DE ECHO VAN HET ZUIDEN No. 22. Zaternag 14 Maart 1925 DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 13 Maart 1925. De in letterkundige kringen goed bekende kapelaan Van Delft uit Geldrop, schrijver van verschillende grooter« en kleinere tooneelstukken, trad gisteren avond in den laatst te houden ontwik kelingsavond als spreker op. Toen de WelEerw. heer Bijnen de bijeenkomst opende, was de ruime zaal van den Gildenbond goed bezet, wat hem aangenaam was, omdat de spreker van den avond een hoogst interessant onderwerp zou behandelen. Nadat een kwartet eenige mooie nummers ten gehoore had gebracht, nam spreker het woord en behandelde in een mooie, geschiedkundige rede het Jodendom. Vanaf het begin der menschheid tot aan den dag van heden, gaf spr. over dit hoogst belangrijk onderwerp waar van hij een groote studie scheen te hebben gemaakt, eene uiteenzetting, behandelde het ontstaan en voortbe staan van het volk lsraëls. Hun strijd alle eeuwen door tot ook in onze tijden werd meesterlijk behandeld. Aan het slot van zijne met groote aandacht aanhoorde lezing, wees hij er op dat er iets gaande is onder de Joden. Velen zoeken naar de waarheid en talrijk zijn dan ook de bekeeringen in den laatsten tijd. Een langdurig applaus mocht spr. in ontvangst nemen als een bewijs dat men hoogst erkentelijk was voor zijne boeiende en interessante lezing. De WelEerw. heer Bijnen dankte namens alle aanwezigen den spreker voor diens leerzame rede en zei, er niets aan te willen toevoegen om er de schoonheid niet aan te ontnemen. Voorts bracht hij, aan het einde van deze cursusavonden gekomen dank aan allen, die tot het welslagen daar van hebben medegewerkt. Vooral bracht hij een woord van dank aan de pro pagandisten en. aan hen die door hun zang en muziek de avonden hebben opgeluisterd. Gisterenavond werd door de po litie van Reusel aan de politie alhier overgeleverd een 22-jarige woonwagen bewoner, wiens aanhouding door de politie alhier was gevraagd wegens het opgeven van een valschen naam. Thans blijkt dat de man ook wordt verdacht van diefstal te Raamsdonks- veer en inbraak te Tubbergen Eergisteren reed de motorrijder v. E. in de Besoijensche Steeg tegen twee wielrijders aan, die daardoor kwa men te vallen, zonder zich echter te bezeeren. Alleen de fietsen werden min of meer gehavend. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. Het aantal ingeschreven werk zoekenden bij het Correspondentschap Waalwijk der Intercommunale Arbeids bemiddeling district 's Bosch, bedraagt 35, waaronder schoenmakers, timmer lieden, stokers, machinisten, enz. enz. Algemeene jaarvergadering der vereeniging „Waalwijks Belang" op Maandag 16 Maart a.s. desavondsten 8l/a uur in de achterzaal van Hotel Verwiel. Aan de orde J. Opening en Notulen. 2 Jaarverslag door den Secretaris. 3. Bestuursverkiezing van 3 leden, wegens periodieke aftreding der heeren Norbert van. Loon. Jan Tielen en H. van Tussenbroek. 4. Mededeelingen (Koninginnefeest, Lezing. Concerten Kiosk, enz 5 Rondvraag Wij twijfelen er niét aan, gezien het bezoek der laatste jaren, of ook deze vergadering zal zeer druk worden be zocht. Elk lid houde dezen avond vrij om zijne belangstelling te toonen in het werken dezer vereeniging. Dus allen ter vergadering op a.s. Maandag. Algemeene Vergadering van de Afd Waalwijk c a. van den N. C Boe renbond in het gebouw van den Gil denbond te Waalwijk op Woensdag 25 Maart 1925 des n.m. ten 7 ure. Agenda 1. Presentielijst en ledenregister tee kenen. 2 Opening der vergadering. 3 Lezen der notulen van de laatste Algemeene Vergadering 4. Aanwijzing van 2 stemopnemers. 5. Rekening en verantwoording over 1924. 6 Verkiezing van 4 bestuursleden, wegens ontslagneming van den heer [os. Loeff en periodieke aftreding van de*heeren W. Klerkx. Arnoldus Pul lens en J. van Daelen en van een ATTENTIE. Wij hopen den inhoud van ons blad binnenkort met een paar be langrijke rubrieken uit te breiden. In een onzer volgende nummers zullen wij daaromtrent nadere bijzonderheden geven. Redactie. Zij, die zich thans op ons blad abonneeren, krijgen de num mers tot 1 April gratis. Roza te Wijk. 2. Ingekomen stukken. 3. Bespreking van de ontwerp-wijzi- ging der Zegeiwet (Weeldebelasting). 4 Bespreking van het rapport Nolting (Wijzigingen in den dienst van Post, Telegraaf en Telefoon). 5. Vaststelling der rekening over 1924. 6. Mededeelingen inzake de P N.E.M. tarieven. Bij de gehouden onderhandsche aanbesteding door het Architecten- burean Van Ree Bossaerts voor de verbouwing der Concertzaal „Musis Sacrum" te Waalwijk, voor rekening der dames A. en L. Gerris, is als volgt ingeschreven in twee perceelen W. van Heesch type A f 4892 B H. van Huiten Gebrs, Maas A B A B f 3325 f 3765 - f 2205 - f 3742.40 f 2016.15 Gunning in beraad. HERPT. Oudergewoonte zal de Schutterij „St. Catharina" alhier met de kermis op 3en Pinksterdag haren jaarlijkschen wedstrijd in het vogel- schieten houden. Op onzen nieuwen toren der R.K. Kerk is het uurwerk geplaatst, een geschenk van iemand die onbekend I wil blijven. Loopt de klok van den ge meentetoren op een been, deze heeft er twee, waardoor men nu kan zien, op de minuut af hoe laat het is. In de op 12 Maart gehouden algemeene ledenvergadering der Coop Stoomzuivelfabriek „St. Isidorus" werd het volgende verslae uitgebracht. Ontvangen 2568972 Kg. melk. Afge leverd 612.156 Kg. melk. Tot boter verwerkt 1956,816 Kg. melk. Gemid deld vetgehalte 3.192 pCt. Uitbetaald voor melk f 218109 27. Per 100 Kg. f 869. Bijschrijving ledenkapitaal f 2568.97. Boterproductie 71894 Kg. Noodlg per kilo boter 272 Kg melk. Onkosten 80 ets, per 100 Kg. melk. Verkocht aan boter voor f volle melk f karnemelk pap spoeling 162,620 56 76.145 73 2 686 14 2 621 60 1,659 58 totaal f 245,733,61 SPRANG-CAPELLE. (Vm. Sprang) As. Woensdag des avonds half acht hoopt voor de Geref. Jongel. Vereen. „Timotheus" alhier, in de Geref Kerk, in openbare vergadering op te treden den WelEerw. heer Ds. H. Both, van Arnhem, met het onderwerp: „Geroe penen des Heeren." A.s. Zondag des voorm. 9 30 uur en des avonds half zes hoopt in de Geref Kerk alhier in den Dienst des Woords voor te gaan den-WelEd. heer J Visser, candidaat tot den H. Dienst te Amsterdam VRIJH.-CAPELLE. Dinsdagavond Hexde dc oaaik<£PS »Do»cas« zilo jaarvergadering. N* openlag brach de secretaresse H- GlavJmacs 't jaa - verslag tea gehoore. Dit verslag ge tuigde van groei en bloei vao den >k'ao9«. Het ledeatal was beduidend vermeerderd en aa& een 20-tal gezinnen koiaden kleediogstukken wo-den uitge reikt. Daarna Het de peoningmeeste- resse D Smits het kasboek spreken, waaml» bl^-k, dat er een voo'doelig saldo a f 145 60 in kas ls. Eeo woord van hartelijk welkom werd gesproken tot Mej. A. J. van Wijlen, Eere-presldente van den Naalkians Deze sprak haar blijdschap uit over den bloei der vereeniging. Nidat de besruursverkiezlog heeft plaats gr had Is dlr als volgt samen gesteld A. van Wijlen, P-esldente, H. Glavimaus, S*cr., D. Smits, pemingm. L. Voordepoorte, 2e P e«., R Klein- loog, 2e peoalngm M WiHmani, Bibl. en M van D'ongeleo, alg. A j. Hat verdere van dezen avond werd afgewisseld door zaeg en voordracht. Tenslotte werd deze gezellige ver- gaderiog met dank aan deo Heere op de geb'uikelijke wijre gesloten. CAPFLLE. De gemengde zangver- eeniging „Het Rozeknopje" zal a.s Woensdag en Donderdag In de zaal den heer L. F. v. Dongen alhier van Secretaris Penningmeester, wegens ont- onder leiding van haar directeur, den slagneming van den heer W. de Rooij. heer N Snijders, twee uitvoeringen 7. Vaststelling en verdeeling der aan- geven. Ter afwisseling van het pro- deelen in het aandeelenkapitaal, in te gramma worden eenige voordrachten leiden door den heer van Reijen, Amb- gegeven. Het geheel vormt voorzeker tenaar van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. 8. Rondvraag en sluiting. Vergadering der Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Langstraat te Waalwijk, te houden aldaar ten raadhuize op Donderdag 19 Maart 1925 des namiddags ten 3 uur. Aan de orde 1. Installatie van het nieuw gekozen lid voor de afdeeling Kleinbedrijf, B. weer een paar gezellige avonden. Donderdagmorgen werden we opgeschrikt door het luiden van de brandklok. Het bleek dat er brand uitgebroken was in het aan den Win terdijk staande woonhuis, bewoond door M VR. en v. B. Aangewakkerd door den sterken wind. was het woon huis in een oogenblik tijds een prooi der vlammen. Slechts zeer weinig huisraad kon gered worden. De brand weer was spoedig ter plaatse. Onze zangvereeniging „Het Roze knopje" heeft besloten deel te nemen aan het dezen zomer te Waalwijk, 'ijdens de groote tentoonstelling, te houden concours. Bij de j.l. Maandag bij den heer L. F. v Dongen door notaris Middel koop gehouden verpachting van hooi- en weiland werden voor de verschil lende perceelen hooge prijzen besteed. De voorjaarskeuring van spring- stieren voor de gemeente Sprang-— Capelle zal gehouden worden te Waalwijk op 23 Maart e.k. des voor middags 10 uur. Op 24 Maart e.k. zullen uit deze gemeente voor de lichting 1925 bij de landmacht worden ingelijfd H H. Oerlemans, A. M Stam en op 25 Maart d a.v. G. de Rooij, M. P. Spierings en P. J. Sprangers. A.s. Zondag zal voor de Ned. Herv. gem te Capelle optreden Ds. Meijers, des voorm. half tien uur en des nam half drie uur. In de Ned. Herv. kerk aan den Loonschendijk zal op a s. Zondag op treden Ds. Wolters uit Sprang en wel des nam 2 uur. De herijk van maten en gewichten zal voor de gemeente Sprang Capelle plaats hebben op de volgende dagen en uren: op Vrijdag 20 Maart e.k. van 10 12 uur en van 1— 3'/2 uur in de O L. school te Vrijhoeve Capelle voor de bewoners van Sprang op Zaterdag 21 Maart e.k. van 9'/,—12 uur in genoemd lokaal voor de inwoners van Vrijhoeve Capelle en op Woensdag 25 Maart e.k van 9'/j—12 uur en van 1 4 uur voor de bewoners van Capelle in het Gymnas tieklokaal der oude O. L. scneol in de Kom aldaar. De bewoners der afgebrande perceelen aan den Winterdijk te Capelle zullen voorioopig des nachts worden ondergebracht in het brandspuithuis onder het raadhuis te Capelle. Door den heer S. aan den Loonschendijk wordt veel propaganda gevoerd voor de Staatskundig Geref. Staatspartij door verspreiding van het partijorgaan. Het ligt in het voornemen ook voor deze partij alhier een kies vereeniging op te richten. WASPIK. Door het buitengewoon koude weer waren er slechts een drie tal beesten op de heden gehouden voorjaarsmarkt aangevoerd. Handel geen. Kramers waren er ge noeg aanwezig doch maakten ofschoon er publiek genoeg was, geen goede zaken. GEERTRU1DENBERG. Naar we ver nemen, zal er door den heer C.Jansen alhier eéh café gebouwd worden nabij het station. De Gebrs. du Pont alhier hebben hun werkplaats onderhands verkocht aan den heer Flooren, welke hier een bovenwoning zal laten bijbouwen. Door de Gebrs du Pont is reeds grond aan gevraagd tot het bouwen van een nieuwe. In de Evangelisatie treedt om half zes Zondag op ds. v. d Wal uit Breda. In de Geref. kerk zal Zondag a s optreden ds. Ruys uit Dinteloord Te 3 uur zal er een bidstond gehouden worden voor het gewas. RAAMSDONKSVEER. Voor de Herv. Gem. zal Zondagmorgen om half tien op 't Veer en des namiddags om half drie op 't Dorp optreden Ds Ewoldt. Zoowel des morgens om 9'/a uur als des namiddags om 3 uur zal er in de Ger. Kerk op 't Veer lees- dienst worden gehouden. Gedurende het afgeloopen Ver- eenigingsjaar ontving de afdeeling Groene Krüis Raamsdonk e. o. aan contributies, giften verpleeggelden en subsidie's in hit geheel f 2765 en had een uitgave van f 2758 Het aantal bezoeken door de zuster afgelegd beloopt 2446aantal ingeschreven T B. C -patiënten 20. Voor de aideeling Raamsdonk C. N. Werkliedenbond zal binnenkort optreden dhr Fe ij te n uit Utrecht. MADE. Op Z«fcid*g 7 Mtart ovor» leed alhier, na tijdig van de H. Sacra menten der S ervrnden voorzien te zilo, Mej. C. Bitjlevens-fan Alphen, die op 11 Maart op plechtige wijze ter aa» de ls besteld des v.m. 10 uur. Me' deze gaat eene vrouw keen, waarop vaa toepassing is: «Haar leven gaf ons vreuvd, haar dood een d'oef geween*. Vooral voor de minderbedeelden w«§ zij een milde geefster en voor baar was 't «en geliefkoosd werk. De gemeente ver liest In haar een harer edelste vrouwec, die bij de Lmilie en ook bij de mit - derbedeeldeo In hooge eere za\ blijven voortleven. E»oige k'ansen, wo. een van het Wi.-Gcle Kruis bedekten de en zoo kist. Oo Zondag 15 MaarJ zal Ds. Vlnck uit ür mcoelen des nam. 2 u. te Made in de H :rv. Kerk een vacature preek dienst vervullen. DUSSEN. Zondag j.l. hield de Bu'gerwacht ccoe algemeene vergade- rlog in hotel J. Leemans alhier. E waren nog al enkele leden afwezig, waarvan eenige met kennisgeving. Voorzitter de heer H J. H. van G »ol, seer pencing. A. v. Moergestel. De notulen der vo*ige vergadering, gehouden te Hank, werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen een sch'ijveo over iele- ve-lng karabijnen, waarop de Voort, bekend maakt, dat hieraan reeds is voldaan. Ia bekomen rapport wapeninspectie uit Glonekeo. Hierin wordt medege deeld, dat de Inspecteur destijds te voren bericht had wanneer hij kwam, doch op het afgesproken uur was nie mand aanwezig, waarna hij door een schooljongen iemand heeft laten roepee, waarop toen de secr.-pennlogm. A. van Moergestel Is gekomen. Dezen heeft hij toen la'en zien, dat er van de 36 !-arabijnen 20 niet waren Ingevet eo doorrookt en hij waarschuwt de gewe ren netjes in orde te houden en op tfld in te vetten. P. v. Mlerlo, commandant, wil hier de ledei ook nog even er op wijzen de geweren en verdere uit-ustlng ne'jes la orde te houden, doch op den loop moet vooral gelet worde» reeds zoo dikwijls heeft bij gezegd, hoe ze dar moeten doen. Bij Iedere inspectie heeft hH het gezegd, vooral bij de nieuwe waren er geen uitvluchten meer, waot alle waren prachtig in orde moeten ze er blijven uitslen. Ingekomen eeo schrijven over ver loren geraakte goederen tot 'n bedrag van f 37 91. Hierna nieuwe voorschriften omtrent declareren aan den Commissaris der Koningin in deze provincie, waarin ook werd medegedeeld, dat voor oefeoiaga gelden voor bet lste, 2a eo 3e kwart- f0 40 wordt betaald, terwijl voor het 4? kwartaal hierover nog zal worden beslist. Voorzitter. Zooals U dan hieruit wellicht gehoord zult hebben, zijn de oefenlogsgelden alweer verminderd en grb acht van 50 op 40 cent. Verder een sch -eo houdende me- dedeellog, dat in 1925 maar 75 pCt. der gebruikte patroeen vao 1924 wo»d« gegeven en men heeft nog hel* liefst dar hier b-oeden wordt gebleven. P. van Mlerlo. Ia 1924 hebben wi) 1000 patronen verschoren, dus ou moven wtj maar ten hoogste 75 pC». v-ao 1000 verschieten, wat dan maar 750 is. A. vao Moergestel, Secretaris, zeg' •e zullen vragen om hee gemiddelde der laatste jaren, misschien krtigen we dan wel wat meer dan 750. Hierna volgt de rekening over 1924 De Voo'zit'er zegt da' he- batig saldo over 1923 bed oeg f 17 09'/r D- ir- komstenovei 1924bedro«-eo» 1205 55'/j de uigaven over 1924 b-droegeo i 186 99. zoodat de rekening 1924 sloot met een batig slot van f 18 56'/a. De Voorzitter leest de rekening voor eo licht een en ander nadar toe. Ge komen bij den post van uitgaven, voo» verloren goederen, zijnde f37.91, zegt de Voorz., dat wij het batig saldo te danken hebben aan 't gemeen eb«s'uur, daar dit een ex'ra bedrag vao f37 91 heeft verleend, waarvoor hij op de eerste plaats dank wil b*eogeo aan den Burgemeester, deo Edelachtb. Heer J J. H. Soijders, doch ook aan deo Raad dezer gemeente, die hierin heeft toe gestemd. Verder vraagt de Voorz. of de ledm weer eene commissie willen benoemen om de rekeniog te contro leeren, doch hij wil op den voorgrond er btj zeggen, dat ze ook rapport van hun bevind>n%>eo moeten uitbrengen- L. van Moergestel, f 25 voor de schietbaan te Almkerk is-toch nog al veel, dunkt me. Voo-zitter. Er was f 50 gevraagd, doch hot bestuur heeft f 25 verleend', wat hij nader toelicht, P. van M-erlo. De baan !n Almkerk Is ook ingericht naar de elschen des tijd». Voorzitter. Het ls een bedrag da» niet leder jaar terug komt ook, doch dat ls gevraagd, daar ze in orde moest gemaakt worden. A van Moergestel. Io Almkerk kun nen ze den eersten Zaterdag van elke maand gaan schieten en kan Hank ook met haar eigen afdceliog gaan, P. van MieHo. Om p» ijs te schieten is het eeo bes'e baan. Voorzitter. Andere jaren hebben we geregeld f 5 voor Haok en f 5 voor Dussen gegeven als prijzen, doch we zullen van den zomer eens war meer geven, b.v. elke afdeeling f 10. Met 11 tegen 7 stemmen wordt besloten de rekening dit jaar niet te controleeren. Voorzitter. Het bestuur heeft de rekening gecontroleerd eo ailes la orde bevonden, doch ze ligt voor alle leden steeds ter inzage bi) brengt tevens dank aan deo secr.-pen"iiigm. voor de bewezen diensten in 1924 eo spreek de hoop uit dat dit in 1925 hetzelfde zal ztjo. Verkiezing Voorzitter wegens pe- rlodleke aftreding. De voordracht opgemaakt als volgtH. J. H. v Gooi, aftr. voo-z.J. van Mol, Dussen en Tft. Hanegraaf, Hank. Na stemming blijkt, dat de heer van Gooi met 11 van de 19 stemmen is herkozen. De Voorzitter dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en eveneens de bes'uu'sleden voor de aangename sa menwerking. Het levea hier op aarde Is toch al niet zoo plelzierig en wil hebbeu hier ou eene vereeniging eo ou is het zaak trouw op te komen en het elkaar zoo gezellig mogelijk te maken. Besprekingen Voorzl ter. Ik weet niet boe het op H*nk Is, doch hier in Dutsen is van verschillende ztiden gevraagd om nog eens een uirvocing te geven. Nu hebben we 2 jaar geleden bioscoop gegeven, doch dit jaar kon de veree niging de kosten niet dragen, maar zou het niet gevonden kuorten worden bv. in het najaar eens een uitvoering te geven met leden-ddettanter, dus met eigen k'ach'eo hie.toe wordt besloten, tevens wordt het bestuur gemachtigd hiervoor te zorgeD. Een pianist hebben wc zelf, n.l. de heer W. VLgerhoets; de tfld zal later worden bepaald. J. van Mol, Dusseo. Z >uden we ou niet eens een keer meer kunnen oefe nen, het is nu de mooiste rijd hle» voor. Nieuwen, Hank. Zaterdag a s. wildé ik te Hank ook weer ocLncn. J Heod ik*. Zouden we dit jaar niet deelnemen aan een krlngwedstrijd. Do Voorzitter zegt hiervoor wel iets te voelen, doch liefst niet aan een ioteroat. wedstrijd. H van Moergestel. Mij dunkt de heer J. vao Mol beeft de vergadering teleurgesteld, door nog geen verslag te hebben uitgeb<acbt omtrent bet ondersoek der rekening van 'i vo»lg jaa De Voorzitter zegt dat dit punt 2 der agenda was, maar dat bedoelde commissie nog altijd dit rapport kan indienen# L v. Moergestel. E' was toen toch besloten een schriftelijk rapport In te dienen, doch dit Is niet gebeurd, maar nu kan bet dan toch nog mondeling gebeuren. I, van Mol. Alles was netjes in orde, doch ik was besloten dit bij de rondvraag te berde te b eogen, daar Ik bij bebaadeling van punt 2 nog niet aanwezig was. Oo ul'd ukkelijk verzoek van H. van Moergestel levert J van Mol tbms nog eeo schriftelijk rapport in luidende als volgt Aan hot bestuur der Bu gerw&cht Du«sen, Oadergeteekeode, belast met het controleereu der rekening der vereen!» glog, verklaart deze in uitstekende condMo to hebben bevonden. J VAN Mol, Dussen, De Voorzitter zegt dat er zooveel mogelijk geoefend zal worden eo dat de lodcD-dtlettaeren voor do te geven uitvoering zich kunnen opgeven bij 't bestuur. Daarna wordt do vergadering gesloten. Het ongeveer 2-jarig kind van v. S. alhier dronk In een onbewaakt oogenblik uit een fl iscbje azijcessence. Donderdag is de JoDgelingsver- eeoiging >Emanuel« alhier met twee au'obussen naar de vergadering geweest te U 'wiilr. ALMKERK. Tot Bestuursleden van de Zondagschool vereeniging „Samuel" werden op de j.l. gehouden vergade ring gekozen de heeren Joh. de Wit, J. M. van As en A Penning Sz. Voor de militielichting 1926 heb ben zich voor deze Gemeente 29 per sonen aangemeld. Bij den vrachtrijder B. werd dezer dagen van zijn wagen een pakje siga ren ontvreemd de jeugdige dader werd door de gemeentepolitie alhier op gespoord. Op 19 Maart as hoopt de Gerf. Meisjesvereeniging „de Heere is onze Banier" in de Geref. kerk alhier haar jaarfeest te vieren. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 13 Maart 1925. Maandag, Dinsdag en Woensdag a.s. zal in de gymnastiekzaal der o. 1. school de herijk der maten en gewich ten plaats hebben. Maandag 16 Maart van 10-12 en van 1—3 uur voor hen wier geslachts naam begint met een der letters A—G. Dinsdag 17 Maart op dezelfde uren van hen enz H-R Woensdag 18 Maart op dezelfde uren voor hen enz. S—Z. Aan de belanghebbenden wordt in herinnering gebracht: dat maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden ijzeren maten binnen en buiten ge» verfd blikken maten blank geschuurd koperen gewichten afgewasschen en ook de, gaten gereinigd ijzeren gewichten mogen niet gepot lood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en daarna ingewreven met gekookte lijnolie. De ijkletter is b. De Hoenderclub „Kaatsheuvel" houdt Dinsdag a s. een algemeene vergadering, waarop nogmaals de kwestie „eiermijn" zal worden be handeld. De voorzitter, de heer Tuer- üngs, zal een lezing met lichtbeelden houden Ook niet-leden hebben toe gang tot deze vergadering. Land bouwers en andere kippenhouders worden in hun eigen belang ultge- noodigd deze vergadering bij te wonen. De heer J. Tuerlings, pluimvee- teeltleeraar alhier, gaf Vrijdag 13 Maart een lezing met lichtbeelden over rassen- kennis. ziekte en hulsvesting, in het Patronaat te Helvoirt voor de Eier- vereeniging aldaar. Naar wij vernemen bestaat het plan om de nieuwe zaal van Apollo bij den heer Johl Smits te openen met een concours voor humoristen en duetisten. Eerstdaags is de benoeming te verwachten van een hoofd met vaste aanstelling van 't postkantoor alhier, dat volgens 't rapport NoltiRg is terug gebracht tot een bijkantoor.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9