ten nette Werkster. RA. Keukenmeid een nel ieisje Kantenschrooier Leder-Reiziger wenscht van betrekking te veranderen. 6 Ooud-Wyandottes mei Man. - Platsteek- en Kralen Borduurwerk. Gemeente-Gasfabriek Grove Cokes SO cent per H L Geklopte oi Parelcokes 60 cent per H.L. WoonMis aenex Winkelhuis R.K. Vrouwenbond. Geertrui van Ooslen H.K. Algemeene Vergadering aanbesteden: Kef onderhond der plantsoenen en be plantingen. Aanbesteding ick aanbesteden VischverbooD Waalwijk. DE BESTE PUBLICITEIT IN DEZE STREEK. - Gevraagd gevraagd: Gevraagd een prima Borduren van uitzetten. Wegensgrooten voorraad zijn t ij d e 1 ij k de cokesprijzen aanmerkelijk verlaagd. Te Huur: Sedert de mensqh begon handel te drijven gevoelde hij de noodzakelijkheid zijn waren bekendheid te geven. DIENSTBODE - Ajour (open zoomen) in Blouses, Linnengoederen enz. Grootstraat 190. WAALWIJK I /VrARSAVON BANK TE 's-HERTOGENBOSCH. Overmatig groote credieten verleend. Slap Bankbe- stuur. Ondeskundige hoofddirectie. Groote credie ten niet gedekt. Geheime boekhouding. Centrale Boerenleenbank. Pensioenfonds. Strafrechterlijke aansprakelijkheid. Het omvangrijkste faillissement. De balans van 10 Juli 1923. - In de Zaterdag te 's-Hertogenbosch gehouden verifi catievergadering van crediteuren der Hanzebank hebben curatoren, mr. G. M. J. Kolfschoten en mr. C. M. van Leeuwen en H. A. Tromp een verslag uitgebracht om trent den stand van den boedel. Onderzoekingen hebben in allen deele bevestigd, dat er geweldige verliezen waren geleden en nog te wachten waren en slechts door een snel ingrijpen een eenigszins behoorlijke uitkeering voor crediteuren mogelijk zou zijn. De ingetreden faillissements-toestand had voor crediteuren en de belangen der crediteuren deze licht zijde dat uitsluitend zij thans de macht hadden te han delen, in tegenstelling met de periode der voorloopige surséance, toen èn de bewindvoerders èn de deskundi gen telkenmale moesten stuiten op een gebrek aan medewerking, om niet te zeggen tegenwerking in den vorm van lijdelijk verzet van bestuur en directie der Hanzebank. Die macht o.a. om thans tot de intrinsieke waarde van verschillende vermogensbestanddeelen door te dringen, bevestigde spoedig de reeds bij de bewind voerders gerezen overtuiging, waartoe ook de deskun digen waren gekomen, dat de overmatig groote credie ten, door de bank bovendien in strijd met hare statu ten verleend, naast slechte en onvoldoende dekking, waaraan juist bijzonderlijk de grootste credieten mank gingen, als een der voornaamste oorzaken der debacle waren te beschouwen. Er liepen 74 posten tot een bedrag van tezamen ruim IS millioen derhalve gemiddeld ruim 250.000 per post, waarop aanzienlijke afschrijvingen noodzakelijk ble ken. Het verzuim spreekt te sterker, doordat de accoun tant der bank reeds in 1917 en 1918 met ernst gewaar schuwd had tegen de groote risico's: crediet-risico op binnenlandsclie credieten, het risico in het buitenland inzake Rijksmarkendeposito's en 't risico inzake eigen vreemde valuta's. De op 31 Mei uitstaande debet-saldi, inclusief de loo- pmde promessen, waren nominaal slechts voor 60 pCt. door onderpand en andere waarborgen gedekt; een der bijbanken kon 't zelfs niet verder dan tot 38 bren gen. Zelfs die dekking was bij Verre niet volwaardig. De misleiding van zichzelf en van derden, waaraan het slappe Bankbestuur en de ondeskundige Hoofd directie zich schuldig maakten, door zelfs de meest noodzakelijke afschrijvingen na te laten, zich te ver schuilen achter het machtswoord „bedrijfsrisico" en dan als comble nog dividend uit te keeren heeft tot fatale gevolgen geleid. In het laatste boekjaar der bank was aan de salaris sen niet minder dan 675.000 betaald. Bewindvoerders hadden per 1 Sept 1923 reeds 158 beambten ontslagen met een jaarlijksch salaris van 158.138 en op 1 Oct. 29 beambten met een salaris van 45.625. Op de kantoprgebopwen, die bij elkaar voor ruim een millioen t^.boek stonden, werd niet minder dan Vh ton verloren. Bij eenige bijbanken bleek, volgens het verslag, dat de administratie niet onberispelijk was geweest en de directeuren van vele bijbanken hebben allerminst blijk gegeven van te zijn geweest „the right man in the right place". Omtrent de realisatie van andere activa als credie ten, fondsen enz. deelt het verslag mede dat in gevallen waar onwil of voorgewende onmacht in het spel was, curatoren tot krachtige maatregelen als dagvaarding of faillissementsaanvrage moesten overgaan, welke ge vallen echter, gezien het groot aantal debiteuren, tot geringe proportiën beperkt bleven. Talrijke credieten waren quasie gewaarborgd door polissen «van levensverzekering, die indertijd op Vorde ring der bank bij eenider door haar aangewezen maat schappij waren afgesloten, terwijl in vele derzelfde ge vallen reeds te voren kon worden aangenomen, dat de betrokkenen niet in staat zouden zijn de premie te vol doen. Dit systeem leidde tot hoogst ongewenschte gevol gen. De premiën werden, bijaldien de debiteur ze niet betaalde, dikwijls in laatste instantie door de bank voldaan en in bet debet van den debiteur geboekt. Een werkelijke dekking was het aldus niet en de positie van de bank leed er bovendien in toenemende mate onder. Curatoren hebben gemeend dergelijke polissen zooveel doenlijk door afkoop te moeten liquideeren, daar lirl uit den aard der zaak niet op hun weg ligt, zulke premiën uit den boedel te betalen. Curatoren vermelden voorts de laakbare wijze, waar op verschillende credieten waren voortgezet en de on begrijpelijke traagheid, waarmede de afwikkeling van ettelijke credieten gedurende de laatste jaren was ge schied of liever niet geschied. Dal de zoo hoogst ongewenschte vertraging veelal bij den juridischen raadsman der bank was te zoeken kan nauwelijks als verontschuldiging worden aan vaard. Door deze nalatigheden heeft de bank zich dui zenden guldens zien ontgaan. Om 'e redden wat nog te redden was, moesten cura toren, dikwijls na een diepgaand onderzoek van de ver mogens positie der debiteuren, aanzienlijke percenta ges afschrijven. Als verkeerd bankbeleid meenen cu ratoren ook te moeten aanmerken het verschaffen van geheel of grootendeels ongedekte groote credieten aan bestuursleden, directie en ambtenaren waardoor sterk de indruk wordt gevestigd, dat ten aanzien dezer cate gorieën de zakelijkheid verre te zoeken was. Verkeerd bankbeleid weerspiegelde zich ook in een kort voor de surséance plaats gehad hebbende trans actie, hierin bestaande, dat een partij goede fondsen van groote waarde, die tot onderpand lagen voor het aanzienlijke debet van een der directeuren, werd ver vangen door een paar borgtochten op langen termijn en andere vrijwel minderwaardige fondsen, welke ma nipulatie nota bene door de crediet-commissie uit het bestuui werd gesanctioneerd. Ook zijn curatoren" getroffen door de roekelooze wijze, waarop aan allerlei lichtzinnig in elkaar gezette coöperaties crediet is verleend. Voorts kwamen curatoren in het bezit van een reeds door de bewindvoerders toevallig ontdekte geheime boekhouding, welke door aanhechting van koperen afsluiting voor het personeel een in werkelijkheid ge sloten boek was gebleven. In die boeken, betiteld met de uitheemsche benamingen „General Ledger", „Ad justment Ledger" en „Investment Lodger", waren on dergebracht de vele groote posten, welke de directie als dubieus beschouwde of die om haar moveerende redenen geheim had willen houden. Curatoren deelen verder mede, dat twee dagen voor het sluiten van de kassen door de Hanzebank nog aan de Centr. Boerenleenbank zijn gecedeerd een drietal groote vorderingen met alle daaraan verbonden borg tochten. Het feit, dat deze drie vorderingen alle betrof- men, gaf aan bedoelde cessie een nog bedenkelijker karakter.. Naast de cessies van Hanzebank op Boerenleen bank ondervonden curatoren belemmering in hun werkzaamheden van de alom bekende cessies van cre diteuren op debiteuren, welke ten tijde der faillietver klaring meer dan Vh millioen gulden beliepen. Cura toren betwistten het aan die cessies vastgeknoopte be roep op compensatie en werden daarin door de Recht bank te 's-Hertogenbosch in het gelijk gesteld,- doch het Gerechtshof oordeelde anders. Thans zal het oor deel van den Hoogen Raad moeten worden afgewacht. Indien dit college zich aan de zijde van de rechtbank en curatoren mocht scharen, zal de boedel worden her steld in het bezit van gemelde vorderingsrechten van Vla millioen gulden. Terloops merken curatoren op, dat zelfs een bestuurslid der bank, de heer P. Eras-Blom- jous, tijdens de surseance niet geaarzeld heeft mede te werken tot ecssie van 'n groot bedrag, waardoor hij niet minder dan 70.000 aan den boedel hielp onttrekken. Inzake bel pensioenfonds van het personeel kwamen curatoren, ook al op grond van bestaande jurispru dentie, tot de conclusie dat het als zelfstandige instel ling moest worden aangemerkt en dat de ten name van dit fonds afgezonderde, kapitalen buiten den faillieten boedel behoorden te blijven. De lieer Verberk deed na lange gedachtenwisseling vrijwillig afstand van zijn pensioencontract. De juridische raadslieden der bank voldeden niet aan 't verlangen van curatoren om reke ning en verantwoording af te leggen terzake van 't hun voor de aanvrage der surséance door de bank ter hand gestelde buitensporig hooge voorschot waarvan na aftrek van hun voorschotten 26 mille is overgebleven. Die raadslieden zijn deswege gedagvaard. Het verslag eindigt met eenige opmerkingen over de aansprakelijkheid van het bestuur en de directie en laat daarop de balans volgen per 10 Juli 1923. Vervol gens wordt opgave verstrekt van de verliezen, welke op die credieten in ronde cijfers zijn of zullen worden geleden: N.V.Meuwese-Van Gerve inclusief nevenbedrijven 4.067.000; N. V. Holl. Textielindustrie, Goirle 1.124.000; Internationale Transito-Maatschappij 1.051.000; Groentendrogerij, „West Brabant", Roosen daal 457.000; N.V. „De Heerlijkheid Sterksel" 396.000 gulden;; firma A. Pessers, Geldrop 450.000; firma S. de Schepper, Tilburg, 288.000; Jules Pillot, Zundert, 221.000; fa. Defais Verschure, 's Bosch 167.000; F. van de Laar, Weert 150.000; Chr. van Bladel te Tilburg 114.000; Bernard v. Vugt 's-Bosch 110.000; beambte van de Hanzebank 275.000; totaal een som van 9.470.000. Op 25 andere debiteuren is nog een bedrag van f2.803.000 toegegeven en wat de Hanze-Coöperaties be treft, zijn er 16 van die instellingen geweest, die kans hebben gezien, aan de bank een verlies van 1.027.000 te berokkenen. De gelden, waarover eerst de bewindvoerders en daarna de curatoren successievelijk de beschikking hebben gekregen, zijn naar gelang van .omstandig heden, rentegevend belegd. Hierover worden nadere medede'elingen gedaan. Op 15 Februari a.s. zullen curatoren een rente van bet dan aanwezige kapitaal hebben gekweekt van on geveer 300.000. De geweldige verliezen, waarvan in den aanhef van dit verslag sprake is, zijn als volgt te specificeeren: op debiteuren en deelneming in ondernemingen 16.113.117 gulden; op fondsen 458.424; op gebouwen, inventa rissen en magazijn-voorraden 633.479; wegens lasten in de periode 10 Juli 192331 December 1924 226.709 gulden: totaal 17.431.730. Dit verlies komt ten laste van: het aandeelenkapitaal 3.864.150 het cum. pref. aaijdeelenkapitaal 381.50\), het reserve- en afschrij vingsfonds 652.401, totaal 4.898.051, zoodat crediteu ren zullen hebben te dragen een verlies van 12.533.678 gulden. De schulden der bank kunnen als volgt worden gespe cificeerd: voorloopig erkend concurrente 23.364.759, voorwaardelijk concurrente erkende 107.972, betwiste concurrente 978.884, betwiste preferente 8918. Curatoren kunnen thans tot de opsomming der aan wezige en nog te verwachten baten overgaan per 31 December 1924 liquide middelen: kas, Nederland- sche Bank, schatkistbiljetten en -promessen, Staats- en gemcenteleeningcn 6.689.500; debiteuren: a. debiteu- rensurplus bij de Coöper. Centrale Boerenleenbank: j 2.321.142; b. debiteurensaldi 2.420.480; c. debiteu ren met cessie: 1.113.922, effecten in onderpand, 110.768, gebouwen en inventaris: 139.200; totaal actief 12.705.023. Wanneer men thans aan curatoren de vraag stelt, welke de vooruitzichten voor crediteuren zijn, dan zul len zij, al is uit den aard der zaak bij de schatting van te verwachten bedragen van debiteuren een groote re serve in acht genomen, toch nog met verrassingen reke ning hebben te houden, en nog afgescheiden van de loopende kosten der liquidatie, van procedures enz. Voor zoover curatoren reeds thans tot het uitspreken van een opinie kunnen komen, meenen zij met een cijfer van 45 niet ver van de waarheid te zijn, waar van in September 25 kan worden uitgekeerd. li li Waalwijksche en Langstraatsche Courant. met 1 Met een nette niet beneden de 17 jaar. 34246 Mevrouw VAN DOOREN. Grootestraat 144, WAALWIJK. Er biedt zich aan: Brieven Bureau van dit Blad onder no. der advertentie 34270 Tegen 1 MEI 34243 NETTE door J. van Iersel-Holtus, Grootestraat 186, WAALWIJK R. K. Echtpaar. Gevraagd nabij 's Hertogenbosch R.K. Echtpaar, geen kinderen thuis hebbende, ouderdom omstreeks 40 jaar de man als huis knecht-tuinman, de vrouw alsbekwame keukenmeid Zij die voorheen als zoo danig werkzaam waren, genieten de voorkeur. Indiensttreding omstreeks 10 Maart. Brieven met uitvoerige in lichtingen onder No. der advertentie bureau dezer courant. 34245 Wordt gevraagd op een stoomschoenfabriek voor lichte kantoorwerkzaam heden. Eigenhandig geschreven solli citaties te richten aan het Bureau van dit Blad onder no. der adv. Kennis van machine-schrijven strekt tot aanbeveling. 34265 op een 1ste klas Schoenia- briek tegen hoog loon. 34231 Waar zegt de Uilgever. BIEDT ZICH AAN: Vakkundig, ingevoerd 34260 Brieven Bureau van dit Blad onder no. der advertentie. jaren in de lederbranche, zoowel Zool- als Overleder werkzaam geweest en prima ingevoerd bij alle schoenfabrikanten Prima referenties. 34261 Brieven onder No. der adver tentie aan het Bureau v. d Blad. TE KOOP: Broed 1924. Te bevragen: Grootestraat 141, Waalwifk. 34264 TE KOOP: zoo goed als nieuw, voor drijfkracht bij G. Hogenhout, Minister Loefstraat 20, 34259 Baardwijk. TE KOOP: van ongeveer 25 stuks hoornvee gelegen 5 min. van groot vaar water. Te bevragen voor 1 Maart a.s. bij J. LENSVELT. Café „De Posthoorn" te Dussen. 34258 Speciaal adres voor het 3421 W a a I w ij k. Vanaf heden zijn de prijzen als volgt; Bij 100 mud ineens 5 ct. per H.L. reductie. Cokes is thans de goedkoopste brandstof. Doet nu uw voordeel! 34271 WAALWIJK. 18 Februari 1925. DE DIRECTIE. gelegen Besoijensche Steeg. Met Maart te aanvaarden. Te bevragenBesoifensche Steeg No. 76, Waalwijk Woensdag 18 en Donder dag 19 Febr opvoering van Mystisch Minnespel in drie bedrijven van A. van Delft. Door de tooneelclub van den R K. Vrouwenbond, in de groote zaal van de R K. Werkliedenvereni ging. aanvang 7 uur. Woensdag 18 Febr. uit sluitend toegankelijk voor de le den op vertoon der blauwe kaart van lidmaatschap, plaatsbespr. a 25 ets Donderdag 19 Febr. voor leden en dames niet-led^n le rang f 1,—. 2e rang f 0.75, 3e rang f 0 50, plus st. bel. en pl. bespr. a 10 ets Verkoop van kaarten en pl. bespr van af 16 Febr. bij firma Pulles. 34221 WAALWIJK. op Vrijdag 20 Februari 's avonds 8 uur in de zaal van den R K. Gildenbon' AAN DE ORDE Jaarverslag van den Secretaris en Penningmeester, Kiezen van een bestuurslid ter vervulling in de vacature afd. St. Clemens parochie., Candidaatstelling leden van de Tweede Kamer. 34268 BURGEMEESTER EN WET HOUDERS van WAALWIJK zullen Maandag 23 Februari des voorm. ten 11 uur ten raad- huize De voorwaarden liggen vanaf heden ter inzage bij den gemeente opzichter. 34272 BURGEMEESTER EN WE' HOUDERS van WAALWIJ MAKEN BEKEND dat de volgende personen do den Kantonrechter te Waalwi zijn veroordeeld wegei overtreding van de gemeentelijl verordering op de keuring v< Waren Lambertus Ketels, lan bouwer alhier, wegens het verko pen van melk van ondeugdelijl samenstelling (te laag vetgehalt tot t 5 boete subs 3 dagt hechtenis CorUelus Ant. de Louv broodbakker alhier, wegens h verkoopen van ongebuild tarw brood van te laag drooggewict tot f 20 boete subs 10 dagt hechtenis Johannes P. A. van de Dungen, brqqdbakK^r alhie wegens het verk'oooen van witt brood van te laag drooggewich tot t 10.— boete subs. 5 dagt hechtenis. 342C Het Architectenbureau VA REE BOSSAERTS te Waalwii zal namens zijn principaal, den Hei Antoon Bergmans te Waalwij op Woensdag 25 Februai 1925 des avonds ten 8 uur in tv Café van den Heer A VAN DE PLUIJM (Haven Waalwijk) Het bouwen van ee Werkplaats achter h< woonhuis van den bc steder. Bestek en teekening verkrijgba; bij het Architectenbureau tege betaling van f3 Restitutie r ongeschonden inlevering 1 1.5( Dagelijks inlichtingen te beki men. De Architecten JOS. VAN REE. 34262 ED. BOSSAERTS, ,\7 HAARWASCMMIDDEL TAR SAVON COMPANY -HAARLEM Donderdagmorgen van 9-1 uur Vischverkoop in de Mane^ achter het Raadhuis. Aanvoer van330( Schelvisch, Kabeljauw en Schol. Tarbot, Tong. De prijzen zullen in het aa plakbord bekend gemaakt worde 3 Verlaging (Mesprijzen. 34263 i .s f (wettig GECCPOneCRD) ïN i REUKLQ03 TEERZEEPPREPAPAAT •a-.fcV VERKRIJGBAAR iNpL£5SCf1EH v VAM VER SCHILLENDE GROOTTE. ATDOEXÜ MIDCCL TtOCM KOOA.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3