een Arbeidersgezin. Aanbesteding Woonhuis en Esndbonw- schnur met Stalling te Haams donh(pori)} 1 stuk Stokpaardjes EclUnmetkzup I Voor d« plechtigs U Communie manier uerris Broedeleren. Kent ge onze successen? Gratis Piano-sternmen. Em nuf DAGMEISJE GRATIS. verkoopen Notaris RIETRA Notaris VAN HAM Notaris VAN HAM GRATIS. Firma A M H0HMANN Lzn, ariniiimiT publiek verhuren: finaal verkoopen f 4060.- verkoopen gevraagd „SPAARh'JI S" vragen. Hier z Hedikhuijzen 7 en in Nieuwkuijk 7. dat zijn er 25 en var; die 25 kunnen er 11. hoogstens 13 terugkomen zoo dat de helft het kussen zullen moeten verlaten en veel zijn er die daar een gruwelijke hekel aan schijnen te hebben. Hij zelf zit er ook heel gemakkelijk op, maar hij geeft het er toch graag aan. Gaat het over een verhooging van salaris van Burgemeester of Secretaris dan wordt altijd het oordeel gevraagd van den Raad, al blijkt dat ze er niets over hebben te zeggen. De heer Van Heesbeen merkt op dat. als de cijfers door den Voorzitter genoemd, juist zijn, men er naast tast want rekent maar uit 4000 x 8 90 is zoowat f 35.000 en de gemeente heeft toch heel wat meer schuld; zijn de cijfers van de beide andere gemeenten ook zoo, dan kan men er niet veel op aan. Spr. is er ook voor dat deze kwestie wordt aangehouden. In dien tusschentijd heeft de Voorzitter mis schien gelegenheid om kloppende cijfers te geven en nadere gegevens te ver strekken. De Voorzitter wil, als de raad de zaak wenscht aan te houden gaarne zorgen voor een overzicht. Men moet echter bedenken, dat hij de cijfers geeft zooals ze zijn en dat hij iedereen vrij laat. De heer Van Helvoirt had liever gezien dat ook naar de meening van Nieuwkuik was gevraagd. Als Limburg Noordbrabant nu eens annexeerde, zegt spr., dan geloof ik dat ze hier Burgerwachten zouden op- gauw de roepen. Prinsen. Dan brengen ze ons naar China. Voorzitter. Laten we zakelijk biijvep, heeren. Van Wagenberg. Het grondgebied van Luttelherpt, waar hoort dat onder. Voorzitter. Onder Hedikhuijzen. Van Wagenberg. Geografisch behoort dat dan toch niet bij Vlijmen. Voorziüer. Dat geef ik toe, maar de annexatie met Herpt en Heusden en Elshout en Drunen, hangt nog steeds en waarschijnlijk zal het plan bij Ged. Staten wel bestaan om Luttelherpt bij Herpt te voegen. De heer Van Sprang meent dat het niet opgaat om. zooals de Voorzitter heeft gedaan, particuliere zaken te ver gelijken met de gemeente Bij de laatste wordt gewoonlijk gehandeld naar per soonlijk inzicht, terwijl men daar ook graag een groote bek voert. Hij zou graag zien op welke gronden men vermindering van belasting zou krijgen. Door den heer Prinsen is gezegd, dat een openbare school kan worden opgedoekt en die kinderen dan naar de school in Nieuwkuik zouden kunnen gaan. Hij vraagt of daaraan geen groote bezwaren zouden zijn verbonden, of de school van Nieuwkuik niet meer dan 4 KM. van hier verwijderd is. De nare gevolgen van vereeniging zijn niet te overzien. Spr. is vervolgens bang dat bij an nexatie de salarissen van de ambtena ren omhoog moeten want dat van den 'burgemeester wordt al met f 1400, dat van den secretaris met 900 en dat van den ontvanger met 250. verhoogd Met de overige ambtenaren zal het wel evenzoo moeten gaan. Bijvoorbeeld met den opzichter. Deze heeft er altijd nog zelf wat bij kunnen werken, maar dat zal dan niet meer gaan, want kijk eens wat een afstand hij geregeld heeft af te gaan en daarom zullen er vanzelf al wel weer meer arbeiders moeten, komen ook en zal hij het werk niet meer voor f 18 per week doen. Als alles zooeens bijelkaar wordt gezet, dan meent spr., dat men de f 13 000 bezuiniging netjes zal over schrijden. Daarom is hij nog niet over tuigd dat tot annexatie moet worden overgegaan. Van Buul. Men zal voor den opzichter dan een Fordje moeten aanschaffen. De Voorzitter zegt nogmaals, dat hij voor ieders meening respect heeft, maar dat men dan bij de waarheid moet blijven, want de verhoogingen daar straks door den heer Van Sprang genoemd zijn niet in die mate als door hem aangegeven. Die verhooging van den secretaris is geen f 900 maar f 750 en die van den Burgemeester is ook met f 400 te hoog opgegeven. Boven dien is met dit alles bij de bezuiniging al rekening gehouden. De heer Prinsen wil eerst excuus vragen aan den heer v. Sprang omdat hij bij hem eenige cijfers heeft willen weghalen, die hij zelf niet zoo gauw heeft kunnen noteeren Door den heer v. Sprang is er dan opgewezen dat dit zooveel en dat weer zooveel omhoog gaat, maar door hem is vergeten op te noemen dat al die ambtenaren, die met pensioen gaan voor rekening van het Rijk komen, dus niet meer ten laste van de ge meente Dat is een heel aardig bedrag want behalve de burgemeester van Nieuwkuijk gaan ook de ontvangers van Nieuwkuijk en hier met pensioen en naar hij meent ook nog een paar veldwachters wat idem zooveel zal gaan schelen. Wat betreft de openbare school hier, vindt hij het verstandiger om die op te ruimen en die 12 of 13 kinderen naar Nieuwkuijk te laten gaan. En wat aangaat de overcomplete ambtenaren, die vinden spoedig ge noeg een plaats, dat heelt de onder vinding geleerd. De burgemeesters van een plaats. Spr. is overtuigd dat de cijfers, door Ged. Staten gegeven aan den veiligen kant zijn en daarom zal hij er ook met genoegen voor stemmen. De heer Van Sprang merkt op dat de ambtenaren, die met pensioen gaan, 10 jaar lang van de gemeente een bij slag moeten hebben. Prinsen. Dat is een kleinigheid. Van Sprang. Vele kleintjes maken een groote. Dergelijke zaken moet men er dan ook bijzeggen, dat is eerlijk. In het schrijven van Ged. Staten wordt gezegd dat er vele vereenigde ge meenten blij mee zijn, maar Sprang— Capelle toch niet en Eethen. Meeuwen en Drongelen toch ook niet. Hij voor zich zou willen weten cf vereeniging van gemeenten werkelijk voor- of na deel is, ja of neen. De heer Van Wagenberg zegt dat vroeger al eens is gezegd dat een M U. L. O. ook zonder annexatie tot stand kon komen Hij echter zou gaarne zien dat voor een volgende te houden vergadering alle nadere gege vens worden verstrekt, alles zooveel mogelijk specifiek opgegeven. De Voorzitter wil vooraf zeggen dat men overtuigd kan zijn dat de meest mogelijke inlichtingen zullen worden verstrekt Hij wil echter nog opmerken dat men in deze kwestie het oog het meest op de toekomst moet gericht houden De toeslag op het pensioen of de wachtgelden zijn slechts van korten duur en niet ten eeuwigen dage. Men moet zich in hoofdzaak afvragen wat het belang an de toe komst van het nageslacht eischt. Bin nen 2 of 3 weken zal hij zorg dragen dat er weer een vergadering kan wor den gehouden en dan krijgt men van te voren zooveel mogelijk inlichtingen over de bezittingen schulden enz. enz. Van Heesbeen. Ik zou u in overwe ging durven geven om die van te voren schuftelijk thuis te zenden. De heer Van Buul krijgt zoo zoetjes aan den indruk dat wanneer er iets mee te verdienen is, dat men dan voor annexatie moet stemmen. Hij weet niet of dit alleen een algemeen belang mag worden genoemd en daar om kan spr. ook niet met de idee meegaan daar is wat te halen, dat zullen we maar gappen De Voorzitter kan zich met wat het laatste standpunt betreft, geheel vereenigen, maar men mag niet uit het oog verliezen, dat er nog heel wat andere voordeden aan verbonden zijn De heer van Sprang is juist bang dat straks de nadeelen inplaats van de voordeelen zullen komen Verbete ring van wegen moet er komen is al gezegd een nieuw Raadhuis enz. en dan zal het nageslacht inplaats van voordeelen, de nare gevolgen van annexatie te dragen hebben. Er zal dan wel een halve ton en nog meer noodig zijn om alles in orde te krijgen. De Voorzitter zegt dat de heer van Sprang de kwestie alleen van een financieel oogpunt beziet en de zaak niet van een economisch standpunt bekijkt en dat dient men z i. het eerst te doen, want vergeten mag niet worden dat door verbetering der economische belangen de ingezetenen beter worden. Economische verbetering kan opleving in handel en industrie brengen en dat is voor de belasting heffing ook weer goed. Een flink gemeentehuis en verbetering van wegen zullen geen ramp voor de gemeente zijn of geen strop voor het nageslacht. Bovendien heeft de raad alleen de beschikking of daartoe zal worden overgegaan. Ged. Staten letten bij dergelijke zaken naast de belangen der gemeente ook op die van Rijk en Provincie. Eindhoven ging door annexatie finan- tieel achteruit, maar onder het krachtig bestuur van heden worden de belangen van de bevolking heel wat beter be hartigd. De heer van Sprang hoopt dat de Voorzitter hem van het groote voor deel zal kunnen overtuigen. Heden ziet hij het nog niet in. De Voorzitter zegt dat dit niet makkelijk is. leder voor zich moet zoo iets als het ware voelen en een kijk op verschillende zaken hebben en een zeker inzicht. Hij zal een en ander wel duidelijk maken, maar de leden moeten het zelf voelen wat goed en noodig is De heer van Sprang wil hier op een geval wijzen vroeger in deze vergadering besproken Toen Is voor tegen 1 April waarin 2 a 3 bekwame melkers. Woning bij de Hoeve. AdresC VAN BEEK, Achtpr- dijk, Zevenbergen. 34384 van de Bossche sloot protesteeren tegen de woorden van den heer Van Sprang. De Bossche sloot heeft direct niet voldaan aan de verwachtingen die er aan zijn gesteld is gezegd. Dat is een groot verschil als zou zijn gezegd dat het een ramp is. De heer Van Wagenberg zou hier directvan geen annexatie willen spreken maar van een samenvoeging, want door Hedikhuizen is daarop aangedrongen en Nieuwkuijk heeft er zich voor ver klaard. Van iets inpalmen is dus geen sprake. Vervolgens wil hij er nog even op i wijzen dat hij gesproken heeft van een nieuw raadhuis bouwen omdat daar- over vroeger, in verband met andere aangelegenheden, al eens is gesproken, j Tenslotte is nog gezegd dat een- i tralisatie altijd voordeel geeft, doch dat gaat niets steeds op, wat men kort j geleden nog aan den Girodienst heeft voor W. D. KNAAP, op Vrijdag van kunnen zien. Voorzitter. Die vergelijking gaat niet op. Wat betreft het raadhuis op de Markt, daar heb ik optie willen be houden omdat men vooruit moet kijken en ook voor de toekomst heeft te zorgen. Een bestuurder moet verder kijken. Hierna zegt de Voorzitter toe, alle leden de meest mogelijke inlichtingen te zullen geven en schorst daarna over deze kwestie de discussies. De heer Van Sprang zegt tot zijn verwondering niets op de agenda te hebben gezien van de tantièmebelasting. De Voorzitter zegt dat hij voor deze vergadering liever de aandacht van de leden op één punt heeft willen con- cenlreeren en waar de heer Van Wagenberg heeft gezegd dat een wets wijziging aanhangig is, zal hij daar eerst nog nader naar informeeren. Daarna wordt de vergadering ge sloten. 27 Maart a.s. Bestek en teekening liggen ter inzage in Café „Huis ten halve" en zijn verkrijgbaar bij den bouw kundige JOHAN KLEIJN, Raams- donksveer tegen f 2.50. 34390 Ingezonden Mededeelingen. Voor allen die sukkelen met moeilijken en onr.egelmatigen stoel- gang zijn Mijnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Zij werken-vlug en radicaal en veiooizaken niet de minste kramp. Doos 60 ct. Bij apoth. en drogisten. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). WAALWIJK, Maart 1925 Geachte Redactie. Hieimede verzoek ik U beleefd een bescheiden plaatsje in Uw veelgelezen blad, bij voorbaat mijn dank voor de verleende plaatsruimte. Van verschillende zijden hoor ik mompelen, dat het brood gebakken In de ovens verwarmd met gas. naar gas zou smaken en acht het daarom mijn plicht deze kletspraatjes welke waar schijnlijk worden rondgebazuind door bakkers die niet aangesloten zijn, of door houtleveranciers die zich in hun levering bedreigd zien, te weerleggen. Het is om te beginnen onmogelijk, dat reeds verbrande gassen smaak zouden achterlaten, zelfs onverbrande gassen, wat echter heelemaal niet mogelijk is daar er dan eene ontplof fing in den oven zou plaats hebben) kunnen aan het brood gt en smaak brengen. Om dan ook te bewijzen dat aan brood dat gebakken is in een oven verwal md met gas, geen enkele bijzondere smaak van gas kan zijn, geeft ondeigeteekende 10 gulden voor ieder brood dat na behoorlijk onder zoek van herkomst en bakwijze, blijkt wel naar gas te smaken. De bakaard is zelfs zoo voortreffelijk dat de keur meesters van de Warenkeuringsdienst er hun bewondering over uitspreken. Verschillende vaklieden op het bak- kersgebied welke deze werkwijze bezichtigden lieten zich steeds uit met de woorden:" U bakt tentoonstellings brood." Koopt om het verschil te beoor- deelen eens een brood gebakken in een oven verwarmd met hout en een brood gebakken in een oven verwarmd met gas; laat 't een dag liggen, snijdt het daarna aan en U zult verbaasd sta n over de resultaten wat betreft e maischheid van het brood Wanneer men ook eens bedenkt het verschil in de bakkerij, geen stof of houtasch vliegt er rond terwijl de bakker bezig is met het opmaken van zijn brood geen uitdweilen meer der ovens, zoodat Uw brood steeds zeer frisch en veel meer hygiënisch kan worden behandeld. Verbranden van brood is dan ook geeft gedurende de maand MAART bij aankoop van 34385 a 35 cents Een reuzen-sorteering Kerkboeken. Rozenkransen, Schilderijen, Beelden en velerlei andere waardevolle, nuttige en practische SOU VENIRS. ONGEKEND LAGE PRIJZEN. Komt alvorens elders te koopen, eerst naar onze prijzen informeeren. v h. Wed. A. TIELEN, Grootestraat, 34380 Waalwijk. voor deel, heeft uitgesloten. Ik zou U aanraden, stelt gespiegeld als zou de Bossche Sloot U op de hoogte van deze belangrijke deze gemeente een groot voor- j verbetering op hygiënisch gebied in de een groot belang zijn, en nu j bakkerij en vraagt uwen bakker be- hij van een bestuurslid hooren j zichtiging van zijn bakkerij en werk- zeggen dat het een ramp is. Hij is wijze. Gij hebt er zelf het meeste be bang dat dit met de annexatie zoo lang bij, dat het vervaardigen van het ook het geval zal zijn. brcod, een der hoofdartikelen van onze De heer v. d. Griendt geeft de dagelijksche voeding, zoo hygiënisch verzekering dat, als hij wordt over-mogelijk geschiedt. VAN DER MAADEN's HOENDER-EENDENPARK. Wijk en Aalburg Tel No. 1. Broedcentrale 2400 eieren. Valnestcoritróle. Boomgaard—Zwemwater. Wit- en Patrijsleghorns, Witte Wyandots Barnevelders, Rhode Island. Wit Indische loopeenden. Eieren 20 cent. Kuikens 50 ct. Eendjes 60 cent. Loonbroederij: Volle lade 10. halve 12 ct 34382 te WAALWIJK, zal WOENSDAG 18 MAAR 1 as voorm. 10 ure nabij den Kerkbouw der R.K. Kerk te Waalwijk a contaHt aldaar, bevorens gekaveld te zieB. 34396 te Dussen, zal 34386 a Vrijdag27 Maart 1925 voorm. 10 uur te Dussen Baan bij B. DE WIT, Circa 25 H A. Weiland (waaronder puik) onder Dus sen Noordeveld, Zuideveld en Polder in 18 perc. en b Zaterdag 28 Maart 1925 voorm. 10 uur te Hill bij J. HEIIMANS. Circa 23 H. A. weiland (waaronder puik) in den Hill, Duil, enz. in 10 perc- Breed bij biljetten. 34383 te Kaatsheuvel, zal namens zijn principaal 24 Maart 1925 's avonds 7 uur in Hotel v. D. ASSEM aldaar, publiek Huis in 2 woningen, aan bouw, schoenfabriekje en machinerieën, aan de Hoofd straat te Kaatsheuvel, eigen dom van R. F. HOLLANTS, ingezet op te Kaatsheuvel, zal 18 Maart 1925 's nam. 3 uur in café COOMANS teLoonopzand publiek finaal 34387 ONROERENDE GOE DEREN onder Udenhout ingezet Koopen 1 f 3400 2 f 3010 3 massa 1 en 2 1 5000 4 f 2550; 5 f1700; 6 f700; 7 f650 8 massa 6 en 7 f2000.— en Op 3 Tentoonstellingen onder 3 keurmeesters 3 x de beste in zendingen. In 29 klassen behaalden wij 23 x 1ste pr12 x 2e pr., 6 x 3e pr. en 26 x E. Pr, waaronder 7 x Col). Pr. We geven U keuze in W.Legh. (nuttype) en W. L. (sportfype) W. Wyand en Col Wyand.R. 1. R.Australorps en Ancona's in prijzen van 20 tot 45 ct. p. stuk. KOMT ZIEN EER GE KOOPT! V. Vraagt onze uitvoerige Broedeiercirculaire. J. TUERLINGS, Pluimveeteeltleeraar, 34397 KAATSHEUVEL. Piano stemmen is een questie van vertrouwen. Laat daarom uilsiuitend door vakkundige piano-stemmers uw instrument stemmen. Wij willen U overtuigeii van onze capaciteiten in de hoop dat wij U daarmede als cliënt in de toekomst zullen winnen. Eenieder, onverschillig waar woonachtig, die ons zijn adres toezendt, stemmen wij zijn piano bijwijze van kennismaking Toezending visitekaartje is voldoende. 34374 Prins Hendrikstraat 126 A, GINNEKEN bij Breda. tuigd, voor het voorstel zal stemmen. De Voorzitter wil alle mogelijke inlichtingen geven, maar dan moet men daarin ook vertrouwen stellen. Hij blijft liever geheel buiten de kwestie dan dat men later zou zeggen dat heeft de Voorzitter gezegd en dat heeft ie gezegd. Het zwaartepunt mag niet op hem als Voorzitter worden geschoven. Hij wil geheel objectief blijven en de stem van een raadslid mag niet uitsluitend afhangen van de toelichting die door hem wordt ge geven. De verantwoording is geheel voor de leden. De Directeur der Gasfabriek. ADVERTENTIëN. Zich te vervoegen bij34388 J O S. VAN REE, Grootestraat 264 Waalwijk. met 4°/0 samengestelde rente, garantie, plus winstaandceleo 10—15 of 20 jarige kassen HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. HOOGSTE U1TKEERINO: Jaarkas 1913—1923 f 726.27. 1914-1924 f678.02. Per aai deel van fs00.-- bij storting van f50.'—. per jaar. 34196 N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. bfl Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. AN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. .T. R. Y AN OSSELEN, Directeur der Hol- Inndsche Scheepsverband-Maatschappö te Amsterdam, j P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. Y'AN AMSTEL, Architect eu Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn.,\ Directeur der Levens-Verzekering-Mü, ..De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notaris te 's-Hertogenbosch E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bfjkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE: A. VAN AMSTEL Jr. C. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN. WÊrnrnrnm—mmm

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6