VENTERS Nog te huur Het woonhuis publiek finaal verkooprn pransche zijde, 3aponstoJftu en Courante Manufacturen Marie van Ree vakmenschen isi HYPOTHEKEN KlINSTRRÜKWfcRK 437e Staatsloterij. Marktberichten. gezocht Gevraagd DIENSTBODE 25 halve Wcis charen Te huur: Notaris Canters Motaris Van Ham Motaris Van Ham verhuren Vraagt ter inzage Eenige prima gevraagd speciaal toe op te Waalwijk ver koop ert publiek t erk oopen uUllil 15 1*1111 1 f Waalwijk, overtr. Leerplichtwet 2. of 2 dagen. Th. van V. te Vlijmen, overtr. veld. pol. 5. of 3 d. P. van O te Vrijh. Capelle; G. T. te Waalwijk; A.. L. van B. te Raamsdonk allen over treding Algem. Veiligheidswet, ieder 5 of 3 d. F. F. van D. te 's Graven moer, M. A. M. te Waspik, H. K. te Drunen, allen overtreding M. en R. i reglement, ieder 5.of 3 d. D. v. d. B. te Kaatsheuvel, overtr. trekhon- denwet 2 maal 3.of 2 maal 2 d. BURGERLIJKE STAND. WAALWIJK. Geboorten. Cornelis Adrianus zoon van Hendrikus L. van Vugt en Pieter- nella M. Timmers. Hendrika d. van Martinus J. Brok en Johanna van Delft. Johannes Antonius, z. van Cornelis Blom en Petronella J. Kort hout. Adrianus Gerbrandus Johannes, zoon van Gerben J. de Vries en Johan na S. Olijhoek. Cornelis éarolus, z. van Johannes C. van Tuijl en Johanna Kipping. Hendrikus zoon v. Adria nus Janson en Johanna Adriana Snijders. Henricus Johannes Maria zoon van Adrianus C. P. Speekenbrink en Cornelia H. J. Knibbeler. Overleden. Wilhelmus Cornelis van der Velden, oud 8 maanden. Huwelijks-Aangiften. Cornelis Tho mas Wieringa, oud 22 jaren en Maria Catharina Gertruda Mertens oud 20 j. beiden wonende te Waalwijk. Vertrokken. Andreas W. van den Braak naar Esch. Martinus C. Kleijn naar Tilburg. Ingekomen. Goswin Hausen van Wil- lich. Otto Paal van Essen-West. Otto Wolf van Essen. Cornelia A. J. van Loon van Amsterdam. Cathari na A. Marijnissen v. Tilburg. Odul- phus L. de Rouw en gezin van Sprang- Capelle. Liidger W. Bernhard van Es sen. Johan Dickel van Essen. Haarlem. Heinrich Dickel van Es sen. Gerardus Dickel van Essen. Henrica J. van Wees van Oss. Cla- sina Waarts van Ermelo. Hendrica E. van Disseldorp van 's-Hertogen- bosch. WASPIK. Burgerl. Stand over de maand Januari. Geboren: Leo, z. van Hendrikus C. van der Gouw en Anna M. G. Mathij; Antoon z. van Hendrikus C. van der Gouw en Anna M. G. MatheyMaria d. van Hendrikus C. van der Gouw en Anna M. G. Matheij; Gabriël Peter, z. v. Cornelis van den Berg en Huiber- dina A. van Strien; Wilhelmina Petro nella, d. v. Cornelis van Beek en Pietje van Eersel; Adriana Hendrika, d. van Cornelis Bergmans en Johanna C. Kuijten; Wilhelmina Maria Ignatia dochter van Gerardus L. Akkermans en Elisabeth W. M. de Wit; Wouter Lambertus z. van Adrianus J. Pols en Cornelia M. de Leeuw. Ondertrouwd. Nicolaas Johannes de Bont, weduwn. an Clasina Maria de Bont, 65 j. en Johanna Adriana Pijnen- borgh 41 j. GehuwdGodefridus Wilhelmus Zijlmans 30 j. en Johanna Adriana Maria Vissers 23 j. Overleden: Hendrik de Bie, weduw naar van Wilhelmina Donkersloot 28 jaar. Een levenloos aangegeven. 5e klasse, 16e lijst. Trekking van 12 Februari. (Naar de voorloopige tijst.) Getrokken prijzen. Prijs van f 1000 met premie van f 30 000 22145 .1500 4592 1000 9830 9853 16319 19915 21527 21718 21960 400 4081 4319 5715 10091 12036 13651 16951 19140 22224 200 1137 8886 15551 15582 17030 199I9 100 1544 11864 14461 16489 16811 17450 20565 Vijfde Klasse. Vijftiende Lijst. Trekking van 11 Februari, f 10.000 No. 9189 f 1000 13044 f 400 w 7741 12350 12813 f 200 4985 9576 15499 16300 20628 f 100 455 1079 1193 1713 2593 3374 8626 10093 12415 13032 13197 14683 16386 17266 18628 19595 19832 21378 Waalwijk, 13 Febr. '25. Eieren 671 /a ct. Varkens f 12—f 15. 's BOSCH, 11 Febr. '25. Op de markt van heden waren aangevoerd 1528 stuks; 844 stuks hoornvee. 464 biggen. 82 zeugen. 51 schapen—lammeren. 87 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 300—f 460 p. st. Kalfvaarzen van f 290—f 450 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 27!> Vette ossen en koeien van f 0.57* pd le kw Vette ossen en koeien van f0.50 pd2ekw Pinken van f 145—f 220 per stuk Zeugen van f 85—f 135 per stuk. Biggen van f 2.00— f2.25 per week. Schapen van f 25—f 40 per stuk. Lammeren van f 22—f 35 per stuk. Aanvoer goed, handel traag. der Gemeente Waalwijk. HOOFDSTUK 1. Van de kom der gemeente en van de nummering der perceelen. Artikel 1. Onder „kom" der gemeente wordt verstaan: het gedeelte van haar grondgebied dat wordt ingeslo ten door de volgende lijn: Westelijk uiteinde der huizenrij in het Westeinde; lijn Zuid-Noord naar den Winterdijk; buitenkruinlijn van den Winter dijk; kruinlijn, gelegen aan de landzijde van den westelijken kanaaldijk 's-HertogenboschDron- gelen; de noordelijke kant van den weg, gelegen onmiddellijk ten Noorden en evenwijdig aan de spoorbaan 's-HertogenboschLage Zwaluwe; de noordelijke kant van den Parallelweg tot de Put- steeg; de lijn NoordZuid naar den overkant van dien weg; de zuidelijke kant van dien weg tot het snijpunt met de lijn, NoordZuid gaande door het oostelijk einde der huizenrij langs het verharde gedeelte der Eerste Zeine; deze lijn en de voort zetting daarvan langs de oostgrens der erven aan de oostzijde van de St. Crispijnstraat tot en met de Tweede Zeine; de noordelijke kant van de Tweede Zeine; de achtergrens der erven, gelegen langs en ten Westen van de St. Antoniusstraat en die van de erven, gelegen langs en ten Zuiden van het ver harde gedeelte der Eerste Zeine, west van de St. Antoniusstraat; het westelijk uiteinde van voren bedoelde huizenrij tot de spoorbaan 's-Hertogen boschLage Zwaluwe, gemeten in de richting ZuidNoord; de zuidelijke grens van vorenbe doelde spoorbaan tot aan het snijpunt met de as van het Kerkpad; langs die as tot den noordelijken kant van den Parallelweg; van dit punt, den noor delijken Vant van dien weg vblgende tot de Besoij- ensche Sleeg; een rechte lijn naar het zuidelijk uiteinde van de huizenrij, gelegen ten Westen van ie Besoijensche Steeg en ten Noorden van de spoorbaan 's-Hertogenbosch—Lage Zwaluwe; ach ter langs vorenbedoelde erven en die, gelegen aan de zuidzijde van het Westeinde, tot aan het begin punt der komomschrijving. Artikel 2. De namen van wegen worden op door Burge meester en Wethouders aan te wijzen plaatsen, aan gebouwen, muren of schuttingen aangebracht op zoodanige wijze, dat ze gemakkelijk leesbaar zijn. Ieder, die beheer voert, hetzij voor zich of voor een ander, over een gebouw, muur, schutting of terrein, is verplicht, toe te laten dat de in voor gaande alinea bedoelde aanduidingen op de daar toe aangewezen plaatsen worden aangebracht. Het is verboden, aangebrachte aanduidingen, in de eerste alinea van dit artikel bedoeld, weg te nemen of onzichtbaar te maken, tenzij deze hande lingen geschieden met toestemming of op last van Burgemeester en Wethouders. Artikel 3. De nummering der perceelen zal in den regel zijn straats- of wegsgewijze, en wel in dier voege, dat de even nummers aan de eene zijde en de on even nummers aan de andere zijde komen. Van deze wijze van nummering zijn evenwel uitgezonderd de perceelen, waarvan, naar het oor deel van Burgemeester en Wethouders, de num mering niet kan geschieden zooals in de eerste alinea van dit artikel is bepaald. Wanneer door een splitsing van perceelen het aantal perceelen in of aan een weg vermeerderd wordt, krijgen de meerder ontstane perceelen de zelfde nummers van het oorspronkelijk perceel, met toevoeging van een of meer letters van het alphabet. Onder perceel wordt ten opzichte van de num mering verstaan: iedere woning of ieder gebouw met afzonderlijken in- of toegang vanaf den weg. Artikel 4. De huisnummering geschiedt door de zorg van het gemeentebestuur. Ieder eigenaar van een gebouw is verplicht, toe te laten dat het huisnummer van gemeentewege aan het gebouw wordt bevestigd ter plaatse, groot te en wijze, door Burgemeester en Wethouders te bepalen. De eigenaars of hoofdbewoners zijn verplicht, de huisnummers op hunne kosten in behoorlijken staat te onderhouden, zoodanig, dat ze vanaf het midden van den weg duidelijk leesbaar zijn. De eigenaar of hoofdbewoner van een nieuw gebouw is verplicht, liinnen acht dagen na inge bruikstelling, ter secretarie der gemeente hiervan, ter verkrijging van een huisnummer, opgave te doen. Artikel 5. Onder „wegen" worden in deze verordening ver staan: alle openbare straten, pleinen en wegen met hunne bermen of zijkanten, stegen, sloppen en niet gesloten erven of zoogenaamde dammen, gemeente-plantsoenen en wandelplaatsen, onver schillig wie van een en ander eigenaar is. Onder „openbare wateren" worden in deze ver ordening verstaan: alle in deze gemeente gelegen rivieren, kanalen en vaarten en de sloten, bestemd tot afvoer van water, onverschillig wie daarvan eigenaar is. De bevolkingsagent wordt door Burgemeester en Wethouders aangesteld. Ieder ingezetene is verplicht, te allen tijde den bevolkingsagent op diens vordering inlichtingen te verstrekken, benoodigd tot het bijhouden der bevolkingsregisters. HOOFDSTUK III. Van het gebruik van gemeentegrond. Artikel 8. Het is verboden, tenzij met schriftelijke vergun ning van Burgemeester en Wethouders, in, op, aan of over grond of water, tot openbaar gebruik bestemd, te bouwen, iets te planten, te plaatsen of op te hangen. Het is verboden palen, steigers of schuttingen op wegen te plaatsen,^ tenzij met toestemming van Burgemeester en Wethouders. Daar, waar na verkregen toestemming, palen, steigers of schuttingen op wegen zijn geplaatst, of bouwmaterialen en afbraak tijdelijk op wegen mochten zijn toegelaten, is de eigenaar van die voorwerpen verplicht, daarbij van één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang één of meer goed lichtgevende lantaarns aan te brengen, het aantal en de wijze van plaatsing ter beoordee ling van den Inspecteur van Politie. Het is verboden, in den toestand van bestaande stoepen verandering te brengen, tenzij met ver gunning van Burgemeester en Wethouders. Artikel 9. Het is verboden, tenzij met vergunning van Bur gemeester en Wethouders of van een door hen daartoe aangewezen ambtenaar, op wegen met loodsen, kramen, tafels, kruiwagens, voertuigen, karren of andere voorwerpen, een vaste of tijde lijke standplaats in te nemen, of aldaar koopva ren of andere goederen uit te stallen. Artikel 10. Het is verboden, wegen zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders tot werkplaats te bezigen. Onder dit verbod is niet begrepen, het gebruik maken van wegen voor werkzaamheden aan voorgevels. Artikel 11. Onverminderd het bepaalde in het Politieregle- ment op de wegen in Noordbrabant 1904 is het verboden, eenigen openbaren grond te vergraven, daarin leidingen of andere werken aan te leggen of te doen aanleggen, tenzij met vergunning van Burgemeester en Wethouders. HOOFDSTUK II. Van de inwoning. Artikel 6. Ieder, die binnen de gemeente van woonplaats verandert, is verplicht daarvan binnen veertien dagen ter secretarie aangifte te doen. Voor minder jarige huisgenooten geschiedt dit door het hoofd van het gezin, waarbij zij inwonen. De gezinshoofden zijn verplicht, aangifte te doen van elke verandering van woonplaats binnen de gemeente, die onder de leden van het huisge zin voorvalt. HOOFDSTUK IV. Van de Politie op de Wegen. Artikel 12. Het is verboden, op wegen onbespannen voer tuigen, manden, kisten of dergelijke voorwerpen, of bouwmaterialen, koopwaren of andere goede ren te plaatsen of te laten staan, of puin, afbraak of zand te storten, tenzij met vergunning van Burgemeester en Wethouders of van een door hen daartoe aangewezen ambtenaar. De bepalingen van dit artikel zijn niet toepas selijk op onbespannen voertuigen, die van buiten de kom dezer gemeente gekomen zijn en tijdelijk daarin verblijven, mits die voertuigen zoodanig zijn geplaatst, dat zij geen gevaar opleveren voor de openbare veiligheid of het openbaar verkeer. Indien voor de in de vorige alinea bedoelde voertuigen door den Inspecteur van Politie een tijdelijke standplaats is aangewezen in het belang van de openbare orde en veiligheid, is het den bestuurders of beheerders verboden, met die voer tuigen een andere standplaats in te nemen. Artikel 13. De bewoners van panden of de eigenaars of gebruikers van erven, mogen bij den in- en uitslag van vee, brandstoffen, bouwmaterialen of andere goederen, deze voorwerpen met vergunning van Burgemeester en Wethouders of van een door hen daartoe aangewezen ambtenaar, op wegen lossen of plaatsen, doch zijn verplicht, na het aange voerde ook het stroo, de verpakking of andere stof fen, die dientengevolge op wegen achterblijven, onmiddellijk op te ruimen en de wegen behoorlijk schoon te maken. Artikel 14. Het is verboden: le. op of aan wegen in de kom der gemeente, met uitzondering van den Winterdijk, vliegers op te laten; 2e. zonder vergunning /van Burgemeester en Wethouders bekendmakingen of reclameplaten te plaatsen, te bevestigen of aan te brengen op of aan openbare gebouwen, gemeente-eigendom men of van gemeentewege opgerichte aanplak borden, of zoodanige handeling te verrichten zonder toestemming van den eigenaar, beheerder of bewoner op of aan particuliere eigendommen; 3e. eenig vee zonder geleide op wegen te laten losloopen; 4e. zeisen, zichten of andere scherpe, puntige of gevaarlijke werktuigen op wegen te dragen of te vervoeren, tenzij de gevaarlijke deelen afdoen de zijn bedekt; 5e. zonder toestemming van eigenaars of ge bruikers op leuningen, schuttingen, hekken of op in beweging zijnde rij- of voertuigen of tram wagens te klimmen of daaraan te hangen; 6e. op wegen schuttingen, afsluitingen of hekken te plaatsen zonder vergunning van Bur gemeester en Wethouders; 7e. zonder noodzakelijkheid huisbellen in werking te brengen; 8e. zonder daartoe bevoegd te zijn, in open bare lantaarnpalen te klimmen, daaraan dieren of voorwerpen vast te binden, en het licht van de lantaarns, lampen of andere toestellen, bestemd tot verlichting der wegen of gemeentegebouwen, te ontsteken of uit te dooven, of die toestellen te veranderen of te verplaatsen; 9e. zonder daartoe bevoegd te zijn, vergaar bakken of syphons te openen of straatbuizen te verleggen of uit te graven; 10e. matten, tapijten, karpetten, kleeden en dergelijke voorwerpen uit te kloppen tegen lan taarnpalen, dienende tot openbare verlichting; 11e. zonder daartoe bevoegd te zijn, eenig voo rwerp geheel of ten cfeele over wegen te span nen of te plaatsen of voorwerpen te bevestigen aan bruggen, lantaarnpalen of boomen. (Wordt vervolgd). ONDERTROUWD; 3. Kieuwland en 34247 Wüdeboer. Waalwijk, Grave, 12 Februari 1925. voor eenige dagen per week. om te venten met dagelijks ver- bruiksartike) op vast loon en provisie, voor de plaatsen BAARDWIJK, DRUNEN en ELS- HOUT. 34251 Goed verkooper beslist vereischte. Brieven onder No der adver tentie Bureau van dit blad met 1 Mei een nette niet beneden de 17 jaar. 34246 Mevrouw VAN DOOREN. bij GERARDUS SMITS te DRUNEN 34252 om te weiden, ender MEEUWEN. met tnln, gunstig gelegen ln de kom van Capelle. thans bewoond door den heer JAC. v. D. LELY, benoemd burgemeester van Woudrichem Beschikbaar 1 April a.s. Te bevragen bij Notaris MID DELKOOP te Capelle. 34227 in de z.g. BIEZEN (Loonsch Hoekje) nabij den Roestelberg ONDER LQON-OP-ZAND. te Drunen zal op Dinsdag 24 Februari 1925 voorm. half tien precies Voor Mevr Wea /os. Loeff-v Dijk. 60 koopen lange, zware en dunne liggende mast geschikt voor allerlei ge- riefhout. 10 koopen staande mast. 4 koopen mastentakken. 12 koopen knuisten. 8 koopen beukentakken ge schikt voor erwtenrijs. Inlichtingen geeft Joh. van der Sanden, Loonsch-Hoekje, dagelijks werkzaam in de Biezen. 34248 te KAATSHEUVEL, zal 17 Februari 1925, 's avonds 8 uur bij Q WIJT VLIET te Loonopzand, Huts c a in het Land Van Kleet te Loonopzand, groot 12 85 aren, eigendom van DAMEN- Hakkert. Dadelijk te aanvaarden. 34249 te KAATSHEUVEL, 34250 zal voor P v. D. VELDEN en Kinderen 26 Febr en 5 Maart 1925. 's avonds 7 uur, bij H. VAN HEESCH en W. VAN BERKEL aldaar, Huis, ert en fuin, in het Hoekske te KaatsheuvelC 1781 groot 8 10 aren Dadelijk te aanvaarden te CAPELLE. zal op Vi ijdag 20 Februari 1925 om 4 uur precies ten herberge van C. VERHAGEN aan de Hoogevaart te Capelle, ten ver zoeke van den Heer G. v. d. HOEK aldaar, in het openbaar voor het seizoen 1925, om uitsluitend te beweiden, Een Perceel op de Kleine Oude straat, een Dijkland onder B e s o ij g n en drie Driessen aan de Vrijhoeven- sche Oudestraat. Voorts bii i n s c h r ij v i n g twee Dijklanden, onder Capelle, Binnen de Oude straat, Breeder bij bilieiten. 34254 zonder eenlge verplichting onze prachtige 34253 tegen b i I 1 ij k e p» ijzen. GROOTESTRAAT 238. Agentesse der Compagnie d'Exportatlon Franco Hollandaise geschikt voor de leiding der verschillende afdeelingen en voor Mag azijn werk. AdresJ. C. SPAPENS, Stoomschoenfabriek, 34226 WAALWIJK. gezeteld te HEUSDEN, ontvangt klachten over onder werpen de volksgezondheid be treffende, en verstrekt dienaan gaande inlichtingen. Zij is samengesteld als volgt: H. PRINSEN te Haarsteeg, Voorzitter. W. C. STAL te Heusden. Dr. A. JOVERBOSCH te Almkerk. P. J. VAN GRIETHUIZEN te Werkendam. A. VAN DE WIEL te Drunen. W. F. HILWIG te Heusden. F. H. RIJPSTRA te Woudrichem. H. J. VAN EGGELEN te Heusden, 32710 Secretaris. (ie en ae Credeten.) met en zonder borgen voor alle solide personen Zeer billijke condities Postz. voor antwoord. Claes de Vrieslaan 19b, 33608 Rotterdam. WIJ LEGGEN ONS Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DF.S ZATERDAOS VAN 9-11 UUR *961

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7