Waalwijksche Vischnandel Comestibles. JOS. VAN DER LEE, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag geheel gereorganiseerd Zij zal van 1 fuli a. s. bestaan uit een staf en vier compagnieën. De staf en drie compagnieën zullen worden gelegerd te Kampen De vierde compagnie zal bij gebrek aan een voldoend aantal leerlingen niet worden geformeerd en bestaat dus derhalve alleen op papier. Door voormelde reorganisatie zullen de scholen voor Verlofsofficieren te Breda en Amersfoort worden opgehe ven. De eerste jaars-cadetten zullen hun eerste studiejaar niet meer te Breda doch ook in de Kampensche oplei dingsschool doorbrengen. D. v. N. De heer Ruys de Beerenbrouck Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, heeft in de Eerste Kamer gezegd, eerst te willen tre den in een verdediging van de genomen salaris maatregelen. .Thans mogen geen illusies worden gewekt omtrent eventueele salaris-verbeterin gen. De vraag of de kans op verbetering der salarissen nu zooveel grooter is dan in het najaar van 1924. moet spr. tot zijn leedwezen ontkennend beant woorden. De regeering kan geen enkele illusie wekken, wijl de kans, dat deze wreed verstoord zou worden zeer groot is. In Nov. 1924 heeft spr. meegedeeld dat de regeering meende, dat 't bij een ruimer vloeien der Rijksmiddelen niet uitgesloten was, dat andere zaken die financieele uitgaven vragen eerder in aanmerking kwamen dan de salarissen. Nu op ditoogenblik de indexcijfers weer in dalende richting gaan, vindt de regeering geen enkele reden om op die verklaring terug te komen. A. s. Maandag zal er vergadering zijn van de centrale commissie voor georganiseerd overleg. Het Bezoldi gingsbesluit zal wel bovenaan op de agenda staan De regeering zal echter niet kunnen medewerken aan hervormingen die in de papieren loopen. Volgens het Limb. Dagbl. is de Koningin voornemens in de tweede helft van September van dit jaar een officieel bezoek te brengen aan Limburg Volgens de Cour. zal de invoering van de nieuwe Tariefwet niet, zooals eerder werd gemeld, op 1 April doch op zijn vroegst in het einde van die maand kunnen plaats hebben. Bij de voortgezette behandeling van het Indisch Regeeringsreglement heeft de Tweede Kamer een amande- ment aangenomen waardoor de be staande verhouding tusschen Kroon en Gouverneur-Generaal wordt bestendigd en de minisierieele verantwoordelijk heid blijft gehandhaafd. Het Nederlandsch weekblad voor den handel in kruidenierswaren meldt, dat in de afgeloopen week 5 851,200 eieren naar Engeland zijn verscheept. Het blad voegt er aan toe dat dit een record is. Tot nu toe was. na den oorlog, het maximum 4 992 000 en het ir zelfs twijfelachtig of voor de oorlogs jaren dit cijfer ooit is bereikt. Bij de Tweede Kamer is vandaag ingekomen het initiatief-wetsontwerp van den heer K. ter Laan, namens de sociaal democratische fractie, inzake ontwapening. GEMENGD NIEUWS. Een draadloos telegram uit San Antonio meldtZeven man zijn gedood i en acht gewond bij de ontploffing van een zware lading dyamiet, die in de steengroeve (in de buitenwijken van Langley 140 mijl ten westen van San Antonia) te vroeg tot explosie kwam Sommige lichamen der slacht offers waren aan stukken geslagen, anderen waren meer dan honderd meter weggeslingerd. Gisteren is te Saarbrücken een in aan bouw zijnde glasfabriek inge stort. 7 Dooden en 15 gewonden zijn reeds onder de puinhopen vandaan gehaald. Daar men niet nauwkeirig weet, hoeveel arbeiders zich op het werk bevonden, wordt nog naar ver misten gezocht. In verband met een 26 tal door hem gepleegde misdaden is te Caltani- setta (Italië) gearresteerd de 19 jarige Giuseppe Aleo 1 Uit Kowno wordt gemeld In de voorstad van Kowno, Sthanzi, verschenen drie gewapende mannen in het gebouw der Volksbank en dwongen de beambten, de sleutels van de cassa te overhandigen. Zij vonden echter slechts 30 dollar, daar de bank juist een groote som gelds verzonden had. De politie omsingelde de heele voorstad en dreigde iedereen neer te schieten, die hare aanwijzigen niet opvolgde. Daarbij werd bij vergissing een soldaat doodgeschoten, de roovers konden, ondanks alle voorzorgs maatregelen, ontkomen DE Pijr>e pyjilöbök 26 50 ccnl per ons. Uit Weenen wordt gemeld: In Sattendorf aan een zijlijn van den Zuiderspoorweg gelegen, stopte dezer dagen een goederentrein, die volgens de dienstregeling eigenlijk door moest rijden. Juist in het station werd uit alle macht geremd en het stationsper soneel, door deze ongewone gebeurte nis verrast, ijlde naar locomotief. Tot groote ontsteltenis der stations beambten, bleek de machinist te zijn overleden. Hij was, volgens een verklaring van den stoker plotseling onwel geworden, doch had nog de tegenwoordigheid van geest gehad, de reminrichting in werking te stellen te stellen, eer hij dood in elkaar zakte. Een jongeman, werkzaam bij een groote bankfirma te Tienen (België), is met een hem toevertrouwd bedrag van ruim 600.000 fr. spoorloos ver dwenen. Een later bericht meldt, dat Petit zoo heet de bediende te Bouilon is aangehouden, waar hij getracht heeft, een hotelhouder op te lichten. Te Delft is gisteren de 42-jarige ongehuwde werkman W. Plomp, in dienst van den expediteur Van Mullem, bij zijn werkzaamheden in de Coen- derstraat van een tweede verdieping gevallen. Met gebroken ruggegraaten een zware hersenschudding werd de man per brancard naar het gasthuis vervoerd. Zijn toestand is hopeloos. Bij de halte Pekelderweg. onder Stadskanaal is gisteravond de 70 jarige mejuffrouw Woldering-Slim onder een tram geraakt en dadelijk daarop over- leden. Toen te Munstersche veld het schip van den schipper Sibaart de draaibrug passeerde, stak het 8 jarige dochtertje van den schipper haar hoofd buiten den roef, op het oogenblik dat de brug terugliep. Het hoofdje raakte bekneld en werd verbrijzeld. Het kind overleed onmiddelijk. In de buurt van het vliegveld van Bourget zijn twee vliegtuigen bij een oefeningsvlucht met elkaar in botsing gekomen. Twee vliegers zijn om het leven gekomen. Acht personen zijn gedood en zeven ernstig gewond bij een grooten brand in een der arbeiderswijken te Moskou. De reddingsbooten van Rochelle hebben tevergeefs getracht hulp te verleenen aan het in nood verkeerende Spaansche ss* „Cristina Rueda". Een der reddingsbooten is omgeslagen en van de bemanning van 10 koppen konden er slechts 3 het land weer bereiken. Van het Spaansche stoom schip zijn tot nu toe 18 man gered o. a. de kapitein, 10 man bevinden zich nog aan boord. Uit Straatsburg word gemeld, dat te Kempten in Beieren, bij een bot sing tusschen soldaten van de rijks weer en burgers, tijdens een carnavals optocht 7 personen zijn gedood. Na versterkingen te hebben ontvan gen, slaagde de rijksweer erin, de menigte uiteen te drijven. Te Delft is gisteravond omstreeks 10 uur de 21-jarige leerling-verpleegster in het St. Jorisziekenhuis mej. Vonk uit Den Haag, op den Kanaalweg aangereden door den motorrijder S. uit Delft. Zij kreeg een ernstige schedel fractuur en werd in hopeloozen toestand naar hel gasthuis vervoerd, Naar aanleiding van de bloedige ongeregeldheden, welke onlangs na afloop eener katholieke bijeenkomst te Marseille hebben plaats gehad, heeft de politie aldaar een raid op groote school ondernomen, Niet minder dan 5236 personen, o w. 2330 vreemde lingen, werden aan een verhoor onder worpen. Ongeveer 600 werden voor- loopig vastgehouden, daar zij wapenen bij zich droegen of op andere wijze inbreuk op wettelijke bepalingen heb ben gemaakt. Vrijdagavond had te St. Oeden- rode een droevig ongeluk plaats. Het 10 jarig dochtertje van den heer A. van Houtum banketbakker, aldaar moest het hoofdje gewasschen worden met gasoiine. De wassching zou ge schieden in de keuken, toen plotseling de gasoline in brand vloog. Het arme kind werd geheel in vlammen gehuld. De moeder wilde het vuur dooven en geraakte zelf in brand. Daarop snelde juffrouw O te hulp, die ook in brand raakte. Ten slotte verleende O. zelf hulp, maar ook zijn kleeren vatten vuur Het kind is levensgevaarlijk verwond. Ook mej- v. H. bekwam hevige brand wonden in het aangezicht. De heer O. verbrande zich aan den arm. Alle slacht offers werden naar het R. K gasthuis overgebracht, waar het kind Zaterdag is overleden. Een der 275 meter hooge meta len torens van het groote station voor draadlooze telegrafie te Ruisselede, in West-Vlaanderen, is naar men ons uit Brussel meldt, tijdens den jongsten storm nagenoeg totaal vernield. De andere drie torens bleven gespaard. In de Belgische meubelnijverheid heerscht sedert eenigen tijd, een felle crisis. Zoo moest een Kortiijksche firma welke een 1000-tal werklieden in haar dienst heeft, 200 arbeiders en arbeidsters ontslaan. Ook te Mechelen wordt de crisis zeer sterk gevoeld. De koninklijke bibliotheek te Manchester heeft, naar men ons uit Brussel meldt, alweer 4500 boekdee- len geschonken aan de universiteits bibliotheek te Leuven waardoor het totale aantal geschonken boekdeelen op 49 500 is gebracht. Naar een correspondent te Brus sel meldt, is het lot van één millioen frank van de leening voor het herstel der Belgische verwoeste gewesten dit maal ten deel gevallen aan een Neder lander, Jan Caenen. werkzaam in de zinkfabrieken te Overpelt (Belgisch Limburg). Caenen woont reeds twintig jaar in België en is 50 jaar oud- Hij is afkomstig uit Bergeik. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat aldaar gisteren een hevige ontplof fing in een petroleumdepot in een der voorsteden heelt plaats gehad Ten gevolge daarvan zijn voor zoover op het oogenblik kan worden vasgesteld, ruim 100 personen gedood terwijl er 600 gewond werden. Naar schatting, zijn circa 3000 huizen vernield. Te Mechelen heeft zich een bloe dig drama afgespeeld. Zekere Goovaeit heeft zijn vroegere .vriendin" die hij op kwasi vriendschappelijke wijze een bezoek kwam brengen, met een bijl, die hij tevoren onder zijn jas verbor gen had, verscheindene slagen toege bracht. De vrouw werd in deerniswekken- den toestand naar het ziekenhuis ver voerd. De dader, die reeds meermalen ge dreigd had, de vrouw te zullen ver moorden, is gearresteerd Een verschrikkelijk familiedrama heeft zich in Regenburg afgespeeld. Een daar woonachtige handelsreiziger, Beek geheeten, schoot na een twist zijn vrouw, die zich van haar man had willen scheiden, dood en bracht zijn beiden kinderen, resp. 4 en 6 jaar oud, door revolverschoten ernstige verwondingen toe. Na deze gruwelijke daad schoot Beek zich een kogel in het hart en was onmiddelijk dood. De beide kinderen stierven later aan hun verwondingen. WASPIK, 1 Maart. GUtereo vierde Mej. A. van Doorc, onde*wijzere9 a d. R. K. Meisjesschool alhier haar l2'/a jarig jubl'é. De kinderen, voor deze gelegenheid In de school aanwezig, werden onthaald op chocolade. Steeds meer begint men zich hier oq den groenteoteelt toe te leggen, Flinke akkers worden er voor in beslag genomen. Hier en daar zijn de eerste groenten In den kouden grond reeds gezaaid. De spinazie komt reeds uit, zoodat men bij gunstig weer vroeg veiscbe groenten mag verwachten, Naar wij vernemen zullen a. s. Zondag 8 Maart verschillende personen hunne belangstelling toonen door met Waap k9 Mannenkwartet naar het con cours te Haarlem te gaan. Moge ook ditmaal het kwartet, dat reeds meermalen gelauwerd uit bet strildperk trad, weer een schitterend succes behalen. CAPELLE. Vorige week Donderdag avond werd in het lokaal der O. L. School in de Kom alhier met eeo tweetal ladlotoestellen ee-n demonstratie gegeven, welke door eeo 40-tal belsng- srellenden werd bHgewoond. Deze demonstralie ging uit van den Orgel e«s Planohandel Joh. de Heer te Rotterdam. Naar we vernemen worden door eenige pluimveehouders pogingen in het we.k gesield om ook te dezer plaatse een Plulmveevereeniging op te richten. Gedurende de maond Februari werden in de Rijkspostspaarbank oo het hulpposikantoor alh Ingelegd f 3486,80 cn terugbetaald f 1519 44. Het aamal inlagen bed'oeg 55, dat der terug betalingen 20 Er werden 52 telegram men bebaodeid, waarvan 19 verzonden en 33 ontvangen terwitf 191 telefoon gesprekken gevoed werden, waarvao 92 uitgaande en 99 inkomende ge sprekken- De beerew B. Verhoeven en P. Geenen hebben hunne benoeming tot bestuurslid der Chr. Schoolvereenigiog aan den Loouschendijk aangenomen Gedurende de maand Januari werden alhier ter keuring aangegeven 11 runderen, 74 varkens en 10 geiten. Het aantal ingeschrevenen voor de militie der lichting 1926 bedraagt in deze gemeente 36. WASPIK. Openbare vergadering van den gemeenteraad op Donderdag 5 Maart, 's avonds om 6 uur. Aan de orde 1. Mededeelingen. 2. Wijziging verordening keurloonen 3. Verzoek der bijzondere scholen om voorschot ingevolge art. 101 der Lager Onderwijswet. 4. Voorstel Verschuren tot verhaal pensioensbijdragen. 5. Benoeming lid van het Burgerlijk Armbestuur. 6. Niet-goedkeuring raadsbesluit tot verkoop van het Schoolhuis. 7. Alsvoor wijziging begrooting 1924 De voorjaarsmarkt voor hoornvee en vaiken9 zal dit jaar gehouden worden op Donderdag 12 Maart. Als naar gewoonte zijn ook thans de staan plaatsen weer vrij. GEERTRUIDENBERG. Op Woens dag 4 en 18 Maart op Woensdag l April a.s. zal er te half 3 in de R. K. Militalre-Vereeniglng 'n bestuurscursus gegeven worden voor het bestuur en leden der Marlavereeolgiog. Deze cursus zal gegeven worden door den heer J. Benne uit Helmond en bestaan uit 3 lessen. - De directeur van het postkantoor maakt bekend, dat met ingang van 26 Feb', het postkantoor geen depêche- wl»9cllng meer heeft voor en van dea trein L. Zwaluwe's Bosch, welke hier om 1.34 's middags vertrekt. De Burgemeester van Geertruiden- berg meent ter kennis van belang hebbenden te moeten brengen, dat een persoon, die daartoe niet bevoegd is voorgeeft vertegenwoordiger te zijn van de N. V. Vroom en Dreesman en als zoodanig goederen tracht te ver- koopen. M ARIAPOLDER. Zond9g J.l. jubi leerde de H. Familie, die thans ruim zestig jaren In deze parochie bestaat, zich verheugend in 'n ongeëvenaarde bloei. Bij a a alle mannelijke parochianen zijn trouw lid. Met 'n algemeene H. Communie der leden werd deze gloriedag begonnen. In de Hoogmis hield de Z E H. Pastoor als Directeur een predikatie over het groote belang dezer aartsbroederschap. 't Hoogtepunt zou worden de plech tige vergadering der H. Familie om 6 uur, waaronder de decoratie plaats had van ruim 90 leden, met 'n lidmantschap van meer dan 50, 40 en 25 jaren. De feestblije Keik 9traalde haar electrische jubel over meer dan 250 aanwezige manreo uit. Na 'n enthousiast sermoon van de ZE H. van Kiel Pastoor van Wou- drichem over liefde, gebed en arbeid, pelde de ZE. Heer Wlllaert, Pastoor- Diiecteur der H. Familie zelf de eere medailles op de borst van de jubilarissen waaronder er waren van meer dan 80 jiar, fl ok in hun krassen ouderdom, in hun leven 'n voorbeeld voor de parochie ou oorzaak van bewonderende ont roering. 'q Spontaan dankend >Te Deum" sloot deze indrukwekkende plechtigheid. 'n Openbaar woord van dank werd gebracht door de Z. E. H, Directeur, namens alle leden aan den heeogaaoden aigemeenen secretaris den Heer A. Broeders voor alles wat hij voor de bloei der Aartsbroederschap deed. HERPT. 26 Febr. in de Woensdag gehouden ledenvergadering van den K K. Boerenstand werd tot bestuurslid gekozen het lid Jac. Luijben, zulks in de vacature Thomas Butjs, die vanwege het bereiken van den maximum leeftgd als lid zijn ontslag moest nemen» Verder werd nog besloten een proef veld aan te leggen en een proef te nemen met aardappelen, Bij de Diasdag gehouden inspectie vanwege het Nederi. Rundvee Stam boek, door den heer Kloek werden de stier der fokvereenigiog alhier defiaitief Ingeschreven en bij Christ van Herpt zeven koeien ingeschreven. Zij werden allen gebrand met S. VLIJMEN. Aan het postkantoor Vlijmen en de daaronder ressorteerende hulppostkantoren weid geduiende de maand Februari 1925 Iogelegd f16173 48. Torugbetaald f 17221.78. OISTERWIJK. De raad der ge meente Oistevwijk had geweigerd exua- subtldles aan de vakschool voor schoenmakers aldaar toe te kennen. Zoowel de minister van onderwijs als Ged, Staten meeneo, dat bat voort- bestaao dier 9cbool noodzakelijk is. De raad heeft bt) motie ztjn voornemen uitgesproken, alle pogingen in het werk te stellen, om her eenmaal genomen besluit tot oph ffijg van de school tot zijn recht te doen komen. Vrijdagavond hield de Kath. Kunstkring >OisteiwiJk Omhoog1' in hotel >Ad'iaen Polrtets'' ceoe vergade ring van hoofdbestuur eo afdelings besturen. Nadat een paar punten der agenda zoo goed als afgehandeld waren voelde de waarnemende voorzitter, de heer A. W. M. Roosen, zich onwel worden en zelde de verdere leiding der vergadering over te geven aan den Weleerw. heer J. Ll'jens moderator. De heer Roosen wilde hoed en jas nemen om zich te verwijderen, doch zakte plotseling bewusteloos neder. Dr. De Sain mede ter vergadering aanwezig als voorzitter der Nat. Histo rische afd. aam den heer Roosen op en trachtte hem tot bewustzijn te brengen, wat niet gelukte. Na een poosje gaf de heer Rooien bloed over en de dokter constateerde maagbloeding. Kapelaan Aden diende hem het H, Oliesel toe, waarna de heer Roosen naar buis werd vervoerd. Den anderen morgen was de toestand naar omstandigheden zeer goed. Moge hij spoedig geheel herstellen. GROOTESTRAAT 273, - WAALWIJK, tegenover de nieuwe R. K. Kerk. 34339 Versche Schol, Schelvisch, Kabeljauw, Tarbot en Tong, Zuiderzee- en IJ-bokking. Prijzen worden in de etalage bekend gemaakt. Blank geweekte Stokvisch. Blanke Zoutevisch. Yersch gepelde Garnalen. ^rima volle garing, Gemarioneerde Karing en Bolmops in flacons van 3 G en ?8 stuks. Mosselen in kruiden, azijn en in gelei. Beuze Spekbokking, £ngelsche Sprot, Gerookte 'paling. Oude Goudsche Kaas. Leidsche Kaas Edammer Gruyère Camemberts Kaas. Zwitsersche Roquefort Limburger Versche Tomaten. Bijpe West-Indische Bananen. Sinaasappelen, G.troenen. Yersch gebrande 'pindas (Olienootjes). Vijgen extra fleur, Kieuwe 2)adels. Studentenhaver. I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3