III IET ZUIQEi Attentie. is. Zaterdag begint de nieuwe rubriek. i 1.25 per kwartaal. -10 cl. per week. Abonneert U thans op dit blad, het nieuwe kwartaal vangt juist aan. No. 26 Woensdag 1 April 1925 der Commissie te stellen ter fine van woningen huizen; van „Hollandia" advies. die 326 arbeiders heeft, 12 gezinshoof- m TWEEDE BLAD. Hebben we voor een paar weken een nieuwe rubriek geopend „In den Hoenderhof", die naar wij met genoegen vernemen, de noodige waardeering ondervindt, in ons nummer van 1.1. Zaterdag hebben wij in 't kort weer een nieuwe rubriek aangekondigd, n.l. één omvattende Foto nieuws, Humor, Spel, Mode, enz. Ook deze zal met groote belangstelling worden tegemoet gezien en terecht, waar wij zullen geven de meest belangwekkende gebeur tenissen, de meest gezonde humor, schaak- en dampro- blemen, rebussen, kruiswoordraadsels, eenvoudige ont werpen voor dames- en kinderkleeding, alles met beschrij vingen. Wij kunnen reeds zeer belangrijke mededeelingen doen. Voor de Speelrubriek hebben wij iemand gevonden met groote bekendheid op dit gebied, die ons voortref felijke en interessante opgaven zal voorleggen. In de Humor-rubriek komt een serie allergeestigste teekeningen, bevattende een kluchtige geschiedenis, onder den titel .Pa Pippel". Deze serie is in 40 plaatjes compleet. Elk beeld is genummerd. Bij de eerste verschijning vangen we aan met No. 1. In de Speelrubriek vindt U een knippuzzle, waarvan de oplossing een week later word bekend gemaakt. De plaatjes komen zonder onderschrift en een prijsvraag wordt uitgeschreven onder de vol gende voorwaarden De „Pippel-serie" moet worden uitgeknipt en in volgorde der gestelde nummers bewaard. Er worden 4 prijzen uitgeloofd aan de inzenders van de meest-geestig geschreven novelle, passende bij de gegeven illustraties. Inzendingen moeten 4 weken na het verschijnen van No 40 aan ons adres binnen zijn. De tekst moet minstens 8 vel druks beslaan, niets zedenkwetsends bevatten en het karakter dragen van Jerome K. Jerome's „Drie man in een boot". Een jury van 3 bekende literators, wier namen bekend zullen worden gemaakt, zal uitspraak doen en de volgende prijzen toekennen le prijs f 100. 2e prijs f 75. 3e prijs f 50. De inzending die de jury in overleg met ons, het meest geschikt acht om in drukvorm uitgegeven te worden, zal bovendien nog een extra-prijs ont vangen van f 200. De geschiedenis moet dragen de naam van .Pa Pippel". Wij behoeven onze lezers zeker niet aan te moe digen deel te nemen aan deze belangrijke prijsvraag. Ieder beproeve z'n kracht GEMEENTERAAD. WAALWIJK. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 27 Maart des avonds ten 63/4 uur. Voorzitter Edelachtb. heer E. Moonen. Ongeveer 7 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig met kennis geving de heeren Timmermans-Ver- schure, P. v. d. Aa en Roggeveen. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Ingekomen stukken. Een schrijven van de Commissie van huurders der gemeente-woningen waarin zij mededeelen dat ze een protestvergadering hebben gehouden wijl men ten zeerste verbaasd en teleurgesteld is over het feit, dat de huren toch verhoogd zullen worden, ondanks de uiteengezette bezwaren. Met klem wordt opgekomen tegen deze huurverhooging die de huurders uiterst onaangenaam is en die hen in groote verlegenheid brengt nu de loonen zoo gedaald zijn terwijl de levensstandaard daarentegen zoozeer gestegen is. Adressanten wijzen er op dat de Hoofd. Omslag, die met f20 000 is gedaald, voor de huurders der plm. 150 arbeiderswoningen door de ver hooging der huurprijzen geen voor deel oplevert, terwijl de overige gemeentenaren wel profiteeren van deze verlaging. De Voorzitter stelt voor dit schrijven bij punt 5 van de agenda te behan delen, waartoe wordt besloten. Schrijven van den heer I B ten Haaff, houdende de mededeeling dat hij de Bouwcommissie heeft gevraagd het winkelhuis in de Putstraat, waar uit van de Water is getrokken, te mogen huren. Dat het hem echter niet is gegeven en wel aan een vreemdeling. Waar het winkelbedrijf een belangrijk deel van zijn bestaan is, verzoekt hij den Raad hem alsnog het winkelhuis te willen toekennen. De Voorzitter zegt dat dit schrijven gisteren eerst is ingekomen en daarom stelt hij voor het schrijven in handen Schrijven van de Koninklijke Stoom schoenenfabriek A. H. van Schijndel, waarbij zij mededeelt, dat haar ver zoek aan de Bouwcommissie om. een afschrift te mogen ontvangen van de lijst van huurders van gemeente woningen is afgewezen en waarbij te kennen wordt gegeven de wenschelijk heid om de toewijzingen van woningen geregeld te publiceeren. (Reeds vroe ger in extenso opgenomen Red Door de Bouwcommissie is naar aanleiding van dit adres het volgende schrijven gezonden In antwoord op Uw schrijven van 17 dezer, hebben wij, onder terugzen ding van het daarbij gevoegde adres van de Kon. Stoomschoenenfabriek A. H van Schijndel, de eer Uw College mede te deelen. dat wij van gevoelen zijn, dat het niet op onzen weg ligt. aan willekeurige ingezetenen een lijst van de huurders der woningen, bij onze Commissie in beheer, te verstrek ken. De woningen staan aan den open baren weg. zoodat eenieder gegevens, die hij omtrent de bezetting der wo ningen verlangt, ter plaatse kan opne men Overigens zijn wij van gevoelen, dat publicatie van onze toewijzingen, zooals adressante in haar adres aangeeft, niet gewenscht kan zijn. Met de publicatie kan slechts worden beoogd, dat het publiek de toewijzingen onzer Commis sie controleert. Op zichzelf hebben wij tegen controle geen bezwaar, wel echter wanneer zij op deze wijze zou moeten geschieden. Door den overvloed van aanvragen om woningen kan in den regel geen reke ning worden gehouden met de ancieniteit der aanvrage, doch moet meerendeels rekening worden gehouden met de omstandigheden, waarin de aanvrager van een woning verkeert. Alleen wan neer deze omstandigheden en de over wegingen, die de Commissie leiden tot een beslissing, volledig bekend zijn, eerst dan kan een juist en objectief oordeel over die beslissingen worden gevormd. Publiceering van gemelde omstan digheden en overwegingen is niet ge wenscht, al was het alleen reeds omdat zij vaak van privaten aard zijn. Wij zijn natuurlijk bereid den Raad alle gewenschte inlichtingen te ver schaffen, doch wij meer,en te moeten ontraden, dat onze Commissie instruc ties worden gegeven als door adressante wordt gevraagd. Voorzitter. Burg. en Weth. kunnen zich vereenigen met het door de Com missie ingenomen standpunt. Klijberg. Mijnheer de Voorzitter. Het was aanvankelijk niet mijn plan om over deze zaak nog het woord te voeren, maar er zijn de laatste dagen zooveel verdichtsels hieromheen ge weven, dat ik meen goed te doen een en ander eens recht te zetten Toen de firma Van Schijndel door Uw bemiddeling aan de Commissie voor het gemeentelijk Woningbedrijf om een lijst van de huurders liet vra gen meenden wij daaraan geen gevolg te moeten geven, Waaraan de firma het recht ontleende om ons dat te vragen was ons niet duidelijk evenmin als het motief waarvoor. Als het was om contióle op de toewijzing van de woningen uit te oefenen, dan meenen wij dat dit recht toch niet toekomt aan eiken willekeurigen burger en dit slechts bij den raad zou kunnen berusten die de commissie heeft aangesteld. Ook het doel zou door het eenvoudig bezit van de lijst der huurders niet kunnen bereikt worden. Immers in de meeste gevallen kan met de ancieniteit der aanvrage geen rekening gehouden worden maar zijn het de omstandigheden waarin de aan vrager om een gemeentewoning ver keert die de commissie over het al of niet toewijzen doet beslissen Die om standigheden worden zoo nauwkeurig mogelijk onderzocht en zeer nauwgezet overwogen. Dus alleen als men geheel op de hoogte is van al die omstandigheden is een beoordeeling mogelijk Zooals echter te begrijpen is, zijn de omstan heden, die meestal van zeer vertrou- welijken aard zijn, niet voor publici teit geschikt. Mocht de raad er zijn verlangen toe kenbaar maken dat jaar lijks bij het verslag over het woning bedrijf een lijst van huurders worde overgelegd, dan is de commissie daar toe bereid De Commissie behandelt de talrijke aanvragen zoo objectief mogelijk. Zij ziet alleen maar het belang van het algemeen, en zij meent hier te moeten protesteeren tegen de praatjes en ver dachtmakingen die omtrent haar wor den verspreid. De Commissie heeft geen voorkeur noch voor eenen noch voor anderen fabrikantom eens even aan te toonen dat het praatje dat wij in het „Huis gezin" onder ingezonden stukken von- den, geheel onwaar is, wil ik U even I mededeelen. hoeveel personeel van de grootste fabrieken in de gemeente den in arbeiders en 1 in middenstand- woning. Van „Timtur" met 277 arbeiders 9 in arbeiders- en 5 in midden standswoningen. in de St. Antoniusparochie. Met algemeene stemmen wordt daar toe besloten. 3. Voorstel tot aanwijzing der gronden, welke in de naaste toekomst voor den aanleg van straten bestemd zijn en vaststelling van een ontwerp- Van van Schijndel met 230 arbeiders besluit tot het leggen van bouwverbod 5 in arbeidswoningen, doch daar komt op die gronden, bij dat in 4 gevallen menschen, die Zonder hoofdelijke stemming wordt in woningen van die firma woonden dit voorstel aangenomen, en om de een of andere reden daarin 4. Voorstel tot het aangaan van niet konden blijven, in woningen van een kasgeldleening. het Gemeentelijk Woningbedrijf zijn De Voorzitter zegt dat hij na het ondergebracht i verschijnen van het prae-advies nog Van Spapens met 150 arbeiderseen onderhoud heeft gehad met den wonen er 3 in gemeentewoningen, Directeur van de Geldersche Crediet- doch ook daarvan zijn in 4 gevallen, menschen die in woningen van Spapens woonden en dezelve moesten verlaten, in gemeentewoningen overgebracht. vereeniging welke nadere voorstellen heeft gedaan inzake de rekening courant voorwaarde Nu wordt 6l/a pCt. rente betaald en dat zal men Van Pullens-van Gerwen met 136 terugbrengen tot 5'/> pCt., terwijl de arbeiders wonen er 9 fn gemeente omzetpremie van een '/B tot een woningen. minimum terug zal worden gebracht Van Gebr. de Kort met 72 arbei- nl. op per mille. Er is schuld ders; 8. f65 000 en nu stellen Burg. en Weth. Van Gebr. de Graaff met 42 arbei voor een kasgeldleening aan te gaan ders: 3 van f50 000 waaivoor slechts 4'/2 pCt. Van de firma Tielen met 23 arbei- rente behoeft te worden betaald. De ders: 6. leening zal dan in een jaar moeten Ik geloof dat deze mededeelingworden afgelost, genoegzaam zal aantoonen dat het Waar men nu voordeeliger ter plaatse praatje in „Het Huisgezin" als zoude kan blijven, stellen Burg en Weth. 80 pCt der gemeentewoningen door voor de Rek.-Courant bij de Gelder „Hollandia" en „Timtur" bezet zijn sche Credietvereeniging voort te zetten op zijn zachtst uitgedrukt geheel De kasgeldleening kan worden aan onwaar is. De Commissie heeft het gegaan bij Fa. Mento Co. te 's Hage. beheer over 204 arbeiderswoningenMet algemeene stemmen wordt dit en 36 middenstandswoningen. Dat voorstel aangenomen beheer, dat de Commissie steeds met 5. Voorstel tot verhooging van de liefde voor het algemeen belang zoo huren der gemeente-woningen, nauwkeurig mogelijk gedaan heeft, Door de Bouwcommissie is aan B vordert veel moeite en tijd Om slechts en Weth. ingezonden een voorstel tot even aan te toonen hoe moeilijk de verhooging van de huren van alle met taak der commissie vaak is, wil ik U Rijkssteun gebouwde arbeiderswonin- nog mededeelen, dat na de in gebruik gen. name der nieuwgebouwde woningen, De Commissie zegt in haar advies die nu alle zijn toegewezen, nog ruim tot dit voorstel te worden gedwongen, 60 aanvragen overblijven waar geen eerstens om de groote tekorten op de enkele woning meer voor beschikbaar exploitatie voor 1925, bedragende ruim is Dat die vele moeite en tijd nog f25 000, te verminderen en ten tweede, dikwijls met ondank beloond worden omdat door den Minister van Arbeid is tot daartoe, maar tegen verdacht- een zekere minimum huur wordt gevor- making van eigen belangen te behar- derd De Commissie is overgegaan tot tigen daartegen protesteeren wij ten een algeheele herziening der huren en sterkste. Ai vele jaren achtereen heeft heeft deze in haar voorstel gebaseerd de raad in ons vertrouwen gesteld, op comfort en ligging der woning en doch zou de raad meenen geen ver- is als grondslag losgelaten de bouw- trouwen meer in de commissie te kosten der woning; zij meent dat de moeten stellen, dan zijn wij bereid huren daardoor beter komen aan te onze taak neer te leggen in het passen bij de huren van door particu- bewustzijn steeds onzen plicht gedaan lieren gebouwde woningen en op den te hebben. duur zal worden verkregen, dat de wo- De heer v. d. Geld dringt er op ningen zullen worden bezet in de juiste aan dat nu reeds aan de raadsleden verhouding van huurprijs tot betalings een lijst zal worden verstrekt van de vermogen van den huurder, huurders der huizen en dat daar niet Voorgesteld wordt een gemiddelde mee wordt gewacht tot bij de aanbie- verhooging van 50 cent per woning, ding van de begrooting. varieerende van 10 ct. tot f 1. Deze Nu tasten de leden vaak in het verhooging is bedoeld voor de bewoners duister. Laat de raadsleden steeds op van thans terwijl een eindhuur wordt de hoogte zijn, dan kunnen ze met voorgesteld van gemiddeld nog f 25 kennis van zaken oordeelen. hooger, te vorderen bij wisseling van Klijberg. De lijst heeft nu ter visie bewoner. Op deze wijze wordt al ter- gelegen stond een meerdere opbrengst verkregen Van der Geld. Ik heb de stukken van ruim f3800 en bij invoering van niet kunnen gaan inzien. de eindhuren f5600 Voorzitter- Ik geloof dat tegen hetBurg en Weth. vereenigden zich verleenen van een lijst geen bezwaar1 met den voor huur-bepaling aangeno- kan bestaan. Verwiel. Na de uiteenzetting gehoord te hebben van den Voorzitter van het Woningbedrijf kan ik mijn volle ver trouwen uitspreken in de Commissie en meen ik dat het niet noodig is. men grondslag en de voorgestelde eindhuren. Zij stellen echter voor wat deze eindhuren betreft, verder te gaan dan de Commissie en de eindhuren terstond te vorderen van de bewoners wier gezinsinkomen het zevenvoudige vooral nu dat het toch in „De Echo van de eindhuur overtreft. Als gezins van het Zuiden" komt te staan, dat den inkomen is aangenomen het inkomen leden een lijst van huurders wordt van het gezinshoofd, vermeerderd met verstrekt Met een jaarlijksch verslag kan wel worden volstaan. De heer Eibers meent dat het geven van een lijst geen bezwaar kan ople veren. Een groot stuk van de verdacht makingen wordt daardoor opgeheven. Klijberg. Ik dank hier gaarne voor. de waardeerende woorden door den heer Verwiel ten opzichte van de Com missie gesproken. Het komt mij voor dat geen bezwaar kan bestaan tegen het verstrekken van een lijst aan de Raadsleden. Voorzitter. Dan zullen wij binnen 14 dagen de leden een lijst bezorgen Oomens. Dan zijn de verdachtma kingen weg, want dan kan iedereen zich zelf van den toestand overtuigen Van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is een nader schrijven ingekomen naar aan leiding van een subsidie aanvrage voor een ambachtsschool, waarin te kennen wordt gegeven, dat het schrijven van 20 Februari in dien zin moet worden opgevat, dat het verleenen van nieuwe subsidies zal worden stopgezet, tot de Rijksmiddelen zich genoegzaam zullen hebben hersteld. Verzoek van de Kynologenvereeni- ging Waalwijk en Omstreken, om als tegemoetkoming in de kosten van de te houden tentoonstelling een subsidie te willen verleenen. De Voorzitter stelt voor f25 te verleenen. Met algemeene stemmen wordt daar toe besloten. 2. Voorstel om den grond, waarop het H. Hart monument op het St Antoniusplein is geplaatst, in erfpacht af te staan aan het R.K. Kerkbestuur de helft van het inkomen der kinderen, waardoor een hoogere huuropbrengst van' f 1000 wordt verkregen en de verhoogde huren te doen ingaan 1 Mei a s. De heer Smolders wenscht over deze kwestie van diep ingrijpende strekking, een en ander te zeggen. In het voorstel der Bouwcommissie loopen de verhoogingen al van lOpCt. 15 20. 28 tot 30 pCt. toe. Dat het dus diep ingrijpend is. wordt door deze cijfers wel duidelijk geïllustreerd. Spreker wil deze cijfers nog sterker laten spreken Toen de Regeering in de crisisjaren de huurcommissie wet instelde, konden deze Commissies in de verschillende plaatsen in eerste instantie slechts een verhooging van 10 pCt. aan de huis eigenaren toestaan. Geleidelijk is dit percentage verhoogd, eerst tot 20, later tot 30 en eindelijk, in bijzondere gevallen, tot 50 pCt Spr wil vooral nadruk leggen op geleidelijk, zoodat de overgang geen t<* groote schokken bracht. Het valt hem dan ook in hooge mate tegen, dat Burg. en Weth. het voorstel van de Commissie niet heb ben overgenomen. Deze toch willen nog een stap verder en in doorsnee direct de eindhuren laten betalen. In hun voorstel bedragen de ver hoogingen 17 pCt., 20 pCt27 pCt., 30 tot 38 pCt. toe. Dat is z.i. te ver gaand en het onderste uit de kan willen hebben Trouwens tegen de verhooging volgens het gezinsinkomen is hij beslist tegen, wijl dit aan zeer veel wisselvallig heden onderhevig is en wel in die

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5