Blanke FimOL /S((7 Blank Gelaat Marktberichten. zich opmaken om die feesten en wed strijden bij te wonen. AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 11 April. Partijrepetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", 9 uur le en 2e Bassen. Gewone plaatsen.', Voor 2e Tenoren om 9 uur, le Tenoren 9'/2 uur. Beide in Musis. Zaterdag 11 April Witte Bioscoop. „De Vier Ruiters uit de Openbaring" om 8 uur. Zondag 12 April. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 12April. 12'/2uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 12 April Witte Bioscoop, „De Vier Ruiters uit de Openbaring" om 5'/2 en 8'/2 uur. Zondag 12 April. Flora-Bioscoop „Gevaarlijk Spoor" om 6 en 8'/2 uur. Maandag 12 April. 8 uur. Bal in de zaal Musis Sacrum. J Maandag 13 April 6 uur. Bal in de zaal van P v. Daelen. Maandag 13 April. 24/2 uur. Intern. Voetbalwedstrijd Quick 1—S. H. I. H. (België). Dinsdag 14 April. Repetitie Waawl. Gem. Zangvereenigingvoor Dames om 8'/4 uur. voor Heeren om 9 uur in Hotel Verwiel Dinsdag 14 April. Repetitie W G V. De opvoeringen van „Jeremias" zijn bepaald op de volgende datums: Maandag 2en Paaschdag en Donderdag in de Paaschweek voor de leden, en Zondag, Beloken Paschen, en Woens dag daaropvolgende voor 't publiek aldus op de datums 13, 16-19 en 22 April e.k. ingezonden Mededelingen. LAND- EN TUINBOUW. Maart was haar karakter getrouw zij gaf zomersche dagen, sneeuw- hagel* en regenbuien en voorts ook nacht vorsten. Zij verwende ons nog niet en dat was goed. Immers „een inhoudende Maart is goud waard" Was het voort- gegaan zooals in Februari dan zouden we het allicht straks hebben moeten bezuren. In deze maand zien we graag het lenteweer tegemoet een mildere lucht en malsche regenbuien die leven brengen op den akker en in den hof en gras brengen in de weide. Op den akker komen nu verschil lende zomergewassen in den grond, vooreerst haver en gerst, erwten en boonen, vlas en spurrie. Er is dus thans weer bezigheid voor den boer genoeg buitenshuis en binnenshuis, waar hij nu heeft acht te geven op een geleidelijken overgang bij de voe ding van het vee van droog tot groen voeder, op de verzorging der paarden ja ook op het rossen en schoonhouden van de koeien en varkens, waaraan helaas nog te weinig wordt gedacht en gedaan. Een enkel woord over de pasgenoemde gewassen. Haver na haver verbouwt men zelden, heel vaak teelt men dit gewas na rogge tarwe of gerst Aan te prijzen is dit evenwel niet, want dit zijn alle granen, dus nauw- verwante gewassen, en de ervaring leerde dan ook, dat dit minder ge- wenscht is, daar dit in verschillende streken ziekte in de haver tengevolge had. Verbouwt men haver na tarwe en gerst, dus als derde graangewas, dan ziet men hier en daar het haveraaltje optreden. Haverteelt na hakvruchten is meer aan te bevelen. Veel belang rijker dan de teelt van zomertarwe en zomerrogge is die van zomergerst. waarmee in 1920, 8162 H.A werden beteeld. Men kan het gewas met succes verbouwen daar, waar ook de haver bij een rationeele bemesting goede en vrij zekere uitkomsten geeft. Erwten teelt men op alle grondsoorten d.w.z. de beste resultaten verkrijgt men op de klei, van nature voor dat gewas het meest geschikt Past men echter een oordeelkundige moderne bemesting toe, dan kunnen de uitkomsten ook op zand en veen zeer bevredigend zijn Men vermijde land waar veel onkruid op groeit en waar geen goede water afvoer bestaat, en zorge dat kalk nog beter mergel niet ontbreekt Ook boonen (paarde- en duiveboonen) hebben hun aard op den kleibodem, maar ook voor deze geldt wat we van de erwten zei den. Ruim 21000 bunders waren er in 1920 in ons land mee beteelt. Onder de genoemde boonen die gezaaid wer den van eind Februari tot 1 April wordt nog al eens karwei gezaaid en dan b.v. na een bemesten klaverstoppel. Aardappelen of bieten kan men bij boonenteelt als voor of nagewas telen een goede vruchtwisseling is: boonen voor en na een graangewas. Verwis seling van zaaizaad wordt door de boonentelers gaarne toegepast. Als iandrassen heeft men de Wierboonen, paardeboonen en duiveboonen; de laatste stellen de minste eischen aan den grond, zij rijpen echter het laatst en geven het langste stroo. Een cul tuurras is de Origineele Mansholt's Wierboon, die echter om de lagere opbrengst niet voldeed. De vlasbouw nam van 1913 tot 1920 toe van ruim 14000 H A. tot ruim 24000 H A., als gevolg van de hooge prijzen. Vlas wil goed voort in nieuwe polders, tiert vooral op zavelgronden, maar ook op een goeden zandbodem en waar klei grond het regenwater goed doorlaat kan men met succes vlas telen. Men late het achterwege op ondoorlatende en natte bodems, wil men het daar toch ondernemen dan tele men het Frieschwitbloemvlas, Van half Maart tot in April zaait men zomerspurrie, op dit gewas kan men na een flinke be mesting. koolrapen telen, of knollen. Zomer of voorjaarspurrie geeft men geen stalmest, is het land schiaal. dan kan men licht gieren en daarbij super fosfaat uitstrooien; 400 Kilo per bunder In den tuin Men kan met de zaaiing van verschillende groenten voortgaan als in Maart. Om er geregeld van te kunnen oogsten, in verschen staat, b.v. zaaie men af en toe kleine strook jes of bedjes, dan heeft men niet nu eens te veel, dan weinig of niets. Zoo kan men in den zomer steeds ver scheidenheid van versche groenten hebben. Dat gaat niet met raapstelen en spinazie, deze gaan bij warm weer spoedig schieten, waarom velen ze nu reeds niet meer uitzaaien, Metdoperw ten is het anders, hiermee kan men wel tot in Juli voortgaan, als de laatst gezaaide er op staan, of een paar blaadjes krijgen, kan men weer nieuwe leggen. Zoo kan men ook doen met peulen en capucijners Erwten tele men niet twee jaren achtereen op denzelfden grond Denk van nu af er vooral aan om uw bakken geregeld te luchten 1 Wordt het eenmaal ver geten, dan kan er veel verbranden, want de zon heeft nu vrij wat kracht en dan kan het onder de ramen warm zijn. Van de wortelen en bloemkool kan men overdag reeds de ramen afnemen. Waalwijk, 16 April '25. Eieren 5—6 ct. Varkens f 15—f 24. 's BOSCH, 8 April '25. Op de markt van heden waren aangevoerd 2140 stuks: 1193 stuks hoornvee. 616 biggen. 119 zeugen. 105 schapen—lammeren. 117 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 310—f 465 p. st. Kalfvaarzen van f 300—f 455 p. st. Magere ossen en koeien van f 175—f 280 Vette ossen en koeien van f 0.571 pd lekw Vette ossen en koeien van f0 47ipd2ekw Pinken van f 135—f 225 per stuk Zeugen van f 85—f 145 per stukj Biggen van f 2.75f3.per week. Schapen van f 25—f 55 per stuk. Lammeren van f 22—f 36 per stuk. Aanvoer ruim, handel redelijk. Eierveiling Amsterdam. Gehouden op 6 April en 9 April 1925. KipeierenHoogste prijs f 7.75. Middel prijs f 6.—6.50 Laagste prijs f 5.—. Eendeieren f 5.50—6.—. Totaal aanvoer 900.000 stuks. Handel vlug. als volgt GEMENGD NIEUWS. Donderdagmorgen omstreeks A1- uur is op de Wielingen bij boei 8 een scheepramp gebeurd tusschen het Ned. s.s. „De jonge Catharina" en het Engelsche s.s. „Clan Monroe". „De Jonge Catharina" werd door het Engel sche ss. midscheeps geraakt en dwars doormidden gevaren. Van de beman ning die, voor zoover ^bekend, uit 27 leden bestond, zijn er21 gereden aan wal gebracht te Vlissingen afgezet 5 lijken en de zwaargewonde le stuurman, die inmiddels is overleden. Het Engelsche s.s. kwam van Duinker- en was bestemd voor Antwerpen, het kreeg onbelangrijke schade. „De jonge Catharina" heette vroeger .Slot Honingen". Het schip, metende 1752 bruto registerton, en 280 voet lang, was gebouwd in 1922 op de werf De Waal, bij Nijmegen. Het behoorde aan de Reederij A. v. Hoboken Rotterd. en was op weg van Antwerpen naar Barcelona, met een lading stuk goederen. Het is verzekerd bij de firma F. en W v. Dam. Uit Vlissingen heeft men, na on tvangst van noodseinen, die draadloos vermoe- delijkdoor de „Clan Monroe" zijn afgezonden, een sleepboot ter assisten tie uitgezonden. Deze pikte een door het Engelsche schip uitgezette boot, welke dour den stroom was al 'gedreven, met schipbreukelingen, d- aoden en gewonden op en bracht h en circa half zes in de Vlissingsche haven. De kinkhoestepidemii ttjes welke dit voorjaar op verschillende plaatsen in ons land speciaal op vi ij groote schaal in Noord Holland i,n en om Alkmaar en te Utrecht gevroe d hebben brachten de gelegenheid r.nei om de in de buitenlandsche genee skundige vakpers steeds luider aanbevc >len vac cinbehandeling van deze onaai igename, onhandelbare en niet geheefi onschul dige kinderziekte ook in ons ia nd toe te passen. Van deze gelegenhefc l hebben vele artsen te eerder gebruik gemaakt nu ook het Rijksserologiscfe Instituut Utrecht een volwaardig p oyvalent kinkhoestvaccin (in vier a mpullen voor één kuur gereed) bereidt In het het Nederlanjlsch Tijdschrift an ge neeskunde deelen thans een tweetal Amsterdamsche artsen de re sultaten mede door hen bereikt >.net dit Utrecht- sche vaccin bij een honderdtal k inderen. Beide zijn zéér tevreden. Dr- F. van der Zande noemt het een zeet groote I aanwinst en deelt ook als bes /ijs van de goede uitkomsten mede dat het publiek (de ouders zelve) reeds naar deze behandelingswijze begint tevra— gen. Dr. A. Kropveld Jr. wijst er op dat het ziektebeeld bijna steeds geheel van aard verandert door de vaccin- behandeling en dat ten goede. De duur van de ziekte wordt beperkt tot eenige weken en het aantal aan vallen tot ten hoogste 8 per dag. Te Akkerswouwde en Datuma— woude zijn twee kinderen van 5 jaren aan nekkramp overleden. De stroomenner Smit te Zuidbroek (Gron.) geraakte onder een stapel stoo- pakken en overleed aan de gevolgen. De vrouw van R. Grijpsma te Warfstemolen, is bij een poging tot het redden van haar kind, in de gracht aldaar geraakt en met het kind ver dronken. Nabij de gemeente Winsum (Gron.) is de heer J Ezenga, wonende te Grijpsloot, met zijn moter tegen een boom gebotst en dadelijk aan de gevolgen overleden. De overledene laat 5 kinderen achter. Te Herkenbosch drong gisteren een Duitscher de^woning binnen van den pastoor, toen deze zich met zijn huishoudster in den tuin bevond. Een derde huisgenoot, die op een der bovenkamers ziek te bed lag, werd den indringer, die zich vermoedelijk wilde doen insluiten, om des nachts zijn slag te slaan gewaar, en riep om hulp. Hij werd dooreen gemeenteveldwachter aangehouden en naar de gevangenis te Roermond overgebracht. Terwijl een 54—jarige schilde1" op een ladder den voorgevel stond te schilderen van een perceel aan den Kleinen Houtweg te Haarlem, kwam een trein van de E S M. aanrijden. De wagenvoerder stopte, maar de schilder liet doorrijden, omdat al meer tram wagens waren voorbij gegaan Hij had er echter geen rekening mee gehouden, dat deze E S M. wagens veel langer en breeder zijn dan de gewone wagens. De ladder werd dan ook omgetrok ken en de man sloeg tegen den grond. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd waar bleek dat hij een been en eenige ribben gebroken had en zijn borstkas was ingedrukt. Zijn toestand is niet direct levensgevaarlijk. Men meldt nog uit Emmen.d.d. 7 April: Hedenmorgen was hier alles rustig De staking is algemeen. In Emmer Compascuum staken ook de bakkers omdat zij geen geld voor hun brood krijgen. In de venen is brand uitge broken. Men vermoedt dat deze branden zijn aangestoken. Gistermiddag heeft de communist Brommet te Emmer Erfscheidenveen een rede gehouden voor 300 arbeiders De arbeiders die voornemens waren het werk aan het kanaal Beilen—Nieu- weroord te hervatten, zijn door de stakers van dit voornemen afgehouden. Ook te Drachten was gisteren alles lustig. Er wordt gewoon doorgewerkt De regeering heeft f200.— uitgeloofd voor aanhouding der daders, die dezer dagen den dijkpolder hebben doorge .stoken. GEMEENTERAAD. HAARSTEEG. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Woensdag 8 April des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Van Bak hoven. Ongeveer kwart over 10 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig de heeren Winkel en van der Heijden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgelegd. Aan de orde: 1. Ingekomen stukken. a. Proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger en bij den administrateur van het G. E. B.. Uit het Onderzoek is gebleken dat alles in orde is bevonden. Schrijven van Godefr. Muskens hou dende het verzoek om 10 schadever goeding voor de schade aan zijn huis veroorzaakt doordat tijdens den laat- sten storm daarop een boom is geval len. Dobbelsteen. Waardoor is het ont staan? Ik heb Muskens gesproken en die zegt dat hij U er al dikwijls op ge wezen heeft dat die boom daar heel ge vaarlijk staat. Als men nu de put gaat dempen als het kalf verdronken is, dan weet ik het wel. Voorzitter. Als de verkooping van hoornen was doorgegaan, dan was die boom daar al lang opgeruimd geweest en nu is hij met die storm juist komen te vallen. Dobbelsteen: Dat had men moeten verhinderen. Van Hemert: In dit geval is het over macht. Van den Brand: De onkosten zijn nog al niet groot, want tien gulden is het al heel gauw. Van Vrede: Dan behoeft er niet veel aan te mankeeren. Wordt besloten de gevraagde vergoe ding te verleenen. Voorgenomen hebbend de begrooting van plaatselijke inkomsten en uitgaven der gemeente Hedikhuizen voor het dienstjoar 1925, vastgesteld door den Raad dier gemeente in zijne openbare vergadering van 11 November 1924 en nader gewijzigd in de openbare Raads vergaderingen van 19 Januari 1925 en 5 Maart 1925; Gelet op de ter zake dezer begrooting met den Gemeenteraad gevoerde brief wisseling; Overwegende I. dat op die begrooting (volgnum mer 9) is uitgetrokken een bedrag van 400,voor jaarwedde van den ge meentebode, zulks ter uitvoering van het Raadsbesluit van 11 November f924, waarbij die jaarwedde met in gang van 1 Januari 1925 werd verlaagd van 650,op 400,met intrekking der lot dat tijdstip genoten vergoeding ad ƒ40,voor het gebruik van een eigen rijwiel, dat dus het aangehaalde besluit een salarisverlaging van 290,betcekent of ruim 42,5 pCt.; dat als beweegredenen voor dit be sluit door den Raad wordt aangevoerd dat de gemeentebode geen volledige dagtaak in dienst der gemeente zou hebben dat uit de ambtsberichten van Bur gemeester en Wethouders is gebleken dat de gemeentebode in die betrekking een volledige dagtaak vindt, terwijl hij bovendien zonder vergoeding verschil lende werkzaamheden voor het ge meentelijk electriciteitsbedrijf ver richt; dat mitsdien 's Raads motief geen steek houdt en verlaging van salaris uit dien hoofde niet gerechtvaardigd is: II. dat op de door Burgemeester en Wethouders van Hedikhuizen opge maakte ontwerp-begrooting voorkwam een post ad 500,voor jaarwedde van den ambtenaar ter secretarie; dat de Raad bij de vaststelling der begrooting besloot deze jaarwedde van de begrooting af te voeren, welk be sluit ten doel had Burgemeester en Wethouders te dwingen genoemden ambtenaar te ontslaan; dat de Raad zijn besluit heeft ge grond op de bewering dat ter secreta rie eener kleine gemeente gelijk Hedik huizen geen ambtenaar noodig zou zijn, dat Burgemeester en Wethouders van oordeel zijn waarmede deze Ver gadering zich kan vereenigen dat ter secretarie der gemeente Hedikhui zen de aanwezigheid van een zelfstan dig werkend ambtenaar als de tegen woordige volstrekt noodzakelijk moet heeten en wel om de volgende redenen: a) de Gemeentesecretaris bekleedt tevens het ambt van Gemeenteontvan ger en kan uit hoofde van laatstge noemde functie meermalen niet ter secretarie aanwezig zijn in de uren, dat deze voor het publiek is opengesteld (zijnde van 9-12 uur v.m. en 2-4 n.m.) b) de zeer omvangrijke jaarlijksche verpachtingen van aan de gemeente toebehoorende bouw-, hooi- en weilan den, benevens kleine verkoopingen, worden door het Gemeentebestuur zel ve gehouden teneinde de kosten van notaris e.d. te vermijden, zoodat ook het opmaken der noodigc akten met al de daaraan verbonden werkzaamheden als zorg voor de registratie e.d. ter secretarie geschiedt; III. dat op die begrooting (volg nummer 12) is uitgetrokken een be drag van 200,voor druk en bind werk, terwijl door Burg. en Weth. was voorgesteld dezen post te bepalen op 300,welk bedrag naar hun oordcel volstrekt noodzakelijk wordt geacht om in dc over 1925 te verwachten be hoeften aan druk- en bindwerk te voor zien; dat deze vergadering zich met het oordeel van Burg. en Weth vereenigt, o.a. op dezen grond, dat over de dienst jaren 1922 resp. 1923 voor drukwerk alleen zijn uitgegeven bedragen van 537,63 resp. 489,54; IV. dat op die begrooting (volg nummer 36) voor ieder der twee veld wachters is uitgetrokken een jaarwed de van 1305,—, (met inbegrip van kindertoelage) zulks ter uitvoering van het Raadsbesluit van 11 November 1924 genoten bedrag (zijnde 1400, jaarwedde en 50,— kindertoelage) met ingang van 1 Januari 1925 een ver mindering van 10 pCt. is toegepast; dat door deze Vergadering voor de veldwachters der gemeente Hedikhui zen (die beide meer dan 4 dienstjaren hebben) een jaarwedde van 1400,— benevens een kindertoelage ad 50, per kind beneden 16 jaar noodzakelijk wordt geacht, terwijl alleen zoo over wegende redenen daartoe dwingen, tot tijdelijke verlaging dier wedden zou mogen worden overgegaan; dat de Raad geheel in gebreke is ge bleven aan te toonen, dat eene zoo over wegende reden als bovenbedoeld aan wezig is; V. dat op die begrooting (volgnum mer 62) als opbrengst van grasverpach tingen is geraamd een bedrag van 12500,—; dat dit bedrag naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders bedui dend hooger is dan de redelijkerwijs in 1925 te verwachten opbrengst en alleen zoo hoog geraamd is om de som op de onderhavige begrooting te ramen aan gemeentelijke inkomstenbelasting, te drukken. dat deze Vergadering zich met het ders vereenigt, o.a. op dezen grond, dat op de dienstjaren 1923 resp. 1924 ter zake slechts is ontvangen 9866,38 resp. 7042,— dat deze handelwijze mitsdien in strijd is met de eischen van een goed tinancieel beheer, aangezien aldus reeds in de begrooting de waarschijn lijkheid ligt opgesloten dat de dienst 1925 een beduidend tekort zal opleve ren. Overwegende ten slotte dat de Raad der gemeente Hedikhuizen weigerach tig is gebleven op de hiervoren uiteen gezette punten tegemoet te komen aan de wenschen van deze Vergadering; Gelet op de artikelen 207 en 210 der Gemeentewet Besluiten: aan de begrooting voor 1925 der ge meente Hedikhuizen hunne goedkeu ring te onthouden. 's-Hertogenbosch, den 25 Maart 1925. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, (w.g.) Van Voorst tot Voorst, Voorzitter, (w.g.) Wagenaar, Griffier. Nota. Volgens het bepaalde in ar tikel 209 der Gemeentewet kan tegen dit besluit binnen dertig dagen na de dagteekening, beroep worden ingesteld bij H. M. de Koningin. De heer Dobbelsteen kan zich met het schrijven van Ged. Staten niet ver eenigen. Een punt wil hij uitschakelen n.l. de schatting opbrengst weiland. Die post kan van 12.500 op 10.000 terug worden gebracht. Voorzitter: Overal is de verpachting van weiland, hooger geweest dan een vorig jaar behalve hier. Hier is het lager geweest. Dat zit 'm in de manier van verpachten. Dobbelsteen: De perceelen die te laag zijn geweest had men bij de ver pachting op moeten houden. Voorzitter: Dan hadden wij de per ceelen eerst moeten schatten. Dobbelsteen: U is toch deskundig. Voorzitter: Ja, maar dan hadden wij ze allemaal moeten ophouden. Een paar er uitpikken, dat gaat niet. Dobbelsteen: Die aan de waarde wa ren had U kunnen laten doorgaan. Voorzitter: Daar gaat het nu niet over, het gaat nu over het schrijven van Ged. Staten. Dobbelsteen: U is er zelf over be gonnen, anders had ik er niet over ge sproken. Van Hemert: Er zijn perceelen bij die ontzettend duur zijn en die van den Krekelkamp staan ook flink aan bod. Voorzitter: Daar kunnen we straks verder over praten, het gaat nu over het schrijven van Ged. Staten. Dobbelsteen: Ik stel voor omtrent die andere posten in beroep te gaan bij de Kroon en dan zal ik van de week den secretaris wel een schrijven geven, wat hij er bij kan doorzenden. Voorzitter: Dat gaat niet. De Raad moet eerst een dergelijk schrijven goed keuren. Achterom kan zoo'n schrijven niet worden doorgezonden, dat gaat niet. U kan het indienen zooveel je wil, maar ik neem het in geen enkel geval aan. Dobbelsteen: Als de Raad daartoe besluit en mij machtiging geeft om het schrijven gereed te maken, dan moet U dat toch doorzenden. Voorzitter: Dat zal wel, maar ik neem het niet aan. Dobbelsteen: Dat zou mooi zijn. Voorzitter: Neen, 't zou mooi zijn als ik het aannam. Mogen de andere raads leden dan niet weten wat dat schrijven behelst? U kan zooveel schrijven als u wil, maar aannemen doe ik het niet. Dobbelsteen: En toch doe ik het zoo. Ik zal het den secretaris geven. Voorzitter: Als Burg. en Weth. het niet teekenen, dan heb je daar niets aan. Van Engelen: Ik verlang hier voor lezing van dat schrijven voor dat het door gezonden word. Daar heb ik toch zeker recht op. 't Zou wat moois wor den, als je namens den Raad maar schrijft zonder dat wij er iets van zien of hooren. Dobbelsteen: Ik doe het voorstel dat de Raad mij daartoe de macht geeft. Van Vrede: En ik ondersteun dit voorstel. Voorzitter: Je kan zooveel doen als je wil, ik neem het niet aan. Ik waar schuw je nu van te voren. Dobbelsteen: Ik stel het voor. Voorzitter: Ik zal het in omvraag brengen, maar een schrijven ons op die wijze aangeboden, neem ik niet aan. Dat kan doodgewoon niet. Dobbelsteen: Dat zullen we zien. Voorzitter: Dat zullen we zeker zien. Het voorstel van den heer Dobbel steen in omvraag gebracht wordt met vier tegen één stem aangenomen. Voor stemden de heeren Van Vrede, Dobbelsteen, Van Hemert en Van den Brand; tegen Van Engelen. Dobbelsteen: Hoor eens, mijnheer de Voorzitter, het is wettelijk, hoor. Als U het schrijven niet door wil zenden, dan zal ik het zelf rechtstreeks aan den Mi nister zenden, plus nog een schrijven. Voorzitter: Dat kan je doen. Dobbelsteen: Is er van den Minister nog geen schrijven ingekomen als ant woord op die lantaarnkwestie? Voorzitter: Neen, een vorige keer wel maar na dien niet meer. (Wordt vervolgd). wmmmmm av - JJ" J r Doos 90 - 60 - 30 ct.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 11