ernstig aan de beide bovenarmen en aan de linkerhand verwond, terwijl haar de kleeren van het lichaam ge scheurd werden. "Nadat men er in geslaagd was haar van het woedende dier te bevrijden, vluchtte zij bij een buurman binnen en werd zij door den spoedig ter plaatse zijnden politie T. en nog enkele leden van de vereeniging „Eerste Hulp bij Ongelukken" ver bonden, waarna door Dr. Sweens de wonden werden gehecht Men kan zich voorstellen welk een pijnen het slachtoffer te doorstaan had, daar het woedende dier haar letterlijk stukjes vleesch uit den arm gescheurd had Een woord van lof komt hier voor zeker toe aan de leden der vereeniging „Eerste Hulp bij Ongelukken". Door geen oogenblik te aarzelen met te doen wat hun plicht was, hebben zij tevens weer eens ten duidelijkste het groote nut van deze vereeniging gedemon streerd zij verdient terecht ieders belangstelling en steun. Vooral finan- tieele steun ontbreekt haar nog te veel om volkomen aan haar doel te kunnen beantwoorden n.l. om op verschillende plaatsen in de gemeente verbandkisten te plaatsen, waardoor men steeds bij eventueele ongelukken het noodige materiaal bij de hand heeft. Het nut en de noodzakelijkheid hiervan is thans weer eens gebleken. Zondagavond werd door de maré- chaussée alhier gearresteerd zekere K., die nog een paar maanden te goed had. Hij Is Maandagmorgen naar's Bosch overgebracht. Door den heer Jan Kool v/h. fa Wed. Korsten is op het Westeinde een geheel naar de laatste eischen des tijds ingerichte groertten- en commestibles- winkel gebouwd welke Zaterdag zal worden geopend. De winkel met zijn heldere mooie tegelbemuring voldoet in alle opzichten en is een groote aanwinst voor de gemeente. Een groot gemak is het voor de vele cliënten van den heer Kool dat hij zich telephonisch heeft aan gesloten. Ook de St. Anionius parochie mag weer op een mooie winkel meer aan spraak maken. De heer Th v. Kempen- Hombergen heeft zijn winkel in kruide nierswaren en aanverwante artikelen geheel laten ombouwen voor een modern winkelpand. Wij twijfelen er niet aan of beide ondernemers zullen van deze onder neming de beste resultaten mogen verwachten. Het ten overstaan van Notaris Jansen gisteren geveilde huis met tuin van de Erven J. B. de Kort, is gekocht door den heer Adr van Velthoven voor de som van f 220Ü. Door de Patronaatsharmonie „St. Jan" alhier, is besloten deel te nemen aan het met de Pinksterdagen te Zevenbergen^ te houden concours. Reeds is het verplichte nummer in studie genomen. Bij het correspondentschap Waal wijk der lnterc. Arbeidsbemiddeling stonden Zaterdag 28 Maart j 1. 21 werkzoekenden ingeschreven, verdeeld als volgt: 16 schoenmakers, 2 schoenstiksters, 1 stoker-machinist, 1 timmerman en 1 kantoorbediende. De week te voren bedroeg het aantal ingeschrevenen 25. OAPELLE. Naar wij uit vertrouw bare bron vernemen gaat de firma Kerst Oerlemans alhier, hare pro ductie uitbreiden. Een aparte afdee- ling wordt ingericht voor de fabricatie van beter genre Heerenschoeisel, waar in deze firma reeds lang specialiteit is. Aangeschaft is een complete instal latie Original Good-year Welt-machi nes. Het voornemen bestaat, om behalve de bekende Rembrandtschoenen, een nieuw artikel in te voeren, gemaakt volgens dit systeem. Door ziekte van een der leden van het personeel, zal de toelating van nieuwe leerlingen op de O.L. school in de Kom. ïiiet plaats hebben op 1 April, doch pas na de Paaschvacantie, op Dinsdag 21 April e.k. Zooals wij reeds berichtten, houdt de aid. Sprang-Capelle e.o. van Volks onderwijs op Woensdag 1 April a.s. een openbare vergadering. Deze verga dering wordt gehouden in de zaal van den heer L. F. van Dongen, des avonds half acht. De heer H. Groenewout uit Santpoort zal spreken over Openbaar of Sectarisch onderwijs? Bij het houthakken had M. B. al hier een dezer dagen liet ongeluk zich in de hand te hakken en wel zoodanig, dat hij zich onder geneeskundige be handeling van Dr. Kohier moest stel len. Naar wij vernemen zal er op 2en Paaschdag op het veld van de korfbal club Juliana alhier een propaganda- wedstrijd gespeeld worden tusschen een oostelijk- en een westelijk twaalf tal van den N.B. Korfbalbond. De bibliotheek, uitgaande van de ufd. Sprang-Capelle e.o. van Volkson derwijs en gevestigd in de O.L. school in de Kom alhier, zal a.s. Zaterdag, 4 April, gesloten worden. De bibliothe caris zal dien dag tusschen 2 en 3 uur des namiddags zitting houden tot het in ontvangst nemen der nog in omloop zijnde boeken. Door het springen van een band geraakte de heer A. v. T. j.l. Maandag morgen met zijn vrachtauto bij het kanaaltje alhier te water. Behoudens eenige materieele schade liep dit onge val zonder persoonlijke ongelukken af. Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt is door het bestuur der Boe renleenbank in overleg met den Raad van Toezicht besloten dit jaar de ren te voor los geld te bepalen op 34 en voor vaste deposito's op 4 pet. Door mej. Addink worden pogin gen aangewend om in Capelle een da- mesnaaikrans op te richten, ten bate van de vereeniging van „De Macht van het Kleine". Wij wenschen deze actieve dame veel succes toe en hopen dat zij ook nog voor deze vereeniging de be schikbare tijd zal vinden om haar beste krachten daaraan te wijden. Donderdagavond kwam de A. R. Kiesvereeniging in jaarvergadering bij een, welke, liet vergevorderde seizoen in aanmerking nemende, tamelijk goed bezet was. Bij ontstentenis van den Voorzitter was de leiding dezer verga dering toevertrouwd aan den tweeden voorzitter, den heer Adr. Spierings. Deze opende de vergadering, liet zin gen Ps. 86 6, las een gedeelte uit Gods Woord en ging voor in Gebed. Hierna kreeg de secretaris, de heer W. Kuipers, gelegenheid notulen en jaarverslag ten gehoore te brengen. Vervolgens werd het finantieel verslag door den penningmeester, den heer K. Alblas, uitgebracht. Beide verslagen getuigden'eenerzij ds van de trouw Gods door Wien de vereeniging weer een jaar was gespaard en gezegend; ander zijds van den ontrouw der leden, door dat mede ook van bestuurszijde de weinig activiteit werd betoond. Even wel bedoelde deze critiek niet afbre kend, maar opbouwend te zijn. Tot nut der vereeniging zelf, zoodat haar in vloed zich steeds verder uitstrekte in de verbreiding der A. R. beginselen, tot verheerlijking van den naam des Heereu. Alsnu wordt overgegaan tot be stuursverkiezing. Aftredend, doch her kiesbaar zijn: A. Hommel, K. Alblas en J. de Rooij. De voorzitter stelt voor de aftredende bij acclamatie te herbe noemen, waartegen de aftredenden zich verzetten. De heer Alblas verzoekt dringend voor ditmaal een ander lid in zijn plaats te stemmen en motiveert zijn verzoek. Het wordt aan de verga dering overgelaten zich hierin uit te spreken. Resultaat der stemming is, dat met. groote meerderheid de aftre denden zijn herkozen. Aan de Rooij zal hiervan kennis worden gegeven, daar deze niet aanwezig is. Voor Hommel zijn er nogal bezwaren verbonden aan een bestuursfunctie, doch na eenige samenspreking neemt deze zijn herbe noeming aan. Dit is niet het geval met den heer Alblas, voor wien de bezwaren van ernstiger aard blijken. Overeenge komen wordt op een e.v. bestuursver gadering deze bezwaren onder het oog te zien, zoodat vooralsnog door dezen functionaris geen beslissing behoeft te worden genomen. Als laatste punt is aan de orde een uiteenzetting van de twee punten van het stembusprogram n.l. Financiën en Defensie in te leiden door den heer Alblas. Na aangetoond te hebben de noodzakelijkheid van het bestaan eener kiesvereeniging en met welke midde len deze in stand te houden, wil zij nuttig werk leveren; daarna, hoe op allen, die staan op den grondslag van Gods Woord de verplichting rust, zich aan te sluiten om de beginselen in dat woord gegrond en voorgestaan door de A.R. partij, uit te dragen op het breede terrein des levens en met nadruk te hebben gewezen op het schadelijke dat gelegen is in het lezen van z.g. neutra le bladen eenerzijds en het formeeren van nieuwe partijtjes anderzijds, het welk 'n noodelooze verdeeldheid is zoo lang de A.R. partij gegrond is op den onwankelbaren bodem van dat onfeil baar Woord, gaat inleider over om al lereerst het stembusprogram van '22 in zijn geheel en daarna de twee meer urgente punten naar voren te brengen n.l,. Financiën en Defensie. In den breede en onder aandachtig gehoor, worden deze beide zaken uiteengezet. Tenslotte wekte de heer Alblas op, om onze roeping getrouw te zijn, ook in het bijzonder bij de naderende verkie zing. Na dit principieele onderwerp sloot de voorzitter de vergadering, liet zin gen Ps. 25 2 en ging de heer Alblas in dankgebed voor. WASPIK. 41 kinderen deden giste ren in allen eenvoud, hierbij gehoor ge vend aan den wensch der kerkelijke overheid, hunne plechtige H. Commu nie. Het groot aantal eerste prijzen welke hier te voren waren uitgereikt voor het opzeggen van den Catechis mus, was het beste bewijs, niet alleen voor het uitstekend godsdienstig on derricht, maar tevens voor de goede samenwerking tusschen kerk, school en huis. Door de Centrale Suikermaat schappij is jde bietenprijs met 1. per 1000 Kg. verhoogd en gebracht op Voor levering le termijn van 18.50 op ƒ19.50; 2e termijn van ƒ16.50 op 17.50 en 3e termijn van 15 op 16. RAAMSDONKSVEER. Naar wij ver nemen waren de heeren G. Verduijn en C. Kerstens de laagste inschrijvers voor den bouw van een schuur met woonhuis voor rekening van den heer W. Knaap JGzn. Hun inschrijvings som is n.l. 10200. Voor den Chr. Zeemansbond zal Zondag in de Herv. Kerk gecollecteerd worden. Zaterdag houdt de Afd. Raams- donk van de Chr. Nat. Werkmansbond een vergadering. Een prachtig geslaagde feest avond had de vorige week de Werklie- den-vereeniging toen voor haar en haar donateurs optrad de heer Peijteu, declamator uit Utrecht. De verschil lende stukken die hij voordroeg, hetzij ernst, hetzij luim, alle droeg hij voor op meesterlijke wijze. Welk een aandacht, toen hij een frag ment uit Da Costa's Kain en Abel declameerdetot schreiens toe bewogen waren de hoorders bij „De terugkeer van den Zoon"hoe eenig was „Groot vader bij de wieg van het kleinkind" en toch, volgens sommigen was „De nieuwe Leeraar" nog prachtiger. Het tot weerziens", den heer Feijten toe geroepen, vond dan ook zeer zeker wel aller instemming. Voor de Chr. Hist. Kiesvereeni ging alhier, treedt Woensdag op, de HoogEdelGestr. heer Snoeck Heuke- mans, Lid van de Tweede Kamer. GEERTRUIDENBERG. De direc teur van het Post- en Telegraafkantoor maakt bekend dat met ingang vaji 1 April a.s. het kantoor op werkdagen zal geopend zijn van 81 uur, van 14 uur en vau 67-30 uur. Van de scheepswerf der firma D. P. van Suijlekom en Zn., te Raams- danksveer, is met goed gevolg te wa ter gelaten een sta al-ijzeren sleepschip met de afmetingen 50 X 6.60 X 2.20 M. (Kempeneer). Op de vrijgekomen helling is inmid dels de kiel gelegd voor eenzelfde boot. Beide schepen zijn voor Hollandsclie rekening. Het bouwen van de vleugel aan het St. Agnes-gesticht is gegund aan den laagsten inschrijver, Ch. van dei- Ploeg, Geertruidenberg, voor 22160. Onze stadsgenoote mej. A. de Vet, slaagde te Tilburg voor liet Gods dienst-diploma A. Maandag werd aan de openbare teekenschool alhier de laatste les ge geven van dezen winter. Het bestuur mag met trotsch neerzien op het prach tig resultaat, dat in de afgeloopen cur sus is behaald; het aantal leerlingen bedroeg 86. Door den heer J. Vermeeren is onderhands verkocht zijn huis, staande bij de R.K. Kerk aan Kwaaitaal alhier voor 2200. De werkman V. had het ongeluk, bij het lossen van boomen aan het sta tion alhier, zijn voet ernstig te knel len. Het been werd ook gebroken. De ongelukkige is per brancard naar het St. Agnes-gesticht gebracht, alwaar dr. van Berkensteijn de eerste hulp ver leende. MADE. Gisteren namen aan de PI. H. Communie 54 jongens en 34 meis jes deel. Dit jaar zijn de jongens sterk in meerderheid, 't welk bijna nimmer tevoren voorkwam. Gisteren, Zondag, heeft de - orgel bespeling in de R. K. Kerk voor 't eerst plaats gehad gedreven door een elec- trischen motor. De orgeltrapper is in ruste gesteld. De op eenige maanden na de oudste inwoner van Made, namelijk P. Hessels, oud 90 jaren en 6 maanden, heeft ondanks de tegenwoordige koude dagen nog met lust en ijver zijn land omgèspit en van ander zwaar werk is hij ook niet bang. Voorwaar een kras oudje. Het ruim 4-jarig zoontje van G. uit de Heijkant, had het ongeluk uit een fleschje met vergif te drinken, met 't gevolg dat het plotseling onwel werd en ineenzakte. Dr. Houpst uit Made ontboden, pompte de maag van 't kind leeg en wist het zoo te behouden. Bij de door gemeentewerken te Leiden aanbesteede verbreeding van den straatweg Leiden-Oegstgeest. is het laagst ingeschreven door den heer André Verhagen, aannemer alhier, voor de som van 198.500. Voor rekening van den heer An dré Verhagen, aannemer te Made, is Vrijdag onderhands aanbesteed het verf- en behangwerk van een woonhuis. Uitslag als volgt: J. Smits ƒ445, G. Roozen ƒ426.50, A. Langenberg 407, W. F. Rovers 329. Aan den laagsten inschrijver is 'twerk opgedragen. Op de heden gehouden veemarkt waren 63 stuks hoornvee en 72 biggen aangevoerd. De prijzen waren als volgt Vet vee ƒ1.10 k 1.15 per K.G.; Kalfkoeien 450 k 525Melkkoeien 350 k 400Kalfvaarzen 350 k 425Muntigen 200 k 250, Hokke- lingen ƒ125 k 175; Kalveren ƒ65 ƒ80; Nuchtere kalveren ƒ20 k 23; Biggen 17 ƒ21; Overloopers 30 k 40. Handel vlug. DUSSEN. De landbouwers hebben den melkprijs verlaagd met 2 cent per liter. De Centr. Suiker Maatschappij heeft hare bietenprijzen verhoogd voor alle termijnen met 1,per 1000 K.G. B. en W. maken bekend dat thans visch- of hengelakten kunnen worden aangevraagd. - Op 20 April a.s. zal de keuring voor de militieplichtigen uit deze ge meente plaats hebben te Raamsdonks- veer in het St. H*enricusgebouw op bet Schoolplein. B. en W. van Dussen maken be kend dat de kiezerslijst 19251926 van af 23 Maart tot 21 April a.s. ter inzage ligt op de gemeentesecretarie. Thans is door de fanfare „Wil- helmina" besloten deel te nemen aan het concours te Oosterhout. - Zondag had in onze Parochiekerk evenals andere jaren de plechtigheid plaats der Eerste H. Communie der kinderen. Des morgens te 7 uur begon de plech tig gezongen H. Mis, waaronder deze kinderen ter H. Tafel werden geleid. Onder de H. Mis hield de Zeer Eerw. Heer Pastoor E. Janssens de Horion eene gloedvolle predikatie waarin hij naar voren bracht het groote geluk dat hun thans ten deel viel en wenschte hun alsook hun ouders hiermede geluk. Na den middag om half drie was het eveneens plechtig Lof waaronder de kleinen de plechtige hernieuwing der doopbeloften aflegden, alsook de op dracht aan de H. Maagd Maria en den H. Joseph, waarna Z.Eerw. de kinde ren op nieuw toesprak. Na afloop de zer plechtigheid werden aan de kinde ren herinneringsplaten uitgereikt. Een woord van dank aan den Zeer Eerw. Heei; Pastoor alsook aan de Eerw. Zusters is hier zeker niet mis plaatst, vooral wanneer men bedenke wat een moeite en werk de voorberei ding dezer kinderen met zich brengt. ALMKERK. Tot onderwijzeres aan de Chr. School te Waardhuizen, Gem. Almkerk, is benoemd mej. A .MKloek van Zierikzee. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente alhier, is gekoaen de heer A. Pennings Sr. In de j.l. gehouden vergadering van Notabelen der Herv. Kerk alhier werden tot Bestuursleden gekozen de heeren J. Pruissen en J. v. Leeuwen respect, als voorzitter en secretaris. Nog oiromer zagen we een d'ukte op een marktdag als op die van Maandag j.l. De kr&metijcn reik ten caoaf de Hoofdstraat tot in do Marktstraat en Gasthuisstraat* Ook werden veel biggen en runderen aan gevoerd, De handel op de markt was tlecbts matig. Het bezoek ook uit den vreemde wa«t overd-uk. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 31 Maart 1D25 Namens den heer J. Roeston- berg werd door den heer v. d Heuvel, architect alhie<aanbesteed het bouwen van een dubbel woonhuis De uitslag was als volgt C. Michael, Sprang-Capelle, massa f 5399. J. B'ekelman», Kaatsheuvel, metsel werk f 3950, massa f 6842. Fa. Molenscbot-van Oostrum, Kaats heuvel, massa f 6848. H. Willcms, Sprang-Capelle, massa '6216. S. Pepping, Kaatsheuvel, tlmmrr- we-k f 2593- Fa. A, Molenschot, Kaatsheuvel, timmerwerk f2495. 0 Gebr. Kleingeld, Kaatsheuvel, met selwerk f 2831, timmei werk f2350. massa f 5181. Het R-K. Ziekenfonds alhier houdt Zaterdag 4 April iu dn zaal van den R.K. Gilden bond andermaal een vergadering ter bespreking aan sluiting btj de Centrale Ziekenkas. In de convocafte's wordt gezegd dar door de wet geen enkel plaatselijk Zieken fonds zal worden er'keod, dat .ie werk gever een zekeren leeftijdsgrens *»1 bepalen die buiten de Ziektewot zullen vallen, en dat zij die geen loontr.tb kend arbeider ztfn (dus allen die voor eigen rekening werken) hiervan zijn uitge sloten* Het bestuur acht het wenst thclijk aan te sluiten onder do volgende v rook waarden Gestort zal worden f 2000.—- al» reserve. Voor een uitke«ring van in de week gsdurerde 26 weken c noot SPORT. Motorclub „Brabant" 's-Hertogenbosch. Bovengenoemde vereeniging hield te 's Hertogenbosch voor leden en belang hebbenden, een bespreking over het op richten van eene vrijwillige verkeers- inspectie. De Voorzitter sprak een woord van welkom, speciaal tot de autoriteiten, onder wie we opmerkten, overste Thomson, den commissaris van politie den heer Van Dam, talrijke burgemees ters der omliggende plaatsen, terwijl de A. N. W. B. vertegenwoordigd was door Mr. O. Meijjes. De secretaris hield een gedocumen teerde lezing, waarbij hij nut en doel der op te richten inspectie uiteenzette. Ofschoon er over de wegen in Noord- Brabant niet al te erg te klagen is. vond spreker het gewenscht, hierin nog verbetering aan te brengen, door beter onderhoud en bestemming hiervoor der weggeldbelasting. Ook vond spreker dat het toezicht op het verkeer, door het beter in acht nemen der verkeers regelen, dringend verbetering verdient. Hij besloot zijn rede met een opwek king tot deelname aan de inspectie. Ruim 100 adhaesiebetuigingen waren binnengekomen, van verschillende bur gemeesters en andere autoriteiten. Daarna kreeg Mr.. A. Meijjes het woord, waarbij hij namens de A. N. W. B., eenige uiteenzetting gaf van het stre- en van den A. N. W. B„ dank bracht aan de motorclub „Brabant" en hulp en medewerking van den A. N. W. B. toezegde. Besloten werd tot oprichting der Vrijwillige Verkeersinspectie (V. V. I.) voor deze provincie. De heeren Thom son, van Dam, Roborg en Spierings werden naast het bestuur gekozen voor de commissie. Wielrijden 350 KM. rit. Zooals wij reeds vroeger mede deelden wordt door de Zuid Ned. Wielerclub Federatie een groote 350 K.M. rit georganiseerd door Noord- Brabant op len en 2en Pinksterdag (31 Mei en 1 Juni). De afstand wordt verdeeld over 5 wegvakken, met 4 maal 1 uur rust (controle). 1. Qinneken (baan), Dorst, Gilze, Alphen. Baarle Nassau, Chaam. Ulven- hout. Ginneken, Princenhage (Roskam) Etten, Roosendaal, Wouw. Huibergen. Hoogerheide, Bergen op Zoom. Hal steren, Steenbergen. 1 uur rust. 2 Steenbergen, Dlnteloord, Stampers gat, Fijnaart. Standdaarbuiten, Zeven bergen, Wagenberg, Waspik. Capelle, Besoijen, Waalwijk 1 uur rust. 3. Waalwijk, Sprang, Loon op Zand, Udenhout, Oisterwijk, Moergestel, Oirschot, Best, Eindhoven. 1 uur rust. 4. Eindhoven, Geldrop, Helmond, Beek en Donk, Gemert, Oploo. St. Anthonis. Wanroij, Mill, Beers, Grave, Heesch, 's-Hertogenbosch. 1 uur rust. 5. 's Hertogenbosch, Tilburg, (Baan). Iedere deelnemer, die den geheelen afstand aflegt, ontvangt een herinne ringsmedaille met diploma. De deelnemers zijn verplicht de be palingen van de Motor- en Rijwielwet ten strengste na te leven, de van Overheidswege gestelde maximum snelheid niet te overschrijden en te zorgen voor prov. weggeldkaarten. Er zal worden gereden met voor rijders, welke, op straffe van uitslui ting tot verdere deelname, niet mogen worden gepasseerd. De gemiddelde snelheid bedraagt 16'/a K.M. per uur. De afrit is bepaald op Zondag middag 12 uur precies, vanaf Sport park „Baronie" Wielerbaan Ginneken. De deelnemers zijn verplicht vóór 11 uur op de plaats van afrit aanwezig te zijn, teneinde hun controlekaart enz. in ontvangst te nemen. Deze controle sluit om 11 uur. Zooals uit bovenstaande blijkt is ook onze gemeente in de route opge nomen en zal hier een uur rust worden gehouden. Men veronderstelt dat de tijd van aankomst zal zijn ongeveer 11.30 uur des avonds. Er heeft zich op verzoek van wordeD betaald f0.35. Voor f 15 Inde week gedurendo 26!jjiet bestuur van bovenbedoelde fede- weken moet worden betaald f 0 43 Voor f18 in de week: gedurende ?6 weken moet worden be taald f0.521/»- De vereeniging «Kaatsheuvel» Belang» houdt Donde-dag a.s ern bestuursvergadering in Café-Resr. Joli. Smit. 't Plan is om onder de Paasch - vacantie de algemeene jaarvergadering te houden, waarbij hoogsturaarschtjnlijk een spreker op zal tredep. tatie alhier bereids een comi ge vormd om de heeren leiders en deelnemers zooveel mogelijk van dienst te zijn, te zorgen dat dezen over de verschillende ca'é's in 't centrum verdeeld worden, billijke consumptie t^r beschikking enz enz. Het inschrijvings—adres is: TAALSTRAAT 141, - VUGHT.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7