Flora Bioscope weest op dit gebied en wat is er toen de industrie niet op vooruitgegaan. Men moet echter ook de keerzijde van de medaille bekijken, de financiële kwestie van de gemeente moet men bezien. Voor zich persoonlijk denkt spr. wel dat de baten de kosten zullen dekken doch zekerheid daaromtrent is evenwel niet te geven. Er kan een finantitële opoffering gevraagd worden en daar moet rekening mee worden gehouden. Hij stelt voor om voor een bedrag van f cOOO garant te blijven. Wijdemans. Ik heb fabrikanten ge sproken die er persoonlijk niet veel voor voelen wel q-ia Bond. De heer v. d. Horst zegt dat het 't jubeljaar van den Bond is maar hij en vele andere dweepen nu zoo hard daarmee niet. De heer Verschure acht een bedrag van f 1500 voldoende Van der Horst, f 2000 nog wel. Van Beurden. Dat is dan zoowat 4 pCt. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten in het garantiefonds deel te nemen voor 4 pCt vari een eventueel te kort tot een maximum bedrag van f 2000. Daarna gaat de raad over in geheim comité. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 3 Maart 1925 In de gisteravond gehouden vergadering van het Com ré der a.s Hondententoonstelling met hei bestuur der Kynologenvereeniging werd groote belangstelling geconstateerd voor de as. hondententoonstelling die 26 April a.s. in hotel Gerris voor de eerste maal alhier zal worden gehouden. Die belangstelling blijkt uit het groot aantal speciale prijzen in den vorm van bijdragen medailles, kunstvoorwerpen enz, zoodat het aantal uit te loven prijzen werkelijk schitterend genoemd kan worden Een viertal van de beste fournituren neemt met den dag toe Vooral de machinehal zal door inzen dingen van de eerste fabrieken voor den schoen en ledeifabrikant maar ook voor den werknemer leerring brengen De behngs'elling uit zich tevens door den steun die van alle zijden komt. Na de Provinciale Staten van Noord- Brabant. de gemeente Waalwijk en den Bond van Schoenfabrikanten, de Kamers van Koophandel te Waalwijk en Tilburg zijn thans gevolgd de ge meenten Kaatsheuvel en Oisterwijk in het nemen van garantie terwijl zulks ook nog weldra verwacht mag worden van Diunen en Dongen, zoodat de schoen- en ledtrcentra niet alleen moretien maar ook fi ancieelen steun verleenen en daardoor het zeer groote nut der a.s. Tentoonstelling zeer duide lijk demonstreeren. Met het grondwerk is men reeds druk bezig, de gebouwen werden 11. Zaterdag aanbesteed, waarvoor de laagste inschrijver was in huur plm f54000. in koop plm 90 000. de hoogste resp f 136400 en f 145400 Weldra zal dus ook met bouwen der reuzenhallen enz. een aanvang worden gemtaki terwijl aan de andere zaken zooals vermakelijkheden, reclame, ver keersregeling. toewijzii g en inrichting van stands, eoz hard wordt gewerkt. koop koop koop heelt voor a s. Zondag een schitterende PARAMOUNT-FILM. In de gisterenavond gehouden Hoofdbestuursvergadering der tentoon stelling wérd o m besloten toe te voegen aan het comité voor stand plaatsen en inzendingen de heer André Nederlandsche keurmeesters zijn uit-* Vlaanderen in zijn kwaliteit als sier genoodtgd, terwijl het eere comi'é bestaat uit de navolgende heeren E. E. Moonen, burgemeester Waalwijk A. J. M. Jansen notaris Waalwijk; Frans van Liempt, burgemeester hls hout; Mr H Lot ff, burgemeester Drunen P. van Schijndel. industrieel Waalwijk; Mr. B. Timmermans, direc teur „Noord-Braband", Waalwijk De benching voedering der dieren, toezicht enz. is opgedragen aan de Sirks Co Ltd., London, afdeeling Rotterdam. Het vraagprogramma werd vast gesteld, de klassen, pr ij zen enz. ge regeld en zal dit de volgende week aan de hondenliefhebbers in heel ons land worden verzonden De tentoonstelling heeft plaats van 9—6 uur en de keuring vangt aan ten 10 uur Het bouwen van een woonhuis in de Putstraat te Waalwijk voor rekening van den heer J. v. Huiten alhier, is opgedragen aan'de Gebr. Maas alhier voor f4788. Bij den heer B. Kamp, Winterdijk, is opgericht een loterij - vereeniging genaamd „Fortuna". Het bestuur de- Slaat u|t deheeren W. Treffers, Chr. besloot'mër'aigeraëeneTtemmen "op kunstenaar en een zooveel mogelijk uni forme standsaankleeding te laten ver vaardigen door de firma Vlaanderen Co. te Amsterdam die daarvoor een zeer smaakvolle en billijke offerte heeft gemaakt Voorts werd besloten een dames comité op te richten voor de inwendige decoratie der gebouwen en verder om aan de vakscholen in ons land gratis expositie ruimte aan te bieden, om daarin gezamenlijk met hun onderwijs en de resultaten daarvan uit te komen, alsook de deelname van maatwerkers zooveel mogelijk te bevorderen door hiervoor een wedstrijd uit te schrijven. In dezen geest zijn reeds verschillende besprekingen gevoerd De regeling van deze expositie is opgedragen aan een comité bestaande uit 't bestuur der Vereeniging van Leeraren De raad der gemeente Loonop- zand besloot in zijne vergadering van 11. Zaterdag met algemeene stemmen om voor een bedrag van f2000 deel te nemen in het garantiefonds van bovengenoemde tentoonstelling De gemeenteraad van Oisterwijk Roelofs.'B Kamp en H. de Louw. De afdeeling Waalwijk van de Democratische Partij houdt hedenavond ten 8 uur eene vrij-toegankelijke open bare vergadering in Musis Sacrum, waar als spreker zal optreden de heer Gerhard van Dijk uit Amsiérdam met het onderwerp „üe Democratische Partij en de as. verkiezingen". Den len Maart des namiddags ten 4 uur had in hotel Gerris de maand-vergad ring plaats van de voorstel van het lid De Jongh om f 50C daarvoor te voteeren Het is wel op gevallen, dat bij de behandeling dezer zaak. volgens de dagbladverslagen dezer raadszitting. de voorzitter van den gemeenteraad van Oisterwijk afkomstig uit het schoenen- en leder centrum. geboortig uit vakkringen zelf, geen enkel woordje overhad tot aanbe veling dezer aangelegenheid ook voor zijne plaats van zoo ongemeen belang Het garantiefonds bedraagt op het Duitsche Werkm 'esiersvereenigb g oogenblik f38500 zeer zeker al een 1 tlburg—Waalwijk, welke goed Werd bezocht. De verhandeling over Amerika en zijn schoenindustrie vond levendt- gen bijval. Door ongesttlheid van den voorzitter moet de algtm-ene ver gadering van "Waalwijks B hng" een week worden uitgesteld en is dus vooralsnog bepaald op 16 Maart as Op de jl. Vrijdag alhier g< houden verplichte hengstenkeuring werden van de 10 aangegeven hengsten 8 aange boden, waarvan werden goedgekeurd: „Cordaat" van Ant. van Honsewijk te Dussen. „Jenus" van A Kooij te Kedichem. „Cicero" van Gebr. Ocriemans van der Schans te Drongelen. „Custos" van dezelfden en de 3 jarige vos „Jisp" van dezelfden. De keuring van stieren vanwege de Provinciale Commissie voor de ondersteuning van Rijkswege van de rundveefokkerij in Noordbrabant, zal plaats hebben te Waalwijk op Maandag 23 Maart om 10 uur v.m. Internationale Tentoonstelling, voor de Schoen- en Lederindustrie Waalwijk 1925. De belangstelling voor de Int. Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindustrie uit zich meer en meer. Het aantal inschrijvingen zoowel voor schoenen en leder, als machines en flink bedrag dit in tegenspraak met een bericht in 't D v N„ dat zegt, dat het met het garantiefonds niet wil vlotten. Zaterdag had in Hotel Verwiel de aanbesteding plaats der gebouwen voor de a.s. internationale tentoonstel ling voor de schoen- en lederindustrie 1925, Waalwijk. De aanbesteding ge schiedde iu twee gedeelten: 1. Gebouwen 'blijvende het eigen dom van het Tentoonstellingscomité. 2. Gebouwen alleen in huur gege ven aan het comité, om daarna, na de tentoonstelling te worden teruggeno men. De uitslag was als volgt: 1. N.V. Nederland, Nijmegen, koop 119.960, huur ƒ77,930. 2. H. Segers, Nijmegen, koop 124.600, huur 82,300. 3. J. en P. Michaël, Spraug-Capelle, koop 113.895, huur 79.872. 4. P. J. Vaassen, Vught, zonder hekwerk, koop 106,400, huur ƒ89.350. Met hekwerk koop 107,900, huur 90.750- - 5. Mij. Noord-Brabant, 's Bosch, koop 121,800, huur 86.500. 6. A. Aarts en Zonen, Waalwijk, koop ƒ118,794, huur ƒ71.700. 7. A. de Graanw, Waspik en C. Treffers, Capelle, koop 97.873, huur 71.273. 8. Eerste Doetinch. Houtconstruc tie Mij., Doetinchem. koop 148120, huur 112,615. 9. C. van Drenth, Zaltbommel, koop ƒ114.452, huur ƒ101.787. 10. C. Michaël, Vrijh.-Capelle, koop ƒ140.540, huur ƒ106.560. 11- Kamerlingh, Dordrecht, koop 128.000, huur ƒ103.900. 12. Appels, Tilburg, koop 156.800 en huur ƒ130.700. 13. Breker, 's Gravendijke, koop 145.400, huur 130.000. 14. Theunissen en v. Sambeek, Heem stede, koop ƒ124.975, liuur 95.975- 15. Torremans, Tilburg, fc. 122.000 en huur 81.700. 16. Broens, Tilburg, koop f 124.650, huur. 83.400. 17. W. Geels, Utrecht, koop ƒ127.340 en huur 12 pet- minder. 18. Gebrs. Kooien, Tilburg, ƒ83.477, huur ƒ54.647. 19. Hu ij brechts, Eindhoven, ƒ133,516, huur ƒ99.766. 20. Sloten, Worraerveer, 147.590, huur ƒ117.590. 21. J- van Wijnen, Dordrecht, koop 139.900, huur 112,900. De gunning zal nader plaats hebben. Internationale Tentoonstelling. No. 11, Aanvullende voorloopige lijst van deelnemers: N.V. Lips' Brandkasten- Sloten- fabrieken, Dordrecht- Fa. Jac. van den Assum, Kaatsheu vel. N.V. Tilburgsehe Schoenfournituren Mij., Tilburg. Boston Blacking Cy., Tilburg. -T. F. Vermeulen, Amsterdam. Firma Vincent Hoffinans Zonen, Waalwijk. DE WEELDEBELASTING. Een heffing van 10 pet. op schoenen van meer dan 15.per paar. Wij lezen in „Ons Bondsorgaan" De Minister van Financiën heeft bij de Tweede Kamer der Staten Ge neraal een Wetsontwerp ingediend tot aanvulling van de Zegelwet, waarin verschillende „weeldeartikelen" aan een zegelrecht zullen onderworpen zijn. Een recht van 10 pet. zal worden geheven o.a. op schoenen die de detail handel of een niet-handelaar inciden teel aan iemand voor diens eigen ge bruik verkoopt voor meer dan ƒ15. het paar. Aan de „'Memorie van Toelichting" ontleenen wij het volgende: „Hij de minister ontveinst zich ■iet, dat aan de belasting, zooals aan elke belasting, bezwaren zijn verbon den. Het voorgestelde recht zal er misschien toe bijdragen om den handel in de in het wetsontwerp genoemde za ken eenigszins te doen afnemen, doch hier staat tegenover, dat voor de schat kist wordt verkregen een bate van vol doende beteekenis om schadelijker hef fingen in haar werking .te verzachten, terwijl vermindering van minder nood zakelijke uitgaven, in een tijd waarin spaarzaamheid is geboden, economisch eer als een voordeel dan als een na deel te beschouwen valt. Drukkend kan de voorgestelde be lasting niet zijn, omdat in deze belas ting niet behoeft te worden bijgedra gen als men onthoudt/van liet doen van andere dan noodzakelijke en nut tige uitgaven". De minister beschouwt dus schoe nen, die voor meer dan 15.liet paar door het publiek gekocht worden als niet noodzakelijke en nuttige uitgaven. En hij scheert hierbij alle schapen over één kam. Wie is toch de deskundige, die terzake den minister van advies heeft gediend? De eenvoudige Good- years heerenrijgbottien van v. Schijn del, de vetleeren laars voor visscher en polderwerker, de maatschoen voor den abnormalen voet; alle artikelen waar van de verkoopprijs boven de 15. valt „onnuttige uitgaven"!! Weelde artikelen Er is voor onze Groepen Maatwer kers en Winkeliers werk aan den win kel om den minister terzake een juis ter inzicht bij te brengen. De goede klank, die een belasting op weeldeartikelen kan hebben, mag door geen wanklank bedorven worden. Onze actieve Groepsbesturen, die nog kort geleden bij de uitvoering van de Schoenenwet de Regeering deskun dig hebben voorgelicht zullen ook thans wel diligent zijn. De Burgemeester van Soest geeft belanghebbenden in overweging om, alvorens in relatie te treden met Maar ten de Jong, makelaar, wonende Klaar- waterweg no. 11, te Soest, inlichtingen bij hem in te winnen- De H.-Com. van Politie te Rot- Överneming in de nieuwsbladen vooral provinciale dringend ge- wenscht. N1EUWKUIK Door de Liedertafel „Oefening baart Kunst" weid Zondag avond overgegaan tot inschrijving voor deelname aan het gedurendeudezen zomer te Loonopzand te geven concours In beginsel besloot men ook nog aan het concours in Waal wijk -deel te nemen. Daartoe uitgenoodigd zal door onze tooneelvereeniging „Kunst na Abeid" gedurende de Paaschdagen a s. in Goirle eene uitvoering worden gegeven. Men zal aldaar voor het voet licht treden met het alhier met zooveel succes opgevoerde drama „Atticus". We twijfelen niet of ook daarginds zal onze vereeniging lauweren oogsten. Het Kruisbooggezelschap „De jonge Batavieren" besloot in haar jongste vergadering op een daarvoor nader vast te stellen datum in Mei a s een groot nationaal concours te geven. Verschillende prachtige prijzen zullen ter dezer gelegenheid beschikbaar wor den gesteld SPRANG-CAPELLE. (V.m. Sprang). J.l. Maandagavond kwam de Afd- „Patrimonium", in de zaal van den Chr. Volksbond alhier bijeen, om op feestelijke wijze haar 16-jarig bestaan te herdenken. De Voorzitter, dhr. J. J. Dalmaijer opende omstreeks half acht de verga dering door te laten zingen Ps. 68 10 Vervolgens las bij Ps. 115 en ging voor in Gebed. Daarna heette, de Voorzitter in een kort openingswoord de talrijke aanwe zigen hartelijk welkom. Het is hem op gevallen dat \op gewone vergaderingen, steeds zoo weinig leden aanwezig zijn en nu op deze feestvergadering is de zaal tot in de nokken gevuld. De oor zaak hiervan vindt spr- hierin, dat ve len liet stoffelijke boven bet geestelijke stellen. De Ziekenkas lokt velen naar Patrimonium. jDoch Patr. heeft een hooger roeping, n.l. Gods Woord uit te dragen op alle terrein des levens Hij hoopt dat de vergaderingen in het vervolg trouw zullen worden bezocht Nog heet spr. in 't bijzonder welkom den lieer Wetselaar van Dordrecht, die dezen avond voor ons hoopt te sprë ken over: „De taak van Patrimonium" in erustigen tijd". Hierna vergastte de heeren Stof fels (orgel) en De Ligt (viool) de ver gadering op enkele nummers vroolijke muziek. Daarna verkreeg de heer Wetselaar het woord. Spr. begint met de leden op hun po sitieve plicht te wijzen, om de verga deringen trouw bij te wonen, naar aan leiding van de klacht door den Voor zitter in zijn openingswoord geuit. Willen wij in de nabije toekomst niet aan kracht en beteekenis inboeten, dan moeten allen medewerken, opdat er ze gen van Patr- uitgaat voor alle deelen der maatschappij. Spr. doet een ernstig beroep op de aanwezige vrouwen, dat zij zorg dragen dat hunne mannen niet om alle kleinig heden de vergaderingen verzuimen. De vrouw kan ook medewerken aan de doorvoering der beginselen, die schoon en goed zijn, zegt spr. Bij Patr. gaat het in zijn diepste wezen 0111 de geestelijke, zedelijke en stoffelijke verheffing van liet gansche volk tot eere Gods. Wij stellen liet gees telijke voorop, niet om liet als uit hangbord te gebruiken en daar min der goede bedoelingen achter te ver bergen, maar omdat liet bet hoogste is. Spr. stelt de vraag: Hoe werken wij er toe mede dat het Evangelie wordt gebracht aan de dood-kranke mensch- heid? En dan zegh hij, dat 'liet geloof tot alle dingen nut is; waar geluk is alleen te verwachten als liet geestelijk leven opbloeit. Wij staan voor liet feit van een 011- tot eer en verheerlijking van Gods drie maal heiligen Naam. Een daverend applaus bewees dat de aanwezigen met liet gehoorde in stemden. De prachtige rede van dezen gevierden spr. werd dan ook van het begin tot liet einde met gespannen aan dacht gevolgd. Nadat de heeren Stoffels en De Ligt ter afwisseling enkele nummers ten gehoore hadden gebracht, verkregen de afgevaardigden het woord, achter eenvolgens van de Chr. Besturenbond, de Geref- Jong. Ver. en de Chr. Volks bond, welke de Afd. Patrimonium har telijk geluk wenschten met dit 16-jarig bestaan, daaraan de beste wenschen voor de toekomst voegende. Verder werd de avond doorgebracht met voordragen, zang en muziek, ter wijl de dienende Martha's ruimschoots zorgden voor de versterking van den inwendigen mensch. De heer Vos bracht enkele zang-so lo's ten gehoore, die een daverend ap plaus mocht oogstten. Aan het slot brengt de Voorzitter dank aan allen die hebben medegewerkt tot liet welslagen van dezen avond, waarna dhr. Wetselaar in Dankgebed voorgaat. geloofspropaganda, zegt spr., die bet geloof wil rukken uit onze harten, uit onze gezinnen en nu hebben wij de taak, zorg te dragen dat wij bewaard blijven bij het „Patrimonium", het geestelijk erfdeel, door God gegeven. Als dat door allen beter werd be grepen, dat h^et geestelijk welzijn van ons volk op spél staat, dan zou er meer vuur, meer geestdrift werden gevon den. Spr. vraagt in naam van ons Chr- beginsel, 0111 de laksheid te laten va ren en te strijden met Patr.; de banier met het „Pro Rege" hoog in top, opdat wij kunnen bestrijden de verkeerde be ginselen. Dan stelt spr. de vraag, welke lec tuur, welk voedsel in onze gezinnen komt. Welke bladen komen er? Velen terdam geeft belanghebbenden ernstig zullen, zegt spr., hierop geen antwoord in overweging, alvorens in verbinding te treden met het „Kantoor van Cre- dieten en Hypotheken", ook wel ge naamd „Kantoor van Credieten, Hy potheken, Assuranties, Wissels en Ef fecten,'gevestigd aan de Claes de Vries- laan no 196 te Rotterdam, gehouden door Willem van Kassei, geb. 9 Aug. 1887 te Middelharnis, inlichtingen in te winnen aan het hoofdbureau van politie, afd. centrale recherche, Haag- scheveer 23 te Rotterdam. durven geven, want ook onder onze inenschen worden nog z.g. neutrale bladen, die verderfelijke lectuur ver spreiden, gelezen. Elk lid van Patr. moet Chr- bladen lezen. De ziel van ons volk bewaren, daar is het bij ons om te doen. Daar om moeten wij dat vergif, hetwelk die bladen verspreiden, uit onze woningen houden. Wij willen ons volk bewaren voor den geest uit den afgrond en propageeren de beginselen van Patr., De A.R. Kiesvereeniging „Sprang" kwam Dinsdagavond in de zaal van de Chr. Volksbond alhier in Jaarverga dering bijeen. Deze vergadering was, in tegenstel ling met vorige vergaderingen, flink bezocht. De Voorzitter, de heer G. J. v- Wil- ligenburg, opende de vergadering op gebruikelijke wijze. In zijn openings woord heette bij allen hartelijk wel kom. Het verblijdde hem dat de op komst dezen avond bevredigend was. Hij hoopt dat dit opkomen de bedoe ling mag hebben om ernstig mede te werken. Hij werpt een blik achter waarts en zegt dan dat wij allen veel tekort gekomen zijn in onze verplich tingen. Spr. zegt dat onze partij in het af- geloopen jaar veel is aangevallen. On ze leider, de heer Colijn, is in Gods hand het middel geweest om ons land voor inflatie te bewaren. Het gevolg daarvan is, dat Colijn en onze partij van alle zijden worden "aangevallen. Spr. zegt dat wij allen, zoo wij op komen voor de eere Gods op politiek terrein, ook steeds worden aangeval len; strijd is er tusschen geloof en on geloof. Het jaar dat wij zijn ingetreden is een jaar van werken. Laat allen ons bepalen bij de bestudeering onzer beginselen en niet liet oor wenden tot het zoet gefluit van den vogelvanger, zegt spr. De Secr. leest daarna de Notulen en brengt vervolgens een goed verzorgd 'jaarverslag uit, alsook de Penning meester over den finant'ieelen toestand der Ver., welke verre van rooskleurig is en waarom besloten werd in de. 4 maanden welke nog resten voor den verkiezingsstrijd den leden maande lijks een inteekenlijst aan te bieden voor vrijwillige bijdragen. Vaststelling Candidatenlijst voor de verkiezing van leden der Tweede Ka-' nier. Lijst A. voor alle kieskringen. 1. IJ. Colijn, 2. V. H. Rutgers, 3- Tli. Heemskerk, 4. J. J. C. van Dijk, 5. L. F. Duymaer van Twist, 6- F. H. de Monté Verloren,- 7. J. Schouten, 8. E. J. Beumer, 9. IJ. Visser, 10. J. A. de Wilde, 11. C- Smeenk, 12. A. Zijlstra, 13. J. G. Schreurer, 14, C. van den Heuvel, 15. JI. A. Leenstra, 16. Th. Heukels, 17. A. Colijn, 18- J. v. d. Mo len, 19. P. Bergmeijer, 20. H. A. Dam- brink. Lijst B. Kieskring Maastricht. 1. C. B- v. d. Wal, 2. E. A. Wijhme- len, 3. A. Bax Gzn„ 4. G. Baas Kzn., 5. -J. C. Wirtz, 6 Ds. Severijn, 7 Mr- v. d. Dobben de Bruijn, 8. H. v. Andel, 9 Ds. G. Hofstede, 10, G. Elhorst, 11- Mr. G. H. A. Grosheide, 12. J. Graven- stein, 13. L. Harms Jr., 14- IC. Kruijt- hof, 15. J. A. v. d. Schans, 16. Mr. A. Mol, 17 Mr. J. Terpstra, 18 Mr. A. Bruck, 19 C. Roeterdink, 20. G. Si- brandi. Bestuursverkiezing. Aftr. G. J. van Willigenburg, M. Zwart, 'C. v. Heijst, C. Timmemans. De aftr. werden bij acclamatie herkozen. In de plaats van den heer M. v. d. Maas, die bedankte als Secr., werd gekozen de her E. J. Stoffls. De heer Frings leverde hierna een onderwerp over Art. II A.R. Program, ,Het Gezag". De volgende punten lichtte spr. in den breede toe: 1. Waar de Souvereiniteit berust. 2. In welk opzicht bij den mensch an gezag kan worden gesproken. 3. Het karakter van het gezag in het bijzonder in ons vaderland. Op dit onderwerp volgde een aange name discussie. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten adhaësie te betuigen aan de verschillende moties, naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp tot het verleenen van subsidie tot een be drag van één millioen gulden, verdeeld v

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6