Het gesprek ven den dag »SSSgl°S8S88S§S8S888S88S888iiS88888l i 1.00 lsle Dan; 015, 2e Bang 0.50, 3e „ALS DE WINTER KOMT" JELEKAN Fa. ORIE-OUMOULIN, Telef 123, Waalwijk l i HOEDEN PETTEN Corn P. van Zeist, Jnijplanken, tasizblokken, choenrekken. KAATSHEUVEL. Vanaf 16 Maart tot en met 16 April a.s. m gsgfifigfgSeafe' is wederom het mooie iiimwerk dat a. s. Zondag vertoond wordt in de Hoofdnummer „FULL, 8PEE O". 6xp lie af ie: de lieer H. van Snpelen. Alléén ZONDAG 6 uur en half negen. Prijzen der plaatsen: H8!r Naast „M O E D E R" zal tol de KLASSIEKEN onder de films behooren üeoaeeeeeaf GEBR. SCHEOP, WAALWIJK. Bonis, Besoijen Van een dag dezer maand geven wij de helft van het besteede bedrag terug. Eenige onzer prijzen: V3> <&- Zeldzaam mooi Dramatisch Filmspel In 8 bedrijven. In de hoofdrollen PERCY MARMONT en ANN FOREST. Regie HARRY MILLAR DE (Regisseur van „MOEDER".) 343^ AI O l\r H/HWTSTD Ifflfc/fT" de geschiedenis van MARK SABRE, „ALS IJL vf 111 I LK LUrl I uit die zich niet wilde stoten aan koude en onbarmhartige conventie's van het dagelijksch leven, die steeds het goede wilde en wiens mooi altruisme hem schijnbaar tot een uitgestootene van Maatschappij maaktezoolang, tot liefde en trouwe kameraadschap hem zijn leed zouden doen vergeten BIJ het bijprogramma de dolle comedie in 2 acten KANTOOK VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR HLatenstbaat 5 (nabij 't Station) 'B-HattTOQBNnOBCH. Aanbevelend, Sub. Agenten, Telefoon No. 102 zijn wij ruim voorzien in mammammm gemalen leng en puike stokvisch, SARDINES (PHILIPPE CANAUD BILLET L'HIRONDELLE en andere merken. ZALM in verschillende kwaliteiten PALING in gelei. KREEFT, GARNALEN, ANSJOVIS, HARING, HARING in tomaten sans Verders verschillende soorten ZUREN, prima VIJGEN EN DADELS. Beleefd aanbevelend, 34304 Depot „Nutricia' Adviezen en bijstand met be trekking tot processen, straf- zaken, faillissementen, nalaten; schappen, boedelscheiding, voog dij, cnrateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen vau Schuldvorderingen regeling zaken van debiteuren met hunne schnideischers, maken van contracten, requesten enz. Degelijke t>n prompte afwerking. Billijke conditiën. N.B. Bij niet inkomen der schuldvorderingen in der minne, worden geen kosten In rekening gebracht. 8290 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt. TIMMER MAN. iïï—miiiw ■ui—in Mw—w«to*—iwm—mm Om onzen cliëntèlen-kring nog meer te vergrooten, speciaal in de omliggende gemeenten en om eenieder te overtuigen, dat wij door onzen gezamenlijke» Inkoop met bijna 200 der grootste zaken van Neder land, onder elke concurrentie b 1 ij v e n, organiseeren wij een reclame- maand, waarin wij het besteede van een dag dezer maand voor de helft terugbetalen. Ter verduidelijking het volgende Door ons wordt vóór 16 Maart een dag bepaald, welke wij in twee enveloppen zullen vermelden, beide enveloppen worden verzegeld door den heer J. van der Wee, Voorzitter van *K. B te Kaatsheuvel, waarvan een envelop door den heer J. van der Wee wordt bewaard en een stuks in onze etalage wordt gelegd. De dag welke in de enveloppe vermeld staat bezorgt de kooper6 van dien dag, de helft van het door hen besteede terug, bijvoorbeeld U koopt toevallig Uw benoodigdheden als Manufacturen, een Bed, Ledikant, Cocostapijt, Vitrage, Stoelen of Kasten, dan ontvangt U de helft van hetdoor U betaalde bedrag terug. Als U dus een Ledikant koopt van f8.25 op dien dag, dan krijgt U f 4.12^ terug, een Cocostapijt van f 15.kost U dan maar f 7.50 enz. Jongelui, die willen gaan trouwen installeeren zich bij voorkeur in deze reclame-maand. ze kunnen door bij ons te koopen zich reeds belang rijk bevoordeelen om onze lage prijzen en zijn tevens in de gelegenheid de helft van het betaalde bedrag terug te krijgen. Voor de regeling dezer reclame-maand bepalen wij het volgende Ten 1ste. Vanaf 16 Maart as. tot en met 15 April worden rose cassabons verstrekt, waarop de datum van den dag voorkomt. Ten 2de Alleen op den dag der betaling van het gekochte wordt een cassabon verstrekt. 34475 Ten 3de. Op deze cassabons wordt niet de gebruikelijke 2 pCt. korting gegeven. Ten 4de. Op 16 April wordt door den heer J. van der Wee bekend gemaakt, welke dag in de enveloppe vermeld staat, door aan plakking in onze etalage en per advertentie in „De Echo van het Zuiden" en in het „Kerkklokje". Vermoedelijk zal de opening der enveloppe in het openbaar geschieden. Ten 5de. Voor bewoners van Waalwijk, Baardwijk, Besoijen en Loon op Zand wordt de terugreis van tram of Wavi vergoed op vertoon van het plaatsbewijs der heenreis, indien voor minstens f5.wordt besteed. Ten 6de. Na 16 April kunnen de koopers van den in de enve loppe vermelden dag de helft van het door hen besteede komen afhalen bij afgifte der Rose Cassabons. Cocostapijt 1 M breed vanaf 98 ct. Vitrages en Ondergordijnen vanaf 19 ct. Cocostapijt 70 cM. 79 ct. Vitrage met rand 28 ct. Cocosganglooper 54 ct. Pracht Misterres 2.95 ct. China Tafelmatten vana' 85 ct. China Stukgoed 30 soorten 22 ct. China matjes 15 ct. Cocostapijt en looper wordt gratis opgemeten, omboord en thuis bezorgd. Witte Bioscoop - Waalwijk. „ALS DE WINTER KOMT." INDIAN SCOUT 1875.-. Voor den Vastentijd Maiaztifl „De Zon" Manuiactiireniiandel Fa. A. Frederiks

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3