Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. F! f FEULLETOh „NOORD -B RAB AN D UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38 Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. V Waarom „Juist" Oost- Brabant Wij lezen in 't Huisgezin Als men vraagt, waarom „juist" Oost-Brabant een offer moest brengen aan het Michaëlisme door dr. Moller op no. 5 te plaatsen", dan kan men dezelfde vraag ook stellen aan de Zuidholland- sche kieskringen, waar professor Ver aart een verkiesbare plaats heeft. Dan kan men ook vragen, waarom „juist" Westbrabant werd uitgekozen voor een militaire specialiteit, en „juist" Haarlem-Den Helder voor een midden stander. Men moet deze dingen, zooals het adviseerend college blijkbaar gedaan heeft, van een hooger plan bezien. Er is in de Kamerclub gewenscht zekere differentiatie, en getracht moet worden te voldoen aan verlangens levende onder groote groepen der kiezers en aan stroomingen die onder ons tot uiting zijn gekomen. Het is reeds moeilijk, met al deze desiderata rekening te houden, maar wanneer nu de kieskringen zelf niet een beetje meewerken aan de oplos sing van hetgeen al een puzzie is genoemd mogelijk, te maken, komt men er nooit. Zonder inschikkelijkheid, zonder de stemming om het onderdeel onderge schikt te maken aan het geheel, zon der het besef dat we één partij zijn, staat men voor een onoplosbaar pro bleem. Daar komt bij, dat groote kieskringen gemakkelijker dan kleine vatbaar zijn voor het aanvaarden van een element, dat om redenen van hooger orde in de Kamerclub thuis hoort. Het opnemen van een Michaëlist op een goede plaats in den Bosschen kieskring achten wij niet alleen ver antwoord, maar verstandige tactiek. En niet geheel billijk vinden we de opmerking, dat nu maar agrariërs en onderwijs-menschen voor de nijver heidsbelangen van Oost-Brabant op de bres mogen staan. We oerdeelen ze zelf» in hooge mate onbillijk, daar van alle Kamerle den niemand meer dan juist de „agra riër" Fleskens onophoudelijk voor de industrie inde weer is geweest. Bij het sigarenwetje. het schoenen- wetje, de tariefwet is hij de man geweest, die speciaal voor de Noord- brabantsche nijverheid .geen kamp gaf Men herinnert zich o. a. hoe hij het uiterste heeft beproefd om de klom penindustrie de voordeelen van hoo- gere rechten deelachtig te maken. Zoo een man als „agrariër" op zij schuiven, doet te kort aan verdiensten, die door de heele Noordbrabantsche industrie zijn gewaardeerd. Hiermee wil niet gezegd zijn, dat indien de omstandigheden anders waren geweest, de Kamerclub niet door de aanwinst van een nijverheids-man uit Noord Brabant versterkt had mogen worden. Maar wie billijk wil zijn moet ook erkennen, dat de nijverheids- en werk- geversbelangen in de nieuwe Kamer fractie op uitnemende wijze zullen worden vertegenwoordigd door dr. Kortenhorst, die, zelf geen Noord- Brabanter, door zijn functie ook van de belangen der Brabantsche indus trie uitstekend op de hoogte is. Men mag persoonlijk bepaalde wenschen hebben en dit" zal met velen het geval zijn men moet die ondergeschikt weten te maken aan het geheel, en men mag niet vergeten, dat het stelsel der evenredige vertegen woordiging zekere inschikkelijkheden meebrengt, waartoe het oude districten stelsel zich niet zoo gemakkelijk plooi de. Wij kunnen ons uitstekend met bovenstaande beschouwing vereenigen, maar hadden toch No 4 gaarne inge nomen gezien op de eerste plaats door den heer Piet van der Putt en ware dit niet mogelijk geweest om andere jelangen, dan zeker door Dr. Moller 40) De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Voorzitter. Van den heer de Kroon is een schrijven ingekomen waarin hij mededeeling doet dat hij tot zijn spijt door ongesteldheid de vergadering niet kan bijwonen Voor twee dagen ge leden is hij plotseling ongesteld ge worden zoodat punt 1 van de agenda niet aan de orde gesteld kan worden. 2. Vaststelling der vergoeding voor de Bijz. Scholen over 1922. Voorzitter. Dit betreft van de Zusters- school en die van de Bijz. Jongens school. Volgens art. 101 der L. O. W. moetende voorschotten worden gegeven. Het voorschot van toen was gebaseerd op de uitgaven van de Openbare School te Loonopzand en nu de cijfers definitief bekend zijn moet alles *itbe- taald worden. De jongensschool, waar 147 leerlingen zijn, moet in totaal ont vangen een bedrag van 1012 83. Daar van heeft het bestuur al als voorschot gehad f 748, zoodat nog uitbetaald moet worden de somma van f 264 83. Op de Zustersschool gaan 230 leer lingen zoodat deze moeten hebben een bedrag van f 1584.70. Daarvan is reeds uitbetaald f 840 zoodat nog te betalen is f 744.70. GEMEENTERAAD. GEERTRUIDENBERG Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 27 Maart des middags ten 2 uur Voorzitter Edelachtb. heer J. Bianchi. Ongeveer kwart over twee uur opent de Voorztiter de vtrgaderingafwezig de heeren jansen en de Kroon. [door ervaring sterk. Aldus wordt besloten. 3. Wijziging begrooting dienst 1924. Conform het voorstel van Burg. en Weth wordt besloten. De heer Sassen verlaat de vergade ring. 4. Ingekomen stukken. Schrijven van den heer de Kroon, administrateur van het Electriciteits- bedrijf, houdende dankbetuiging voor de hem verleende verhooging van jaarwedde Wordt voor kennisgeving aangeno men Schrijven van den heer Smolders, houdende de mededeeling dat hij zijn ontslag neemt als Wethouder. Voorzitter. De vergadering is nog juist voltallig om punt 5. Benoeming van een Wethouder tengevolge van ontslagname van den heer P Smolders, te behandelen. De heer de Kroon wordt met alge- meene stemmen benoemd. Segeren. Het gebeurt maar zelden dat het zoo glad gaat. Voorzitter. Nu de opvolger van den heer Smolders is gekozen wensch ik naar aanleiding daarvan iets te zeggen. Ik kan begrijpen dat het heengaan als wethouder heel wat moet zijn geweest, vooral als men een functie zoo lang heeft bekleeedt. 45 jaar lang toch Is hij lid van den Raad geweest, waarvan 21 jaar wethouder. Weinig personen zullen er worden gevonden die een dergelijken staat van dienst kunnen toonen en weinigen zijn er ook die het verkrijgen. Wat ik steeds in den heer Smolders heb bewonderd is, dat hij, ook bij het slechtste weer, steeds ter vergadering was. Slechts eenmaal zoolang ik Voor zitter ben is door U. tengevolge van ongesteldheid, de vergadering niet bij gewoond. Namens den Raad dank ik U voor wat U in het belang van de gemeente in die reeks van jaren hebt gedaan lk hoop dat Uw opvolger daaraan een voorbeeld zal nemen, ook wat betreft het nauwgezet vervullen van de plichten Smolders. Ik dank U voor Uwe welsprekende woorden, lk heb mijn best gedaan zoolang ik kon, maar op 't laatst kon ik niet altijd de vergade ringen goed volgen doordat mijn ge hoor zoo slecht is. Daarom heb i gemeend mijn ontslag te moeten nemen Het heeft mij wel moeite gekost om dit besluit ten uitvoer te brengen, maar c voelde dat ik dit aan de gemeente verplicht was te doen. Met leedwezen neem ik afscheid van de heeren en blijf mij in Uwe vriendschap aan bevelen. Segeren. Ik heb al eens meermalen aangedrongen om aan den Zeedijk eenige verbetering te brengen, want de toestand Is daar lang niet in orde. k zou het daar eerder afsluiten dan het zoo laten en toch zou dat ammer zijn, want het is een druk "gebruikte weg tusschen Geertruiden- berg en Drimmelen. Voorzitter. Ik ben er kort geleden met den wethouder nog eens geweest en ik moet U eerlijk zeggen dat het mij veel meeviel. Wil men daar ver betering gaan aanbrengen, dan zal het heel wat meer kosten dan men zoo oppervlakkig denkt. Tenslotte is het ook geen weg, maar alleen maar een dijk en daarom zie k de noodzakelijkheid ook niet in om er veel geld aan gaan te besteden. Bovendien zal de opbrengst van het gras, als men het daar gaat verharden, ook minder zijn. Segeren. Dan zal het gras juist meer opbrengen, want nu wordt bovenop en langs de kanten gereden, terwijl als boven een harde pad was alleen bovenop zou worden gereden. Langs de kanten zou' het dan niet, zooals nu, plat getrapt worden. Met wat koolasch van de P.N.E.M, is het goed in orde te brengen. Voorzitter. Ik zou er eerder voor zijn om het verkeer daar heelemaal af te sluiten. Segeren. Dat was beter voor de boeren ook, maar wordt toegestaan dat daar gereden wordt, dan moet de boel in orde zijn. Voorzitter. Het beste is dat wij samen ter plaatse eens een onderzoek zullen gaan instellen. Segeren. Dat is goed, want ik denk Ingezonden Mededeelingen. Last van gal en slijm beslagen tong, een voortdurend onaan- genamen smaak, tragen stoelgang en een opgeblazen gevoel Gebruik hier tegen de zonder eenige krampwerkende Mijnhardt's Laxeertabletten. Doos 60 ets. Bij apoth. en drogistên De niche van net Zuiden. Waalwtjksdie ri Langstraatsclit Courant Dit blad verschflnt tVOEXSDiG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 8 maanden 1.26. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden ens. franco te «enden aan den Uitgever. PrUs der Ad ver ten tl Bn 20 cent per regel; minimam 1.50 Reclames 40 cent per regel. BJJ contract flink rabat. Advertentlën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens oia alterlUk 0 aar ln ons beslt «tjn. vn.n „DE EO HO VAN HET ZUIDEN EERSTE DEEL. 'tls de zoon van mfln zuster, die te Banalec woont, zeide zij. Zijn moeder, zfln vader en de twee andere jongens liggen met de koorts en zoo hebben zij hem naar bier gezonden, opdat ik hem bij mij zou houden en hem verzorgen. Maar hij zal zfln kost betalen meester. De kleine Bretanjer, waarvan Barbara sprak, liet zijn hoedje draaien geljjk een molen. Houd uw neef bij u zoolang het u lust, goede Barbara en zorg dat het kind de koorts niet krijgt, dat zou te spijtig zijn. En zijn eten betalen, waar zijn uwe zinnen, beste, 't Is bij mij geen kosthuis. Nochtans mag hij ons brood niet komen opeten als bij het niet verdient, zeide Bar bara, het hoofd schuddend. Wel, gij zult hem keitjes laten rapen op het strand, onder de bevelen van Pévidic. Zeker en vast, riep Barbara verheugd uit en gij zult zien dat het geen luiaard is. De jongen stamelde zeer verlegen eenige woorden van dank, doch Alexis sloot hem al lachende den mond. Mijnheer, zeide Barbara, terwijl zij hem vragend aankeek, nu zult gij b ons blijven? niet waar. En die woestaards van eenMig- neton en een Penot, vooral Penot, zullen hier niet meer komen, om zich met onze za ken te bemoeien, nooit meer, niet waar? Gij zult ze niet meer terugzien. Bar bara ,maar mij zult gij, in een heelen tfld, ook niet meer zien, want ik ga vertrekken. Maar meester, vertrekken? En hier MAATSCHAPPIJ VAR- VSIttèrfCRiNG CP HET LEV EK 7<TgT>r^WA A LW U zijt gij zoo goed. Bij die woorden teekenïe zich een uitdruk king van droefheid af op haar gelaat Zoo was Alexis, onder semoedelijken kout aan zijn buitengoed gekomen. Hij had Pévi dic met de werklieden heengezonden, hen bedankt en gezegd dat hij binnen eenige mi nuten bij hen zou terugkeerQn m de fabriek. Toen die menschen verwaterd waren, vroeg Alexis wat er te Kermoi voorgeval len was, gedurende zijne onvoorziene afwe zigheid. Barbara gaf hem eenige inlichtingen aan gaande het vertrek van Renée met haren man. De jonge vrouw had zich op een heldhaf tige wjjze gedragen en bewijzen gegeven van taaien moed. En de baronnes? vroeg Alexis. Die moet nog bij dien ouden deugniet van den burgemeester zijn. Ah, dien schurk, als ik dien eens zal onderhanden nemen. Raoul de Boisdéant viel hen in de rede. Beste Alexis, zeide hij, mevr. Cazéres is te Goulven bij den burgemeester; natuur lijk is de oude baron daar ook. Welnu, dien schelm moeten wij eerst in''toog hoaden. Door Cazéres zullen wij uwe nicht Drug vinden. Raoul de Boisdéant had volkomen gelijk. Alexis besloot dadelijk langs dien kant aijn opzoekingen te beginnen. De burgemeester van Goulven was met op zijn gemak. Hij betreurde nu bitter de onvoorzichtig- tigheid welke hij begaan had met zijn huis ter beschikking te stellen van zijn besten vriend, baron André Cazéres. Hij had gemakkelijk die vriendschap kun nen missen, die hem zoo plotseling werd aangeboden. Maar hoe zich van dien duivelschen bnron ontlast? Gazeau, had een schuilplaats aangeboden aan baronnes Cazérea Daar de ontroeringen, welke zij doorstaan had, te hevig waren voor de arme vrouw, die reeds verzwakt was door het vroeger lijden, moest zij naar bed toen zij in de bur gemeesterswoning aankwam. Nu was zij ziek van smart, dan viel zij in bezwijming of barstte in tranen los en riep, met wanhoop in de 9temmijn kind. mijne R-mée, mijne dochter. De arme vrouw in dien staat wegvoeren, daaraan viel niet te denken. De baron be greep dat en hij schikte zich zoo goed moge lijk in het geval, dat hem bij zijn vriend Gazeau langer deed vertoeven dan liij het gedacht had. Twee dagen later vernam Gazeau dat Alexis Livachoff te Kermor teruggekeerd was met Raoul de Boisdéant. Aanstonds deelde hij dit onverwachte nieuws mede aan baron Cazéres, die, in een kleine zaal de speeltafel gereed zette om met den goed- zakkigen burgemeester te spelen. Gazeau scheen niet op zijn geraak, zijn anders zoo kalm uiterlijk, gaf een zekere on gerustheid te kennen, welke de baron niet wilde bemerken. Hetgeen den burgemeester bekommerde, was een brief van den onderprefekt, welke hem dien morgen was toegekomen en die hem een gepeperde saus had opgediend. De onderprefekt had Gazeau eens duch tig de les gelezen, "omdat hij met al te veel lichtzinnigheid prins Livachoff had doen aanhouden. Waarom had hij niet eenvoudig de overheid verwittigd, dan had hij een er- gen misslag vermeden. Dezen keer scheen de burgemeester geen lust te hebben tot het spel. De onderprefekt is woedend, zeide hij. Och kom. En waarom dat? Voor het aanhouden van den prins. Waarlijk ging Cazéres voort, met die onverstoorbare koelbloedigheid, welke zijn karakter kenmerkte, die onderprefekt is een aardige kerel. Hij is woedend omdat gij uw plicht hebt gedaan? Welnu, wij zul len hem op zijn plaats zetten. Meer zeg ik niet. Mijn vriend, graaf Paloutine, en ik, wij zullen hem dat anders leeren. Wat u aangaat, beste burgemeester, schep moed, dat is al wat ik u zeg. En ik denk wel dat ik u van nu af mag beloven dat gij den een of anderen morgen eene kleine aangename verrassing zult ontvangen. Een verrassing? vroeg Gazeau met den mond wijd open. Ja, ja. Wat zoudt ge zeggen, indien op de horst van Gazeau een van die kleine roofle lintjes prijkte, de belooning der dap peren De burgemeester «prong op nit zijn aetel Hy zou het eere-kruls krijgen. Zfln vriend baron Cazéres, die hem wel wat hinderlijk maar toch zijn dierbare vriend was, beloof de hem het eere-kruis. Dat tooverachtig woord deed in zijn hart een gausehe wereld van gevoelens van hoog moed en eerzucht ontstaan. Cazéres had den man getroffen langs zij zwakken kant. Ik spreek nog niet, zeide hij op vasten toon, van een Russisch eere-teeken. Gij ver- staat mi), niet waar? Dat is heel natuurlijk. Die onderscheiding komt u toe. Gij kunt ge makkelijk begrijpen dat Wladimir en ik veel te zeggen hebben in Rusland. Want wat die lompert van een onderprefekt ook moge zeg gen, gij hebt Rusland een zeer grooten dienst bewezen, met de schuilplaats te ontdekken van een harer ergste vijanden. Denkt gij dat Wladimir en ik zouden dulden dat de Rus sische regeering zich ondankbaar zou toonen ten uwen opzichte? En met de vuist op tafel slaande, voegde de baron er bij Neen, dat zouden wij niet dulden, neen nooit. Op stillen toon ging hij' voort: Nu, wat zou u nog verder tegenhouden? Wanneer het rad der fortuin begint te draai en, weet men nooit waarheen het geluk ons zal voeren. Gazeau kon niets dan eenige woorden van dank stamelen. Wat er ook van kome, ik bedank u uit den grond van mijn hart om de belangstel ling waarmee ,gy mij vereert. Niet meer dan billijk en rechtvaardig is. Gij zult wel zien dat gij niet te doen hebt met menschen zonder hart. Hetgeen ik vooraf van u verzoekver laat my toch niet, want die onderprefekt Jiy zal met ons af te rekenen hebben. Wilt gy zyne verplaatsing? Zooveel durf ik niet vragen. Welnu, hy zal verplaatst worden. Ik beloof het plechtig. Vanaf het oogenblik dat ik myn woord geef, is hy reeds verplaatst. En de prins? Welke prins? Livachoff. Hy is in het dorp. Hy is te Kermor teruggekeerd met een vriend. Da stem van Cazéres veranderde van toon Wat prins Livachoff aangaat, ik aou hem aanraden zich zeer stil te houden in dien hy niet geboeid en geketend aan Rus land wil overgeleverd worden. De haron zocht een oplossing. De onverwachte terugkeer van Alexis was natuuriyk alles behalve nnntrekkeiyk en aangenaam. Een grynslach speelde om de lippen van Cazéres, maar aanstonds verdween zyn boos aardige uitdrukking. Stel u gerust, troostte hy elndeiyk, stel u gerust, wfl zullen dien ook verplaatsen, ja, verplaatsen. Op het woord „binnen" met trillende stem door den baron uitgesproken, ging de deur open en op den dorpel verscheen een lange heer, met krullende haren en uitpuilende oogen. Dag, beste dokter, riep Cazéres uit Het was Grisol, de geneesheer dier streek. Gazeau, die met de familie van dokter Grisol kennis had gemaakt in het departe ment der Neder-Loire, had den jongeling de noorderstreken van Finistere aangeduid, wanneer deze zich, by het einde zyner stu diejaren, ergens moest gaan vestigen. En zoo hing de arme dokter geheel en al af van den burgemeester van Goulven en zou het nooit gewaagd hebben dezen tegen te werken. Daar zyn beschermer hem uitnoodlgde om binnen te komen, trad hy de kamer in en beantwoordde den uitroep van den baron met/ een reeks groeten en buigingen. Cazéres had de kaarten weggeschoven, wierp een doordringenden blik op dokter Grisol en vroeg hem Welnu, hoe stelt het onze zieke? Hoe hebt gy haar gisteren bevonden? Altijd nog in het hoofd? Inderdaad, antwoordde hy langzaam, zonder vrees van te overdryven, mag ik zeg gen dat de zieke zich in een jammeriyken staat van verzwakking bevindt. Hare zenu wen zyn ontsteld. Zij roept om hare doch ter. Zy vraagt naar hare dochter. Alttjd hare dochter. i Hare hersens zyn geraakt, zuchtte Ca zéres, daar is niets aan te doen. Wat ben lk ongelukkig, ging hy voort, op gevoelden toon, wat ben ik diep ongeluk kig. (Wordt vervalgd.) MOET dit blad lezen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1