Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. F! jonge vrouw. FEULLETON „NOORD-B&ABAND" NUMMER 23 WOENSDAG 18 MAART 1925 48e JAAR&ANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdreeECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdagen Maart des middags ten 2 uur. Voorzitter Edelachtb. heer J.'Bianchi. Ongeveer kwart over twee uur opent de Voorzitter de vergaderingaanwezig alle leden, terwijl er een vacature is ontstaan door het bedanken>an den heer Timmermans. De notulen der vorige vergadering worden-voorgelezen. Segeren. In de notulen staat niet opgenomen dat ik bij de rondvraag gewezen heb op den zeer slechten toestand .waarin een vijfde deel van de stad, wat betreft het veel last heb ben van water, verkeert. Met een kleine onkosten kunnen die moestuinen daar achter van het overtollige water worden ontlast. Voor twee jaar geleden was het al te voorzien dat die waterver plaatsing zou plaats hebben. Het is door die verandering van de sluis bij het Station zoo gekomen. De Voorzitter zegt dat deze opmer kingen alsnog in de notulen zullen worden opgenomen. Aan de orde 1. Wijziging der keurloonen voor de keuring van vee- en vleesch. De Voorzitter deelt mede, dat van het gemeentebestuur van Raamsdonk een schrijven is ingekomen, begeleid met een memorie van toelichting. Daaruit blijkt dat wordt voorgesteld om de keurloonen van varkens met ingang van i Juli a.s te brengen van f3 50 op f2 50, de runderen van f7 op f5 en de eenhoevige dieren ouder dan een jaar van f7 op f5. Het keurloon van kalveren, schapen en geiten blijft voorloopig ongewijzigd. De Voorzitter wijst er op dat het wenschelijk is dat ook in deze ge meente de keurloonen aldus worden vastgesteld omdat de prijzen in den kring gelijkluidend moeten zijn Voorzitter. Heeft een der heeren nog iets te vragen Jansen. Te vragen niet, wel te zeggen en dat is dat actie voeren niet 37) altijd slecht is Dit hebben we er dan toch al vast maar weer mee gewonnen. 2. Voorstel van Burg. en Weth. tot aanleg van een riool bij de huizen van S. van Kalker. Voorzitter. Ik heb met de firma Speijer onderhandeld om gedaan te zien te krijgen dat ze ook wat in deze kosten bijdraagt als in de geheele straat tot aanleg van een riool wordt over gegaan De kosten zijn dan wel wat grooter, maar daardoor zou men dan een goede verbetering verkrijgen, want dan heeft de afwatering van het terrein j van de firma niet meer plaats op den j weg, tengevolge waarvan deze altijd even drassig en vies is, maar kan dan j ook in het riool geschieden. Voor de gemeente worden de on kosten daardoor wat hooger, ze zijn nu geraamd op f 700, maar nu komt de firma voor een bedrag van f 200 daarin ten goede. Werd het riool niet verder gelegd dan de huizen van den heer S. van Kalker, dan zouden de kosten f 450 hebben bedragen. In de meerdere kosten wordt dus door de firma Speijer voor f 200 bijgedragen. Het bedrag drukt de begrooting om dat daarin niet is voorzien. Op andere uitgaafposten zal men dus wat zuini ger moeten zijn. Burg. en Weth. zijn voornemens het werk onder eigen beheer te gaan uit voeren omdat het alleen dan zeker is dat het werk in de gemeente blijft. De werklieden, die werkeloos, zijn kun nen dan tegen taakloon aan het werk worden gesteld Deze maatregel moet worden getroffen omdat al meermalen is gebleken dat men op uurloon niet kan laten werken wijl dan een en ander veel te duur wordt. Enkele din gen als het metselen van putjes zullen niet anders dan in uurloon gemaakt kunnen worden, maar de rest, het grondwerk enz moet in taakloon wor den uitgevoerd Jansen. Hoe denken Burg. en Weth. het werk te laten uitvoeren Voorzitter. Geheel in eigen beheer onder toezicht van den Gemeente opzichter. Men is dan vrij om die werkkrachten aan te nemen die be schikbaar zijn en iedereen zal op taak loon werkzaam kunnen zijn Op uur loon laten werken is een onbegonnen werk, dat hebben we gezien met de werkzaamheden in het laantje een tijd geleden. De kosten zijn toen veel hooger geweest dan men had durven verwachten, Nu zal een en ander per M3 worden berekend, wie nu vlug werkt kan een behoorlijk weekloon verdienen, wie lui is, zal een beetje mee naar huis brengen. Ook heeft men er dat nog mee voor, dat een werk, dat in 4 weken tijds kan worden ver richt, dat daar <geen 6 weken over wordt gedaan. Jansen. Ik kan me volkomen met dat voorstel vereenigen. Sassen. Ik juich het ten zeerste toe. Is de firma Speyer het zoo aange boden. Voorzitter. Op mijn verzoek is ze daartoe overgegaan. Namens Burg. en Weth. hebben we de firma een schrij ven gericht waarin wij dank brengen voor de samenwerking. Sassen. Is ze daartoe niet verplicht. Voorzitter. Absoluut niet. Jansen. En de buizen Voorzitter. Wij zullen bij diverse firma's prijs aanvragen en daarbij niet alleen op de prijzen letten maar ook op de kwaliteiten en als de firma's hier ter plaatse in aanmerking voor de leverantie komen zal, dat zeker worden gedaan. Segeren. 't Komt zeker over een ruime lengte. (ogr^WAALW 'JK.^1 [door ERVARING STERK. Voorzitter Vanaf den hoek van de schutting van Speijer tot aan de Haven toe. Jansen. Dat is daar vanaf de hoek van de Godshuizen tot aan de haven toe. Voorzitter. Ja, tot in de P.N.E.M.- straat kan het nog niet worden ge bracht. Dat is iets van latere zorg. 3. Vaststelling kohier Hondenbe lasting. De Voorzitter deelt mede dat het kohier ter inzage heeft gelegen. In de eerste klas zijn nu aangeslaan voor een bedrag van f 435 en in de tweede klas voor een bedrag van f136. Conform het voorstel van Burg. en Weth. wordt besloten. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot verkoop der oude brandspuiten. De Voorzitter zegt datjer een partijtje oud brandweermateriaal aanwezig is dat voor de gemeente geen waarde heeft, alsook dat er nog een slangen wagen van oud model is waarmede de gemeente niets meer kan doen. Hij stelt voor die te verkoopen Vervolgens wijst hij er nog op dat de koppelslang van de spuit gewijzigd moet worden en in overeenstemming gebracht moet worden met die van de kazerne, dan kan alles tegelijk gebruikt worden. De slangenwagen die men krijgt, kan goed onder de kiosk worden gekoqen want het ontsiert daar de heele boel. Voorzitter. Bovendien staat het daar nog zeer onpractisch want eerst moet het hek van het kerkplein open ge maakt worden alvorens men er bij kan en dan gaat het nog moeilijk om de brandspuit er uit te krijgen. Met een en ander te verkoopen hebben we gewacht totdat de boomen verkocht kunnen worden, dan kan alles met een bekendmaking worden volstaan. De vergunning om de boomen te verkoopen is nu dezer dagen pas afgekomen en van het Staatsbosch- beheer is de vergunning daarvoor ook verkregen. Vervolgens is er nog een partijtje musterd te koop, het best is nu alles maar ineens te verkoopen. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. 5. Aanvraag J M. Lucas tot aankoop van bouwterrein. Voorzitter. Ik stel voor dat straks te behandelen bij de andere inmiddels ingekomen aanvragen, Daartoe wordt besloten. 6 Aanvrage bouwvereeniging om meer Rijksvobrschot voor reeds vroe ger gebouwde woningen. De Voorzitter zegt dat indertijd in de P. N. E. Mstraat een aantal wo ningen zijn gezet. De bouwkosten daarvan zijn met een bedrag van opgeborgen; daar is het luchtig en f 1775.16 overschreden op de 18 wo- toch droog. Om de wagen onder het Raadhuis te laten staan daartegen moet hij waarschuwen, want de dikste plan ken verstikken daar nog in zeer korten tijd Mocht later een betere plaats gevonden worden, dan kan daar nog altijd de wagen naar overgebracht worden, maar nu st«Tat hij voorloopig goed, juist midden in de gemeente en gemakkelijk er uit te halen. In verband hiermede stellen Burg. en Weth. voor het oude brandspuit huisje bij de kerk af te breken en voor afbraak te verkoopen. Het aan zien daar zal door de verdwijning van dat onoogelijk gebouwtje er door winnen, want erg ooglijk staat dat houten keetje daar niet tegen de kerk, dat toch een monumentaal gebouw is en menigeen zal het met genoegen hooren dat het daar gaat verdwijnen. Jansen. Het doet me genoegen dat Burg. en Weth. zelf met dat voorstel komen, want anders was ik er mee ningen. Bij de Minister van Arbeid Is de rekening overgelegd en daaruit blijkt duidelijk dat de kosten met dat bedrag zijn overschreden. De eerste kosten zijn geweest f 160 000 en nu zal worden gevraagd het te kort als nog te willen verleenen. De gemeente moet voor dat bedrag garant blijven. De heer Jansen informeert hoe het met de voorwaarden van vroeger zit en of de gemeente soms voor dat zaakje ook niet op kan moeten draaien. Hij vraagt of er alleen inwoners van de bouwvereeniging lid zijn, ofwel of daar ook niet inwoners lid van kunnen zijn. De Voorzitter merkt op dat het idee niet hetzelfde is als met die andere woningen waarop wordt gezinspeeld. Hier betreft het arbeiderswoningen die zijn gezet niet om te speculeeren of er winst uit te halen, maar die alleen zijn gezet om in den nood te voorzien. Gaat de huurwaarde van die huizen De Echo van het Zuid en, Waalwtjbsche en Langstraatscke Courant Dit blad verwAUnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post doer het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden en*, franco te zenden aan den Uitgever. Prfls der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1.00 Reclames 40 cent per regeL BQ contract flink rabat Advertentlën moeten Woenadag en Vrgdag des morgens om ultsrlfk 0 uur ln ons besdt ■Qm. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN' EERSTE DEEL. Alexis strekte de rechterhand uit: Ik herhaal u, nochtans, alles wat ik u daar aanstonds op myn eer verzekerd heb. Ik wil onteerd sterven, indien ik u niet de gansche waarheid gezegd heb. En hij voegde erbij Gelief mij eenige oogenblikken aandacht te verleenen. mijnheer de onderprefekt, en gy ook, beste Boisdéant, en ik zal u de eer loosheid vertellen, waarvan ik het slacht offer geweest ben en waarvan ik thans nog de sehrikkelyke gevolgen onderga. En prins Livachoff begon het verhaal eener treurige geschiedenis. Wij vragen den lezer verschooning voor deze afwijking, die wy zoo kort mogelijk zullen makenmaar zij is onmisbaar, want zy werpt een hijzonder licht op het drama waarvan wij naar de volstrekte waarheid het verhaal doen. Een veertigtal jaren geleden, toen prins Demetrius Livachoff nog niet getrouwd was, bewoonde hy met zijn jongsten broe der het sombere kasteel van Ny-Slott. Deze jongste broeder droeg den titel van graaf Paloutine; hy was blondharig, met groote en zachte oogen, zeer teergevoelig, maar ook zeer zwak van karakter. Prins Livachoff, de vader, was sinds lang reeds dood en prins Demetrius, die zich met de opvoeding van zjjn jongeren broeder belast had, volgde al zijn grillen in en be minde hem met een vaderlijke teederheid. IUj heette Serge. Luitenant bij de lijfwacht te paard, leid- de hij te St. Petersburg: een leven van over dreven genot, geld met hoopen verteerend en aanzienlijke schulden makend. Deze schulden werden door z'n oudsten broeder regelmatig betaald, zonder de min ste bemerkingen te maken. De uitspattingen van Serge Paloutine wa ren weldra zoodanig, dat het. gerucht ervan ter oore kwam van den keizer en de jonge luitenant der wacht ontving het bevel 011- middelyk naar het leger van Kaukazië te vertrekken. Vandaar werd liy heiast met een byzondere zending voor den generaal, Kauff- inan, bevelhebber te Tasehkent. Hy bracht verscheidene maanden door met jagen en in gevechten tegen de Turken. Kort daarna ontving prins Demetrius een nieuws, waarop liij geenszins voorbereid was. Zonder aan zyn anderen broeder raad te vragen, had Serge Paloutine plotseling het besluit genomen het leger te verlaten. Hij gaf als voorwendsel op dat. hij rust noodig had, daar hy zeer verzwakt was. tengevolge eener lichte wonde, in een ge vecht met de Turken bekomen en hij keer de op Ny-Slott terug. Demetrius vond zyn broeder zonderling veranderd. Serge was bleek, treurig en scheen inder daad verzwakt en ziekelijk. Nochtans, het lichamelijk ïyden scheen door zyn zedelyk leed overtroffen te worden. Hy, zoo vroolyk en' zoo opgeruimd eer- tyds, scheen nu aangedaan door een dier kwijnende ziekten, die alle levenskrachten ondermijnen. Prins Demetrius zocht tevergeefs de oor zaak der zoo zonderlinge ziekte te kennen. Serge zweeg en gaf op al de vragen van zijnen oudsteu broeder een ontkennend ant woord. Demetrius bood hem aan naar St. Peters- burg terug te keeren, zich te Parfjs te ves tigen en een gemakkelijk en vroolijk leven te lyden. Ik ben op Ny-Slott teruggekomen, we dervoer graaf Serge, om er altijd te blijven, altijd, tot de dood mij zal komen halen. Die dood zou zich voorzeker niet lang doen wachten, want graaf Serge ver magerde zichtbaar en ging eiken dag wat meer gebogen, verpletterd als hy werd onder MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERING OP MET LEVER oen doodelyke wanhoop. Op zekeren dag. in den zomer, onder eene schitterende en warme zon, stelde prins De metrius zjjn broeder voor samen een wan deling te doen ea hem langs de ha 11a naar Kevel te vergezellen. Daar onder de groote boomen heerschte een zachte en gezande warmte; Serge zou daar een lucht inademen door de verleven digende uitwasemingen der boomen gebal semd. De zieke weigerde eerst. Hy was vermoeid, l.y kon zich slechts ter nauwer nood te been louden, maar de oud ste broeder drong zoo aan dat hij tenslotte toegaf en er in toestemde de ophaalbrug van Ny-Slott te overschrijden, steunend op den arm van zijn broeder. E11 zQ gingen zich neerzetten oiuler een groen gewelf, door de dichte en dooreen ge strengelde kruinen der boomen gevormd en waar een zachte en frissch» bries hun ge laat kwam streelen. De avond viel in en de schoone blauwe lucht, klaar nog by zonsondoigang. versom berde nu. Eensklaps sidderde Serge Paloutine en hij legde zijn beide handen op het hart, om er de kloppingen van te bedwingen. Prins Demetrius keek hem nut angstige blikken aan. Wat is er? Gij lijdt., nietwaar arme broeder? Serge schudde het hoofd. Neen. neen. ik lijd niet. Ik lijd nitt. meer, antwoordde hy. terwyl zijne wangai zich met een levendig rood kleurden; neen, ik lijd niet meer, want ik voel haar komen. Zij komt. zij komt. De prins geloofde een oogenblik dat zyn arme broeder aan een geestesbedweliaing ten speelbal was of aan ijlkoorts leed. Ik hoor de zilveren klokjes, gotde broeder, ik boor de gouden belletjes klinge len. Neen, neen, ik bedrieg my niet, zij is het wel. Ik zal haar dus nog zien voor if sterf. Met gespannen aandacht luisterend, hoor de prins Demetrius eveneens een zonderling belgeklingel en weldra zag hij in de verte een vreemdsoortigen stoet naderen. Het waren eerst zwervende Turken, die een tulband op het hoofd droegen. Hun gelaat was bruin, door de zon ge kleurd. Rruinkleurig ook waren hunne ge bruinde borsten. Hun eostuum bestond uit een vest. met helderkleurige zijde belegd, geborduurde korte broeken en rood marokijnen met stof overdekte laarzen. Daarachter kwam een rijtuig. Was dat wel een rijtuig, die lange rollen de kast. in helder glanzend geel geschilderd en die tot woning diende voor de rondzwer vende Turken, die er zich in bevinden. De paarden voor dit zonderlinge rijtuig gespannen waren mager en ruigharig. Aan hun hals waren gouden belletjes ge hecht en zilveren versiersels, waarvan de klingelende klokjes tot over de zadels hin gen Toen de stoet genaderd was. werd de deur geopend en een jonge vrouw verscheen, die in de armen een kindje droeg. Prins Demetrius, met verbastering gesla gen van verbazing door deze verschijning, die iets tooverachtigs scheen te hebben, vroeg zich met schrik af of hy zich niet te genover eene Boheemsoho tooverlieks be vond. Het gelaat, van de jonge vrouw was door de zon gebruind, doch uitermate fijn en schoon. De golvende lokken barer weelderige, zwarte haren hingen los tot midden den rug en kwamen van onder een zijden doek met breede, veelkleurige streej>en en gaven aan dat hoofd een zonderlinge schoonheid. Zij bleef staan tegenover Serge en zeide hem in de Russische taal met een eenjgszins wilden toon Graaf Paloutine. ziehier uw zoon. Om hels hem. Deze woorden werden uitgesproken zon der vriendelijkheid en zonder teederheid. Een wilde glans glom zelfs in de oogen der jonge vrouw. Serge kon zich slechts ter nauwernood recht houden van ontroering; hij was ten prooi aan een onzeggeiyke vreugde by de plotselinge versehyning der jonge vrouw. Hiermede was hy. zonder zyn ouderen broe der te raadplegen, nftar de gebruiken van haren stam getrouwd. Zich tot den prins richtend, hernam zy U, ik herken u. Ik heb uw portret ge zien. Gy zyt de prins Demetrius, het hoofd der familie. Ik ben een prinses. En ik ben de vrouw, de echtgenoote van uw broeder. Ziedaar, waarom ik hem ben komen opzoe ken. Aan de zyde der prinses bevond zich nu een andere jonge vrouw, een meid, met kouden, listigen blik. en die nauwlettend al de byzonderheden van dit tooneel volgde. Prins Demetrius ondervroeg zyn broeder met den blik. Demetrius, sprak Serge met bevende stem. zonder haar zon ik sterven, zy is tot my gekomen en brengt my liet leven. En by vertelde nu aan z'n oudsten broeder het avontuur dat by na hem ten grave ge sleept had. Gekwetst in een schermutseling tegen de Turken, was hij van zyn paard gevallen en krijgsgevangen genomen. Verzorgd door de prinses Daya zelf, was by verliefd geworden op haar en daar zy zyne liefde beantwoordde, waren zy man en vrouw geworden. Drie maanden daarna was Serge Palou tine uitgewisseld tegen verscheiden Turk- sche hoofdmannen en zyn jonge echtgenoote niet durvende inedeneraen, uit vrees voor de gramschap van Demetrius, was hy moe deloos en met gebroken hart op Ny-Slott teruggekeerd. Daar stierf hy langzaam weg, ondermynd door zyne smart, waarvan hy niet eens de oorzaak had durven doen kennen. En nu was Daya, moeder'geworden, zelf vertrokken 0111 haren echtgenoot te gaan opzoeken. zy had zich laten vergezellen door de zonderlinge begeleiding van zwervers die men gezien heeft en kwam, na een reis van verscheidene maanden, by den vader van haren zoon aan. Het huweiyk. reeds iu den zwerverstam gesloten, werd spoedig bekrachtigd, Daya nam den Griekschen godsdienst aan en ves tigde zich op Ny-Slott, met de voedster van Wladimir, de jonge Marina, die sinds lang reeds als een schaduw de prinses volgde. Serge vond zyn vroegere gezondheid niet meer terug en stierf vyf jaren na zyn hu weiyk. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1