. Bij het wegnemen van stapels paardenboonen bij den landbouwer J. S. alhier werden op één dag niet min der dan 122 stuks volwassen ratten ge vangen terwijl nog een groot aantal van die lieve diertjes wist te ontsnap pen. Op Zondag 15 Febr. a.s zal alhier in het Verenigingsgebouw, voor hee ren direct na de Hoogmis en voor da- met direct na het Lof een algemeene vergadering der R. K. Kiesvereniging worden gehouden, waarin de volgende punten zullen worden behandeld. 1. Opening. 2. Rekening en verant woording door den penningmeester. 3. aststelling der contributie. (Voorstel van het bestuur 10 ct. per lid). 4. Ver kiezing van een bestuur wegens perio dieke aftreding. 5. Gelegenheid candi- daatstelling. 6. Benoeming afgevaar digden en plaatsvervangers hoofdbe stuursvergadering. Op Zondag 15 Febr. a.s. zal des nam. 2 uur in de Herv. Kerk te Made Ds. Plaatsman uit Hooge-Zwaluwe een vacature preekbeurt vervullen. Bij den jongsten storm is bij den landbouwer A. Pais het rietendak ge heel afgerukt, terwijl bij G. Jansen twee gaten in 't dak van zijn schuurtje zijn geslagen. Verder is het ijzeren zeil schip van schipper B. uit Made, gela den met kunstmest nabij Zwijndrecht gezonken. Schipper, vrouw en kind en knecht zijn allen gered. WOUDRIGHEM. A.s. Maandag ten 11 uur zal de plechtige installatie plaats hehben van den nieuwen burge meester, den edelachtbaren heer Jac. van der Lely. Er heeft zich eene com missie uit de burgerij gevormd die den burgemeester des voormiddags ten 10 uur aan de grens te Oudendijk zal ont vangen. Begeleid door muziekcorpsen enz. zal de stoel zich begeven naar het raadhuis ter installatie. Na den middag bezoek aan de scholen waar de kinde ren den nieuwen burgemeester zullen toezingen, voorts receptie, terwijl de dag besloten zal worden met een vo caal en instrumentaal concert. ALMKERK. Op de jl. gehouden ver gadering van de Vereeniging voor Ge zinsverpleging werden tot Bestuurs leden herkozen de heeren Ds. H. de Bruin, Joh. de Wit, H. D. van der Meij- den en de heer Kloosterman. Op de jl. Maandagavond alhier gehouden Vergadering van den Ring- „Altena" en „Heusden" der Herv. Jong. Vereenigingen werd o.m. besproken de mogelijkheid tot vereeniging van beide „Ringen" doch met het oog op de verre afstanden, werd van vereeniging at gezien. Doch ernstig werd echter overwogen, om in 't belang van de samenwerking een „Maand-orgaan" te slichten. Wij hopen dat zulks tot stand komt en twijfelen niet of de belangstel ling voor het blad zal enorm zijn. A.s. Donderdagavond 19 Febr. hoopt de Geref. Knapenvereeniging „Obadja" in de Geref. Kerk alhier haar jaarfeest te vieren. Op 20 Febr. a.s. des avonds om 6 uur hoopt Ds. de Jong Geref. Pred. alhier in de Geref. kerk een propagan da rede te houden voor de Jong. Doch- tersvereeniging met onderwerp „De Heer is onze Banier". De collecte gehouden in de Geref. Kerk jl. Woensdagavond voor de Jong. Vereen, bracht op ruim 25. LOONOPZAND. A.s. Zondag, 15 dezer zal prof. Siedenburg een biljart- match „Cadri" geven in 't café van den heer P. Beunis alhier. Op de 600 pun ten worden 300 punten voorgift ge geven. Na de match volgen kunststoo- ten en zoo meer. Het R. K. Kerkbestuur heeft de finitief besloten in de kerk eene elec- trische installatie te doen aanleggen voor het luiden der klokken en het trappen van het orgel. KANTONGERECHT WAALWIJK." Uitspraken dd. 12 Februari 1925. W. D. te Tilburg, overtr. jachtwet 25.— of 10 d. G. W. V. te Waal wijk, overtr. veiligheidswet 20.of 10 d. W. H. T. te Tilburg, dronken schap 15.of 10 d. M. v. W. te Kaatsheuvel, alsvoor 10 of 5 d. J. M. C. C. te Loonopzand, overtr, IJkwet 2 maal 3 of 2 maal 2d. J. de R. te Kaatsheuvel, overtr. Invaliditeitswet 20. of 10 d. JM. J. B.; M. J. B.; J. C. L.; W. van D.; Th. M.; H. van B. allen te Kaatscheuvel, straatschenderij, allen vrij. H. V. zwervende en F. J. C. te

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6