Firma J. jtoendervangers, Communiepetjes. over vier jaren, aan de Olympische spelen. Onder dank voor de opkomst sluit de Voorzitter de geannimeerde verga dering en gaat dhr. W. Dalmaijer in Daukgebed voor. In de Biersteeg alhier reed dhr. v. G. uit Waalwijk mèt zijn auto in een sloot. De inzittenden moesten zich üoor het raam uit de auto werken. Met vereende krachten werd de auto weer op den weg gebracht. Met den schrik en eenige averij aan de auto kwam men vrij. Aan het Hulppostkantoor alhier werd in de maand Februari voor de Rijkspostspaarbank Ingelegd 6465.91. Terugbetaald 5840.92. OUSSEN.-Naar wij vernemen zal de WeiEd. Heer Bioeders. welke vele jaren hoofd der school te Hank was, deze gemeente met Mei verlaten om zich dan in Dongen te vestigen. Naar wij vernemen zal de nieuwe kasteelbewoonster zich omstreeks half April hier vestigen. Dezer dagen is te Hank een schip Super gearriveerd uitgaande van den Boerenbond. Er waren verschillende boeren die 2. 3 k 4 uren moesten wachten. Geregeld stonden er zoo'n 25 a 30 paarden en wagens. Tot Agent der Centr. Suiker Mij te Amsterdam is alhier benoemd de Heer A. B. J. Heessels. Men is thans druk bezig met het bieten contracteeren. voor de eerste levering wordt f 19 50 per 1000 KG. betaald. RAAMSDONKSVEER Vorige week vertrokken niet minder dan 3 leden van het personeel der Herv. M U.L.O. naar elders. Met de belegging met keien van den weg van Dongebrug in aansluiting met den weg naar Keizersveer is be reids een aanvang gemaakt. Dhr. Kluijt, Hoofd der Chr. School te Willemstadschendijk bedankte voor de benoeming als Hoofd der op 't Veer te stichten Christelijke U L O. Naar wij vernamen ontving de Hoofdcommissie voor de Röntgen— installatie Diaconessenhuis te Breda uit Raamsdonk en het Veer in het geheel f 444.35. Zaterdag houdt de afdeeling Raamsdonk%e o. van het GroeHe Kruis haar tiende jaarvergadering. Tot bestuursleden van de Afd Raamsdonk Chr. Nat. Werkmansbond werden herkozen de heeren C. Sneep Voorz., M. J. de Rooij, 2e Secr., F. J. Schott Bibliothecaris en D. J. de Rooij Algem. Adjunct. Bij dhr. D. werden in één nacht door een hond of bunzing 14 jonge kippen gedood. MADE. In den avond van 26 Febr. ontlastte zich boven onze gemeente een kort maar zeldzaam zwaar onweer. Het ergste was dit boven de Klooster straat. Met angst en schrik was een ieder bevangen, en geen wonder, de bliksem versmolt de electrische draden en de donder was zeer hevig Over de geheele lengte der straat sloegen de electrische lampjes stuk en werden eenige ruiten ingedrukt. In een slagers winkel stonden drie menschen, nl. het gezin P. J. Jansen, man, vrouw en kind De bliksem sloeg 't schakelbord stuk en vloog hen voorbij gelukkig zonder hen te deeren. Door het R.K. Kerk- of School bestuur is aan den heer C. de Kroon Antzn gedipl. electriciën alhier, opge dragen de electrificatie met bijlevering der benoodigdheden van de R.K. Meisjesschool. In den nacht van 27 op 28 Febr. is door middel van verbreking van het deurslot ingebroken bij den land bouwer H. V. alhier. Ontvreemd is een hoeveelheid zoete melk gereed staande voor de fabriek en een stuk spek. Van dit misdrijf is de politie in kennis gesteld, die begeleid van een politiehond er direct op uit toog om de daders op te sporen Van een Haagsche firma ont vingen de Gebr. Nederhof weder opdracht voor het bouwen van drie ijzeren baggerbakken van plm. 25 k 30 Kub M inhoud en bijbehoorende baggerbenoodigdheden voor een werk in Zuid-Afrika. Men verneemt dat Donderdagnacht, gepoogd werd bij den werkman S in te breken, doch dit werd verijdeld, doordat de kinderen bij 't opschuiven van het raam wakker werden. De politie stelt een onderzoek in. De ring predikant en tevens consulent van Made, Ds Plaatsman, zal op 8 Maart des nam. 2 30 uur in de Herv. Kerk te Lage-Zwaluwe een vacaturebeurt vervullen J.l. Zondag na 't Lof had in het Patronaatsgebouw de aangekondigde jaarvergadering van het Wit Gele Kruis plaats. Dr. J. H. Klijn opende de vergadering met een rede. kenschet sende het nuttige van het bestaan en vooral van het voortbestaan dezer vereeniglng. De toestand der kas is ongunstig, hoewel door meerdere aan sluitingvan contribueerende leden, door bijdragen en liefdadigheidsuitvoeringen, veel is gedaan om de geldmiddelen op te voeren. Blijkens 't verslag van den penning meester waren de inkomsten f 1700. de uitgaven f 1535, een batig saldo van f 165. Voorts werd door de gemeente een som van f 300 toegezegd. De rekening werd goedgekeurd Daarna hield een Pater Capucijn een welsprekende rede over deze nuttige instelling, aansporend tot krachtigen steun door als lid toe te treden. De gemaakte visites door onze ver pleegster in 1922 bedroegen ruim 2400 en in 1924 ruim 3400. Haar komt een woord van waardeering toe. Mooiste en grootste keuze ZIET ONZE ETALAGE'S. 34331 voorheen L. STRIKKERS, Grootestraat, WAALWIJK. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 3 Maart 1925. Het bestuur der Gem. Zang- vereeniging „Crescendo" is voor dit jaar samengesteld uit de heeren J. Rüger, presidentMej. A. Maas, vice- pres.Jac. Deurloo, secretarisA. Hoogentoren, le penn.P. Schmie- husen, 2e penn Op de scheepswerf liep mef goed gevolg van stapel het stalen Rijnschip „Vrachtco", metende 67 M ,bij8 2M., bij 23 M terwijl het laadvermogen bedraagt 900 ton Tevens werd de kiel gelegd voor een Rhein Herneschip, groot 1370 ton Ten bate der Fanfare der H. Familie is met toestemming van B. en W een verloting georganiseerd, waaraan als hoofdprijs is verbonden een Gazelle-rijwiel. Alhier is in studie genomen, onder leiding van enkele dames, de kinderoperette „Een dag Khalif", waarvan de uitvoering zal plaats hebben op 15 en 16 April. In hotel „'t Wapen van Amster dam" had de aangekondigde scéance plaats van den bekenden professor op het biljart G. de Recht. Onderscheidde hij zich in de gewone partijen door zijn pracht-series, niet minder belang wekkend waren zijn kunststoot^n Het was werkelijk een genoeglijke avond voor de talrijk opgekomen biljart liefhebbers. INGEZONDEN STUKKEN- (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Mijnheer de Redacteur. S. v. p. een plaatsje voor onder- gveekende. M^n a'tlkel'je wa» bedoeld voo> bededen Zaterdag, doch door onacht zaamheid vergeten op te fitu?eo. Het gaat oog eens over >Geertrul uit den Oost Tot mijn genoegen la» tk toch In Uw blad van Zaterdag j.l. dat er gereageerd is op de bewust' veel bosp'okeo recensie van boven genoemd Myitlekspel, Ik kan me e- 'otaal mede vereenigen en ik hoop da het er veel toe zal hebben bdgedrager om eenlgszlns te vergoeden wat doo» zoo le»s zoo j «mmerlijk verbeurd word'. Ik wil nog even aaostippen ero cfltlschen zin vooikomend in bedoeld* •ecensie nl. »het reci-eeren lack eet> miserere van kloosterlingen. De Heer of Mrjuff ouw W. (ik kon W. nle') heef», naar mijne meening, hierin be paald voorlichting noodig. Ik zal dia geven. Da vergelijking zal wel in mloach'eoden zin moeten wo;dm opgenomen. D*r ligt voor de hand Dus het zgn. miserere van kloosterlingen schtiot Ook ni?t veel zaaks te zijn 1 Door »m<sererc» :ss! de receose^t dao wol verstaan het psalmodieeren. Doch weet W. dat p«almodiee«en zelfs d* basis Is van GregoHaansche Kerk muziek? En da' Gregoriaansche zaoe de hoogste kuns'uitlog is van muziek Weet W ook, dat 'd M >zart, 'a H y lo al hun muziek, zoowel religieus al» profaan, hebben willen geven, alleeo >»oor het voorrecht om de eenvoudige doch kunstvoile melodie vao de >P* e Noster» te hebben gecomponeerd? Heeft W. ooit bet reciteeren, be> psalmodieeren (dus het zgn. miserere 1) van het Goddelijk O ficie bijgewoond ie de Abdij S Paul te O isterhou' Ik moet veronderstellen dat W. op al deze eenvoudige vragen ontkennend zal moeten antwoorden. Maar dan is het ook meer dan gewaagd om zijn oordeel uit te spreken over iets waarvan men geen jota begrip heeft. Kent W. wel de groote verantwoordelijkheid vao 'a citlcas, en wat een groot kwaad'o domme recensie kan uitwerken Tot verduidelijking nog bet volgende: Wat U reciteeren Spreken en zingen zijn de belde alterste deelen van stemnltlog. Declamatie, dat 'n rby h- misch, melodieus spreken is, en recita tlef dat een zingend spreken Is, llggeD •usschea sprask en zang. Recitatief is zingend spreken. Do stem blijft zich bewegen op 'd bepaalden toon b. v. Ia, of bé mol, (de gewone spreektoon) srecto tontf». De verschillende nuancen worden aan- <ebracht, niet door modulatie want er bestaat dan geen melodie ol overgang a anderen toonaard, maar wel doo- iet rhy.misch en logisch accent. D' emuiting krijgt bierdoor iets zangerigs-, vat juist 'n goede eo cééa verkeerd, «walitelt is van het recitatief. Nia ve-kiczing kan men dan het recitatie' i deezalfdeo toonaard accompagneerei. hetzij mot plano of orgel. Het laatste is wel het meest gewenscht. 'ooral ali men eeo aeoline of ha»p- eglster ter boschlkklng heeft. H- «ccompagpetnent moet steeds zéé ïodergeschtkt blijven en mag noot domlneerea. Zoo kan men een kunst- 'ol geheel verkrijgen. Ik hoop dat W. overtuigd moge ziln wat aaogaat recitatief (ivcr de rest zal •k maariföet spreken, Want dan zou ik oveel plaats moeten vergen van deD Redactru en dat W. niet meer min achtend do schouders ophale voor he1 misere e» der kloosterlingen want dsD ooemt hij de* grondslag weg der hoog* muzikale kunstuiting. Of liever dat W. o t vervolg maar geen toooeel mee» b-crJUseert, want W. Is er heusch niet voor bekwaam. Hopende hiermede iets te hebben bijgedragen om wat szoodeloos is af gebroken, te herstellen dank ik U Mijohüer de Redacteur. Mit de meeste achting, KAPELAAN VAN BERKEL In verschillende bladen zijn op of omstreeks 8 Augustus 1924,14 Februari 1925 en 23 Februari 1925 ongeteekende artikelen opgenomen naar aanleiding van door mij geweigerde overwerk- vergunningen aan de N V. H. van Puyenbroek's Textielmaatschappij te Goirle. Deze artikelen zijn ingezonden door den Heer A J. Prins, Journalist te Tilburg. Reeds na het eerste stuk had ik den Heer van Puyenbroek gewezen op den misleidenden inhoud, zoodat ik na de verschijning van het tweede, eveneens onjuiste en beleedigende bericht, meende mijne uiting van verontwaardiging te moeten herhalen. Het derde artikel met uitdrukkingen als „ambtenarenbent, willekeur, Rus sisch optreden" was nog niet ver schenen. De directie schreef daarna, dat zij niet voor deze stukken verantwoorde lijk was en er part noch deel aan had. Ik wenschte dus aan te toonen lo. De onjuistheid der artikelen 2o. Al was de Heer Prins de inzender, het was de directie der firma van Puyenbroek. die hem de gegevens verstrekte en wist. dat ze gepubliceerd zouden worden, lo. Het eerste artikel bevatte scherpe verwijten aan mijn adres over de weigering tot het geven van overwerk- veigunning De reden der weigering was het niet verleenen der door mij aan den Directeur Generaal van den Arbeid gevraagde machtiging. Deze reden werd aan de directie, op aan vraag, medegedeeld. Toch verscheen daarna het ingezonden stuk. In het tweede artikel werd medege deeld, dat op deze fabriek eerst van 1 November 1924 af onafgebroken 50 uur per week zou gewerkt zijn. In waarheid geschiedde dit reeds van 15 September 1924 en men liet na er bij te vermelden, dat reeds eerder ver gunning gegeven was van 5 Februari 1923 tot 2 Augustus 1924. In totaal werkte men dus tot 16 Februari 1925 bijna 2 jaar over. Sinds 1 November 1924 zou het personeel met 150 arbeiders zijn uit gebreid. Werkelijk is. dat deze ver meerdering heeft plaats gehad sinds Februari 1923, het begin der lang durige vergunning. 2o. De directie zou part noch deel hebben aan deze artikelen. Hoe komt de Heer Prins dan aan de intieme gegevens dat ik bij het overleg tusschen directie en arbeiders aanwezig was, dat de balans en boeken mij zijn getoond, dat mij niet duidelijk kon gemaakt worden, dat de zaak verlies leed, dat de vergunningen zijn geweigerd, dat hooger beroep is aangeteekend, dat de directie voornemens is eene loonsverlaging van 10 pCt toe te passen, tenzij de Minister voor 25 Februari gunstig beschikt BovendienWelk motief kan de democraat Prins hebben voor het schrijven zijner ingezonden stukken, waarvoor hij toch niet gehonoreerd wordt, tenminste niet door de uitgevers der couranten. Vervolgens blijkt ook uit onder staande feiten, welke werkzaamheden de Heer Prins voor rekening en ten behoeve van den Heer van Puyenbroek o.a. heeft verricht; een onderzoek ingesteld naar de arbeidsvoorwaarden in de Belgische textielindustrie en daarvan verslag uitgebracht, het stenografeeren van het gespro kene op de raadsvergaderingen te Goirle, het schrijven van artikelen over de P.N.E.M. Ik vraag dus: Wie meent nu nog, dat de Heer van Puyenbroek „part noch deel heeft aan en niet verant woordelijk is voor" de onware en beleedigende artikelen van de hand van den Heer Prins En vervolgens: Hoe vindt men de houding van dezer, grooten werkgever, diezich verschuilt achter een anoniemen inzender Ir. J. ASSELBERGS. Hoofdinspecteur van den Arbeid. CORRESPONDENTIE. Berichten uit Kaatsheuvel te laat voor dit nummer ontvangen BINNENLAND. De regeering is. aldus de Nieuwe Crtvoornemens, de bekende belasting ontwerpen tuschen Paschen en Pinksteren door de Tweede Kamer in openbare behandeling te doen nemen. Men acht het Jn parlementaire kringen echter uitgesloten, dat het ontwerp—weeldebelasting, tezij geheel omgewerkt, het tot een openbare behandeling brengen zal. Men bericht uit Zwitserland dat daar het stellige gerucht gaat dat het Koninklijk gezin met klein gevolg en in streng incognito eerstdaags daar heen zal vertrekken voor 'n kort verblijf in een der kleine plaatsen van Centraal Zwitserland. Het was Woensdag in het parle ment geen te beste dag voor het ministerie. In de afdeelingen vonden de ontwerpen omtrent de Olympische Spelen, aangaande de weeldebelasting en het aan te koopen paleis voor den minister v. Buitenlandsche Zaken zeer veel tegenstand Bij B en W. van den Haag bestaat het voornemen, om indien het wetsontwerp tot afschaffing van den zomertijd door de Staten Generaal mocht worden aangenomen, met ingang van 1 April a. s. de uren der gemeen telijke bureaux der gemeentescholen en van andere gemeentelijke instellin gen met één uur te vervroegen. De nationale Vliegtuig Industrie met haar constructeur, den heer Frits Koohoven, heeft onzen naam in het buitenland weer houg gehouden De Fransche vlieger Descamps heeft met een Jager-verkenner F. K. 31, een van de bekende producten van onze Nederlandsche industrie, op 25 Januari drie wereldrecords gevestigd. Hij doorvloog op het traject Ville Sauva- ge— La Marmogue 100 K M. met eer. snelheid van 220 K. M 770 M. per uur, de 200 K M. met 216 K M. 828 M/ en de 500 K. M met 213 K. M 53 M. per uur. Deze afstanden werden afgelegd met een belasting van 500 K. G Het merkwaardige van deze records ie vooral, dat ze gemaakt zijn met een serie toestel uit de fabriek dat niet speciaal voor deze prestatie was uitgerust, maar reeds ongeveer een jaar in gebruik was Voorzeker een mooi succès voor onze nationale industrie temeer waar de records officieel erkend zijn door de Fédération Aéronautique Interna tionale. De drie deelneners aan den vliegtocht van Nederland naar Indië keeren met de Patria naar ons land terug, die op 18 Maart van Tandjong Priok vertrekt. Van der Hoop. die eenige dagen van tevoren van Java vertrekt om te Medan een voordracht te houden over het verloop van den vliegtocht, zal zich later inschepen Het drietal gaat te Marseille aan land en begeeft zich van daar naar Parijs, waar zij op 18 April door een verkeersvliegtuig type F. VII, het zelfde model als waarmee zij de vlucht hebben gedaan, worden afgehaald en naar Schiphol gebracht, waarde eerste ontvangst zal geschieden. Het vliegtuig, waarmee Van der Hoop c s. de reis hebben volbracht, keert naar ons land terug Het was een stille hoop van het comité, dat de Indische regeering, het voor een redelijken prijs spontaan zou overne men. maar dat is niet geschied. De Indische legerautoriteiten verklaarden het vliegtuig voor Indië ongeschikt Het toestel komt nu met een van de booten van den Rutterdamschen Lloyd of de Nederland, die beide kosteloos vervoer ervan hebben aange boden, terug. SPORT. QUICK—ALLIANCE 1—4. Onder begunstiging van prachtig voetbalweer had Zondag 1.1. de aange kondigde wedstrijd plaats tusschen Quick en Alliance. Verwachtten we een grbote belangstelling, het aantal be zoekers heeft onze stoutste verwach tingen overtroffen. Men zou niet ge zegd hebben dat er in onze plaats nog een dergelijke wedstrijd werd gespeeld. N an 2 uur af zag de weg langs den watertoren zwart van voetgangers, die bijtijds op het terrein aapwezig wilden zijn om een goede plaats te hebben. Ook van Sprang en Kaatsheuvel waren drommen toeschouwers aanwezig en lang voor het begin moesten tweede rang toeschouwers een plaats op den eersten rang gegeven worden, omrede een driedubbele haag toeschouwers den tweeden rang vulde. Er waren naar i schatting 1200 toeschouwers, een aan tal hetwelk Quick nog nooit op haar terrein had. Over het spel van Alliance hebben we niets clan lof. Hun samenspel was ;\f en meermalen gaven zij staaltjes voetbal te zien, een eerste klasser waar dig. Hun doelman, Venneeren, heeft jammer genoeg weinig te doen gehad, daar de Quick-voorhoede voor doel volkomen de kluts kwijt was en van dichtbij nog naast werd geschoten. We gelooven haast zeker dat de oude op stelling in de voorhoede meer succes zal hebben. Enkele malen kreeg Ver- meeren een moeilijk schot te Verwer ken en toen zagen we wat voor een pracht-doelman hij was. Zijn overbuur Meeth was Zondag minder goed en meermalen hebben we hom in betere conditie gezien. Naast goede spel-ca- patiteiten. beschikt Alliance over wa re sportiviteit die in den wedstrijd dik wijls tot uiting kwam; de verstand houding tusschen beide clubs was daardoor zeer goed en een ware demon stratie voor den vooruitgang der voet balsport. Het spel van Quick werd door Al liance zeer geroemd en zij hadden voor een derde klasser zoo'n tegenstand niet verwacht. Volgens de meening van Al liance kan het Quick-XI-tal zich gerust met een tweede klasser meten. Over den wedsrijd het volgende: Quick heeft den aftrap en profiteert daarvan om maar direct aan te vallen. Een gevaarlijk moment voor het %A1- liance-doel wordt door buitenspel-staan teloor gedaan. Dan is Alliance aan het woord en enkele schuivers van Schotman vliegen langs doel. Niettegenstaande een gelijk opgaand spel weet Alliance driemaal voor rust te doelpunten, terwijl bij Quick mooi door de half-linie opge brachte ballen, alle achter het doel werden geplaatst. Met 30 voor Alli ance gaat de rust in. Na de hervatting direct aanvallen van Alliance, die dooi de hardwerkende Quick-verdediging telkens gekeerd worden. Onze mid-half zat óveral en steeds- gaf hij de Quick-voorhoede volop gele genheid om aan te vallen. Quick kreeg iets de meerderheid en was in deze pe riode Quick eenigszins schotvaardig geweest, dan hadden er zeker doelpun ten gekomen. Alliance kon liet betel en wederom bij een aanval doelpuntte zij voor de vierde maal. Eindelijk, even «voor tijd geeft Alliance Quick gelegen heid om de eer te redden en met 41 voor de Roosendalers blaast de heer v. Eggelen einde. Met genoegen kan Quick op haar eerste deelname aan den N.V.B.-beker terugzien en gewis en zeker is deze wedstrijd hij de toeschou wers in den smaak gevallen. W. S C.—B. V. V 0-3. Een eervolle nederlaag Een uitslag, welke zeer zeker niemand had durven voorspellen. Dat was tenminste partij gevende thuisclub speelde ditmaal, of haar leven er vanaf hing. Van ver slapping of vermoeidheid van een der spelers, was geen moment sprake. Door een en ander werd B. V. V. dan ook ten zeerste verrast Ware W S. C. niet zoo onfortuinlijk ge weest, zeer zeker had de uitslag anders kunnen zijn. waarmede wij echter geenszins zeggen willen dat B. V. V. de overwinning niet toekwam integendeel, het spel der tegenpartij stond als eerste klasser vanzelfspre kend boven dat van W.S.C.iedere aanval der Bosschenaren was nauw keurig berekend en was steeds ge vaarlijk. Evenwel door het vasthoudend en energiek optreden der WSC.— achterhoede, werden de meeste aan vallen onschadelijk gemaakt. Geen moment is er sprake geweest, dat W. S. C. ingesloten wastelkens wist hare voorhoede door snelte uitvallen ook de tegenpartij aan het werk te houden. Jammer was het, dat B.V.V op zoo'n gelukkige wijze aan twéé gemakkelijke doelpunten wist te komen. De eerste goal kwam circa na een half uur spelen, toen de W.SC.— linksback den bal hard tegen den speler van B V.V. trapte, waardoor de bal zoodanig van richting veranderde, dat

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7