DE ECHO VAN HEI ZUIDEN Benauwd Abdijsiroop tot stikkens toe TWEEDE BLAD. GEMEENTERAAD. VLIJMEN. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 6 Maart des avonds ten 7 uur Voorzitter Edelachtb. heer G. R. v d. Ven. Ongeveer half acht opent de Voor zitter de vergadering met den Chr groetaanwezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderc goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. Eenige ingekomen stukken als be richten tot aanneming van het lidmaat schap van verschillende commissies worden Voor kennisgeving aangeno men. 2. Voorstel van Burg. en Weth. tot wijziging tariefstroom voor kracht. De Voorzitter zegt dat Burg. en Weth. met de electriciteits-commissie in vergadering bijeen zijn geweest en men na gehouden bespreking algemeen de meening is toegedaan, dat het wen- schelijk is om de tarieven te wijzigen wijl daardoor kans bestaat dat meer stroom zal worden afgenomen. Thans bedraagt de prijs 22 ct per K W U. en nu wordt voorgesteld de prijzen als volgt te regelen. 1500 K.WU en minder 25 ct. 1500-2000 K.W.U. 22 ct. 2000 - 2500 19 2500-3000 18 3000-3500 16 ct. 3500 K.W.U. en meer 15 ct. De Raad kan ten allen tijde hierin wijziging brengen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van Burg. en Weth! aan genomen. 3. Voorstel van Burg. en Weth. tot wijziging van de boete voor het ge bruik van stroom voor kracht .in den spertijd. De Voorzitter zegt dat Burg. en Weth. tot dit voorstel zijn gekomen omdat het in den laatsten tijd meermalen is voorgekomen, dat stroom gebruikt werd voor kracht in spertijd waardoor het G. E. B. aanmerkelijk schade is toegebracht. De overtreders komen allemaal met motieven voor den dag. Die weet weer dit en die weet dat terwijl er ook zijn die moedwillig overtreding plegen. De boete bepaling luidt thans van minstens f 150 tot een maximum van f 1000. Burg. en Weth. stellen voor het minimum te laten vervallen en het maximum te laten bestaan, dan kan men een boete bepalen zooals men wil, overeenkomstig de overtreding. Nu moet toepassing van boete nogal eens achterwege blijven omdat de aan gebrachte schade lang de f 150 niet haalt. Wordt het voorstel van Burg. en Weth. aangenomen dan kan men ook een boete van b.v. 10 of 15 gul den toepassen. De heer van Wagenberg is de mee ning toegedaan dat een maximum boete van f 1000 te hoog is want het is niet denkbaar dat men de gemeente of het bedrijf ooit die schade kan toebrengen. Hij zou dat liever zien be paald op f 500 een bedrag dat toch reeds zal afschrikken. Een te hooge boeten zal de meeste menschen doen afschrikken om aan te sluiten. De Voorzitter kan hier alle overtredin gen niet in openbare vergadering bren gen en zal dat in geheime vergadering wel eens doen. Er wordt wel eens gezegd dat Burg en Weth. streng zijn, maar hij geeft de verzekering dat men niet streng genoeg kan zijn. Men moet, wil men het bedrijf zelf niet geheel naar de maan brengen, zelfs uiterst streng zijn Nog heel kort geleden is een overtreding geconsta teerd waardoor het bedrijf een schade heeft geleden van f 536 Er waren een paar kleine motors aangesloten zonder dat deze waren aangegeven. Men kan dus niet streng genoeg zijn. De zaak is zeer minitieus besproken en in een besloten vergadering zal ik wel eens mededeelen wat tal van overtredingen er zooal plaats hebben. De heer van Wagenberg zou dan liever een wijziging in het contract met de P.N.EM willen zien te krijgen, want zou iemand nu eens wat meer licht in huis verbruiken, dan zou men hetzelfde effect kunnen ver krijgen. De Voorzitter merkt op dat dit niet zoo gemakkelijk zal gaan, want men is door een contract aan de P.N.E.M. gebonden. Hij wijst er verder op dat de men schen een heel verkeerde kijk op die zaken hebben en vaak niet weten wat ze doen. Meermalen gebeurt het ook dat ze weten dat ze het bedrijf schade berokkenen, maar daar maling aan hebben. Van Helvoirt. Laat ons het straks in geheime vergadering bespreken. Van Wagenberg. Ik ben maar bang dat velen daardoor zullen afgeschrok ken worden om aan te sluiten. Voorzitter, iemand die niet van plan is om op onrechtvaardige manier stroom te verkrijgen zal daardoor niet achterwege blijven. Is er iemand die het bedrijf nu voor heel wat meer dan voor f 650. dan zou hem maar een boete van f 500 opgelegd kunnen worden. De heer van Wagenberg zou het bedrijf meer rendabel willen zien gemaakt en dat kan alleen als zoo veel mogelijk kracht wordt afgenomen Neemt men al te draconische maat regelen, dan zullen velen bang zijn om aan te sluiten. Voorzitter. De Raad moet het zelf weten, maar wij hebben alles goed onder de oogen gezien Wij hebben ook gedacht dat een afloopend tarief zeer goed zal werken. Van Helvoirt. Als wij piet altijd streng waren opgetreden, dan zouden we al lang met het bedrijf over den dijk hebben gezeten. De heer van Heesbeen meent ook dat het in het belang is dat het minimum van f 1000 wordt behouden. Hij gelooft niet dat het ooit zal toe- gepast behoeven te worden, maar als de uiterste noodzakelijkheid er eens toe dwingt, dan kan het worden ge daan. Nu kan naar billijkheid de boete worden toegepast. Voorzitter. Dat we daarin billijk zijn bewijst dat we een hooge boete willen laten vervallen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van Burg. en Weth. aan genomen. 4 Wijziging begrooting 1924 en 1925 De Voorzitter merkt op dat deze wijziging noodzakelijk is omdat een rekening van 's Bosch is gekomen van f858.84 voor een paar kinderen die daar de H.B S. bezoeken. Daar was niet in voorzien. 5. Brief van Ged Staten betreffende vereeniging van gemeenten. Zooals U bekend is, berust bij ons College nog steeds een voorstel tot vereeniging der gemeenten Vlijmen, Nieuwkuijk en Hedikhuizen. Nieuwkuijk heeft van den beginne af instemming daarmede betuigd. Eenigen tijd geleden is de Raad van Hedikhuizen eveneens tot instemming met ons voorstel overgegaan. In verband hiermede zouden wij het op prijs stellen, dat Uwe vergadering nogmaals in overweging neemt, dat door vereeniging der drie gemeenten eene krachtige en goed-gevormde ge meenschap zou kunnen ontstaan. Burgemeester en Wethouders Uwer gemeente hebben indertijd zelf be rekend, dat eene vereeniging zou kun nen leiden tot aanmerkelijke bezuini ging. Thans kan bovendien op een besparing van beteekenis op de wacht gelden worden gerekendde burge meester van Nieuwkuijk bereikt immers dit jaar den pensioengerechtigden leef tijd, Uw ontvanger heeft dien reeds overschreden, de ontvanger van Nieuw kuijk zal in 1926 den pensioengerech tigden leeftijd bereiken. De bezuiniging op de kosten van algemeen bestuur in geval van ver eeniging berekenen wij thans voor de drie gemeenten samen op ruim f 13 300. Elders is reeds gebleken, dat ver eeniging van gemeenten ook nog andere voordeelen kan meebrengen, waarop te voren niet gerekend is. Betuigingen van tevredenheid bereikten ons uit Waalwijk (vereeniging van Waalwijk, Baardwijk en Beso.ijen), uit Veldhoven (vereeniging van Veldhoven c.a., Zeelst en Oerle), uit Engelen (vereeniging van Bokhoven en Engelen), uit Geldrop (vereeniging van Geldrop en Zesge huchten). Ook in later vereenigde ge meenten heeft men reeds tal van goede gevolgen der vereeniging ondervonden. Om slechts een enkel voorbeeld aan te halen wijzen wij er op, dat aan plaatselijke inkomstenbelasting betaald werd over 1922/23 door ingezetenen (gehuwden met twee kinderen) van e c B i S8- 1° I 5 8 c KÜQIZ en over 1923/24 door de ingezetenen van de vereenigde gemeente Ravenstein (gehuwden met twee kinderen) bij een zuiver inkomen als boven f5,70 f30 62 f61,22 f95,82 f 134.42 De opcenten op de personeele be lasting en op de vermogensbelasting bedroegen over 1922/23 onderscheiden lijk in Deursen c.a. 70 nihil Dieden 40 Huisseling 50 100 Neerloon 50 100 Over 1923/24 in de vereenigde ge meente 50 en 50. Uwe vergadering zal hieruit zien, dat alle betrokken gemeenten reeds onmiddellijk na de vereeniging belang rijke financieele voordeelen aan hare ingezetenen zagen* toevallen. De financieele voordeelen zijn vol strekt niet de eenige. Ongetwijfeld heeft een grootere gemeenschap meer kracht dan een kleine; hare bestuurders zullen kunnen beschikken over ruimere hulpmiddelen en meer kunnen bereiken voor de algemeene welvaart. U gelieve ons oorspronkelijk voorstel nog eens ernstig te overwegen. Onzes inziens zou een vereeniging van de drie genoemde gemeenten met het gunstig gelegen Vlijmen als middel punt ten goede komen aan hare inge zetenen en aan de algemeene welvaart i van dit gewest. Uw antwoord zullen wij gaarne ont vangen voor 20 Maart a s. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voorzitter. Mijn standpunt in deze kwestie is u bekend. Met terzijde stel ling van elk persoonlijk belang, ben ik nog steeds de vaste overtuiging toe gedaan, dat elke vereeniging van ge meenten, welker geografische ligging daarvoor is aangewezen en welker belangen parallel loopen ongetwijfeld moet leiden tot aanmerkelijke besparing van bestuursuitgaven en tot een meer krachtige behartiging der economische belangen der ingezetenen Bovendien zal een grootere gemeen schap beter het hoofd kunnen bieden aan de eischen, die in de toekomst, door de sterke en rassche ontwikkeling op elk onderdeel van het maatschap pelijk leven, aan haarzal worden gesteld. Uit den aard der zaak laat ik het oordeel verder aan den Raad over, doch vermeen als voorzitter van uw college, dit als mijn vaste overtuiging te moeten uitspreken. Van Buul. Ik mag gerust zeggen, dat het heden een zeer gewichtige verga dering is en dat de gemeentenaren er zoo ook over denken, bewijst wel het overgroote bezoek op de tribune, waar onder men zelfs voor de eerste maal verschillende dames opmerkt. Ik wil niet veel meer over deze zaak zeggen, alleen wil ik er op wijzen, dat ik bij mijn standpunt ben gebleven van enkele jaren terug n.l. dat ik tegen iedere annexatie ben, een standpunt dat des- tijd ook door den dubbelen raad is ingenomen De heer Prinsen merkt op, dat Ged. Staten schrijven, dat Burg. en Weth. indertijd zelf berekend hebben dat eene vereeniging zou kunnen leiden tot aanmerkelijke bezuiniging. Hij wil weten of Burg en Weth. nog steeds op hetzelfde standpunt staan en hand haven wat in den brief van Ged, Staten is omschreven. Zijn persoonlijke meening zal hij straks weergeven. De heer Van Buul zegt dat indertijd de zaken geheel anders er voor ston den Toen was in Haarsteeg een actie op touw gezet om wijk E. te annexee- ren en toen werd hier gezegd, dat men de rollen beter kon omdraaien en het beter was dat Haarsteeg bij Vlijmen werd gevoegd. Echter is hij altijd tegen annexatie geweest. De heer Van Helvoirt sluit zich ge heel aan bij het door den heer Van Buul gesprokene. We wilden niet ge annexeerd worden en daarom zijn toen de rollen omgedraaid. Ged. Staten schrijven wel, dat men voor enkele jaren geleden in Nieuwkulk en Haar steeg iets voor annexatie gevoelde maar vergeten mag niet worden, dat men intusschen andere raadsleden heeft gekregen en het niet onmogelijk is dat men daar nu ook tot andere gedachten is gekomen. Al heeft hij toen voor vereeniging van gemeenten gestemd, hij wil vrijblijven zijn stem uit te brengen, zooals hij denkt dit thans te moeten doen. Prinsen. Dat heb ik niet gevraagd De heer Van Halder is de meening toegedaan, dat niemand in staat is om heden in deze hoogst gewichtige zaak een uitspraak te doen. Twee dagen eerst heeft men de stukken in huis en dan laat hij het iemand doen om alles gewikt en gewogen te hebben en zich dan een oordeel geveld. De zaken moeten van te veel kanten worden bekeken dan dat men dat in een paar dagen kan doen. Voorzitter De raad is baas en kan in deze doen wat hem goeddunkt. De heer Van Sprang zegt. dat de brief van Ged Staten prachtig is maar alles op z'n gunstigst is voorgesteld. Met verwondering heeft hij gezien, dat Ged Staten wijzen naar de gemeente Hedikhuizen en als dit het motief moet zijn, nu de regeeringstoestand daar van dien aard is dat heel Noordbrabant er over spreekt, dat dit voorstel wordt gelanceerd, dan ziet het er niet gunstig uit. Ged Siaten noemen wel eenige voorbeelden van vereenigde gemeenten op, waar men er zeer tevreden over is, maar tal van gemeenten zouden er zijn op te noemen, waar men dat niet is. Als men met cijfers komt, dan is hij de overtuiging toegedaan, dat men zal zien dat vereeniging van gemeen ten voor Vlijmen in het nadeel zal zijn. eens dat in deze vergadering "geen beslissing kan worden genomen, maar wel moet de zaak nu van alle kanten worden bekeken, want spreekt ieder zijn gevoelen thans niet uit. dan zitten we een volgende vergadering nog te kijken. Hij hoopt dan met cijfers te komen die zullen bewijzen dat ver eeniging voor Vlijmen in het nadeel is De heer Prinsen stelt er prijs op te verklaren, dat hij deze zaak op objectieve wijze wil behandelen. Wat Ged. Staten in hun brief zeggen nl dat door vereeniging per jaar f 13 300 wordt bezuinigd, moet ons als belastingbetalers, zegt spr wel bijzonder treffen. Hij voor zich is de meening toegedaan dat dit bedrag eerder nog hooger dan lager zal worden, want de ambtenaren die op wachtgeld komen en wat in dat bedrag is verrekend, zullen geen 10 jaar voor onze rekening blijven, maar spoedig elders een gelijkwaardige betrekking zien te krijgen, wat dan weer direct een besparing van betee kenis geeft. De belasting, die'voor velen een verduivelde nachtmerrie is, zal zeker eer lager kunnen worden dan hooger. Eigenaardig mag het worden ge noemd en het mag iedereen toch wel eens tot nadenken stemmen, die men na de vereeniging nooit meer klachten hoort, ook al was er voor de samen- voeging heftig geprotesteerd en al was er voorgegeven als zou het een ramp, een onoverkomelijke ramp worden. Steeds is gebleken dat al dat ge schreeuw niets anders is geweest dan een loos alarm en niet zelden is het voorgekomen dat die actie is uitgegaan van raadsleden die vrees hadden dat ze hun zetel, die hun o zoo dierbaar scheen te zijn, zouden moeten prijs geven. Hij wil natuurlijk niet ver onderstellen dat dit hier het geval is, verre van daar. Vervolgens is nog een voordeel door vereeniging te behalen en wel omdat dan een openbare school kan worden opgedoekt. De openbare school alhier kan, omdat het maar een klas is, dat onderwijs niet geven wat tegenwoordig wordt gevraagd, al doet het hoofd der school nog zoo zijn best. Gaarne brengt hij hem een woord van lof omdat hij door uiterste krachtsinspanning nog de kinderen zoover heeft weten te brengen. Een feit is het dat de ouders, zoo wel van boer, arbeider als werkgever, tegenwoordig wat meer onderwijs voor hun kinderen verlangen en wil men ze nu een vreemde taal laten leeren, dan moet men ze naar een naburige gemeente laten schoolgaan, wat niet al een lastig is maar ook duur en niet altijd in het belang van het kind Bij annexatie, wanneer we aan de 7000 zielen komen, heeft men kans dat we hier een U.L O school krijgen, nog niet gesproken van een M U.L.O Met grond durft hij dan ook ver wachten dat, men zooals men hier als Vlijmenaar zit en voor welks belangen behartiging men een eed heeft afgelegd, uitsluitend die 'belangen in het oog zal houden. Spr. houdt zich aan het woord van Burg en Weth. van 2 of 3 jaar geleden over de te bereiken bezuini ging, tenzij men nu anders zou kunnen aantoonen en dan zal hij er zich gaarne bij neerleggen Tenslotte wil hij er nog op wijzen dat men bij vereeniging gemakkelijk een tuinbouwcursus zou kunnen krij gen bij winteravond, dat het ten goede zal komen aan de verbetering van wegen enz. In 't algemeen zal het een groot voordeel zijn de vereeniging op verschillend gebied en hij is dan ook de vaste overtuiging toegedaan dat het nageslacht dankbaar zal zijn als men daartoe besluit. De heer v. d. Griendt zegt de eerste maal, toen de kwestie ter sprake is gekomen, te hebben tegengestemd Later is hij echter voor vereeniging van gemeenten gaan gevoelen maar op 't oogenblik, nu hij zoo talrijk vele argumenten daar tegen heeft hooren inbrengen en alles nog eens goed heeft overwogen, weet hij nog niet of hij er zijn stem al of niet aan zal geven. Hij zou deze zaak nog eens aan een ernstig onderzoek willen onderwerpen want zal men aan de gemeenten die men bij Vlijmen wil voegen, wel eenig voordeel hebben. De heer Boom zou direct in stem ming brei gen of men de zaak tot een volgende vergadering wil aanhouden. Is dit zoo het geval, dan heeft men aan al die discussies niets. De Voorzitter heeft respect voor ieders meening. maar hij is het in het geheel niet eens daarmede want hij acht het juist van groot belang dat men zich heden zooveel mogelijk uit spreekt. De beslissing kan men nog opschorten tot een volgende vergade ring welke nog in deze maand zal worden gehouden. De heer van Wagenberg zegt dat, al is men er voor vier jaar geleden alge meen tegen vereeniging geweest, dit voor hem geen motief is om er nu weer tegen te zijn. Met de heeren die op aanhouding hebben aangedrongen, is hij het eens, men mag in een der gelijke hoogst gewichtige kwestie niet overhaast te werk gaan Spr. zegt zoo den indruk te hebben gekregen, dat het van Ged. Staten vooral ook een poging is om Hedik- huijzen, in welks huishouding het niet ïaar ioc - op ie henen om zoodoende aan dien onge zonden toestand een einde te maken. Spr heeft gehoord dat de heer Prinsen het schrijven van Ged Staten hoog aanslaat, maar voor hem zegt dat niet veel want zou de heer Prinsen tegen annexatie zijn geweest, dan zou hij niet met die lof over het schrijven hebben gesproken. Hij voor zich zou veel liever eene specificatie van die f 13 300 hebben gezien. Gaarne zou hij in cijfers willen zien aangetoond waarop al die bezuiniging kan plaats hebben. Nieuwkuijk heeft zich vroeger voor annexatie uitgesproken, maar moet niet worden afgevraagd of men daar niet van gedachte is veranderd. Van Haarsteeg kent men de om standigheden. Er zijn voordeelen. maar er zijn ook nadeelen aan verbonden. Bij ver eeniging zal misschien de politie duurder worden, men zal een nieuw Raadhuis moeten hebben en nieuwe wegen zei de heer Prinsen. Prinsen. Pardon, verbetering van wegen is door mij gezegd. De heer Van Wagenberg geeft dat toe, maar dan zullen nog andere Voorkom die folterende benauwd heden die Uw gestel ondermijnenl Geen vergiften of verdoovings- middelen maar geneeskrachtige, borstzuiverende kruiden zijn de oorzaak van de krachtdadige en onschadelijke werking van Akker's bij Asthma, Bronchitis en Hoest. onkosten gemaakt moeten worden b.v. een slachthuis, van de warenwet, enz. Voorzitter. Neen. daar behoeft men geen vrees voor te hebben. De heer Van Wagenberg zegt dat het ook onmogelijk is 2 dagen tijds de zaak van alle kanten kan worden bekeken, vooral bij den fïnantieelen kant mag wel eens goed worden na gegaan wat voor compagnons men aanneemt, een particulier doet dat ook. De Voorzitter merkt op dat door Ged Staten niet lichtvaardig over deze zaken wordt heengegaan maar dat een voorstel tot vereeniging eerst den wordt gedaan wanneer ze daarvoor ernstige motieven hebben. Spr ambi eert een vereeniging niet, maar hij zet zijn persoonlijk belang geheel op zij, doch hij wil en kan tegen zijn over tuiging niet inspreken. Hij blijft dan ook volhouden, dat elke vereeniging van gemeenten, welker geografische ligging daarvoor is aangewezen en welker belangen parallel loopen, een bezuiniging van beteekenis brengt neemt, zegt spr., maar eens een firma die op drie verschillende punten van de gemeenten een zaak heeft, zoo'n firma zal dan niet voor iedere zaak een geheele aparte administratie gaan voeren, maar zou om het groote voordeel dat daarin is gelegen, één administratie gaan voeren. Ook voor een gemeente is dat een groot voor deel. Spr. zegt dat naar nadere cijfers is gevraagd. Hij kan die verstrekken zooals die een vorige maal zijn ge geven. welke er zeker niet minder op zijn geworden. Het grondbezit van de drie gemeenten tegen penning 20 nu iets minder vertegenwoordigt een waarde van Vlijmen f 63 000, Nieuwkuijk f80830 en Hedikhuijzen f 379 400. De schuld bedraagt per hoofd voor Vlijmen f 8 90, voor Nieuw, kuijk f8 35 en voor Hedikhuijzen f 11.De waarde van het grondbezit per hoofd is f 161 voor Vlijmen, 157 voor Nieuwkuijk en f 285 voor Hedik huijzen, gemiddeld dus f 164. De heer Prinsen zou gezien deze cijfers almachtig graag Hedikhuijzen met haar mooi grondbezit bij deze gemeente hebben. De verhouding van de schuld is ongeveer hetzelfde. De kosten van het beheer van ons grond bezit zullen productief kunnen worden voor het andere grondbezit, want waar nu 3 opzichters zijn, zou men dan met een kunnen volstaan. Ook met de veldwachters zou dan werke lijke bezuiniging kunnen worden ver kregen. want van de 6 zouden er gemakkelijk een paar bedankt kunnen worden, Spr. snapt niet waarom Ged. Staten hieromtrent het oordeel van den Raad gLUudu, o I N ifl O lO O N On N o" 00 OO CM VO O (O (O - T O -i N CM M \n a> 3 N <U -O o CM S l/j O LO lO N N O) M N o t— cm c-* CO 1/3 CO vO CM CM 1/5 O O O n oi in io CO fO fM CO OO N Ol O OO t— i/i cm \n lo CM CM T CM_ CM oo co o in o co in m -H cm m co «o m I. C- T CM CN St—00 co' O if> CM co ca c Öfl •S O C c CO <U C "Z O C co o 35 -2 5 T3 j- 3 q, cd w 3 w met ucrr iicci Overal per koker f 1-50 f 2.75 (4.50 D« grootc Bacons voordctllgcr

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5