ft. Versttr-puqiiesnoij Rookt LA PAZ Zandblaadjes. KANTONGERECHT. niet zegden wil» dat de overblijvende gemeente» niet zuilen worden geholpen, zoodra zulks mogeiijk ie, zonder dat algemeen provinciaal belang daardooi zou worden geschsad. De aansluitingen direct op ons net van groot-afnemers, meerendeels fa brieken, waaronder de grootste in rijn provincie, bedragen thans io totaal 80. Het ls dus or juist wat het bedoelde courantenbericht meldt, dat dit aantal op 3L December 1923 12 bedroeg. Het is voor ous bedntf een zeer verblijdend verschijnsel, dat voortdurend nieuwe iodustrirëa tot aansluiting aan de P.N.E M, overgaan, vaak eerst nadat door onpartijdige adviseurs de moge lijkheid van eigen opwekking in con currentie met onze tarieven ls onder zocht. Dat onze afnemers de beste en steeds nog betere voorwaarden trachten te bedlngeD, in welke handelszaak ls dat niet het geval Dat Is van zaken- menschen, zooais ocze grootafoemers zijn, zeer begrijpelijk. Maar er is na tuurlijk een grens ook wij kunnen en mogen niet met verlies leveren. Iaius- schen leert de ervaring telkens en telkens weer, dat onze voorwaarden den toets der vergeb'klng met eigen opwekking goed kunnen doorstaan. Wil kunnen dan ook bogen op eene onaf gebroken sterke stijging van ons debter. la welke mate de energle-afoame is toegecomeo moge blilken uit bet vol gende staa'je der aan verbruikers afgegeven K. W U., waarin wij ter vergelijking ook de cijfers der aadere provinciale electrCiteisbed ijvec hebben opgenomen. 1920 1921 1922 1923 1924 Noo'db'abant 12 5 16 6 25 6 32 9 43.4 N-Holland 34.4 36 7 42.4 50 9 55 3 5 1 16.3 20.5 24 3 31.3 23 - 24.5 27 oa. te Best, Beek Donk, Hapert, 's Hertogenbosch, Oss, Ravenstein en Uden. De actie ondervindt steeds meer bijval en de propaganda wordt met groote geestdrift voortgezet. 295 3'.5 11.3 144 17- 194 6 8 8.4 10.5 11 8 Gelderland Limburg G ontogen 11 5 Friesland 5.3 Urecht 5 4 7 5 9 1 11 3 14 1 Overijsel 6 1 7.2 8 8 10 7 13- Met de cijfers worden mtllioeoeo bedoeld. Wanneer de stijging blijft voortgaan In een tempo als tot dusverre *t geval was - en daarop bestaat alle uitzicht - dan zal onze N V. in zeer afzienbaren tijd met haar debiet aan de spits komen te staan der provinciale bedrijven in ons land. Zooals uit vorenstaand staatje te zien Is, wordt oos debler nog alleen door dat van bet Provinciaal Bedrijf in Noord-Holland overtrcff-o men boude In het oog dat geooemd bedrijf reeds In 1904 is opgericht. Ieder oobevangen lezer dezer mede- deelingen zal met ons moeten toe stemmen, dat ons provinciaal electrici- teltsbednjf zich mag verheugen in eene zoo toenemende ontwtkkeiiog, dat de vraag gewettigd schijnt ofde'ongevraagd geboden eteun der Kamers van Koop handel, hoe goed ook b-doeid, wei zal voeren tot het door die Kamers daar mede beoogde doel. Ia het artikel wordt ook weer der» grooten invloed, welke onze onderne ming op de provinciale financëo en daarmede op de provinciale belastlng- hcff.og zou uitoefenen, caar voreD gebracht. Voor de zooveelste maal zij er op gewezen, dat de provincie Noo dbrabaot zich ten deze geen fi- nancleele opcffrriog heeft behoeven te getroostentot dusverre heeft de P.N.E M. aan hare verpllch'lngen tot betaling van rente en afljssing der electriclteltsleeningeo ten volle kunnen voldoen. Het algemeen provinciaal welzijn elschr, dat ons streven er steeds op gericht blijft deze fiopncleele verplich tingen ook in de toekomst te kuaoeo nakomen. Het comité tot bevordering van de candidatuur Van der Puit verzoekt ons opname van hel volgende: Van verschillende personen uit onzen kieskring komen bij ons verzoeken om inlichtingen binnen hoe men op Zon dag 26 April a.s. zijn stem moet uit brengen. Ofschoon de besturen der kiesver- eenigingen natuurlijk niet zuilen nalaten om tijdig voorlichting te geven, achten wij het nuttig te berichten dat men het systeem om meer dan een stem uit te brengen heeft prijs gegeven. Men kan dus alleen stemmen of wel op het politiek advies of op een der candida- ten van de alphabetische lijst. Daar de Heer van der Puit alleen voorkomt op de alphabetische lijst, moeten de voorstanders van deze can didatuur uitsluitend op den Heer Van der Putt stemmen. Het stemmen op een candidaat van de alphabetische lijst is geheel in de lijn van het kiesreglement en organi satorisch, ja het reglement vraagt het zelfs. Immers waarom anders wordt een stemming gehouden? Op welke wijze zou men anders de lijst kunnen aan vullen die thans onvolledig is gewor den door het bedanken van twee candidaten en dus slechts 8 namen bevat Het Comité vertrouwt nog steeds dat de kiezers de vijfde plaats zullen terug bezorgen aan den Heer Van der Putt, die zich in 1922 slechts bij toeval (door een grooter overschot van een anderen kieskring) een kamerzetel zag ontgaan en die ook thans weer door de groote meerderheid der kiezers gewenscht werd. De Comité vergade ring welke ook bezocht werd door j verschillende Eerwaarde Heeren gees- In- en uitvoer van schoenwerk in Februari 1925. Tegenover Januari '25 gerekend, toen er 204.157 paar schoenen k f 517 000 zijn ingevoerd, is de Februari invoer iets toegenomen Hij bedroeg 227 733 paar a f517 000, wat echter nog ca. 20 pCt. onder het gemiddelde van het laatste halfjaar '24 blijft. De toename tegenover Januari geldt uitsluitend lederen schoenwerk, wam in stofschoeisel was de invoer van Februari j.l. een beetje (f7000) ge ringer. Verleden jaar Februari vormt geen goed punt van vergelijking, omdat er toen nog een invoerbeperking bestond. Men vindt trouwens de cijfers van Februari '24 wel hieronder weerge geven De uitvoer heeft weer wat opgehaald en bedroeg in Fcbr. '25 totaal 29.992 paar k f 199 000 Dit is naar parental minder dan vorig jaar Februari, maar naar de geldswaarde is het meer en ook is het meer dan in Januari '25 (25 678 paar k f 152 000). Over 't geheel kunnen we dus over de uitkomsten van onzen handel met het buitenland in Februari j 1. tevreden zijn. Hoewel niet weggecijferd kan worden, dat de totaaluitvoer in '24 per maand gemiddeld 120 000 paar of f21.000 hooger was, is het van be- teekenis dat de uitvoer van lederen werk zich op het gemiddelde van '24 (28 400 paar a f 158 400) houdt, in waarde zelfs vrijwat hooger is. De twee eerste maanden des jaars bijeen genomen, was de invoer be grijpelijkerwijs in '25 hooger dan in '24 (invoerbeperking), maar de uitvoer is ruim 4000 paar en ruim f 90.000 hooger. V. v. d. S. Dinsdag 14 April 1925, n m 3'/a uur, in hotel Riche, Heuvel. Tilburg. Jaarvergadering der Ver. van Leeraren in 't Schoemaken. Agenda 1 Opening 2 Notulen, 3 Ingekomen stukken, 4 Ballotage nieuwe leden, 5 Jaarverslag v/d secretaris, 6 Jaar verslag v/d penningmeester, 7 Be grooting 1925, 8 Benoeming finan. commissie. 9 Bestuursverkiezing we gens periodiek aftr. van de heeren F. H. Hoek en Kooien, 10 Voorbereiding afd. Vakonderwijs en leerlingenwed strijd voor de Intern. Tentoonstelling te Waalwijk, 11 Voorbereiding Fede ratie—Diploma A (schoenhersteller) 12 Pauze van plm. 6—7 uur, waarin gemeenschappelijke maaltijd, 13 De moderne leestenfabricage. in te leiden door den Weled heer Henrlchs, leider van de Eerste Nederlandsche Leesten en Stanzmessenfabriek te Tilburg, 14 Rondvraag, 15 Sluiting. Avondcursus Rijksvakschool. Op deze cursus werd uit den aard der zaak meer practisch gewerkt, ofschoon de theoretische inleiding en aanvullingniet ontbraken. Verschillende punten voor de snijderij van belang werden ook theoretisch uitvoerig toege licht, waardoor de ontwikkeling der leerlingen vergroot wordt en zij een beter inzicht krijgen, hetgeen in - het belang der industrie is, daar de snij derij een der voornaamste afdeelingen van de fabriek is, waarvan het rendeeren van het bedrijf in niet geringe mate afhangt. Alvorens tot het snijden van leder over te gaan, wordt van de verschil lende huiden de kwalitiet nagegaan d.i. of ze voordeelie of nadeelig zijn voor het uitsnijden. Systematisch wordt het uitleggen beoefend daar dit voor de snijders van het hoogste gewicht is Hierdoor krijgt men een goede blik op het vel. waar de bladen en neuzen gesneden kunnen worden en waar de panden en hielen, alsook hoe die verschillende deelen uitgelegd moeten worden in verband met de rek van de huid. De aandacht werd ook gevestigd op het zuiver uitsnijden de deelen, hoe of 't mes gehouden moet worden en hoe voorkomen moet worden, dat de patronen verschuiven onder het snijden. Indien dit laatste gebeure kan dat tot belangrijke schade aanleiding geven. De cursus werd gevolgd 1 avond per week gedurende 5 maanden door 18 leerlingen, waarvan de leeftijd varieerde tuschen 14 en 32 jaren. (Wordt vervolgd). DRUNEN. De G öp. Eerste Laug- HtraatüCbe S oomzuiveifsrbrlek heef' dezer dageo algemeene vergadering gehouden. Uit het gegeven verslag de< werking over 1924 kunnen wij 't vol- gecdo meedeelcn. Ootvaogen 4 100.585 K.G. melk. Verkocht 753 218 Verwerkt tot boter 3.347 367 Gemiddeld veigebai'e 3 22 pCt. Boterproductle 12.42I5 K G. Per 27 KG. melk 1 K.G. bofer. G-mlddelde uitbetaling f 8.03 per 100 KG. melk. Gemiddelde uitbetaling per I pCt. ooderm-ik bovcDdieo nog betaald f 26.980 84. per 100 K G. melk, gedeel- eltik f3.50 en f3. Rekening van la3ten en baten 1 Januari31 December 1924 Lasten Melk f356167.54 B;<«chrijvea ledonkapltaal 2 050 Ookosten 32 071 20'/a Aflïverleg melk 1.621.29 Afsch'ijven gebouwen 1 000.— Af*cbri|ven machines en Verkrijgbaar bij: 'ï-reedscnappen Afsch'ijven meubilair Bijschrijven reserve 4 653 66 50 73 34y2 f 397 686 94 Boter Melk Karnemelk Entree Boet n IJ Bit an f286.795 14 96.188 64 14.297 50 39 06 190 - 176 60 l 397 686 94 Door de harmonie „de Volhar ding" zal op Maandag 13 April a.s. (2e Paaschdag) des n m. ten 7 ure in hare harmoniezaal een groot concert gegeven worden. We twijfelen niet of dit concert trekt weder als gewoonlijk veel publiek. NIEUWKUIK. In een gehouden ver gadering der postduivenvereniging „Gevleugelde Vrienden" en gecom bineerde verenigingen werd het Vluch- programma voor 1925 als volgt samen gesteld wedvlucht vanuit Tilburg 3 Mei, Baarle-Nassau 10 Mei, Mechelen 17 Mei, Compiegne 24, Pont St. Max- eens 31 Mei Corbeille 7 Juni Pretigny 14 Juni, Toury 21 Juni, Orleans 28 Juni, Vierzon 5 Juli. Dax 31 Juli. 12 Juli Lier, 19 Juli Schaerbeek, 26 Juli Halle, 2 Aug. Mons, 9 Aug. Chimay, 16 Aug. Noyon, 23 Aug. Compiegne. De verkoop van het z.g. Emma bloemptje zal in deze gemeente gedu rende de Paaschdagen plaats hebben. Aan het ter plaatse bestaande Wit Gele Kruis zal 3/4 van de opbrengst hiervan worden afgedragen. In een gehouden bespreking van belanghebbenden werd besloten in het nieuwe Café van den heer Th. v. d. Geld een schuttersvereniging op te richten. Op een nader daarvoor te bepalen datum zal tot het kiezen van een definitief bestuur hiervooij worden overgegaan. Op de nieuwe lijsten zijn in deze gemeente de volgende kiezers inge schreven Kamer 711, Staten 709, Ge meenteraad 691. SPRANG CAPELLE. (Voorm.Sprang). A.s. Zondag des voorm. 9 30 uur en a.s. Maandag (2e Paaschdag) des voorm. 9 30 hoopt Ds. Wolthers in de Ned. Herv. Kerk alhier voor zijne gemeente in den Dienst des Woords voor te gaan. De verkoop van speltjes door de kinderen der Chr. School alhier ten bate van het Groene Kruis, heeft circa f 24.— opgebracht. CAPELLE. Gedurende de maand Maart werden ter secretarie alhier ter slachting aangegeven 18 runderen, 66 varkens en 13 geiten. A.s. Zondag des voorm. half fien uur, nam. half drie uur en Maandag d.a.v. half tien uur zal in de Ned. Herv. Kerk optreden Ds. Meijers. In de Ned Herv. Kerk zal op a s. Zondag, des nam. 2 uur optreden Ds. Wolters. WASPIK. Tot afgevaardigden voor de algemeene jaarvergadering van het „W G.Kop Woensdag 22 April te 's Bosch te houden, zijn voor de af deeling Waspik benoemd de geestelijke adviseur, de WelEerw. Heer G. van Riel en de Secretaris der Vereeniging. tot plaatsvervangers de heeren G. van Son en G. Akkermans. RAAMSDONK. De landbouwer W. Z. vond vanmorgen een beste melkkoe dood in den stal. Het vleesch werd voor de consumptie afgekeurd. Op eersten Paaschdag vertrekken van hier een 30tal pelgrimgs naar Haekendover. Tegen J. R. werd door de ge meentepolitie procesverbaal opgemaakt wegens dronkenschap en het dreigen in een café. Onze dorpsgenoot de heer P. Pruijssers werd dezer dagen aangesteld bij de militaire politietroepen. Maandag 13 April 's avonds 7 uur, houdt de Harmonie „de Eendracht" te haren bate een verloting van kunst voorwerpen. Op de vergadering van het var kensfonds werden tot bestuursleden her kozen, A. Pols en C. van der Plas. Uit de boeken van den Penningmeester bleek, dat er een batig saldo is van f 864.—. Besloten werd o.m. 1. in 't vervolg uit de bondskas geen toelagen meer aan den veearts te verstrekken voor het inenten van varkens; 2. de contributie voor dit jaar. vast te stellen op f 0.25 per varken3. Zaterdag 18 April een teeravond te houden. RAAMSDONKSVEER. De hengsten- leider van den heer K. geraakte onder kneuzingen opliep. De Harmonie „De Eendracht" geeft met medewerking van Amicitia tweeden Paaschdag haar laatste winter- uitvoering. Voor de Herv. Gem. treedt Zon dagmorgen om 9'/2 uur op 't Veer en des namiddags om 2'/2 uur in de Dorpsche Kerk op Ds. Ewoldt. Zoowel Zondagmorgen om 9'/2 uur als des namiddags om 3 uur zal er in de Ger. Kerk. leesdienst worden gehouden. GEERTRUIDENBERG. Bij het los sen van keien te Statendam geraakte de werkman Sonderman beklemd met zijn rechterhand. Pink en ringvinger werden erg verminkt. Dr. J. Klijn ver- GROSSIER, WAALWIJK. leende de eerste hulp. In de Evangelisatie zal optreden ds. v. d. Wal uit Breda. In de Ned. Herv. Kerk zal met de Paaschdagen optreden ds. Koster. De werkman T. P. had het on geluk bij zijn werkzaamheden aan de lijmfabriek „Transicol" alhier, met z'n hoofd naar omlaag in een put gevuld met sodawater te vallen. Door andere werklui werd hij gelukkig direct uit z'n benarde positie bevrijd. Door de heeren S. G. Meyers, voorzitter #Symphonie, J. v. Rijn, voor zitter G'Bergsche Zangver., N. G E. Meyers, voorzitter Harmonie, M. J. Timmermans en Jac. Waalwijk is een commissie gevormd, welke er voor willen zorgen, zoo mogelijk iedere veertien dagen een concert te laten geven op de kiosk op het Marktplein, j ALMKERK. Op de jl. gehouden ver gadering van de Oranjevereeniging alhier werden tot Bestuursleden her- kozen de heeren J. Koopmans, C. P. v. Herwijnen, P. Nieuwenhuizen, W, Paans en M. de Peuter. De heer P. v. Rijswijk alhier, is benoemd als Directeur der Gem. Zang. Ver. „Onderling Genoegen" te Werken dam Biesbosch. jl. Zondagmiddag werd in de Gerf. Kerk (tijdens het optreden van prof. Bouwman van Kampen) voor de Zen- ding gecollecteerd ruim f 45.—. Het fanfare corps „Cresendo" fe Nieuwendijk (Gem. Almkerk) hoopt deel te nemen aan 't groot Nationaal Muziek- en Zangconcours te Oosterhout en wel in de hoogste Eere-afdeeling. De heer J. C. Buizer, wagenmaker alhier had het ongeluk met zijn hand zoodanig tusschen een zaagmachine te komen.dat geneeskundige hulp spoedig moest worden ingeroepen. CAPELLE. Olficieel ontvingen de heeren G. de Bas en A.M. Verheijden alhier van het Hoofdbestuur der Pos terijen het bericht, dat dank zij hun ijverige bemoeiïngen het hulppostkan toor te 's Grevelduin-Capelle gehand haafd blijft. Uitspraken Kantongerecht dd. 9 April. K L te Vught overtr Mot en R.wet f 3 of 1 w tuchtschool A C V te Loonopzand overtr M en R regiem. f 2 of 1 w tuchtschool H C v B te Kaatsheuvel overtr alsv f5 of 3 d F H te Tilburg overtr alsv f 3 of 2 d A v M te Kaatsheuvel overtr Vleesch keuringswet f2 of 1 w tuchtschool P J D te Waalwijk, overtr Pol regiem wegen, ontslag rechtsvervolging L v H te Wijk. dier noodeloos pijn ver oorzaken f 10 of 5 d J J E te Dussen alsvoor f 2 of 2 d - M v d P zwer vende overtr trekhondenwet 2 m f 2 of 2 d A D te Kaatsheuvel overtr Invaliditeitswet 28 m f 0.50 of 1 d Pa. Ma. Pa. v Mol te Nieuwkuijk. overtr ijkwet f3 of 2d APvW zwervende straatschenderij f 15 of 7 d J P B te Loonopzand alsv f 1 of 1 d J P te Waalwijk overtr Rijks wegenregl f 0.50 of 1 d H W V te Vught en J A v D te Dussen, beiden dronkenschap ieder f 7 50 of 5 d H v d L te Vlijmen, M F zwervende en J P te Kaatsheuvel, allen alsv ieder f 10 of 5 d F J A H te Capelle overtr Pol. verord f 10 of 5 d C N, J v B, G J O, C P v O, E H, W S. A v V allen te Capelle en A F te Kaatsheuvel en L S te Vlijmen, allen overtr alsv ieder f 2 of 2 d K te 's Bosch. N F L te Tilburg, L J S, G vdL, LCVenJv B allen te Waal wijk allen alsv ieder f 3 of 2 d J. J v E te Waalwijk alsv f 8 of 4 d C J S te Tilburg overtr alg veil wet f 5 of 1 w tuchtschool G v W te Eethen alsv f5 of 3d AJvdH te Kaatsheuvel en J C V te Sprang beiden alsv ieder f 3 of 2 d P v O te Capelle alsv f 3 of 2 d. SPORT. Voetbal. WAALWIJK. Internationale Voetbalwedstrijd. Quick tegen S. H. I. H. uit Turnhout (BelgiëZooals wij reeds gemeld hebben zal Quick 2den Paaschdag een wedstrijd spelen tegen het Belgische XI-tal S. H. I. H Dit belooft een in teressante wedstrijd te worden, zooals gespeeld zijn. Zooals begrijpelijk is, zijn buiten- landsche clubs niet voor het grijpen en niet zonder moeite is men erin geslaagd beslag op deze vereeniging te leggen. Jaren is het geleden dat Waalwijk een Belgische vereeniging huisvestte en alles zal dan ook in het werk gesteld worden om deze veree- niging een goeden indruk van Waalwijk te doen hebben. Wat de sterkte van S H I.H betreft kunnen we mededeeien dat zij in de 2de klas speelt en daar een leidende positie inneemt. Het is goed gezien van Quick om tegen sterke clubs te spelen met het oog op haar beslissingswedstrijd tegen Gudok En terecht kunnen we dezen wedstrijd beschouwen als de generale repetitielegenden grooten strijd.waarom dan ook een massa voetbal supporters bij Quick aanwezig zullen zijn. Volgens ooggetuigen welke S. H. I. H hebben zien spelen, moeten deze Belgen een grootschen indruk maken. Niet alleen door hun schitterend spel, doch ook door hun prachtige kleeding. Wat hun spel betreft moet dit razend vlug zijn, zoo is de bal aan hun doel of direct daarna moet de tegenpartij alles in het werk stellen om onheil te voorkomen. Hun schitterend spelende mid half geeft steeds met lange centers den bal aan hun vleugel-spelers, die in de meeste gevallen de verdediging der tegenpartij de vlug af zijn. Deze wedstrijd behoeft niet als een vriendschappelijke ontmoeting aan ge zien te worden, want het gaat van weerskanten om het hardst om te winnen. Het zal een faire maar forsche partij worden wat steeds in den smaak van het publiek valt. We kunnen verder mededeeien dat beide XI tallen op volle sterkte spelen, met de volgende opstelling Belgisch XI tal A. Deckx, Fr. Seijers, J. Gesp, J. Cavents, A. v. Vucht, E Proost, A. Leijsen, A. v. Campfort, L. v, Dun» |Ed v Hest, L. Melis* J. v. d. Heuvel, H. Stippent, C. Beerens, [J. Hensen, J. v. Lier. J. v. Hilst. P. Verhelst, A v. Hilst, H. v. d. Griendt. W. Stippent, H. Meeth. Quick. Daar voor dezen wedstrijd enorme kosten noodig zijn, heeft Quick het noodig geacht om de donateurs een kleine entrée te laten betalen, nl. 25 cent voor 1ste Rang zitplaats. We ver trouwen dat de donateurs er in deze mee accoord zullen gaan, want ze weten wel dat Quick dergelijken maatregel niet gauw neemt. Aanvang half drie, scheidsrechter den heer P. v. Eggelen uit 's-Bosch. Voetbal. GEERTRUIDENBERG. Tot voorzitter der voetbalvereni ging „Vitesse" is gekozen de heer H. Kommers. Duivensport. GEERTRUIDENBERG. De postduivenvereeniging „De Luchtpost" houdt Zondag a.s. een wedvlucht vanuit Roosendaal De duiven zullen om 8 uur in vrijheid worden gesteld. De postduivenvereeniging „Ko ningin Wilhelmina" houdt Zondag a.s. een africhtingsvlucht vanuit Wouw. De duiven zullen om 8 uur gelost worden. Korfbal. KAATSHEUVEL. Zaterdag 11 April speelt de Korfbalclub Juliana uit Sprang Capelle een propaganda-wedstrijd tegen „Hero" uit Breda op het voetbalterrein van K.S.W. achter 't gemeentehuis. Voor zoover wij kunnen nagaan is dit de eerste korfbalwedstrijd die in onze gemeente wordt gespeeld. Zoowel Juliana als Hero is een beste club, waarmede in de competitie Oostelijke en Westelijke kring danig rekening wordt gehouden. Waar 't hier een propaganda wedstrijd geldt, zijn de entreeprijzen zoo laag mogelijk gesteld, n.l. slechts op 25 ct. en 15 ct. met inbegrip van stedelijke belasting. We twijfelen er dan ook niet aan of alle sportliefhebbers gaan Zaterdagnamid dag om 4 uur naar 't Wilhelminaterrein om dit voor de meesten nog ongekend spel bij te wonen. Laat ons hopen dat 't weer blijft medewerken. GEERTRUIDENBERG. Zaterdagmiddag om 4 uur speelt onze korfbalclub B LE I. tegen Lage- Zwaluwe, op het voormalige excercitie- terrein. T.W.E.M. Het program, waarmee de T.W.E.M. directie op den 2e Paaschdag het seizoen opent, is er een van den eersten rang. Drie eerste klas staljers. waarbij Snoek de kampioen van Nederland, zullen elkaar bekampen achter groote motoren. Daarbij wedstrijden tusschen 16 amateurs, die strijden om den Miss Blanche-Prijs en tevens om uitgekozen te worden voor de Rheinische Sport- woche. Als men daarbij weet, dat op het. voorterrein verschillende attracties zijn opgebouwd voor de voorjaarsfeesten, UlCGI lO VCIW'tUlCU, UCi^CCH cvcuwwi VV/UIMV SJ iviijnwu üiviuv uvg uMw DE DIRECTIE VAN DE P N.E.M v# "IMU' v.u.jjv "v.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10