aoter™™^ Rotans ASchaapY- Naar Canada BebeBdmaHiné. Stukadoor. Dames- en Heerenkleeding Corn. P. van Zeist, Ket fycrdcrQtjc c.s, Notaris lansen notaris L Schaap Stootten en Verven. po Stralende Zon Firma P. tMnkiictao Gramaphoons en pathéfoons^ DAMES iomulfflj 1 LIJ, TÉpalslr. 38,Tiltarg \errukkelijk Geidersche Credistvereeniqinp Frits Van Blade! Waalwijk Zoekt uw voordeel Canadian Pacific naar maat is Burgerwoonhuis Plaatsing op boerderijen BRILLEN BEIER EN BILLIJKER w. ü$r f 7.50. *9Q Mr. Dr. A. G. Heineken. H. van Straaten. heeft gevestigd alle soorten Steenkolen. Briketten B. HET ADRES op f 6250,- Notaris Jansen. verknopen publisver koop en: publiek verkoopen: Wed. Jean Rievers, Ook ik zed: C.-IACOBS Zn. „MOFFELEN". v.|hi. W. C. KLERKX, Bloemwerken, Tafeldecoraties, uw Verf en - Behangselpapieren W. VAN DER HEIJDEN De Heer en Mevrouw DE VRIES—Olijhoek betuigen hierbij hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, on- dervonden bij de geboorte van j hun Zoon 34378 j ADRI. Waalwijk, 12 Maart 1925. 29 MR V. COOTHSTRAAT. Ondergeteekende bericht het geëerde publiek van WAALWIJK en Omstreken dat hij zich als Alle voorkomende werkzaam heden worden vlug, accuraat en billijk door hem verricht. 34304 Aanbevelend, J. VU GTS. Grootestraat 276 - WAALWIJK. Hoekeinde 297. HET BESTE ADRES VOOR Zeer billijke prijzen. Uitstekende bediening. PRIMA KWALITEIT aan huis afgehaald 110 stuks voor slechts f 1.— 34381 VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. te WAALW1|K in de Eerste Zeine, geveild ten verzoeke 'van den heer H. G. DE BROUWER te Haarlem is ingezet 34341 Toeslag heeft plaats Maandag 16 Maart a.s. des avonds 7 uur in het café KEMPERMAN. te WAALWIJK, zal namens de Erven Jan Baptist de Kort in het openbaar Een goed onderhouden en geriefelijk met tuin te Baardwijk, Sectie E No. 428. groot 2 Are Terstond te aanvaarden. De inzet en toeslag geschieden op Dinsdagen 17 en 31 Maart 1925 des avonds 7 uur in het Café van WILLEM VAN HELVOIRT te Waalwijk (voorm. Baardwijk34348 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. te Waalwijk, zal bij inzet op Vrijdag 20 Maart 1925 en bij toeslag op Vrijdag 27 Maart 1925 telkens om 2 uur des nam. ten koffiehuize van M LANKHAAR te Babyloniënbroek. De Bouwhoeve met bouw en weiland, boomgaard, erf en tuin, kad. Meeuwen B 263, 264, 352, 353, 354 en 433 samen groot 5,09,20 H.A. als34390 KOOP 1. De Bouwhoeve, schuur, erf, tuin en boomgaard, sectie B 263, 264. 352 en 353 groot te zamen 0 72 50 H A. KOOP 2. Weiland en boomgaard, sectie B 354 groot 1 89.40 HA. KOOP 3. Weiland sectie B 433 groot 2 47.30 H A. KOOP 4 Massa koopen 1, 2 en 3 Dadelijk te aanvaarden, behalve een gedeelle van koop 1 verhuurd f 1 50 per week welke huur ten voordeele van den kooper is. te Waalwijk, zal bij inzet op Donderdag 19 Maart en bij toeslag op Dinsdag 2 April 1925 telkens om 9'/2 uur des voorm ten koffiehuize van Mej. WED. VAN DER MADEN te Wijk. 34391 Dc zeer gunstig gelegen perceelen Wetland. KOOP 1 Weiland te Genderen ter plaatse Rekselaar, sectie Cnos. 51 en 52. groot 2,58.80 H A. KOOP 2 Weiland te Veen in het Wijksche Pontveld sectie B no. 126 groot 1.75 20 HA. KOOP 3. Bouwland te Wijk. ong. de helft van sectie A no. 649 groot ong. 20 aren 50 centiaren KOOP 4 Bouwland te Wijk ong. de helft van evengemeld per ceel groot ong. 20 a 50 cent. KOOP 5 Massa koopen 3 en 4. Aanvaarding dadelijkkoopen 1 en. 2 in eigen gebruik, koopen 3, 4 en 5 in genot der huren. 33600 Alleen bij: TH. L WENT HAL. Orootestraat 375. W A A L W IJ K. via van geschikte werkkrachten, die de reiskosten kunnen betalen. Vruchtbaar land, nabij spoorwegen en markten, in huurkoop op 34 jarige termijnbetalingen, na verkregen ervaring Deskundige en betrouwbare inlichtingen, benevens brochures, gratis bij Canadian Pacific Railway Company Afdeeling Kolonisatie en Ontginning. 33769 Coolsingel 19, Rotterdam. {Let op het juiste adres). en N.V VAN KUYK VAN ROER, Franckenstr. 6. NIJMEGEN Oeregelde passagiers-, vrachtgoederen- en pakketdienst, j Onze prijzen zijn zonder korting lager dan die van an deren m e t korting. TILBURG. 34311 WAALWIJK. 33195 Electrische Brillenslijperij Opticien, 31822 25 Vuchterstraat 25, s-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Breuk- in Buikbanden, RacirrHouDBHS, Plattobtzolbn etc Spreekdag alle Dinsdagen. UIT EEN BRIEF VAN EEN K0L4NISTE -uf *r#t. rif********* fn-ayn. AuA Ae/- AAM yrnAAAF Ai 3Mo. ZEEPFABRIEK "HET KLAVERBLAD" HAARLEM Vraagt Uwen winkelier bij onze groote stukken Karnemelkzeep een ALBUMPLAATJE. Vogel- en Bloemenalbums, ter verzameling dezer plaatjes, zijn bij eiken Winkelier of aan onze fabriek verkrijgbaar k 60 cents. Vogel- en Bloemenplaatjes kunnen voor e'kaar geruild worden. 34198 dat er geen grootere keuze in te vinden is dan bij 34377 WAALWIJK 4, bij de Haven. Ik vind de kwaliteit van hunne GRAMAPHOON- en CITHER- PLATEN ongeëvenaard ze zijn er in alle prijzen verkrijgbaar. Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest modernste Inrichting TILBURG.——.Telefoon No 146 smi, I Hoofddirectie: Mevr HENDRIKSE-KNAPEN. Presidente van de le Ned. R.K Mode-Vakschoolver. Kerkelijk en Koninklijk goedgekeurd (wettig gedepon Ruim 200 scholen werken volgens deze methode. 't Gemakkelijkste en eenig in Nederland. Inlichtingen Secretariaat Tolsteegsingel 54. Utrecht. Bij 't laatst gehouden examen kwamen van onze school welke alle schriftelijk waren opgeleid 142 candidaten waarvan 136 slaagden. De leeraressen worden op verzoek direct geplaatst. Vraagt gratis prospectus met proefles of een boek a f 1.60 om thuis naaien en knippen te leeren. Ouders hebt geen zorg over de toekomst van Uw dochter maar laat ze in de vakken COUPEUSE. LEERARES en HOEDENMOD1STE opleiden. 34313 Schriftelijk ot practisch op een van onze scholen welke door heel Nederland gevestigd zijn. vind ik een heerlijke pudding. Honig's Puddingen vind ik altijd de lekkerste. Er zijn verschillende soorten en ik weet werkelijk niet welke de fijnste is. Ze zijn allemaal even lekker. Moeder zorgt altijd een paar pakjes in voorraad te hebben om ons te kunnen trakteeren of ons een ver rassing te bezorgen. Fijn hé. Probeert, als U ze nog niet kent ook eens. Emaille-, Nikkel-, Framenbouw- en Reparatie-inrichting. Laai nu Uw RIJWIEL moffelen; nergens kan men zoo billijk een Rijwiel laten moffelen. Aiie Rijwielen worden 3 maal gelakt, de kleur der biezen naar verkiezingworden gedemonteerd en gemonteerd voor den prijs van slechts Verder worden alle nieuwe Rijwielen door mij zelf gebouwd. Solied en zeer billijk in prijs. Alle Rijwielen door mij ge bouwd worden geleverd met 10 Jaar garantie Speciale aanbieding voor het bouwen van KINDER RIJWIELEN, die in alle mogelijke maten geleverd kunnen worden. Alle REPARATIEN worden vlug en billijk afgewerkt. Beleefd aanbevelend, Grootestraat 3 tegenover de Besoijer.sche Steeg. 34379 B E S O IJ E N. IWaandelijksche Staat per ultimo FEBRUARI 1925. Volgestort kapitaal f 14.000.000. Statutair reservefonds 5.060.000. Deposito's 7.349.928.33 Crediteuren 16.984.411.38 Debiteuren 41.835.208.35 Kas, munten, coupon», enz. 2.504.206.65 Herdisconto's 400.000. DE HOOFDDIRECTIE 34376 DIPLOMA BLOEMSCHIKKEN der Koninkl. Mij. vpor Tuinbouw- en Plantkunde en van den Ned. Tuinbouwraad. BEVEELT ZICH AAN VOOR DE LEVERING VAN ALLE e ri z enz. 33330 VOOR ALLE GELEGENHEDEN. - en bij 34186 GROOTESTRAAT 270. .HaK.ister'9\b'.cf Depots: Th. v. d. Sanden. Crooteslr. KaatsheuvelFa. N. Stravers. Hooldstr. F ABB IKK VAN KUNSTLBD1MATKN, Mode-Vakscholen E1S1I.D koopt

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2