Bericht m tel. Aanbesteding. firma P. Odankircban Marktberichten. Notaris Canters aanbesteden f 1700.- Sch ra/e w ""rechtszaken. gemengd nieuws. "agenda's. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 10 Maart 1925. In de ledenvergadering der Coöp. Verbruiksvereeniging .Volks belang" is tot ontbinding besloten. Het programma der jaarvergade ring van de Chr. Jongelingsvereen „Eben Haëzer". die as. Zaterdag avond in de Chr. Bewaarschool wordt gehouden en voor ieder toegankelijk is, bevat 15 nummers, waarvan de meeste voordrachten en samenspraken, zoodat het er een gezellige avond belooft te woiden. De keuring voor de Nat. Militie lichting 1925. heeft voor deze gemeente hier plaats ten raadhuize op 14 April. De heer Lammers, maréchaussee dezer brigade sedert circa 2'/i jaar» is met ingang van 12 Maart over- geplaatst naar 's Bosch. SPQRT- VOETBALSPORT. WAALWIJK. R W.B. 2 gaat 15 Maart op bezoek bij S V.V te Sprang. Aanvang 2 uur j terrein te Sprang. W.SC.-GUDOK Alhoewel de zware sneeuwval van j I. Woensdagnacht vanzelfsprekend i het WSC-terrein in géén idealen toe i stand gebracht zal hebben, zoo zal, naar wij vernemen, alles in het werk gesteld worden, opdat de zoo be langrijke voetbalwedstrijd WSC-Gudok a.s Zondag doorgang zal vinden Zou het nog noodlg zijn om veel over bovenstaanden wedstrijd, welks uitslag van zulk enorme beteekenis kan worden voor onze plaats, te gaan uitwijden Zouden wij de kans berekeningen voor de gegadigden naar den kampioenstitel in deze afdeeling hier nogmaals moeten gaan neer schrijven Wij meenen, dat zulks overbodig zal zijn. Een ieder, die maar eenigszins de verrichtingen in deze spannende afdeeling volgt en die zich maar eenigszins voor het voetbalspel interesseert, wacht thans in volle spanning het resultaat van morgen af. Zou WSC. evenals j 1. Zondag Kaatsheuvel, gelauwerd uit dezen wed- srtijd kunnen treden Ziedaar eene vraag, welke wij niet vooraf kunnen beantwoorden. Dat het een titanen-wedstrijd zal worden, is zoo goed als zeker en wel om de volgende redenen Gudok is morgen, wijl het nog aanspraak maakt op de eerste plaats, genoodzaakt eene overwinning te be halen. Aan de andere zijde, zal WSC eveneens haar laatsten competitiewed strijd tot een succesvol einde willen brengen en zal alles in het werk stellen om te trachten hare momenteele plaats op de ranglijst vaarwel te zeggen,eene plaats, welke haar absoluut niet toekomt, te oordeelen naar de verrichtingen in de laatste wedstrijden. Resumeerend, zal een en ander dan ook oorzaak zijn, dat wij morgen op een harden, feilen, doch laat ons hopen, fairen wedstrijd tusschen twee gelijkwaardige tegenstanders verwach ten met resultaat een verdeeling der punten. Dat er niet alleen uit onze plaats en omgeving, doch ook van Tilburg- sche zijde groote belangstelling voor dezen wedstrijd bestaat, bewijst wel, dat de gasten door een groot aantal supporters vergezeld zullen worden, teneinde hunne spelers te komen aan moedigen. JULIANA Zondag a s. speelt Juliana 2 voor de competitie 2de klasse B v B. tegen Sprang 2 uit Sprang. Indien de sneeuw van de laatste dagen geen spelbreker wordt, kan er een spannende wedstrijd verwacht worden. Juliana 2 komt Zondag wederom volledig uit, dus denkt er aan, winnen lui. Juliana 3 ontvangt om 12 uur de Sporters 1 uit Drunen, dit is voor Drunen de kampioens- wedstrijd, want winnen de Sporters dan zijn ze kampi oen. Dit zal echter niet zoo gemakke lijk gaan, want de Juliana 3-jongens willen graag van de onderste plaats vandaan, dus lui alles er op gezet om te winnen, wat met een beetje fortuin wel kan. GEERTRUIDENBERG. Vitesse I speelt Zondag as tegen D.V.S I Breda, op het terrein achter de Koestraat Gezien het laatste spel van Vitesse, durven we wel een Vitesse overwinning te voorspellen Van het gerucht dat hier loopt, dat Vitesse met Geertruidenberg na deze competitie zou combineeren, kunnen we zeggen dat hiervan bij de besturen der beide vereenigingen, nog niets bekend is. KANTONGERECHT. WAALWIJK. Van d.d. 12 Maart 1925. A K te Capelle overtr M en R reglement 2 maal teruggave aan ouders J P d R te Vrijh Capelle en C J v C te Sprang overtr alsvoor beiden f2 of 1 w TS - M J v R te Udenhout en A K te Drunen beiden overtr alsvoor ieder f 3 of 1 w T S A P B te Waspik overtr alsvoor f 0 50 of 1 d J W R te Dussen overtr alsvoor f5 of 3d MJvV en N J M B beiden te Waalwijk overtr alsvoor ieder f3 of 2 d G B te Waspik overtr wapenwet f 3 of 2 d met verbeurdverklaring van wapens F v G te Waalwijk overtr trekhonden- wet 2 maal gepleegd f 3 of 2 d C A F H te Waalwijk overtr Arbeids wet J0 maal gepleegd f 1 of 1 d J B te Waalwijk overtr alsvoor f 3 of 2 d I S te Tilburg overtr Alg Veil wet f 15 of 10 d G P d R te Capelle overtr alsvoor f 5 of 3 d J M d RenJJT beiden te Kaatsheuvel overtr Veld pol ieder f 5 oflwTS MMS te Capelle overtr alsvoor f3 of 2d CD te Capelle overtr alsvoor f 5 of 3 d C I S te Tilburg overtr Pol verord f 2 of 1 w T S JMVte Kaats heuvel overtr alsvoor f 1 of 1 d -*■ A v R te Wijk, J A J S te Kaats heuvel en A v B te Aalburg allen overtr alsvoor ieder f 3 of 2 d C A J te Loonopzand overtr jachtwet f3 of 2d JvdMte Giersbergen overtr drankwet f 25 of 10 d GS te Kaatsheuvel overtr Leerplichtwet f 5 of 3 d J A en H C te Kaats heuvel dronkenschap ieder f 15 of 10 d. H. W. V te Waalwijk, die vaak misbruik maakt van sterken drank was onder den invloed van den alcohol weer eens heel lastig en werd beklaagd van wederspannigheid tegen de politie die er de handen aan vol had. Beklaagde werd wegens weder spannigheid veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf Voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en onder bepaling dat hij gedurende 1 jaar geen sterken drank zal gebruiken en geen herbergen bezoeken zal. Moge 't helpen Geheime branderijen. Voor de Bossche rechtbank werden de strafzaken behandeld tegen een aantal beklaagden te Den Bosch, die allen schuldig waren aan het onbe voegd vervaardigen van gedistilleerd of op eenige wijze medeplichtig waren in het complot dat, ter ontduiking van den accijns, zonder schriftelijke mach tiging van den Directeur der Accijnzen volledige branderijen op zolders had ingericht. De strafzaken waren zeer gecom pliceerd. Een der beklaagden had in het stille dorpje Engelen bij Den Bosch een huis gehuurd waar hij een geheime branderij inrichtte. Zoowel in Den Bosch als in Engelen werden de branderijen ontdekt en alles mitsgaders de vervaaJdigde dran ken in beslag genomen. De vrouw van den kastelein van Mill te Hedel had een partijtje flesschen met gedistillleerd gevuld opgekocht. De rijksadvocaat Mr. G. van Zinnicq- Bergmann uit Vught wees er op. dat in de zeer ingewikkelde frauduleuze handelingen van dergelijke onderne mingen het kluwe zoo moeilijk te ontwarren is. Het euvel der geheime branderijen neemt meer en meer in omvang toe, Er wordt enorm aan de knoeierijen verdiend. De dranken zijn uiterst ge vaarlijk voor de gezondheid van den verbruiker. De knoeiers in gedistilleerd laten de grondstoffen zuur worden en bederven. Daarna wordt het goedje tot gisten gebracht en onstaan vergiftige stoffen welke niet door de knoeiers worden afgescheiden doch in de fles schen aanwezig blijven Er bestaan z.g. proeftoestelletjes, waardoor de kunstjes eerst gemakkelijk kunnen geleerd worden om daarna op groote schaal de geheime branderij in werking te stellen. Het OM eischte in deze zaak tegen H. W. G H. bakker te Den Bosch 3 maanden gevangenisstraf; tegen D. F G. H. zonder beroep te Den Bosch 6 maanden gevangenisstraf; tegen D. F. G H voormeld, die te Engelen nog eene branderij had ingericht tweemaal 2 maanden gevangenisstraf met ver beurdverklaring van alle in beslag ge nomen goederentegen A. J. J v. d. H kapper te Den Bosch 4 maanden gevangenisstraf, subs. 4 maanden hech tenis of 1000 boete; tegen denzelfde tweemaal 1 maand gevangenisstraf; tegen F. J G reiziger in gedistilleerd te Den Bosch 4 maanden gevangenis straf en tegen Ch M de G. winkelier te Den Bosch tweemaal 14 dagen gevangenisstraf. Ook te Heusden werd een geheime brahderij ontdekt op den zolder boven een smederij. Tegen ieder der drie beklaagden P v A.G. W. en P M. werd door het O.M. 4 maanden gevan genisstraf geëischt. Uitspraken 26 Maart a.s. Gnheime branderij te Heusden. P. G. v A.G. W. en P. A. M, allen te Heusden, dreven gezamenlijk eene geheime branderij op den zolder eener smederij welke beklaagde v, A. in huur had, Er werd wierook gestookt om de lucht van het koken der vloeistoffen voor gedistilleerd te verdrijven, doch de fiscus kreeg „lucht" en de branderij werd ontdekt Alle desbetreffende voorwerpen en benoodigdheden werden in beslag genomen. Beklaagden ontkenden W. was niet verschenen. Tegen iederder beklaagden luidde de eisch 4 maanden gevangenis straf. Uitspraak 26 Maart a s. Als getuigen in voormelde strafzaak Ingezonden Mededeelingen. Moeders. Als ow Kinderen zich bezeerd hebben, gebruik dan onmiddellijk PUROL Doos 30 cent. werden gehoord J. H. J. Meijer; B. Duivekok. M. P. van Laarhoven en A. v d. Plas. BINNENLAND. Bij de directie van de Nederland sche Seintoestellenfabriek te Hilversum is een bericht binnengekomen van mr. C. E. Cox te Melbourne in Australië, vermeldende dat de radioseinen, afge zonden gmet den korten golfzender van de fabriek op 19 |anuari j. 1 te 5 30 n.m. Australische tijd aldaar met groote sterkte zijn ontvangen. De afstand Hilversum - Melbourne draagt ongeveer 18000 K. M., zoodat bijna den halven aardomtrek met de Hilversumsche seinen is overbrugd geworden. Nu een betrouwbare gemeenschap zelfs met Australië via een route, die het geheele vastelandcomplex van Europa en Azië kruist, niet tot de onmogelijkheden behoort, mag worden verwacht, dat binnenkort de korte golfgemeenschap met onze Oost com* mercieel mogelijk blijkt. Naar wij vernemen zal in de Algemeene Vergadering van aandeel houders zuider Hypotheekbank te Breda worden voorgesteld 25°/0 dividend uit te keeren. Z K H. Prins Hendrik brengt heden een bezoek aan Bern, waar de Zwit- sersche regeering hem een lunch aan biedt. Wellicht zal de Prins ook den Volkenbond onofficieel bezoeken. Daarentegen word een bezoek der Koningin thans geheel uitgesloten geacht. H M. komt wel in Genève. Prins Hendrik bracht vanmid dag te Bern een bezoek aan den Zwitsersche president Musy. waarna de Zwitsersche regeering Zijn Konink lijke Hoogheid een lunch heeft aange boden, waarbij ook de Nederlandsche gezant aanwezig was. De Prins zal morgenmiddag te Genéve aankomen voor het brengen van eenige particuliere bezoeken, terwijl H. M. de Koningin om negen uur des avonds alhier verwacht wordt. Het „Journal de Genéve" van hedenavond is versierd met de por tretten van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. Men meldt aan de „N Rott. Crt" dat voor het ambt van commissaris van de Koninging in Gelderland ernstig in aanmerking komt S. baron van Hemstra.oud directeur van de Konink lijke Paketvaartmaatschappij. De benoeming zou spoedig te wachten zijn. De Minister van oorlog heeft aan de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal doen toekomen een verslag omtrent de in 1924 gehou den herhalings-oefeningen en de onge regeldheden daarbij met beschouwing en conclusiën betreffende het gebeurde, met verzoek deze bescheiden ter griffie ter kennisneming van de leden te willen doen neerleggen. De 7weede Kamer heeft met 35 tegen 27 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot wijziging van de Lager Onderwijswet 1920 (ontslag der hu wende onderwijzeres.) De Middenstandsraad heeft naar den Minister van Financiën een schrij ven gericht over de voorgestelde Weelde—belasting Hij komt daarbij tot de volgende conclüsie Op grond van een ander herhaalt de middenstandsraad zijn hierboven reeds geuit verzoek, dat alvorens de verdere behandeling van het ingediende ont werp voortgang vindt, met handel en nijverheid overleg wordt gepleegd in zake een belasting op weelde-uitgaven, die kans biedt de door de regeering noodig geoordeelde bedragen op te brengen, en in de praktijk ook uitvoer baar is BUITENLAND. In de gisteren gehouden zitting v. d. volkenbondsraad heeft Chamberlain de motieven uiteengezet, welke Enge land nopen een afwijzend standpunt in te nemen ten opzichte van het Geneefsche vredesprotocol. Met de idee van een vijfbond (Fran krijk, Duitschland, Engeland, Belgie, Italië,) betuigde de Britsche minister opnieuw zijn instemming. De burgerlijke partijen in Duitsch land zijn niet tot overeenstemmig ge komen inzake de gemeenschappelijke candidaatstelling voor het president schap De commissie Loebell heeft Jarres candidaat gesteld, het centrum Marx. Men njeldt ons uit Huizen Gistermiddag is op de Zuiderzee een visschersbotter vergaan. De visscher I Veerman en zijn zoon Pieter zijn verdronken. De gemeentepolitie te Leeuwarden heeft een boefjesbende op heeterdaad betrapt, jongens van een jaar of veertien maakten er Zondags, wanneer de schippers hun schepen hadden verlaten, hun werk van de schepen in de stadsgrachten te doorsnuffelen en wat van hun gading was, mee te nemen. Zondag was weer bij een schipper ingebroken en een bedrag aan geld meegenomen. De aanvoer der van de bende, de 15 jarige H. v. d V., is aangehouden. De anderen zijn voorloopig vrijgelaten. In het gesticht „Charitas" t Roosendaal is Dinsdagavond de Eerw Zuster Eduarda, terwijl zij bij den schoonmaak aan den arbeid was. plotseling door een beroerte getroffen waardoor zij van een ladder van ge ringe hoogte viel. Toen men toeschoot om haar op te helpen bleek dat zij gedeeltelijk verlamd was waarom onmiddelijk een dokier werd ontboden, die spoedig ter plaatse was Deze achtte haar toestand zoo ernstig, dat hij het raadzaam vond haar oogenbllkkelijk de laatste H. H. Sacra- te doen toedienen. Haar toestand is zorgelijk. Hedenmiddag was de 29 jarige mej A. H wonende Zeehavenlaan te Dordrecht bezig met strijken en kwam daarbij met haar japon in aanraking met de kachel, waardoor haar japon vlam vatte. Verschrikt liep de juffrouw naar buiten Door den hevigen wind werden daardoor de vlammen nog meer aangewakkerd Buren rolden haar door de sneeuw en met emmers water werden de vlammen gedoofd. De juf frouw is daarop naar het gemeentelijk ziekenhuis overgebracht. Haar toestand is zeer ernstig. Twaalf jaar geleden werd te Amersfoort gearresteerd, mevr. Romeyn, verdacht van het plegen van abortus. Door de rechtbank werd zij veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Zij ging in hooger beroep, doch voordat haar zaak door het Hof werd behandeld, wist zij uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te ontsnappen. Zij nam de wijk naar Antwerpen. Later woonde zij te Rotterdam en in Den Haag. In deze laatste stad maakte zij zich schuldig aan winkeldiefstal. Met een valschen naam wist zij daar de politie te .misleiden, die haar niet herkende. Sedert eenigen tijd woonde zij weer hier ter stede. De politie ont dekte haar adres en gisterenavond werd zij gearresteerd door de recherche van het hoofdbureau. Omtrent de .arrestatie van mevr. Romeyn vernemen wij nader, dat zij hier ter stede kamers had gehuurd onder den naam van mevr. Spronk. welke haar meisjesnaam is.. Zij heeft bij haar voorloopig verhoor verklaard dat zij naar ons land is teruggekomen omdat zij meende niet meer herkend te zullen worden. Zij is thans 51 jaar en zoo veranderd, dat weinigen haar nog herkenden. Zekerheidshalve bleef zij echter toch niet op hetzelfde adres wonen. Het vonnis waarbij zij werd veroor deeld tot drie jaar gevangenisstraf is nog niet verjaard. Vanmorgen omstreeks 7 uur is de brandweer te Amsterdam gealarmeerd voor een brandje in een zijgang van de Bloemstraat In dezen gang staan 2 perceeleneen ervan 't voorvertrek gelijkvloers bewoond door den zeven tigjarigen mandenmaker J. v. M die er tevens'zijn werkplaats had Hoe de brand ontstaan is. is onbekendtoen de brandweer in het vertrek binnen kwam. vónd zij den ouden man dood en met brandwonden overdekt op een stoel voor de kachel zitten. Vermoede lijk was hij voor de brandende kachel in slaap gevallen en hadden zijn kleeren vlam gevat. Het brandje zelf had weinig te betee- kenen. Het lijk in naar het Binnengasthuis overgebracht Eenige dagen geleden deed zekere H. de W. te Tilburg aangifte van vermissing van ruim f 3000 uit z'n koffer in een vroegerkosthuis aan de Hendrik de Keijzerstraat. Het door de politie ingestelde onderzoek leidde tot arestatie van zekeren J. H een vroegeren kost- ganger, die bekend heeft zich aan de.i diefstal te hebben schuldigd gemaakt en het geld op onderscheidene plaatsen te Gilze Rijen en Bergen op Zoom te hebben verborgen. De politie heeft het geld teruggevonden. H. wordt ter beschikking van de justitie gesteld. Bij het rooien van boomen is zekere M v d. W., te Vlijmen onder een vallenden boom geraakt Zeer ern stig gewond werd de man opgenomen en naar huis vervoerd. Te Schiedam is de 7 jarige van Sin het Spuikanaal geraakt en ver dronken. Te Zierikzee is de wed. A. Gudde van Tichelhoven in den ouderdom van ruim 103 jaren overleden. De 19 jarige asfaltdekker G. Z. te Enschede, die eenige dagen geleden van het hooge dak van een magazijn aan de markt aldaar is gevallen, is aan de gevolgen van dien val in het ziekenhuis overleden. Nabij Boekarest is, tengevolge van verkeerden wisselstand, een uit Constanza komende goederentrein op een anderen trein geloopen Aan den goederentrein was een wagon, waarin 40 militairen zaten, gehaakt. Deze wagon werd geheel vernield Twaalf militairen werden gedood, de BURGERLIJKE STAND. WAALWIJK Geboren Catharina Goverd. d v A. Collard en A. Kelder. ReinierM. z v R. Mieris en M. S Verhoofstad. Johanna Jacoba d v A A Mahieu en M H. van Bragt. Overlijden Martinus W. Verhoofstad echtgen van Joha. v. Kuik 55 j. Vertrokken Adriana W. de Wit naar Noordwijkerhout. Henricus L. Spiekerman naar Oisterwijk. Marius A de Kort naar Raamsdonks- veer. Hermina M Heuperman naar Utrecht. Waalwijk, 13 Maart '25. Eieren 6—7 ct. Varkens f 15—f 20. •s BOSCH, 11 Maart '25. Op dc markt van heden waren aangevoerd 1610 stuks 716 stuks hoornvee. 632 biggen. 115 zeugen. 41 schapen—lammeren. 106 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 300—f 445 p. st. Kalfvaarzen van f 285—f 440 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 270 Vette ossen en koeien van f 0.55 pd lekw Vette ossen en koeien van f0 47fpd2ekw Pinken van f 140—f 225 per stuk Zeugen van f 85—f 140 per stuk. Biggen van f 2.C0—f2 50 per week. Schapen van f 25—f 50 per stuk. Lammeren van f 22f 36 per stuk. Aanvoer redelijk. Handel traag. WAALWIJK. Zaterdag 14 Maart. Vergadering v d, Bijzonderen Vrijwillige Landstorm, 3uur. café-zaal R K Werkliedenbond. Zondag 15 Maart. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 15 Maart. 12'/a uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", Musis Sacrum. Zondag 15 Maart. Flora-Bioscoop, „De wraak van een Duiker", 6 en 8'/a uur. Zondag 15 Maart. Witte Bioscoop, „Als de Winter komt", 6 en 8'/8 uur. Maandag 16 Maart. 8'/3 uur. Jaar vergadering „Waalwijks Belang". Achterzaal Hotel Verwiel. Dinsdag 17 Maart. Repetitie Waalw. Gem. Zangvereeniging voor alle leden 8'/4 uur Hotel Verwiel ADVERTENTIëN. te Drunen, bericht, dat het HUIS MET ERF EN TUIN onder- Drunen sectie A nos. 789 en 790 samen groot 08 20 aren, eigenaar JOHANNES VaN HULTEN Jacobuszoon, is ingezet op de lage som van Het pand is mondeling van week tot week verhuurd aan Adr. van der Steen voor f 3 50 per week. De huurpenningen zijn voor den koopet vanaf de eerste volle week volgende op de betaling der koopsom. Grond- en polderlasten vanaf 1 Januari 1925 voor den kooper. Betaling zes weken na den toeslag. Toeslag Dinsdag 17 Maart 1925 ter herberge van Theod, Elshout te Drunen nam 5 uur. 34391 Burgemeester en Wethou ders van WAALWIJK zullen op Maandag; 30 Maart e.k. voormiddag 11 uur ten Raad- huize in het openbaar Het bouwen van 12 Ar beiderswoningen aan het Vooreind" te Waalwijk in blokken ieder van 2 woningen. De aanbesteding zal geschieden in 2 perceelen en in massa. Bestek en teekening zijn vanaf heden tegen betaling van f 3 te verkrijgen bij den Gemeente opzichter, die tevens nadere in lichtingen verstrekt. 34399 Opticien, 31823 25 Vuchterstraat 25, 's-HERTOGENBOSCH. Telefoon Interoommunaal 176. Fabriek tan kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Bechthoudebs, Platyobtzolem «te Spreekdag alle Dingdagen. vx iTUVje ^u'd> Gesprongen v|k ^handen, Springende lippen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10