s i! Piet van der Putt DE PRIJZEN VAN VAN NELLE'S PAKJES KOFFIE 1 GENOTMIDDEL denkt er om! Bierlaagh-v. d. Heijden DRUKWERKEN Door Ie koonen Orooleslrool 198 KDNSTDRÜKWM. Gemeente Lichtbedrijven ÊOOSENeSWAGBRM-AN J0S. DE FOLTE8-KOOLS i! J ë-s Notaris JANSEN is en blijft niet alleen de candidaat van Indu strie en Middenstand, doch van de over- groote meerderheid der kiezers, daar voor hem naast de zittende leden de meeste aanbevelingen bij het Adviescollege zijn in gediend 34475 75 ets per half ponds-pak Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. Drogisterij bespaart U doorloopend. vrw^jrwwmmm Cokesprijzen worden verhoogd met 20 cent per H.L. •s< s S. g S c co cs o o a> s 2 W s o i I s i a Notaris JANSEN verkoop en Bouwland, Openbare Verkoop BOERDERIJ BOUWLAND veilen en verkoopen Motaris R. Schaap HET ZUIDEN A. P. C. Reothaert ZIJN THANS: ROODMERK 75 PAARSMERK 68 ZWARTMERK 63 GEELMERK 60 GROENMERK 55 BLAUWMERK 50 WIE KOFFIE GEBRUIKT ALS KOOPE HEEREN LANDBOUWERS Prikkeldraad, Heiningdraad, Harmonicagaas, Kippengaas, Krammen, Draadnagels. Rieken Spaden enz. KOOPT U HET GOEDKOOPST Markt - Waalwijk. Bestelt Uw bij de s p c c i a 81 toe op Hal cU. émtiranajJr ckx IfiwitcLs Hv HfótliWlLA uiziu^ inrin. nieten tynsutte. Waalwijk. VUCHTLBSTR .17 DBüBOSCH a a •o a o •33 ST Q -° g -a .22 ■3 5£ c E 5 .2. g c - *2 22 u a E S «5 rf S r» co E -g 3 2 8 .22. 1 52 O s 2 5* x: 2 c— t; Ti 3 rr en E t- S E e 2 0/3 9 3 e J! 2 E ■a co co k- 46 N 9 V) ifi "O pg Z W OS S z s g fa a a 88 fe eg k te WAALWIJK, zal namens OERARDUS SMITS te Cromvolrt, te Nieuwkulk, Sectie A. KOOP 1. Een perceel Bouw land, No. 383, 'groot 13.80 aren. Belend P. Mostermans en I van Son. KOOP 2. Bouwland in het Hoog, No. 175, groot 35,70 are, gelegen achter W. Mom- mersteeg. Beide perceelen zijn verhuurd aan Lambert van der Lee tot einde seizoen 1925, te weten koop 1 voor f 20, koop 2 voor l 85 per jaar, welke huur voor de koopers is. 34447 Inzet en toeslag geschie den te Nieuwkuik op Donder dagen 2 en 16 April 1925 te 7 uur in het café van c G. DE BONT te Nieuwkuik. van te Waalwijk, en te Baardwijk. te Waalwijk, zal bij inzet op Donderdag Markt dag) 9 April 1925 en bij toeslag op Vrijdag 17 April daarna, tel kens des voormiddags 11 uur in hotel GERRIS te Waalwijk in het openbaar KOOP I. Een Boerderij, bestaande uit Woonhuis, nieuwe Holl. Stal en Schuur, alles goed onderhouden, met daaraan gren zend Bouw- en Weiland, bijzon der gunstig gelegen te Waalwijk aan de Verlengde Putstraat en Eerste Zeine, Sectie B No. 1610, groot 1,42,40 H.A. Verhuurd aan Jac. v. d. Velden tot 1 Mei 1926 voor f 350 per jaar, zijnde deze huur voor den kooper. KOOPEN II en III. Twee aan- eengelegen perceelen Bouw land zich uitstrekkende van de Eerste tot de Tweede Zeine te Baardwijk, scheiding Waalwijk, Sectie D Nos. 144 en 143, elk groot 1,05,80 hectare. Te veilen in perceelen en in massa (KOOP IV). Verhuurd tot Kerstmis 1925 aan genoemden Jac. v. d. Velden voor f 190 per jaar, welke huur voor de helft voor den kooper is. KOOP V. Massa der KOOPEN I—II en III te zamen groot 3 hectaren 54 aren. Betaaldag koopsom 29 Mei 1925. Nadere inlichtingen geeft ge noemde Notaris. 34446 bericht dat het Weiland te GEN- DEREN EN VEEN is ingezet Koop 1 op f 4600.— Koop 2 op 1 2010,— Toeslag Donderdag 2 April 1926, des voormiddags om 9'/2 uur bij de Wed. v. d MADE te Wijk. 34429 Dagelijks kan verhoogd worden StoombiljartfabrleR TILBURG. 3181 Leden der R.K. Kiesvereeniging in den Rijkskieskring 's-Hertogenbosch, die met deze candida- tuur sympathiseeren, worden verzocht omgaand hun naamkaartje op te zenden aan het Bureau van „de Meierijsche Courant* of van „het Eindhovenscn /Dagblad", beide te Eindhoven, onder motto „Verkiezing". HET VOORLOOP1G COMITÉ. 34477 bij 34300 bij 34432 WIJ LEGGEN ONS Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tlelen. L&W144 «Lx. 3. Met ingang van 1 April 1925 zullen de De prijzen zijn dan als volgt Grove cokes algehaald 70 cent per H.L. Geklopte cokes algehaald 80 cent per H.L. Thuisbezorgd 10 cent verhooging per H.L. Alle bestellingen voor 1 April gedaan worden nog tegen den ouden prijs geleverd. DE DIRECTIE. WAALWIJK, 24 Maart 1925. 34438 T&/323 VRAAGT ONS «3 JARI6 HUüRSySTEEM Agent voor Waalwijk: J. VERHOEVEN, Antoniusstraat. Vraagt gratis demonstratie van de „NEW EDISON". 34224 Het beste op Gramophoon-gebied. Natuurgetrouwe weergave der menschelijke stem. Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde Ruime keuze Soiled eerste kwaliteit in de nieuwste en concurreerend adres Spring-Matrassen. uitsluitend Leder: voor Spiraal Damestasschen Paardentuigen, Kapok Portefeuilles. Honden Zeegras Portemonnaies Ook voor het be- Stroo Sigarenkokers. kleeden van Kinder Acte mappen- AutQ kappen en Wollen dekens. Koffers enz., enz. Meubelen. Reparatlen aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en bUltlk. ff V fa ff PB flj J- T3 c/3 *a Qfl C O O O D «J 41 Z 5 c <u C O CL JS C/3 ka >^js C/3 O t) CQ C/3 ^T1 "2 C/3 T c ai «j O H O X c/) ai c O •a c CO O 0 3 ■O co X) t- 01 Q E !c o C/5 E O "5d có -c >- co 2 «3 -C CO C/2 ai «C X3 co e co •a c CO CQ C/3 C CO CO N -C co 3 «5 - M CO X CO CO E E co ro e C OJ m ai qj 3 £C ai O <u 2 N 0 u. ai c/5 *o JC ai co :<u ai CO w- »- ^u co CA J ai M J Hl k- E 7 c «j w -C Cl CO a> E X5 ai O i2 3 CO «u ff E W .3 CQ o e «3 cr -a 05 ai O -Z O ff O J 'CO CA ff fa ff 0 ff io ra CA 7 ff A fa ff CA CA O ai o O oo TT -t- CO o O O O k— O •pN p» "SS •pp CA o. E. o u U CQ "O ff eg •M O ff O C/5 m r— co tD 99 99 99 99 99 99 99 VAN NELLE'S PAKJES KOFFIE. JMv.Erp,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4